Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens handikappråd > Sammanträde 2011-03-10

Sammanträde 2011-03-10

Datum
Klockan
Plats

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Kerstin Hållbus hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

§2 Protokollsjustering

Eva Larsson utsågs att justera protokollet tillsammans med Kerstin Hållbus.

Rådet beslöt att protokollet även i fortsättningen ska kunna justeras via e-post eller telefon. Den formella underskriften av det justerade protokollet sker vid rådets nästa sammanträde.

§3 Information från stadsdelsförvaltningen

a) Nämndärenden. Ingrid Widebäck informerade om de ärenden som ska behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde den 17 mars. Följande
ärenden behandlades särskilt:

· Fördelning av verksamhetsbidrag för 2011. Stadsdelsförvaltningen har gjort förslag till hur nämndens verksamhetsbidrag till lokala föreningar ska fördelas för 2011. Bidraget ska stdöja det lokala kultur- och föreningslivet i stadsdels-området.

Bo Nässlander framförde kritik mot att de kommunala verksam­hets­bidragen aldrig räknas upp fast kostnaderna ökar för föreningarna och påpekade att landstingsbidragen räknas upp varje år. Han menade att bidrags­givarna varkar ha svårt att förstå vad föreningarna gör och att de faktiskt utför ett arbete, som t.ex. den utbildning som NHR håller för sjukvårdspersonal. Även Fenix gör mycket nytta, men får trots det inte särskilt mycket pengar från kommunen. Nämnens anslag på 300000 kr till Fenix ger säkert en besparing för kommunen.

Ingrid Widebäck berättade att 60% av besökarna på Fenix kommer från andra stadsdelar. Förvaltningen anser därför att socialtjänstförvaltningen borde ge bidrag till Fenix.

· Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen mm. Förvaltningen har för trettonde året i följd kartlagt hälso- och sjukvårds-insatser för personer som bor i särskilt boende för äldre eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvåden. – Rådet hade inga kommentarer till ärendet.

· Remissyttrande om checksystem för lokaler till föreningar. I en motion till kommunfulmäktige föreslås att föreningar ska få låna lokaler gratis av stad-delsnämnderna och att bokning ska ske i ett kommunövergripande webb-system. - Laila Kinnander menade att lokaler som föreningarna kan använda försvinner när servicehusen läggs ned och att det finns risk för att även verksamheter försvinner när föreningarna inte har tillgång till lokaler. Det är viktigt för föreningarna att i god tid få information i tid om planerade förändringar av lokaler.

· Rapport om boendestöd för personer med grava missbruksproblem, Förvaltningen har utvärderat det projekt som bedrivits vid vuxenheten i syfte att förhindra vräkning och minska vårdbehovet för personer med framför allt ett kraftigt alkoholmissbruk. - Rådet hade inga synpunkter på ärendet.

b) Övrig information från förvaltningen. Deltagare från Nätverkets yrkesgrupp har konstverk med på en utställning, som öppnar den 12 mars på Lava i Kulturhuset. Glasade gångens Café Hitom inviger sina nya lokaler den 31 mars och öppnar för allmänheten den 4 april.

Funktionshindersinspektörernas rapport över verksamheten 2010 utdelades jämte protokoll från kommunstyrelsens handikappråds sammanträde i januari 2011.

§4 Övriga frågor

Stadsdelsnämndens presidium, dvs dess ordförande och vice ordförande samt stadsdelsdirektören, är inbjudna till rådets sammanträde den 14 april. Samman­trädet börjar med anledning av detta kl. 15.30. Frågor till presidiet kan ställas direkt vid sammanträdet eller meddelas i förväg (senast den 7 april) till rådet sekreterare för vidare befordran till presidiet.

§5 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.