Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
Plats

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Förslag till dagordning

§3 Utseende av justerare

Kerstin Bergenbrant Olsson och Eiwor Arthursson utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Pensionärsrådets och handikapprådets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2011-01-18

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Handikapprådets protokoll 2011-01-13

Pensionärsrådet tog del av handikapprådets protokoll som lades till handlingarna.

§5 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2011-01-20

Snöröjningen

Pensionärsrådet påtalade att snöröjningen inte har fungerat.

Vid brister kontaktas i Driftscentralen telefon: 651 00 00.

Nämndens öppna möte den 17 februari

Pensionärsrådet ställde frågor ang. kvarteret Bjällerkransen. Annmarie Sandberg informerande att med anledning av de omfattande synpunkterna på detaljplaneförslaget kvarteret Bjällerkransen 5, har stadsdelsnämnden beslutat att till sitt öppna möte torsdagen den 17 februari kl. 18.00bjuda in stiftelsen Hotellhems vd Eddie Friberg för att informera och svara på frågor.

Plats: Telefonvägen 30, konferensanläggningen, bottenvåningen.

§6 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2011-01-11

Ang. § 6 Äldrenämndens verksamhetsplan för 2011.

Pensionärsrådet ställer sig bakom KPR:s uttalande som lyder.

Personaltätheten och personalens kompetens är två av de viktigaste faktorerna för en god kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. I stadens budget för år 2011 tillförs 50 mnkr, totalt 150 mnkr under mandatperioden, för att höja personaltätheten inom demensvården. Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) hemställer om att bli informerad om uppläggning, genomförande och effekten av denna satsning.

KPR vill också framhålla att behov föreligger av höjd personaltäthet och ökade resurser även inom andra delar av äldreomsorgen. Detta har belysts bl.a. i Äldrecentrums nu aktuella rapport: Biståndshandläggare – att vakta pengar eller bedöma äldres behov.

§7 Information om grupp- och servicebostäder

Ingrid Widebäck var idag inbjudan för att informera om gruppbostäder för personer med funktionshinder, utifrån önskemål av pensionärsrådet.

Ingrid inledde med att presentera sig. Ingrid är avdelningschef för social omsorg och efterträder Annmarie Sandberg och kommer att ansvara för beställarenheten – äldre (äldreomsorgens biståndshandläggare). Beställarenheten kommer att tillhöra avdelningen social omsorg och äldreomsorgens utförare avdelning för personalfrågor och äldreomsorgens utförare. Se organisationskiss ”Ny avdelningsstruktur och ansvarfördelning för förvaltningsledningen.”

Grupp- och servicebostäder i Hägersten-Liljeholmen

Det finns många grupp- och servicebostäder i stadsdelen.

Bostäderna är för personer med utvecklingsstörning (i varierande grad) och som har beslut om grupp- eller servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I en gruppbostad bor personerna samlat, vanligen sex personer. Varje person har sin egen lägenhet i gruppbostaden där det också finns gemensamma lokaler. Servicebostäder är lägenheter som ligger spridda i en eller flera bostadshus inom ett område. Både på gruppbostad och vid servicebostad finns personal dygnet runt.

Det finns totalt tolv gruppbostäder och fyra servicebostäder.

Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning driver elva gruppbostäder och två servicebostä­der i egen regi som är fördelade på två enheter, Hägerstens gruppbostäder och Liljeholmens gruppbostäder.

En gruppbostad drivs på entreprenad av Attendo Care AB och två service­bostäder drivs på entreprenad av Frösunda LSS AB.

Pensionärsrådet undrade hur verksamheterna finansieras, vilken personalbemanningen grupp- och servicebostäderna har och vilken kontroll som görs av de privata utförarna. Rådet önskade också information om den nya gruppbostaden på Axelsberg.

Verksamheterna finansieras genom att varje persons behov bedöms enligt en nivå som ger en ersättning. En låg nivå ger en låg ersättning och en hög nivå en hög ersättning. (Man kan säga att personen får en ”egen peng”.) Bedömningen genomförs centralt av bedömningskansliet.

Personalbemanningen varierar. En servicebostad har ofta en låg personalbemanning medan en gruppbostad där personerna behöver mycket hjälp har en hög bemanning.

Personerna som bor på grupp- och servicebostäder är inte hemma på dagarna utan kan t.ex. arbeta på en dagligverksamhet. Det finns dock alltid personal på bostaden för att kunna ta hand om någon boende skulle bli sjuk.

Regelbunden kontroll och uppföljning av grupp- och servicebostäderna genomförs av stadsdelsförvaltningen, bl.a. av MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen bedömer att verksamheterna är välfungerande och håller en god kvalitet.

Den nya gruppbostaden vid Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende är för personer med förvärvad hjärnskada. Verksamheten drivs i privat regi av Frösunda LSS AB.

Förteckning över grupp- och servicebostäderna i Hägersten-Liljeholmen delades ut och bifogas till protokollet.

§8 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor

Annmarie Sandberg informerade om.

Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende

De boende på Kastanjens vård- och omsorgsboende flyttar successivt in på respektive våningsplan på Axelsbergs vård- och omsorgsboende under denna vecka mellan den 14-17 februari. Boende och anhöriga har tidigare informerats och varit på visning. Vård- och omsorgsboendet har sin entré mot Kinmanssonsvägen 41. Entrén ska ha en bra tillgänglighet bl.a. genom ny belysning.

Café och återöppnande av samlingssalen planeras (tidigast i maj). Lokaler har också förberetts för ett ev. bibliotek. Huvudentrén mot torget kommer att öppnas när bottenvåningen är klar.

Dagverksamheten Eternellen i Aspudden flyttas till Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende i mars 2011. Dagverksamheten får en egen entré, nuvarande entré mot Hägerstensvägen. Lokalerna i Aspudden kommer att användas till verksamhet inom socialpsykiatrin.

Frågestunder anordnas regelbundet, där förvaltningen informerar och svarar på de boendes frågor. Nästa frågestund är den 8 mars. Pensionärsrådets fråga om ledstång vid gången till Apoteket har tagits upp med fastighetsägaren Micasa som ska åtgärda detta.

§9 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2011-02-17

Annmarie Sandberg informerade om nedanstående ärenden som behandlades av pensionärsrådet.

Ärende 2: Verksamhetsberättelse 2010 Hägersten-Liljeholmen

Bedömning om målen uppfylls sker bl.a. utifrån brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar. Annmarie informerade om stadens system med årsmål.

I verksamhetsberättelsen finns begrepp och förkortningar som är svåra att förstå. Pensionärsrådet tycker det är viktigt att dessa förklaras i texten. Rådet efterfrågar också en ordlista.

Pensionärsrådet hade inga ytterligare synpunkter.

Ärende 3: Patientsäkerhetsberättelse

En ny lag, Patientsäkerhetslagen, trädde i kraft den 1 januari 2011. Enligt lagen ska vårdgivaren/stadsdelsnämnden senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Detta gäller redan för 2011.

Verksamhetscheferna för hälso- och sjukvården har tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utarbetat en patientsäkerhetsberättelse som bl.a. omfattar redovisning av inträffade avvikelser och omfattningen av gjorda riskbedömningar under 2010, som gäller fall, undernäring och trycksår. Uppgifterna inhämtas genom den årliga kartläggningen som MAS genomför vecka 41. I ärendet finns också en patientsäkerhetsplan som tar upp förbättringsområden.

Pensionärsrådet hade inget att tillägga.

Ärende 4: Förlängning av avtal gällande sjuksköterskejour/patrullverksamhet

Hägersten–Liljeholmens stadsdelsnämnd har som ett komplement till den egna äldreomsorgsverksamheten avtal med Sunhill Bemanning gällande jour/patrullverksamhet för sjuksköterskeinsatser på jourtid på Trekantens servicehus, Fruängsgårdens servicehus och Axelsbergs servicehus.

Förvaltningen är nöjd med jourpatrullen och föreslår att avtalet förlängs till 30 september 2012, gällande Fruängsgårdens och Trekantens servicehus. Detta är den sista förlängning som avtalet medger. Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende kommer att ha egen sjuksköterska.

Pensionärsrådet hade inga synpunkter.

Ärende 9: Central upphandling av vård- och omsorgsboenden

Upphandling pågår av Axgårdens vård- och omsorgsboende. Entreprenaddrift beräknas ske från februari 2012.

Pensionärsrådet hade inget att tillägga.

§10 Inkommen skrivelse till pensionsrådet

En skrivelse ”Angående neddragningar av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Hägersten-Liljeholmen” har inkommit till pensionärsrådet från arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Pensionärsrådet har inga synpunkter på antalet arbetsterapeuter och sjukgymnaster men betonar att det är viktigt att bibehålla kvaliteten.

Förvaltningen kommer att via administrativa avdelningen besvara skrivelsen som lämnas till stadsdelsnämnden. Pensionärsrådet får ta del av svaret så snart det är klart.

§11 Rapport från förtroenderåden

Trekantens förtroenderåd, Eiwor Arthursson: Årsmötet äger rum den 23 februari, rådet bjuder på kaffe och kaka. Förtroenderådet anser att Seniorhälsans information på mötena kan minskas ner. Annmarie tar upp detta med Äldrestöds enhetschef som ansvarar för Seniorhälsan.

Kransen och Hägerstensåsens förtroenderåd, Bertil Andersson: Margrét Nilsson hälsar att förtroenderådet har kommit igång. 7 personer är engagerade.

Fruängsgårdens förtroenderåd, Lars Åsberg: Förtroenderådsmöte hålls den 10 mars och årsmötet den 24 mars.

Axelsbergs förtroenderåd via Tita Bergquist: Den 18 april blir det påsklunch och den 20 juni firas midsommar. Inbjudan till vård- och omsorgsboendet, hus 41, tas upp med enhetschef Ingrid Lindmark.

§12 Inbjudan till pensionärsrådet

Inbjudan till gemensamt möte om gemensamhetslokalerna på Axelsbergs servicehus, tisdagen den 22 februari kl. 15.00 på Axelsbergs servicehus. Inbjudan delades ut.

§13 Övriga frågor

Kerstin Bergenbrant Olsson tog upp fråga om bristande hygien gällande distriktssköterskor. Förvaltningen tar upp frågan med landstingets vårdcentraler.

§14 Nästa sammanträde

Tisdagen den 15 mars kl. 10-12 med förmöte kl. 09.15-10.00.

Ev. studiebesök på äldreboende. Se kommande kallelse.

§15 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.