Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-06-20

Sammanträde 2006-06-20

Datum
Klockan
14:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!
Läs mer...
Kersti Py Börjeson
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Justering av dagens protokoll

4 Ansökan från Fryshuset, om projektmedel för projektet ”fotbollsalliansen – för en positiv supporterkultur”

Ärende utan personalrepresentation

5 Tilldelningsbeslut städning Eriksdalsbadet 2006-07-01 - 2008-06-30"

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
Bordlagt 2006-06-13
(Utsänt)

6 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat 2006-06-22
Kersti Py Börjeson
Bo Olsson, Sekreterare
Leif Kroon

Ledamöter:
Kersti Py Börjeson (s) ordförande
Leif Kroon (kd) vice ordförande
Rolf Pettersson (s)
Manlio Palocci (s)
Peter Nilsson (mp)
Billy Östh (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande
Janne Järvinen (s)
Mehdi Oguzsoy (v) tjänstgörande
Patrick Krassén (fp) tjänstgörande
Diana Wallhager (fp)

Personalrepresentanter
Thomas Wiklund (SKTF)

Tjänstemän:
Kjell Karlsson förvaltningschef, Stefan Jansson avdelningschef, Per Johansson administrativa avdelningen, Jan Nordin administrativa avdelningen samt Bo Olsson nämndsekreterare.

Stadsbyggnads- och fritidsroteln:
Jan Ekbrand, biträdande borgarrådssekreterare

§147 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag


§148 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§149 Röstgranskning

Ledamöterna Carin Jahn (s), Maria Hannäs (v) och Johanna Westin Sjö (m), samt ersättarna Lars-Erik Esbjörnsson (s), Louise Modig Hall, Jennie Åkerlind (s), Fredrik Grönstedt (m), Jakob Pawlak (m) och Tina Ekelund (kd) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

För Carin Jahn (s) tjänstgjorde Gadha Makdesi Elias (s), för Maria Hannäs (v) tjänstgjorde Mehdi Oguzsoy (v) och för Johanna Westin Sjö (m) tjänstgjorde Patrick Krassén (fp).

§150 Ansökan från Fryshuset, om projektmedel ”fotbollsalliansen – för en positiv supporterkultur”

Dnr: 404/437/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

  1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

  1. bevilja ett bidrag om 1 miljon kronor för projektet "fotbollsalliansen - för en positiv supporterkultur"

  1. Samt att därutöver anföra

Vi delar förvaltningens bedömning att projektet är ett positivt initiativ. Syftet att genom idrottsliga förebilder sprida ett positivt supporterideal är angeläget. Givetvis är problemet med supportervåld större och djupare rotat än vad enbart detta projekt kan förväntas åtgärda. Detta är dock i sig inte ett argument mot att projektet bör genomföras, utan endast ett konstaterade av dess begränsningar. Vi anser att projektet är angeläget och ett viktigt tillskott i arbetet mot supportervåldet. Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så anser vi att projektet är av stor betydelse för staden och att hänsyn bör tas för att idrottsnämnden tagit denna utgift. För oss är inte självklart att denna typ av projekt ska belasta idrottsnämndens budget. Lika naturligt hade varit om projektet åtminstone delvis finansierades av utbildningsnämnden eller socialtjänstnämnden, eller direkt av kommunstyrelsen. Det är angeläget att projektet utvärderas, det finns dock svårigheter att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av ett projekt som endast är ett år långt. I redovisningen av projektet bör bidragstagaren även ha med en extern parts utvärdering eller analys av verksamheten. Redovisningen bör ske skyndsamt efter projektets utgång.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-14.

I en skrivelse från Fryshuset, ”fotbollsalliansen - för en positiv supporterkultur” bestående av Fryshuset, AIK, Djurgårdens IF, och Hammarby IF, beskrivs vilken stor påverkan fotbollen har på tiotusentals ungdomar i Stockholmsområdet. Tyvärr är det många destruktiva grupperingar i utkanten av den ordinarie supporterverksamheten som har en stor negativ påverkan på många av de yngre supportrarna. Detta får ofta uttryck i våldsamma konfrontationer grupperingarna emellan. För ändamålet söker Fryshuset bidrag.

Projektet ”Fotbollsalliansen för en positiv supporterkultur” är i sig ett positivt initiativ. I ett samarbete mellan Fryshuset, DIF, HIF och AIK finns en stor potential att utveckla ett samarbete för att motverka negativ supporterkultur.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

  1. att godkänna redovisningen.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Peter Nilsson (mp), vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

  1. avslå ansökan om projektmedel finansierade inom idrottsnämndens budget
  2. därutöver anföra följande:

Projektet "Fotbollsalliansen - för en positiv supporterkultur" är ett mycket intressant projekt som enligt projektbeskrivningen redan påbörjats i januari 2006. Medel för projekt, som handlar om dålig läktarkultur, om supportrar som idkar våld och stämmer träff utanför arenorna för brottslig verksamhet, är inte i första hand en primär uppgift för nämnden. I synnerhet inte då det finns andra angelägna satsningar som behöver göras och som nämnden inte haft möjlighet att finansiera. Ett projekt av denna karaktär skulle, om inte det hade varit en tidspress på ca en vecka från ärendets anländande till beslut, ge möjlighet till att kunna samplanera mellan olika förvaltningar, t.ex. med socialtjänstförvaltningen. Att de intäkter, som kanske kommer förvaltningen tillgodo genom eventuellt stigande besökssiffror på baden, skall destineras till projektet är enligt vår mening en alltför osäker finansiering. Fryshuset har redan idag generösa bidrag från staden och de har kapacitet att söka bidrag till projekt genom andra sponsorer eller fonder.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


Ärende utan personalrepresentation

§151 Tilldelningsbeslut städning Eriksdalsbadet 2006-07-01

2008-06-30"

Dnr: 125/226/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

1. Följande: Miljöpalatset AB 556551-7280 antages som städentreprenör att städa vissa ytor i Eriksdalsbadet 2006-07-01 – 2008-06-30 till två års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 5,3 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-14. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-06-13.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

  1. avbryta upphandlingen
  2. uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förfrågningsunderlag
  3. anlita extern konsult i arbetet med förfrågningsunderlaget och utvärderingen av anbuden
  4. därutöver anföra:

Nog kan det tyckas märkligt att det i Stockholm idag endast finns en städfirma som uppfyller alla kraven som ställs i förfrågningsunderlaget. Mot denna bakgrund vill vi att det genomförs en ny upphandling av städning av Eriksdalsbadet för att på detta sätt försöka öka utbudet av entreprenörer

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


§152 Information och övriga frågor

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Kjell Karlsson informerade att idrottsnämnden är inbjuden till en huvudstadskonferens den 4 – 6 september. Konferensen kommer att vara i Köpenhamn.

Idrottsnämnden beslöt att nämnden representeras med 2 personer från majoriteten och 2 från minoriteten.

b) Leif Kroon (kd) informerad om att ordföranden, vice ordföranden, förvaltningen träffat Stockholm Glob Arena för att diskutera anläggningssituationen för ishockeyklubbarna och främst Hammarby Hockeys situation.

Mötet resulterade i att:

· Förvaltningen kontaktar MB Hockey om möjligheter till samarbete i ishallen i Sätra.

· Arenabolaget senarelägger tiden för besked från Hammarby Hockey för bokningar av anläggningen.

· Förvaltningen kontaktar Svenska ishockeyförbundet om dispensregler för ishallar.

· Förvaltningen jobbar vidare med planerna på att bygga en ny ishall vid Sätra IP

c) Caroline Silverudd Lundbom (fp) framförde att hon fått samtal från Kronobergsbadets vänner att de känner oro vad som händer med badet efter renoveringen. Hon har också fått samtal med önskemål om mer tider för allmänhetens på Nälstabadet och långa köer och ungdomar som plankar in på Eriksdalsbadet. Stefan Jansson svarade att Kronobergsbadet öppnar igen den 1 februari 2007 efter en tids renovering och att förvaltningen inte fått några signaler om minskade öppettider för allmänheten. Beträffande Nälstabadet så finns det ett stort tryck både från allmänheten och från simklubbarna. Förvaltningen kommer efter midsommar följa upp föreningstiderna för att se om dessa används fullt ut och därefter eventuellt öka allmänhetens tider. På Eriksdalsbadet har det varit över 7000 besökande per dag och förvaltningen jobbar för fullt med att ordna så allt fungerar för besökarna.

d) Leif Kroon (kd) frågade om skytteklubbarnas situation och framtid. Förvaltningen återkommer med en redovisning till kommande nämnd.

e) Ordföranden önskade alla en trevlig sommar.


§153 Naturgummi i konstgräsplanerna

Anmälan av skrivelse från Kersti Py Börjeson m.fl. (s) Maria Hannäs (v),

Peter Nilsson (mp)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Idrottsnämnden och kommunfullmäktige har i en rad beslut fastslagit att konstgrässatsning ska ske med stor hänsyn tagen till miljön. Bland annat har kommunfullmäktige i samband med den särskilda satsningen på konstgräsplaner fastslagit att:

Anläggandet skall ske med hänsyn till skydd av miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser i enlighet med Stockholms miljöprogram och dagvattenstrategi.

Eftersom konstgräsplaner är ett relativt nytt fenomen har påverkan på omgivningen inte tidigare varit kartlagd. Således har det inte heller funnits centrala riktlinjer eller rekommendationer utformade specifikt för konstgräsplaner.

Generella miljökrav som exempelvis stadens miljöprogram har följts. Vid anläggande av konstgräsplaner i särskilt känsliga områden, exempelvis i närheten av vattendrag och sjöar har försiktighetsprincipen följts och där har alltså endast naturgummi använts.

Först nu i juni 2006 har det kommit nationella rekommendationer för konstgräsplaner. Även om väntan varit lång är det positivt att det nu finns riktlinjer att förhålla sig till. Kemikalie-inspektionen (KemI) rekommenderar att återvunnet gummi framgent inte ska användas som granulat i konstgräsplaner. KemI framhåller dock att konstgräsplanernas eventuella utsläpp är små men anser att alternativet med naturgummi bör användas. KemI rekommendation innebär inte att befintligt gummigranulat behöver bytas ut, utan endast att framtida påfyllnad sker med enbart naturgummi.

Det är positivt att Kemikalieinspektionen nu har upprättat rekommendationer för konstgräsplaner. Det är vår uppfattning att dessa nya rekommendationer ska följas utav idrottsnämnden. Med anledning av Kemiinspektionens nya riktlinjer finner vi det därför befogat att framgent enbart använda naturgummi i stadens konstgräsplaner.

Idrottsförvaltningen uppdrags i enligt med ovanstående att till nästa sammanträde redogöra för kostnader och konsekvenser av att helt övergå till naturgummi vid nyläggande av konstgräsplaner.