Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-10-31

Sammanträde 2006-10-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 38 Läs mer...2
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Ordning och reda på våra anläggningar- svar på skrivelse av Caroline Siverudd Lundbom (fp), Patrick Krassén (fp), Olle Hagberg (fp) och Diana Wallhager (fp)

Bordlagt 2006-08-22 och 2006-09-26
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande över skrivelse om ekonomiskt stöd till riksidrottsmuseet

8 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.

9 Redovisning och förslag till riktlinjer för brukarmedverkan och brukarinflytande

10 Svar på remiss - Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

11 Remiss av samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken – stockholmsdelen

12 Idrottsanläggningar för inomhusidrott; inventering, klassificering och underlag för långsiktig planering för byggande av fler fullstora idrottshallar.

13 Idrottens Hus för funktionshindrade - förslag till inriktning

14 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna grusplan vid Bandhagens skolas bollplan.

15 Genomförandebeslut avseende uppförande av en tillfällig idrottshall i Lövsta och förslag till avtal med Hässelby Hawks.

16 Genomförandebeslut avseende överföring av byggnader på strandbad mm för det rörliga friluftslivet, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden

Ärenden utan personalrepresentation

17 Knutby BP, tilldelningsbeslut för anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

18 Svar på remiss angående Översyn av Stockholms stads uppföljning

19 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat 2006-11-14
Kersti Py Börjeson
Bo Olsson, Sekreterare
Leif Kroon

Ledamöter:
Kersti Py Börjeson (s) ordförande
Leif Kroon (kd) vice ordförande
Rolf Pettersson (s) t.o.m. § 225 a
Carin Jahn (s)
Manlio Palocci (s)
Maria Hannäs (v)
Peter Nilsson (mp) t.o.m. § 225 a
Billy Östh (m)
Johanna Westin Sjö (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande f.o.m. § 225 b
Lars-Erik Esbjörnsson (s),
Mehdi Oguzsoy (v), tjänstgörande fr.o.m. § 225 b
Fredrik Grönstedt (m)
Jakob Pawlack (m) t.o.m. § 225 a
Patrick Krassén (fp) t.o.m. § 225 a
Diana Wallhager (fp) t.o.m. § 220
Tina Ekelund (kd) t.o.m. § 217

Personalrepresentanter
Gunnar Buhre (Kommunal)
Thomas Wiklund (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Kjell Karlsson förvaltningschef ( deltog ej § 219), Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Ulf Carlsson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån, Billy Landgren praktikant samt Bo Olsson nämndsekreterare

Kultur- och idrottsroteln:
Stefan Prucha, biträdande borgarrådssekreterare

Sammanträdet inledes med information och presentation av Stockholms läns ungdoms samarbetsorganisation verksamhet.

§207 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§208 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 8/2006 från nämndens sammanträde 2006-09-26, som justerats 2006-10-04.

§209 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§210 Röstgranskning

Ersättarna Louise Modig Hall (s), Janne Järvinen (s) och Jennie Åkerlind (s), hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

§211 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2006-09-14 – 2006-10-18.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 8; 2006-09-07

c) Minnesanteckningar från idrottsnämndens handikappråd den 25 september 2006

§212 Ordning och reda på våra anläggningar - svar på skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom (fp), Patrick Krassén (fp), Olle Hagberg (fp) och Diana Wallhager (fp)

Dnr: 017/228/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-10. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-08-22 och 2006-09-26.

Vid idrottsnämndens sammanträde den 21 mars överlämnades en skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp). Skrivelsen pekar på vissa förbättringar som bör göras för att öka trivseln och tryggheten i stadens idrottsanläggningar. Det handlar exempelvis om ordningsfrågor, städning, respekt för andra människor och personalens tillgänglighet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förvaltningen:

- Tar fram ”Ordningsregler” för samtliga anläggningar som är enkla, tydliga och på flera språk för hur man uppträder, vilka regler som gäller på resp. anläggning.

- Ser över hur befintlig personal kan bli mer synlig på våra anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§213 Yttrande över skrivelse om ekonomiskt stöd till riksidrottsmuseet

Dnr: 017/569/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. lämna ärendet utan eget ställningstagande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-07. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-09-26.

Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Kersti Py Börjeson har i skrivelse (Dnr 328-3256/06) den 5 september 2006 till kommunstyrelsen föreslagit att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur ett ekonomiskt startbidrag lämpligast kan doneras till Riksidrottsmuseet.

Riksidrottsmuseet kommer våren 2007 att öppnas i Stockholm i anslutning till Tekniska museet. Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor årligen för att driva museet. Museet kommer att ha historiskas utställningar men också spegla idrottens roll i samhällsutvecklingen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som remissvar på skrivelse från stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Kersti Py Börjeson (s) om ekonomiskt stöd till riksidrottsmuseet

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt lämna ärendet utan eget ställningstagande

Reservation

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§214 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.

Dnr: 410/593/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.

 1. Överlämna ärendet till socialtjänstnämnden.

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad.·

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-01. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-09-26.

Vid några av stadens idrottsanläggningar förekommer, i olika omfattning, utskänkning av alkohol. De anläggningar som är mest berörda är Stockholms Stadion, Eriksdalsbadet och Zinkensdamms IP. Vare sig idrottsnämnden eller de tidigare nämnder som ansvarat för stadens

idrottsanläggningar har beslutat om vilka principer för alkoholutskänkning som ska tillämpas vid anläggningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Maria Hannäs (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Avslå förvaltningen förslag
 2. Överlämna ärendet till Socialtjänstnämnden
 3. Förklara paragrafen omedelbar justerad
 4. Samt anföra följande

Vid några av stadens anläggningar förekommer idag utskänkning av alkohol. Nämnden anser att staden måste ha en tydlig och restriktiv alkoholpolitik. Därför bör också anläggningsägaren få lämna synpunkter innan ärendet prövas av tillståndsutskottet. Vid idrottsnämndens egna anläggningar bör ingen utskänkning av alkohol ske.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Maria Hannäs (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§215 Redovisning och förslag till riktlinjer för brukarmedverkan och brukarinflytande

Dnr: 322/592/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förvaltningens redovisning och föreslagna riktlinjer för förvaltningens arbete med brukarmedverkan och brukarinflytande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-01. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-09-26.

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen de synpunkter som återfanns i revisionsrapporten ” Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande ”. Enligt revisionen saknades rutiner, styrningen behövde förbättras och att alla berörda föreningar inte tillfrågats om deltagande i anläggningsråden.

I idrottsnämndens verksamhetsplan för 2005 beslutades som ett åtagande att föreningar som är verksamma vid idrottsanläggningarna ska erbjudas att delta i respektive anläggnings anläggningsråd.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§216 Svar på remiss - Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Dnr: 015/598/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-25. I februari 2005 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag att starta en samverkansgrupp mot klotter. Samverkansgruppen har hittills träffats sex gånger med ett 40-tal representanter för olika offentliga och privata huvudman i Storstockholm. Samverkansgruppen ingår numera som en del i projektet Stockholm - ren och vacker. Denna samverkansgrupp har tagit fram ett förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse. Policyn fastställdes enhälligt av samverkansgruppen vid ett möte den 1 december 2005.

Den föreslagna policyn mot klotter och liknande skadegörelse innehåller 9 punkter. Inriktningen i policyn är att inget klotter accepteras, att sanering av klotter ska ske senast inom en vecka och på prioriterade objekt som skolor, daghem, idrottsanläggningar och centrumanläggningar inom 48 timmar. Staden ska inte heller medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter och liknanden skadegörelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Tillstyrka remitterat förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse

 2. Förklara paragrafen omedelbart justerad

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§217 Remiss av samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken – stockholmsdelen

Dnr: 311/511/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-19.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till översiktsplan för stockholmsdelen av Nationalstadsparken för samråd. Stadsbyggnadskontorets avsikt är att samrådet skall bidra till att förbättra samrådsförslaget innan stadsbyggnadsnämnden tar ställning till direktiv för hur det slutliga förslaget till översiktsplan skall vara utformat. Området Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – Djurgården utgör sedan 1995 Nationalstadspark, den hittills enda i landet. Nationalstadsparken har särskilt lagskydd i miljöbalken.

Inom Nationalstadsparken är flera idrottsanläggningar och båtklubbar belägna. Förvaltningen ser det som mycket viktigt att de idrottsanläggningar och båtklubbarnas bryggplatser och vinteruppläggningsplatser som i dagsläget ligger inom Nationalstadsparken får finnas kvar med minst motsvarande omfattning. Förvaltningen ser det också som mycket viktigt att Nationalstadsparkens bestämmelser inte hindrar en modernisering och utveckling av förvaltningens idrottsanläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt yttrande

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) med instämmande av vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi vill understryka idrottsförvaltningens ståndpunkt att idrotten i området inte får påverkas negativt av den nya översiktsplanen. Området tillhör de delar av Stockholm som har sämst tillgång till idrott. Det är angeläget att nationalstadsparken inrymmer en rad olika idrottsliga anläggningar, allt ifrån fotbollsplaner till båtklubbar. Samtidigt måste det finnas visst utrymme för utveckling av idrotten i området.

§218 Idrottsanläggningar för inomhusidrott; inventering, klassificering och underlag för långsiktig planering för byggande av fler fullstora idrottshallar.

Dnr: 411/619/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-11.

Förvaltningen redovisar i ärendet befintliga anläggningar d v s såväl sådana som ägs och drivs av idrottsförvaltningen, inhyrda anläggningar och anläggningar som ej disponeras av idrottsförvaltningen, d v s inte ingår i förvaltningens fördelning av tider till idrottsrörelsen.

Anläggningsbeståndet och däri ingående verksamhetsytor har bedömts utifrån möjligheten att bedriva olika typer av inomhusidrotter, med utgångspunkt ifrån respektive idrotts egna krav på verksamhetsytor, frimått och takhöjd. Anläggningarnas publikkapacitet har också vägts in i totalbedömningen. I samband med klassificeringen har förvaltningen låtit utföra mätning av verksamhetsytorna. I ärendet redovisas även befolkningssiffror, baserade på USK, Statistisk Årsbok för Stockholm 2006 och dessa relateras till antalet idrottshallar m.m. Förvaltningen redovisar även i bilaga hur de planerade idrottshallarna är fördelade över staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna i ärendet redovisad inventering och klassificering av inomhusanläggningarna
 2. godkänna i ärendet föreslagen inriktning för långsiktig planering och byggande av fullstora idrottshallar.
 3. som svar på i ärendet redovisade skrivelser överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande, samt
 4. i övrigt godkänna förvaltningens redovisning i detta ärende.

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§219 Idrottens Hus för funktionshindrade - förslag till inriktning

Dnr: 322/595/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-28.

Staden har i beslut i kommunfullmäktige och genom verksamhetsplaner för idrottsnämnden uttryckt en ambition att skapa ett Idrottens Hus för handikappidrotten i Stockholmsområdet.

Detta har inordnats i stadens ambition att göra Stockholm till en tillgängligare stad för funktionshindrade, förbättra tillgängligheten till stadens alla idrottsanläggningar och därmed skapa en allmän inkludering för de funktionshindrade som idrottar.

Ett idrottens hus för handikappidrotten har av Stockholms Handikappidrottsförbund setts som en möjlighet att skapa ett utbildnings- och utvecklingscentrum för handikappidrotten, och även skapa en mötesplats för funktionshindrade att våga ta ett första steg in i en idrottsförening.

Projektet Idrottens Hus har prövats under den senaste femårsperioden och har ändrat karaktär och plats under perioden. Den lösning som nu föreslås innebär att staden köper en sim- och idrottshall av landstinget, nämligen idrottsanläggningen vid Bromma sjukhus, tidigare Beckomberga sjukhus.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreslagen inriktning av ett Idrottens Hus och ge förvaltningen i uppdrag att skriva avtal med Stockholms Handikappidrottsförbund utifrån redovisat program

 2. Lämna ett bidrag till Stockholms Handikappidrottsförbund om 350 tkr per år under avtalsperioden

 3. Hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram om dels årligen 2 190 tkr för täckande av ökade driftkostnader, och dels 650 tkr för år 1 för täckande av ökad kapitalkostnad

 4. I övrigt godkänna förvaltningens redovisning

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§220 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna grusplan vid Bandhagens skolas bollplan

Dnr: 412/536/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande redovisning,

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-09.

I samband med bostadsexploatering kommer delar av Y-området för Bandhagens skolas bollplan att bebyggas. På den kvarvarande Y-tomten föreslår nu förvaltningen att det anläggs en regelrätt 7 – manna grusfotbollsplan. Förvaltningen bedömer investeringskostnaden till 1,5 mnkr. Investeringen skall belasta bostadsexploateringen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. avslå förvaltningens förslag till beslut.

2. samt att därutöver anföra

Den samlade mängden idrottsyta i Stockholm är begränsad. Idrottsnämnden bör inte godkänna exploateringen av nuvarande grusplanen vid Bandhagens skola. Att exploatera idrottsmark för att bekosta upprustning av annan idrottsmark är i många fall positivt. Men då krävs god ekonomisk ersättning. De 1,5 mkr som föreslås som kompensation i detta fall är inte tillräckligt.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§221 Genomförandebeslut avseende uppförande av tillfällig idrottshall i Lövsta och förslag till avtal med Hässelby Hawks

Dnr: 412/605/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna föreliggande redovisning,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med uppförandet av en tillfällig idrottshall i Lövsta och

 1. godkänna förvaltningens förslag till avtal med Hässelby Hawks.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-18.

I samband med att staden förvärvade före detta Pripps/Carlsbergs bryggerier i Ulvsunda för framtida användande som bostadsområde erbjöds förvaltningen att köpa en demonterbar hall. Placeringen av hallen föreslogs till Lövsta inom stadsdelen Hässelby Villastad. I ett gemensamt tjänsteutlåtande tillsammans med markkontoret godkände idrottsnämnden, 2006-03-21, inköp av den demonterbara hallen. Marknämnden beslöt 2006-08-31 att anvisa berört markområde i Lövsta under maximalt 10 år för hallens placering. Förvaltningen har i kontakter med den lokala innebandyföreningen Hässelby Hawks diskuterat fram ett förslag till uppförande av hallen samt driftåtagande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag
 2. ge förvaltningen i uppdrag att undersöka annan placering av hallen.
 3. Att anföra följande:

Sporthallen bör stallas upp på plats med kollektivtrafikförsörjning så att det underlättar för sportande unga och vuxna att ta sig dit aven utan bil. Att förorda en dålig placering bara för att det ar något billigare ar inte bra ur samhallsperspektiv. Den tilltänkta platsen är också tveksam då den ligger i ett natur- och friluftsområde. Om viljan finns så borde det inte vara omöjligt att hitta en bättre placering.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Peter Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§222 Genomförandebeslut avseende överföring av byggnader på strandbad mm för det rörliga friluftslivet, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden

Dnr: 421/828/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen och fastighets- och saluhallsförvaltningen redovisar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat 2006-10-19.

Enligt SPO-utredningens förslag som godkänts i kommunfullmaktige 2004-12-15, skall ansvaret för utvecklingen, och drift av lokal fritids-. frilufts- och idrottsverksamhet liksom ansvaret för anläggningar för det rörliga friluftslivet i parker och grönområden föras över till stadsdelsnämnderna, Dessa skall enligt gällande principer i staden däremot inte äga de fastigheter och byggnader på vilka man bedriver verksamheten. Därför föreslås själva ägaröverförandet av de byggnader som finns på anläggningarna ske från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden. Marken och dess bokförda värden ligger som tidigare kvar på marknämnden. Strandbaden har sedan många år tillhört idrottsnämnden. I samband med stadsdelsnämndsreformen 1997 överfördes driftansvaret för själva friluftsverksamheten till stadsdelsnämnderna. Ägandet av omklädningsbyggnader och underhållet av dessa samt underhåll av bryggor och duschar låg kvar på idrottsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningarna att per den 1 januari 2007 överföra 12 strandbad och 8 övriga anläggningar som redovisas i särskild bilaga, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att i samband med bokslutet for 2006 görs en värdeöverföring från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden på den sammanlagda utgående balansen som per den 31 december 2006, efter årets avskrivningar, har beräknats till 3 066 625 kronor.

 

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§223 Remissvar angående Översyn av Stockholms stads uppföljning

Dnr: 015/830/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Lämna ärendet utan eget ställningstagande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-11

Stadsledningskontoret har till idrottsnämnden remitterat översyn av Stockholms stads uppföljning. Syftet med föreliggande översyn av stadens uppföljning är att ge ett förtydligande av former och förutsättningar för uppföljning samt en redovisning av nuvarande uppföljning inom staden. Föreliggande översyn av stadens uppföljning är en del i utvecklingen av stadens interna ledningssystem, ILS med tonvikt på en helhetssyn och integration i ledningssystemet.

Idrottsförvaltningens anser att ärendet mer kan ses som en allmän beskrivning av stadens system för uppföljning än en översyn. De konkreta förslagen till förbättringar är få.

Förvaltningen ser det därför som angeläget att de utvecklingsområden som föreslås i tjänsteutlåtandet genomförs. Det är enligt förvaltningen nödvändigt att få fram en fungerande och enhetlig uppföljning inom kommunens olika verksamhetsområden samt att ta fram former liknande de som finns avseende styrning av verksamheterna. Det skulle även vara värdefullt att kunna jämföra resultaten i stadens olika verksamhetsområden med motsvarande verksamhetsområden i landets övriga större kommuner.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen angående översyn av Stockholm stads uppföljning
 2. Förklara paragrafen för omedelbart justerad

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) med instämmande av ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt lämna ärendet utan eget ställningstagande

Ärende utan personalrepresentation

§224 Knutby BP, tilldelningsbeslut för anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Dnr: 125/666/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från Sportbyggarna Entreprenad AB (SPENTAB) på 9 384 000 kr exkl. moms för anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Knutby BP.

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-16.

Idrottsnämnden fattade vid sitt möte 2006-08-22 ett genomförandebeslut om att anlägga en ny 11-manna konstgräsplan på platsen för den befintliga grusplanen som idag utgör Knutby bollplan belägen utmed Rinkebysvängen i stadsdelen Rinkeby.

Finansieringen av projektet sker inom ramen för det särskilda anslaget på 11,7 mnkr som anslagits av kommunstyrelsen och ingår förvaltningens investeringsbudget för 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§225 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Lennart Andreasson informerade om problem vid tre av förvaltningens konstisanläggningar. I Danicahallen vid Östermalms IP har förvaltningen planerat ett sargbyte inför höstens säsongstart. Sargen skulle ha levererats under sommaren men levererades först under hösten, vilket innebär ca tre veckors försening av starten. Färdigställandet av ishallen vid Stora Mossen har försenats på grund av problem med kylanläggningen. När isen skulle frysas krympte rören och delar av rörbädden måste läggas om. Hur låg tid detta tar är osäkert. Kylanläggningen på Zinkensdamms idrottsplats är nu igång och frysningen av is fungerar både på bandybanan och i ishallen. Ishallen har haft mycket hög luftfuktighet när kylaggregatet varit avstängt vilket kan ha medfört höga halter av mögel i hallen. Prover har tagits och förvaltningen förbereder sanering av anläggningen om proverna visar på höga halter av mögel.

b) Per Johansson redovisade bokningssituationen för ishockeyn, dels på grund av problemen med de anläggningar som nämnts ovan och dels av att Globenanläggningarna kommer att vara uppbokade av andra evenemang under hösten. Bokningsenheten på förvaltningen jobbar med att hitta ersättningsanläggningar, om detta inte lyckas måste en ny fördelning av tider ske.

c) Åke Roxberger informerade om planerna på att iordningsställa en ny idrottshall i en industribyggnad i Älvsjö industriområde. Byggnaden kan inrymma en fullstor bollplan och en lite mindre plan, boulebanor, gym, omklädningsrum och kontorslokaler. Enlig planerna kommer Stockholmskorpen att vara huvudansvarig och förstahandshyresgäst. Korpen har fört diskussioner med förvaltningen om att hyra ut delar av anläggningen till förvaltningen.

Idrottsnämnden framförde att de var positiva till projektet och gav förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med projektet i syfte att skapa en ny idrottshall.

d) Maria Hannäs (v) informerade om föreningsutskottets besök hos Stockholms bågskjutningsklubb. Klubben har verksamhet dels i en egen anläggning vid Fiskartorpsvägen och dels i Högdalens sim- och idrottshall. De vill koncentrera verksamheten till sin egen anläggning vid Fiskartorpsvägen och göra en utbyggnad av den.

Från utskottet och nämnden deltog Leif Kroon (kd), Olle Hagberg (fp) och Maria Hannäs(v).

e) Caroline Silverudd Lundbom frågade om orsaken till att det varit svårt nå bokningen via telefon.

Per Johansson svarade att periodvis är det hög belastning, särskilt när överblivna tider släpps till föreningarna. Förvaltningen har projektanställt ytterligare en person för att förstärka verksamheten och öka servicen till föreningarna.

_ _ _