Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-12-19

Sammanträde 2006-12-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 38 Läs mer...2
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Svar på remiss - Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

7 Idrottsanläggningar för inomhusidrott; inventering, klassificering och underlag för långsiktig planering för byggande av fler fullstora idrottshallar.

8 Idrottens Hus för funktionshindrade - förslag till inriktning (ärendet har kompletterats och ändrats)

9 Genomförandebeslut avseende överföring av byggnader på strandbad mm för det rörliga friluftslivet, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden

10 Svar på motion (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar

11 Val av ledamöter till idrottsnämndens handikappråd för åren 2007-2010

12 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2007

13 Förslag till förändrade taxor

14 Förslag till verksamhetsupphandling inom idrottsnämndens ansvarsområde

15 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en konstgräsplan för fotboll på Gröndals bollplan

16 Hägerstensåsens bollplan, genomförandebeslut avseende utförande av en 11-manna- och en 5-manna konstgräsfotbollplan

17 Västboda bollplan, genomförandebeslut avseende utförande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan

18 Förslag till uppförande av en ny ishall som ersättning för Zinkensdamms ishall

19 Gubbängens speedwaybana – hemställan om riktvärde för verksamheten

20 Förslag till åtgärder för att Grimsta idrottsplats skall kunna godkännas för allsvenskt fotbollsspel

21 Utvärdering av föreningsdriften av Hässelby IP

22 Redovisning av idrottsförvaltningens pågåen arbeten avseende energi

23 Slutredovisning av investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim- och idrottshallar samt fem bassängbad.

24 Rapport om status på omklädnadsbyggnaderna på Tantolundens BP och Bellevue BP

25 Rapport om Hjorthagens IP och eventuell uppvärmning av ny konstgräsplan i samarbete med Fortum Värme AB

26 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat
Madeleine Sjöstedt
Bo Olsson, Sekreterare
Kersti Py Börjeson

Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (fp) ordförande
Kersti Py Börjeson (s) vice ordförande
Carin Jahn (s)
Maria Hannäs (v)
Billy Östh (m)
Johanna Westin Sjö (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)
Leif Kroon (kd)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande
Lars-Erik Esbjörnsson (s) tjänstgörande
Louise Modig Hall (s)
Jakob Pawlack (m)
Patrick Krassén (fp) f.o.m. § 233
Diana Wallhager (fp)
Tina Ekelund (kd)

Personalrepresentanter
Gunnar Buhre (Kommunal)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Kjell Karlsson förvaltningschef, Inger Båvner tillträdande förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Ulf Carlsson avdelningschef, Stefan Jansson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån, samt Bo Olsson nämndsekreterare

Kultur- och idrottsroteln:
Stefan Prucha, biträdande borgarrådssekreterare
Erik Jennische, borgarrådssekreterare

§226 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§227 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 9/2006 från nämndens sammanträde 2006-10-31, som justerats 2006-11-14.

§228 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Kersti Py Börjeson (s) utsågs att justera dagens protokoll

§229 Röstgranskning

Ledamöterna Rolf Pettersson (s) och Peter Nilsson (mp) samt ersättarna Fredrik Grönstedt (m), Manlio Palocci (s), Jan Järvinen (s) och Mehdi Oguzsoy (v), hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

För Rolf Pettersson (s) tjänstgjorde Gadha Makdesi Elias (s) och för Peter Nilsson (mp) tjänstgjorde Lars-Erik Esbjörnsson (s).

§230 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2006-10-19 – 2006-12-05

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 9; 2006-10-17

c) Inbjudan till konferens ”Från erfarenhet till framtid 2007” den 1-2 februari 2007 från Sveriges Kommuner och Landsting

Idrottsnämnden beslöt att erbjuda fyra ledamöter (två från respektive block) att delta i konferensen. (Anmälan sker till nämndsekreteraren.)

§231 Svar på remiss - Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Dnr: 015/598/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Tillstyrka remitterat förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-25. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-10-31.

I februari 2005 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag att starta en samverkansgrupp mot klotter. Samverkansgruppen har hittills träffats sex gånger med ett 40-tal representanter för olika offentliga och privata huvudman i Storstockholm. Samverkansgruppen ingår numera som en del i projektet Stockholm - ren och vacker. Denna samverkansgrupp har tagit fram ett förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse. Policyn fastställdes enhälligt av samverkansgruppen vid ett möte den 1 december 2005.

Inriktningen i policyn är att inget klotter accepteras, att sanering av klotter ska ske senast inom en vecka och på prioriterade objekt som skolor, daghem, idrottsanläggningar och centrumanläggningar inom 48 timmar. Staden ska inte heller medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter och liknanden skadegörelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt yttrande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) ) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I majoritetens förslag till budget står att en ny policy mot klotter ska tas fram i staden. I väntan på att detta sker vill vi poängtera vikten av snabb klottersanering. Klotter bör saneras inom 24 timmar och skolor och förskolor bör vara prioriterade. Vi välkomnar de föreslagna förslagen på krafttag mot klottret.

§232 Idrottsanläggningar för inomhusidrott; inventering, klassificering och underlag för långsiktig planering för byggande av fler fullstora idrottshallar.

Dnr: 411/619/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna i ärendet redovisad inventering och klassificering av inomhusanläggningarna

 1. godkänna i ärendet föreslagen inriktning för långsiktig planering och byggande av fullstora idrottshallar.

 1. som svar på i ärendet redovisade skrivelser överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande, samt

 1. i övrigt godkänna förvaltningens redovisning i detta ärende.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-11. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-10-31.

Förvaltningen redovisar i ärendet befintliga anläggningar d v s såväl sådana som ägs och drivs av idrottsförvaltningen, inhyrda anläggningar och anläggningar som ej disponeras av idrottsförvaltningen, d v s inte ingår i förvaltningens fördelning av tider till idrottsrörelsen.

Anläggningsbeståndet och däri ingående verksamhetsytor har bedömts utifrån möjligheten att bedriva olika typer av inomhusidrotter, med utgångspunkt ifrån respektive idrotts egna krav på verksamhetsytor, frimått och takhöjd. Anläggningarnas publikkapacitet har också vägts in i totalbedömningen. I samband med klassificeringen har förvaltningen låtit utföra mätning av verksamhetsytorna. I ärendet redovisas även befolkningssiffror, baserade på USK, Statistisk Årsbok för Stockholm 2006 och dessa relateras till antalet idrottshallar m.m. Förvaltningen redovisar även i bilaga hur de planerade idrottshallarna är fördelade över staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§233 Idrottens Hus för funktionshindrade - förslag till inriktning

Dnr: 322/595/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. delvis bifalla förvaltnings förslag till beslut

 1. driftskostnaderna om 2 190 tkr finansieras inom 2007 års budget

 1. därutöver anföra:

Skapandet av Idrottens Hus för funktionshindrade är ett stort steg mot att göra Stockholm till en tillgängligare stad. Handikappidrotten kommer i och med detta beslut att få bättre möjligheter att bedriva en samlad utbildnings- och utvecklingsverksamhet. Detta beslut innebär inte att nämndens ambitioner att göra alla stadens anläggningar tillgängliga för funktionshindrade läggs åt sidan. Tvärtom, bildandet av Idrottens Hus ska ses som ett första steg mot att göra Stockholm till den mest handikappvänliga staden i Sverige.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-28. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-10-31.

Staden har i beslut i kommunfullmäktige och genom verksamhetsplaner för idrottsnämnden uttryckt en ambition att skapa ett Idrottens Hus för handikappidrotten i Stockholmsområdet.

Detta har inordnats i stadens ambition att göra Stockholm till en tillgängligare stad för funktionshindrade, förbättra tillgängligheten till stadens alla idrottsanläggningar och därmed skapa en allmän inkludering för de funktionshindrade som idrottar.

Ett idrottens hus för handikappidrotten har av Stockholms Handikappidrottsförbund setts som en möjlighet att skapa ett utbildnings- och utvecklingscentrum för handikappidrotten, och även skapa en mötesplats för funktionshindrade att våga ta ett första steg in i en idrottsförening.

Den lösning som nu föreslås innebär att staden köper en sim- och idrottshall av landstinget, nämligen idrottsanläggningen vid Bromma sjukhus, tidigare Beckomberga sjukhus.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreslagen inriktning av ett Idrottens Hus och ge förvaltningen i uppdrag att skriva avtal med Stockholms Handikappidrottsförbund utifrån redovisat program

 2. Lämna ett bidrag till Stockholms Handikappidrottsförbund om 350 tkr per år under avtalsperioden

 3. Hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram om dels årligen 2 190 tkr för täckande av ökade driftkostnader, och dels 650 tkr för år 1 för täckande av ökad kapitalkostnad

 4. I övrigt godkänna förvaltningens redovisning

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) och Maria Hannäs (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) och Maria Hannäs (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§234 Genomförandebeslut avseende överföring av byggnader på strandbad mm för det rörliga friluftslivet, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden

Dnr: 421/828/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningarna att per den 1 januari 2007 överföra 12 strandbad och 8 övriga anläggningar som redovisas i särskild bilaga, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att i samband med bokslutet for 2006 görs en värdeöverföring från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden på den sammanlagda utgående balansen som per den 31 december 2006, efter årets avskrivningar, har beräknats till 3 066 625 kronor.

Ärendet

Idrottsförvaltningen och fastighets- och saluhallsförvaltningen redovisar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat 2006-10-19. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-10-31. Enligt SPO-utredningens förslag som godkänts i kommunfullmaktige 2004-12-15, skall ansvaret för utvecklingen, och drift av lokal fritids-. frilufts- och idrottsverksamhet liksom ansvaret för anläggningar för det rörliga friluftslivet i parker och grönområden föras över till stadsdelsnämnderna, Dessa skall enligt gällande principer i staden däremot inte äga de fastigheter och byggnader på vilka man bedriver verksamheten. Därför föreslås själva ägaröverförandet av de byggnader som finns på anläggningarna ske från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden. Marken och dess bokförda värden ligger som tidigare kvar på marknämnden. Strandbaden har sedan många år tillhört idrottsnämnden. I samband med stadsdelsnämndsreformen 1997 överfördes driftansvaret för själva friluftsverksamheten till stadsdelsnämnderna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§235 Svar på motion (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar

Dnr: 015/896/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-06

Billy Östh och Mats G Nilsson båda (m) inkom 2006-09-06 med en motion till kommunstyrelsen för yttrande senast 2007-01-15 om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar. Idrottsförvaltningen ser att behovet av en kanske flera moderna arenor för elitfotbollsspel i Stockholm finns. En arena skall uppfylla UEFAS och Svenska Fotbollförbundets krav/manual för internationellt fotbollsspel. Staden har under flera år arbetat med att planera för ett nytt Söderstadion och en stor evenemangsarena i Globenområdet. Svenska Fotbollförbundet har nu beslutat att samarbeta med Solna stad om en evenemangsarena med en publikkapacitet på 55-60.000 åskådare. Satsningen i Solna gör att Stockholms stad kan inrikta sig på att lösa arenafrågan för stadens allsvenska klubbar. Det gäller Hamarby IF och ett nytt Söderstadion, Djurgårdens IF som önskar en ny fotbollsarena i stället för Stockholms stadion och IF Brommapojkarna som vill etablera en allsvensk arena i västerort närbeläget Grimsta IP.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen av Billy Östh och Mats G Nilsson båda (m) om fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar, motion nr. 2006:29

Förslag till beslut

Vice ordförande Kersti Py Börjeson (s) föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§236 Val av ledamöter till idrottsnämndens handikappråd för åren 2007-2010

Dnr: 012/914/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. utse ledamöter i idrottsnämndens handikappråd för 2007 - 2010 enligt följande:

Dolores Back (NHR)

Eva Söderbärj (FUB)

Kjell Hamberg (R)

Géraldine Norén (FA)

Nils Blomqvist (RBU)

Therese Rudolfsson (DHR)

Boris Samuelsson (SRF)

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-30

Idrottsnämndens verksamhet har sedan 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige haft ett handikappråd knutet till sig. Enligt beslutet ska idrottsnämnden och AB Stockholm Globe Arena ha ett gemensamt handikappråd.

Rådet ska sammanträda minst sex gånger per år. Rådet ska träffa hela nämnden minst en gång per år och presidiet ytterligare minst en gång per år. Rådet ska ges administrativt stöd av förvaltningen/bolaget. Ekonomiska resurser skall ställas till rådets förfogande för t.ex. utbildning och information. Idrottsförvaltningen och AB Stockholm Globe Arena utser tjänstemän som ska vara föredragande vid rådets sammanträden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§237 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2007

Dnr: 014/925/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. fastställa föreslagna sammanträdesdatum för 2007.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-28

Följande förslag till sammanträdesdatum utgår från stadsledningskontorets tidplan för nämndernas arbete 2007 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan. Förvaltningen föreslår att handikapprådet inbjuds till nämndens möte i april. Enligt handikapprådets reglemente skall rådet och nämnden ha ett gemensamt möte per år.

Följande datum föreslås: tisdagarna den 23 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni, 18 september, 30oktober och 18 december

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§238 Förslag till förändrade taxor

Dnr: 413/947/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag på förändrade taxor fr.o.m. 2007

 1. förändringen av taxor ska verkställas så snart som möjligt med hänsyn till ingångna avtal och bokade tider

 1. ge förvaltningen i uppdrag att årligen inflationsanpassa taxorna samt att göra mindre justeringar av taxorna inom ramen för delegationsordningen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-05.

Idrottsförvaltningen föreslår i detta ärende en genomgripande översyn av samtliga taxor inom idrottsområdet. Följande taxor berörs – planhyror, badavgifter, friskvårdstaxor.

Det finns flera skäl till översynen. Kostnadsutvecklingen och standardförbättringar är de viktigaste. Den senaste större taxeöversynen genomfördes år 1999. Mellan 1999 och 2006

har KPI förändrats med drygt 12 %. Översynen bidrar även till ett större utbud mot kund genom att kunna erbjuda bad och träning på samtliga anläggningar.

Förvaltningen har tagit fram självkostnadsberäkningar för vissa typer av anläggningar för att kunna följa i vilken grad taxorna speglar den verkliga kostnaden. Förvaltningens ambition är att förfina och utveckla metoderna för att få ett bättre underlag för prissättning och att kunna följa kostnadsutvecklingen för olika verksamheter.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) och Maria Hannäs (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag gällande förändrade taxor

För att stärka folkhälsan i Stockholm krävs att alla har tillgång till idrott och motion. Idrotten är också en av flera folkrörelser som skapar tillhörighet, delaktighet och socialt engagemang. Förändrade taxor och minskat medlemsaktivitetsstöd motverkar den möjligheten för många. Det leder till att det blir dyrare att vara föreningsaktiv i Stockholm eller att besöka stadens anläggningar. Om idrotten ska vara tillgänglig för alla, kan staden inte vara bidragande till att vissa inte har råd att delta i idrottsaktiviteter eller t ex besöka stadens bad. Detta slår framförallt mot barn och ungdomar. Detta kan vi inte acceptera. Bad måste även fortsättningsvis vara gratis för stadens barn och ungdomar.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) och Maria Hannäs (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§239 Förslag till verksamhetsupphandling inom idrottsnämndens ansvarsområde

Dnr: 125/928/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förslag till tidplan och strategi för verksamhetsupphandling

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-27

Kommunfullmäktige har i samband med antagandet av budget för 2007 beslutat att idrottsnämnden för att effektivisera verksamheten och driften av idrottsanläggningarna ska ta fram en plan för hur driften av anläggningarna kan upphandlas i så hög grad som möjligt.

Förvaltningen föreslår, utifrån tidigare erfarenheter och utifrån en marknadsanalys, att nämnden beslutar att i första hand verksamhetsupphandla verksamheten i sim- och idrottshallar och bad. Förvaltningen föreslår också att de sim- och idrottshallar och bad som ska prövas först är Forsgrenska badet, Högdalens sim- och idrottshall och Västertorps sim- och idrottshall om inte nämnden prövas genom en utmaning beträffande någon av de övriga badanläggningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Maria Hannäs (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden beslutar

 1. avslå förvaltningens förslag om tidplan och strategi, samt
 2. anföra följande

Vänsterpartiet menar att inga verksamheter, varken sim- och idrottshallar/ bad eller idrottsplatser skall verksamhetsupphandlas. Det mest effektiva sättet att bedriva verksamheten är i egen gemensam regi. Flera undersökningar (Rönnbäck, 2005, ”Privatiseringarnas pris”) visar att upphandling, privatisering och utförsäljning har ett alltför högt pris.

Vi anser inte heller att verksamheter skall ”avknoppas”

Vänsterpartiet har under 2002-2006 medverkat till stora satsningar inom idrotten, avseende såväl byggande samt upprustning av idrottshallar, idrottsplatser samt bad. Att konkurrensutsätta våra ombyggda verksamheter, så att de skulle kunna överföras till privata aktörer anser vi vara ett slöseri med skattemedel utan motstycke.

I övrigt hänvisas till Vänsterpartiets förslag till budget för 2007.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Maria Hannäs (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§240 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en konstgräsplan för fotboll på Gröndals bollplan

Dnr: 311/03/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-06

I samband med planerad bostadsbyggnation längs Gröndalsvägen i Gröndal och därmed anspråkstagande av delar av befintlig idrottsmark planeras en ny konstgräsfotbollsplan med totalmått 51 x 96 meter som ersättning. Den nya konstgräsplanen som utgör en 7-mannaplan med uppvärmnings- och träningsyta flyttas något närmare befintligt klubbhus. Investeringskostnaderna beräknas till 6 000 Tkr och arbetena planeras att påbörjas under hösten 2007 med ett färdigställande under våren 2008.

Förvaltningen hemställer hos kommunfullmäktige om extra investeringsmedel om 6 000 Tkr, som finansieras genom försäljningsintäkter, samt att ökade kapitalkostnader om 600 Tkr beaktas i kommande budgetarbete. För att i närområdet klara fotbollsverksamheten avseende 11-mannaspel anser förvaltningen det mycket angeläget att Aspuddens IPs upprustning påbörjas.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna inriktningen för anläggande av en konstgräsfotbollsplan,
 2. ge förvaltningen i uppdra att genomföra erforderliga projekteringsarbeten,
 3. hemställa hos kommunfullmäktige att nämnden tillförs 6 000 Tkr av markförsäljningsintäkter i investeringsbudget 2007 samt att ökade kapitalkostnader med anledning av investeringen beaktas i kommande budgetarbete.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§241 Hägerstensåsens bollplan, genomförandebeslut avseende utförande av en 11-manna- och en 5-manna konstgräsfotbollplan

Dnr: 125/954/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Idrottsnämnden godkänner föreliggande redovisning

 1. Ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en upphandling av entreprenaden för genomförande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Hägerstensåsens BP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-07.

De investeringar som enligt föreliggande förslag till åtgärder på Hägerstensåsens bollplan finansieras av de exploateringsmedel som ingår i förvaltningens budget för 2007. Projektet beräknas kosta ca 15 mnkr, vilket är det belopp som erhålls för att idrottsnämnden upplåter Västertorps bollplan för bostadsbebyggelse. I det program som togs fram i slutet av 2005 ingår bl.a. att anlägga en 11-manna konstgräsfotbollsplan samt en mindre 5-mannaplan inom området, anläggande av en syntetbelagd rakbana utmed ena långsidan på 11-mannaplanen, uppsättning av stängsel och ny planbelysning samt byggande av erforderliga parkeringsplatser.

Projektet innefattar också om- och tillbyggnad av en befintlig omklädningsbyggnad. Projekteringen av projektet har nyligen avslutats och förvaltningen räknar med att kunna påbörja en upphandling innan årsskiftet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) och Maria Hannäs (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden i huvudsak godkänner föreliggande redovisning
 2. Ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en upphandling av entreprenaden för genomförande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Hägerstensåsens BP.
 3. att förvaltningen använder naturgummi typ EPDM enligt det beslut nämnden fattade i augusti 2006

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) och Maria Hannäs (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§242 Västboda bollplan, genomförandebeslut avseende utförande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan

Dnr: 125/955/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Idrottsnämnden godkänner föreliggande redovisning

 1. Ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en upphandling av entreprenaden för genomförande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Västboda BP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-07.

Anläggningen av en 7-manna konstgräsfotbollsplan på en idag befintlig 11-manna grusplan belägen utmed Värmlandsvägen i Farsta, finansieras av den ersättning som erhålls för att man avstår delar av grusplanen för bostadsexploatering. Idrottsnämnden fattade vid sitt möte den 22 augusti i år ett inriktningsbeslut om detta. Förutom själva konstgräsplanen så innefattar projektet också uppsättning av fyra belysningsmaster, utförande av två spolposter, uppsättning av stängsel samt iordningställande av skolidrottsytor i anslutning till fotbollsplanens ena kortsida.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) och Maria Hannäs (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden i huvudsak godkänner föreliggande redovisning
 2. Ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en upphandling av entreprenaden för genomförande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Västboda BP.
 3. att förvaltningen använder naturgummi typ EPDM enligt det beslut nämnden fattade i augusti 2006

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. och Maria Hannäs (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§243 Förslag till uppförande av en ny ishall som ersättning för Zinkensdamms ishall

Dnr: 412/917/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna föreliggande redovisning avseende uppförande av en ny ishall som ersättning för Zinkensdamms ishall

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet och framta ett förfrågningsunderlag för en ny ishall på Hagsätra idrottsplats.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-07

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden godkänner att en ny ishall, som ersättning för ishallen på Zinkensdamms idrottsplats, uppförs på Hagsätra idrottsplats och ger förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja projekteringsarbetet för att utarbeta ett förfrågningsunderlag. Förvaltningen har med ledning av upprättade programhandlingar låtit en utomstående konsult under hösten 2006 upprättat en grov programkalkyl. Kalkylen uppgår till 47 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I Stockholm råder det stor brist på ishallar. Det är därför glädjande att det nu tillkommer en ny ishall i Hagsätra. Beslutet innebär inte att nämndens arbete med att hitta lämplig plats för uppförande av en eller flera ishallar på Södermalm upphör.

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget till uppförande av en ny ishall vid Hagsätra IP är välkommet. Det är dock en ytterst kortsiktig lösning och löser inte problemet med att det saknas isytor i Stockholm.

För att klara av den akuta bristen på anläggningar inom ishockeyn vill vi se att staden bygger en ny ishall med två isytor, den ena med plats för publik kapacitet, den andra en träningshall. Detta för att skapa en långsiktig lösning på ett stort problem för Stockholms ishockey.

Vi måste även se till att värna om Zinkensdamm som den mest besökta idrottsplatsen i Stockholm och den enda idrottsplatsen på Södermalm.

§244 Gubbängens speedwaybana – hemställan om riktvärde för verksamheten

Dnr: 425/201/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. hemställa hos länsstyrelsen att länsstyrelsen fastställer ett till rådande situation anpassat riktvärde för bulleremissionen från speedwaytävlingarna.

 1. godkänna förvaltningens redovisning i övrigt

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-21.

Idrottsplatsen i Gubbängen planerades redan vid stadsdelens utbyggnad på 1940-talet. Den placerades med avsikt på avstånd från bostadsbebyggelsen i närhet av industriell verksamhet och intill den kommande Örbyleden. Idrottsplatsen rymmer verksamheter för fotboll, friidrott, bandy, speedway och tennis. Speedwaybanan anlades 1969. Under många år kördes även isracing på vintrarna men den verksamheten är sedan några år nedlagd för att minska störningarna i de kringliggande bostadsområdena. Någon ersättningsbana kunde inte erbjudas isracingsporten i Stockholms närhet. Avståndet från Speedwaybanan till de omgivande bostadsområdena är mellan 300 m till 1000m.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§245 Förslag till åtgärder för att Grimsta idrottsplats skall kunna godkännas för allsvenskt fotbollsspel

Dnr: 412/922/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. ge förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja nödvändiga arbeten på Grimsta idrottsplats så att arenan kan godkännas för allsvenskt fotbollsspel

 1. godkänna användandet av de 10 mnkr som erhållits som kompensation för bostadsexploatering på Mariehälls bollplan till nödvändiga åtgärder på Grimsta IP

 1. ge förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med hur resterande kostnad för upprustning av Grimsta IP skall finansieras

 1. ge förvaltningschefen rätt att i förekommande fall godkänna upphandlingar över 5 men högst 7 mnkr avseende nödvändiga åtgärder på Grimsta IP

 1. skrivelsen från Per Ankersjö m.fl. (c) angående IF Brommapojkarnas arenasituation med föreliggande tjänsteutlåtande anses vara besvarad

 1. att därutöver anföra:

Brommapojkarnas avancemang till allsvenskan innebär att Stockholmsregionen nu har hela fyra allsvenska lag. Brommapojkarnas hemmaplan, Grimsta, har inte upprustats på årtionden och klarar knappt kraven för supperettan spel, än mindre spel i den högsta divisionen. Idrottsförvaltningen bör därmed skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med tjänsteutlåtandet för att säkerställa allsvenskt spel lagom till premiären i april 2007.

Däremot anser vi inte att det är lämpligt att omdisponera 8 mnkr från konstgräsanslaget avseende Hjorthagens IP till upprustningen av Grimsta IP. Förvaltningen ska snarast återkomma med en annan finansieringslösning. Djurgårdens IF bedriver i dag fotbollsverksamhet för ungdomar på Hjorthagens IP och en upprustning inom en snar framtid är nödvändig.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-06.

Stockholm fick under hösten 2006 sitt tredje allsvenska fotbollslag då IF Brommapojkarna gick upp i allsvenskan. Detta innebär bland annat att en upprustning och modernisering av Grimsta idrottsplats är nödvändig för att arenan skall kunna godkännas av Svenska Fotbollförbundet för allsvenskt fotbollsspel inför den kommande säsongen 2007.

Förvaltningen och IF Brommapojkarna har haft möte med representanter för Svenska Fotbollförbundet, polisen, räddningstjänsten m.fl. Vid detta möte framkom att som ett minimikrav för att godkänna Grimsta idrottsplats som en allsvensk fotbollsarena måste ett antal större åtgärder vidtagas. Bland annat måste planbelysningen och el-kapaciteten förstärkas,

spelplanen måste utökas till regelrätta spelmått, en utökning av publikkapaciteten erfordras och ändamålsenliga utrymmen för media måste tillskapas.

För att finansiera åtgärderna, föreslår förvaltningen att idrottsnämnden godkänner att 8 mnkr som är avsatta för anläggande av en 11 – manna konstgräsfotbollsplan på Hjorthagens idrottsplats och att 10 mnkr från de exploateringsmedel som förvaltningen erhållit för bostadsbyggnation på Mariehälls bollplan omfördelas till upprustningen av Grimsta idrottsplats. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja förberedelserna för de nödvändiga upprustningsåtgärderna på Grimsta idrottsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna redovisningen,
 2. ge förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja erforderliga arbeten på Grimsta idrottsplats så att arenan kan godkännas för allsvenskt fotbollsspel,
 3. godkänner att förvaltningen får omdisponera 8 mnkr från konstgräsanslaget avseende Hjorthagens idrottsplats till erforderliga åtgärder på Grimsta idrottsplats,
 4. godkänner att förvaltningen får använda 10 mnkr som förvaltningen erhållit som kompensation för bostadsexploatering på Mariehälls bollplan till erforderliga åtgärder på Grimsta idrottsplats,
 5. godkänner att förvaltningschefen har rätt att i förekommande fall godkänna upphandlingar över 5 men högst 7 mnkr avseende erforderliga åtgärder på Grimsta idrottsplats,
 6. skrivelsen från Per Ankersjö m.fl. (c) i Stockholms stadshus angående IF Brommapojkarnas arenasituation med föreliggande tjänsteutlåtande anses vara besvarad.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med undantag av punkt 3 och 4 som skall ersättas med följande:

 1. ge förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med hur kostnaderna för upprustning av Grimsta IP skall finansieras

Maria Hannäs (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Maria Hannäs (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§246 Utvärdering av föreningsdriften av Hässelby IP

Dnr: 408/927/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna redovisningen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-10-30.

Under hösten 2006 genomfördes en studie av kundernas bedömning av service och skötsel av Hässelby IP. Hässelby SK sköter på uppdrag av förvaltningen driften av idrottsplatsen. Under vecka 38 delades en enkät ut till föreningar och skolor som nyttjade Hässelby IP. Förvaltningen har fått svar från fem föreningar och fem skolor. 45 % av de som svarat på enkäten representerar flickor/kvinnor och 55 % pojkar/män.

Enkätundersökningen visar att man är nöjd med skötseln och servicen. Serveringen får dock ett lägre betyg. Den nya beläggningen på löparbanorna får högst betyg och serveringens öppettider får lägst betyg.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§247 Redovisning av idrottsförvaltningens pågående arbeten avseende energi

Dnr: 101/804/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens redovisning och inriktning för sin energianvändning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-28.

Enligt idrottsnämndens handlingsplan för miljöarbetet ska energianvändningen för el och uppvärmning inom förvaltningens egen verksamhet miljöanpassas och effektiviseras och andelen miljömärkt el öka. Förvaltningen har fått i uppdrag av idrottsnämnden att återkomma med ett åtgärdsprogram för minskning av energianvändningen i idrottsanläggningarna.

Målsättningen under 2006 har varit att - Slutföra projektet med att ta fram energiplaner för Åkeshov sim- och idrottshall, Stora Mossens IP, Farsta sim- och idrottshall samt Husby ishall,

Husby idrottshall och Husbybadet, förbereda underlag för kommande lagkrav på energideklarationer för fastigheter, uppföra en solcellsanläggning på Åkeshov sim- och idrottshall, fortsatt projektering med inriktning på energieffektiva lösningar bl.a. enligt ”Program för miljöanpassat byggande”.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§248 Slutredovisning av investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim - och idrottshallar samt fem bassängbad.

Dnr: 411/661/03

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-29.

Inom ramen för de s.k. 300-miljonersprogrammet för investeringar avsattes 20 mnkr i förvaltningens budget 2004 för att utveckla verksamheten i sim- och idrottshallarna. Nu är samtliga delprojekt genomförda och slutbesiktigade. Rent generellt kan sägas att projektidéerna har hållit men inte alltid tidplan och budget. Under projektets gång utökades antalet sim- och idrottshallar till sju, där både Västertorps sim- och idrottshall och Åkeshovs sim- och idrottshall fick ny verksamhetsyta för gym och friskvård. En enkät har skickats ut till berörda anläggningschefer och projektledare och de är 100 % eniga om att projektets mål och syfte uppnåtts och att attraktiviteten har ökat för målgruppen. Dessvärre är det för tidigt att kunna se någon tendens i exempelvis besöksstatistiken eller i kundenkäter. I de utvalda driftsatta delprojekten kan en ökning av besökande barn och ungdomar mätas. De totala besöken på två av bassängbaden ökade med 19 % och barn- och ungdomsbesöken med 40 %. Det nya gymmet i Vällingby sim- och idrottshall nästan fördubblade sina besök, ökningen är hela 98 %.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens slutredovisning för investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim- och idrottshallar samt fem bassängbad

Förslag till beslut

Vice ordförande Kersti Py Börjeson (s) föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§249 Rapport om status på omklädnadsbyggnaderna på Tantolundens BP och Bellevue BP

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

Lennart Andreasson informerade att omklädningsbyggnaden vid Tanto bollplan är i mycket dåligt skick och förvaltningen diskuterar olika alternativ för framtiden. Ett alternativ är rivning av byggnaden. Ett annat alternativ att göra en begränsad upprustning och erbjuda de föreningar som använder bollplanen del av byggnaden som klubblokal.

Under diskussionen framförde flera nämndledamöter att de förordade att förvaltningen i första hand kontaktar klubbarna för att inrymma en klubblokal i byggnaden och då göra en begränsad upprustning.

Anders Berlin informerade om omklädningsbyggnaden vid Bellevue bollplan. Även denna byggnad är i mycket dåligt skick och placeringen av byggnaden gör det omöjligt att bevaka den för vandalisering. Förvaltningen planerar att riva byggnaden och om möjligt ersätta den med ett vindskydd.

§250 Rapport om Hjorthagens IP och eventuell uppvärmning av ny konstgräsplan i samarbete med Fortum Värme AB

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

Lennart Andreasson informerade om de kontakter förvaltningen haft med Fortum om sponsring av en uppvärmd konstgräsyta på Hjorthagens IP. Fortum har i slutskedet meddelat att man inte är beredd att sponsra med lika högt belopp som tidigare framförts. Dessutom kommer man inte att dra fram de ledningar som behövs för uppvärmningen förrän man börjar med byggnationen av det närbelägna bostadsområdet. Förvaltningen är därför i nuläget tveksam till att bygga en uppvärmd fotbollsplan i området. Förvaltningen återkommer till nämnden med en mer utförlig redovisning.

§251 Skrivelse om innebandysarger i Stockholms Stads idrottshallar

Anmälan av skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom (fp).

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

För många innebandyföreningar med tränings- och matchtider i någon av Stockholms idrottshallar är det ett ständigt återkommande problem att bygga respektive riva sargarna.

Många föreningar måste först bygga upp sargen inför användandet av spelplanen för att omedelbart efter ta ner den. Det är inte ovanligt att den effektiva träningstiden minskas med hela femton minuter på grund av detta gissel. Tar man inte ner sargen kostar det dessutom 900kr/tillfälle i straffavgift.

Ur jämställdhets- och ungdomssynpunkt är det också helt förkastligt. Anledningen till detta är att i de allra flesta av stadens hallar har man valt en metallsarg där varje bit väger 14 kg (totalt 42 delar till en fullstor sarg) ca 575kg för att bygga hela sargen. Klämskador är inte helt ovanliga men även sargade knä och fingrar på grund av vass metall.

Idag finns det flera alternativ på marknaden som även finns i enstaka hallar (betydligt vanligare i kranskommunerna) och det är en sarg som är formpressad gladfiberplast. Den är lätt, den är godkänd av Svenska Innebandyförbundet och enkel och snabb att sätta ihop. Det finns t.o.m. föreningar som fört diskussioner om att köpa in glasfibersarg och skänka den till staden för att underlätta för sina lag och effektivisera träningstiderna.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att idrottsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att med hjälp av sponsring inköpa moderna lätta glasfibersargar till samtliga hallar som saknar sådana idag. Dessutom föreslår jag att även för framtiden endast köpa in glasfibersarg vid komplettering eller nyinköp.

§252 Information och övriga frågor

Ordföranden Madeleine Sjöstedt hälsade idrottsförvaltningens tillträdande chef Inger Båvner välkommen och önskade henne lycka till i arbetet.

Avgående ledamöterna Caroline Silverudd Lundbom (fp), Leif Kroon (kd) och Maria Hannäs (v) tackade nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete för de år de suttit i nämnden.

God Jul och Gott Nytt År!

Ordförande Madeleine Sjöstedt önskade nämnden samt å nämndens vägnar förvaltningen en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vidare önskade vice ordförande Kersti Py Börjeson ordföranden en skön och avkopplande God Jul och ett Gott Nytt År!