Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-03-13

Sammanträde 2007-03-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 38 Läs mer...2
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Remiss avseende förslag till ny detaljplan för kv. Motellet m.m. i stadsdelen Fruängen,

7 Svar på skrivelsen angående Eriksdalshallen

8 Förslag till långsiktig investeringsplan

11 Byggnation av bollhall s.k. Gurkburk på Hjorthagens IP

12 Grimsta IP, förslag till finansiering av upprustnings- och moderniseringsåtgärder av för anläggningen under 2007

13 Förslag till förfrågningsunderlag vid upphandling av driften av sim och idrottshallarna Forsgrenska, Högdalen och Västertorp, samt Enskede idrottsplats

14 Förslag rörande idrottsnämndens stipendier

15 Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd för idrottskoleprojekt

16 Verksamhetsbidrag till Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation (SUS)

17 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

18 Tilldelningsbeslut ramavtal byggprojektledningskonsulter 2007-2008

19 Hägerstensåsens BP, tilldelningsbeslut avseende utförande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

20 Stora Essinge IP, tilldelningsbeslut avseende utförande av en konstgräsfotbollsplan

Mötesinformation

 

§40 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§41 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 2/2007 från nämndens sammanträde 2007-02-13, som justerats 2007-02-26.

§42 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) §§ 40 - 50, vice ordförande Jari Visshed (s) och Billy Östh (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§43 Röstgranskning

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) hade förhinder att närvara efter § 50. För Madeleine Sjöstedt (fp) tjänstgjorde Daniele Fava (fp)

Ersättaren Åsa Hagelstedt (v) hade förhinder att närvara.

§44 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2007-02-02 – 2007-02-28.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 1; 2007-01-16

c) Inbjudan till SUS, Stockholms läns ungdoms Samarbetsorganisation årsmöte den 27 mars

§45 Remiss avseende förslag till ny detaljplan för kv. Motellet m.m. i stadsdelen Fruängen,

Dnr: 311/139/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-20.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär uppförande av ca 450 bostäder och en verksamhetsfastighet närmast E4/E20. Detaljplaneförslaget är den sista av sammantaget tre detaljplaner inom programområdet Gyllene Ratten. Sedan tidigare har kv. Muffen och kv. Tältlägret behandlats av nämnden. Rubricerat planförslag innebär för idrottsförvaltningen att delar av nuvarande idrottsmark på Mälarhöjdens idrottsplats avyttras.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§46 Svar på skrivelsen angående Eriksdalshallen

Dnr: 411/683/06

017/123/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på skrivelsen från Jari Visshed (s) angående Eriksdalshallen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-20.

Vid idrottsnämndens sammanträde, 2007-02-13, överlämnade Jari Visshed (s) en skrivelse till förvaltningen angående möjligheten till att göra Eriksdalshallen godkänd för internationellt handbollsspel. Eriksdalshallen är förvaltningens största publika inomhusarena för olika evenemang.

Vid handbollsmatcher har hallen en publikkapacitet på totalt c:a 2.400 åskådare, 1 300 sittande och 1 100 stående, varav 600 ståplatser avser extraläktare placerad i lilla hallen. Hallen används i första hand för handboll, innebandy och gymnastik.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§47 Förslag till långsiktig investeringsplan

Dnr: 121/154/07

017/62/03

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreslagen inriktning av projektet

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att söka bygglov och påbörja projektering av åtgärder i Nälstabadet, utifrån de förutsättningar som redovisas i ärendet

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Det är viktigt att de långsiktiga investeringarna i Stockholm vilar på en genomtänkt strategiDet förslag som nu ligger ger en god grund för detta. Det finns dock skäl att öppna denna långsiktiga planeringsprocess för flera intressenter. Stockholms samlade idrottsrörelse bör därför bjudas in för att ge synpunkter på förslaget innan det slutligen antas. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att bjuda in till samråd kring dessa frågor. En gemensam konferens bör vara ett inslag i processen. Förvaltningen bör därefter återkomma till nämnden med ett slutgiltigt förslag till långsiktig investeringsplan. Detta bör ske före sommaren.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-23.

Förvaltningen har sedan 2005 en arbetsgrupp med uppdrag att hitta bra argument och nyckeltal för hur idrottsfrågorna på ett naturligt sätt skall ingå i samhällsplaneringen. Utgångspunkt är det idrottspolitiska programmet, förvaltningens forskning, anläggningsutbudet fördelat geografiskt i Stockholm och en kartläggning av tillgången på idrottsmark i staden Stadsdelsnämndsindelningen är vald som geografisk indelning för anläggningsutbudet för att de flesta mätningar och grundmaterial gällande, befolkningssiffror, fritidsvanor, socio-ekonomiska förhållanden m.m. utgår ifrån dessa. Anläggningssituationen är sådan att den behöver en tydligt utformad strategi för framtiden om vilka anläggningar som skall byggas.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens förslag till långsiktig investeringsplan

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan
 2. utöver detta anföra följande:

Den positiva utvecklingen inom fotbollen i Stockholm leder till större efterfrågan på möjlighet att spela fotboll året om. Utifrån detta anser vi att en satsning bör göras och att en ny fullstor inomhushall för fotboll byggs. Vidare bör planeras for att på sikt kunna bygga en inomhushall för bandy.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Motion och tillgång till rekreationsytor för spontanidrott ska vara tillgängligt för alla stockholmare. Miljöpartiet vill betona vikten av att även äldres behov av fysisk aktivitet beaktas och lyfts fram och exemplifieras i investeringsplanen.

§48 Fullstor idrottshall vid Frans Schartaus gymnasium, ”Skanstullshallen”

Dnr: 121/155/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreslagen inriktning av projektet

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att söka bygglov och påbörja projektering av en fullstor idrottshall (”Skanstullshallen”) vid Frans Schartaus gymnasium, utifrån de förutsättningar som redovisas i ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-26.

Förvaltningen redovisar i ärendet förutsättningarna för att uppföra en fullstor idrottshall vid Frans Schartaus gymnasium (”Skanstullshallen”). Planprocess för att ta fram en ny detaljplan som krävs för bygget har pågått sedan 2001. Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen den 8 februari 2007 och den skall senare fastställas i kommunfullmäktige. Förvaltningen har låtit kostnadsberäkna projektet och bedömer med stöd av denna att projektets totalkostnad blir ca 44 Mkr. Om projektet följer den i ärendet redovisade preliminära tidplanen beräknas hallen kunna tas i bruk i september 2009. Tidplanen kan dock komma att förskjutas bland annat på grund av eventuella överklaganden av detaljplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§49 Åtgärder vid Nälstabadet – inriktningsbeslut

Dnr: 121/156/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreslagen inriktning av projektet

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att söka bygglov och påbörja projektering av åtgärder i Nälstabadet, utifrån de förutsättningar som redovisas i ärendet

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-23.

Förvaltningen redovisar i ärendet förutsättningarna för att genomföra ett utbyte av de gamla diatomit-filtren mot nya trycksandfilter och därmed åstadkomma en förstärkning av vattenreningskapaciteten samt utbyte av nuvarande gaspannor och införande av fjärrvärme i Nälstabadet. Åtgärden kräver också att nuvarande parkering förlängs för att möjliggöra en säker inlastning av de 8 st. stora och tunga (ca 10 ton/st.) trycksandfiltren. Vidare omfattar projektet förändrad planlösning för och förbättring av, nuvarande personallokaler inklusive tillgänglighetsanpassning, samt reparation av tak och utbyte av solfångare. Åtgärderna beräknas kosta ca 10 Mkr, vilket finns avsatt i idrottsnämndens investeringsbudget för 2007.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§50 Byggnation av bollhall s.k. Gurkburk på Hjorthagens IP

Dnr: 412/596/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på skrivelsen från Djurgårdens IF Alliansförening angående byggnation av en bollhall, s.k. Gurkburk på Hjorthagens IP åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-02-20.

Djurgårdens IF Alliansförening har i en skrivelse, till idrottsnämnden framfört önskemål om ekonomisk hjälp i samband med att föreningen planerar att uppföra en s.k. Gurkburk på Hjorthagens IP. En Gurkburk är en enkel idrottshall avsedd för olika inomhusidrotter.

Alliansföreningen bedömer att hallen kostar c:a 14 – 15 mnkr att uppföra. Föreningen har erhållit 3,5 mnkr i bidrag ur det så kallade Handslaget från Stockholms Idrottsförbund.

Resterande byggkostnad skall finansieras via banklån. Banken kan inte acceptera en anläggning byggd med ett arrendeavtal som säkerhet utan kräver annan säkerhet, främst uttalat i ett ekonomiskt stöd från stadens sida. Alliansföreningen önskar att idrottsförvaltningen skall medverka till i första hand att ett hyresavtal upprättas mellan förvaltningen och alliansföreningen om förhyrning av c:a 40 timmar per vecka. Förvaltningen konstaterar att föreliggande ansökan om ekonomiskt bidrag till en Gurkburk på Hjorthagens IP i princip är den samma som idrottsnämnden avslog i augusti 2006. En stor skillnad i ansökan är dock att det är Djurgårdens IF Alliansförening som inlämnat ansökan och inte Djurgårdens IF Handbollsförening. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden avslår föreliggande ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed (s) övertar ledningen av sammanträdet då ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) har förhinder att närvara och lämnar sammanträdet.

§51 Grimsta IP, förslag till finansiering av upprustnings- och moderniseringsåtgärder av anläggningen under 2007

Dnr: 412/922/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande redovisning.

 1. Godkänna en sammanlagd investeringsutgift på högst 30 mnkr för de åtgärder som redovisas i detta ärende.

 1. Godkänna att finansieringen utöver de 18 mnkr som tidigare beslutats genom omdisponeringar av exploateringsmedel och reinvesteringsmedel i VP 2007 sker genom ianspråktagande av 12 mnkr från projektet Stenhagens bollplan som tillsvidare senareläggs i avvaktan på en utredning rörande omfattningen av de tekniska åtgärder som måste utföras om nuvarande förslag ska genomföras.

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-03-02.

I samband med att IF Brommapojkarna gick upp från supperettan till allsvenskan måste ett omfattande upprustnings- och moderniseringsarbete på Grimsta IP genomföras. Detta måste ske omgående för att arenan ska kunna godkännas av Svenska Fotbollförbundet för spel i allsvenskan. Bl.a. måste planen utökas till regelrätta spelmått, planbelysningen förstärkas och en ny el-servis dras fram. Publikkapaciteten utökas genom utbyggnad av befintlig läktarkapacitet. Nödvändiga utrymmen för media och matchfunktionärer tillskapas. Olika säkerhetsåtgärder ordnas samt omfattande markarbeten med nya entré- och utrymningsvägar

Förvaltningen har gjort en kalkyl som visar att kostnaden för upprustningen och moderniseringen kan komma att uppgå till högst 30 mnkr. De nödvändig arbeten som görs för att arenan ska kunna godkännas för allsvenskt spel beräknas kosta ca 18 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§52 Förslag till förfrågningsunderlag vid upphandling av driften av sim och idrottshallarna Forsgrenska, Högdalen och Västertorp, samt Enskede idrottsplats

§53 Förslag rörande idrottsnämndens stipendier

Dnr: 406/163/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10 000 kronor att fördelas utifrån de i tjänsteutlåtandet redovisade riktlinjerna

 1. Utse ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och Carin Jahn (s) som ledamöter i stipendiekommittén

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-22.

Staden har sedan början av 1970-talet delat ut ungdomsledarstipendier till väl förtjänta ungdomsledare inom idrottsföreningar, idéburna och övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Ärendet bereds av en stipendiekommitté bestående av två ledamöter som utses av idrottsnämnden samt en tjänsteman från idrottsförvaltningen.

Stipendierna uppgår till 10 000 kronor vardera och beviljas 13 ungdomsledare. Tre av stipendierna är riktade speciellt till ungdomsledare inom handikappföreningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Kvinnliga och manliga ungdomsledare villkor för att söka stipendier måste bli mer jämställda. Därför vill Miljöpartiet att jämställdhetsperspektivet noga beaktas vid val av stipendienämndens ledamöter, då representativitet av såväl ålder som kön är ett måste för att nå ett mer jämställt samhälle. Självklart ska jämställdhetsperspektivet också noga beaktas vid fördelning av stipendierna.

§54 Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd för idrottskoleprojekt

§55 Verksamhetsbidrag till Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation (SUS)

Dnr: 404/799/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bevilja SUS 210 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2007

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-03-13.

Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation - SUS - företräder det samlade föreningsliv som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Medlemmar är föreningslivets distriktsorganisa-tioner i Stockholms län. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beviljar bidrag till SUS med 210 000 kronor för 2007.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§56 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Lennart Andreasson informerade om situationen i Husbybadet. Äventyrsdelen i badet är stängd sedan förra veckan på grund av dålig miljö för badande och personal. Badet är byggt för att som mest ta emot ca 500 badgäster per dag. Under de senaste åren har besöksantalet uppgått till ca 700 personer och vid helger och lov uppgått till 1000-1500. Reningsverket och även luftomsättningen har inte klarat detta tryck av badande vilket varit en bidragande orsak till de problemen som uppstått. Förvaltningen kommer under kommande vecka att besluta om åtgärder för att kunna öppna äventyrsdelen så snart som möjligt. En tänkbar åtgärd är att begränsa antalet samtida besökare.

b) Inger Båvner informerade om att det varit en del tekniska problem med övertagandet av 11 skolidrottshallar från SISAB men detta är nu löst. Förvaltningen har fått medel för renoveringåtgärder, vissa hallar är i bra skick medan andra kräver en större insats. En anläggning som kräver en stor underhållsinsats är Bredängshallens bad. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden med en detaljerad redovisning om vad som krävs.


c) Åke Roxberger informerade om att SL varit i kontakt med förvaltningen för att hyra Tallkrogens bollplan i samband med upprustning av tunnelbanan mellan Fasta Strand och Skärmarbrink. Förvaltningen kommer att få kompensation från SL men beloppets storlek är ännu inte klart. Den förening som drabbas mest av att inte kunna nyttja bollplanen är Enskede IK. Förvaltningen kommer att träffa klubben för att diskutera lösningar.

d) Ulf Fridebäck informerade om att representanter från nämnden träffat förvaltningen för att få information om förvaltningens arbete med verksamhetsupphandling. Vid träffen föreslogs att nämnden tillsätter en arbetsgrupp, med en representant från varje partigrupp i nämnden, för att följa upphandlingsarbetet.

Nämnden beslöt att bifalla förslaget och utsåg följande representanter:

Ulf Fridebäck (fp)

Anders Hellström (m)

Andreas Sturesson (kd)

Jari Visshed (s)

Åsa Hagelstedt (v)

Axel Nekham (mp)

Ärenden utan personalrepresentation

§57 Tilldelningsbeslut ramavtal byggprojektledningskonsulter 2007-2008

Dnr: 125/793/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

1. Följande: 1. Arkitektbyggkonsulterna AB aperto 556624-7945

2. Röda Tråden AB 556501-6671

3. Erfator Projektledning AB 556401-7795

4. HydraCon Sverige AB 556665-1724

5. WSP Sverige AB 556057-4880

6. Rockstore Engineering AB 556207-4640

7. Hifab AB 556125-7881

8. Sweco Projektledning AB 556140-0283

9. Tema Projektledare AB 556105-8131

10. Forsen Projekt AB 556538-7700

11. Konsult Kenth Ståhl AB 556508-5072

antages som ramavtalspartners avseende mindre byggprojekledningsarbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 12 milj. SEK exkl. moms.

2. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-03-01

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§58 Hägerstensåsens BP, tilldelningsbeslut avseende utförande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Dnr: 125/102/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta det anbud som lämnats av Infrastruktur Väg & Vatten AB på 7 228 000 kronor exkl. moms för utförande av rubricerade konstgräsplaner

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-03-06

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§59 Stora Essinge IP, tilldelningsbeslut avseende utförande av en konstgräsfotbollsplan

Dnr:

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta det anbud som lämnats av Infrastruktur Väg & Vatten AB på 8 244 000 kronor exkl. moms för utförande av konstgräsplanen.

 1. Genom tilldelningsbeslut anta det anbud som lämnats av Infrastruktur Väg & Vatten AB på 2 790 000 kronor exkl. moms för utförande av klubbhuset

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-03-05.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut