Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 38 Läs mer...2
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

7 Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd för idrottskoleprojekt

8 Tertialrapport 1

9 Remiss av förslag till detaljplan för Sädesärlan 6, Danderydsgatan 23, i stadsdelen Östermalm,

S-Dp 2006-01860-54.
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Redovisning av kostnader avseende förberedelse för planvärme på Hjorthagens idrottsplats

11 Samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby.

12 Centralbadets hyresförhållande

13 Intresseanmälan från Alvik Basket om hallbyggnation på Stora Mossens idrottsplats

14 Svar på skrivelse angående Raoul Wallenberg skolans behov av idrottslokaler

15 Förslag om bidrag till Stockholms-Alliansens supporterverksamhet

16 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

17 Förslag till förfrågningsunderlag vid upphandling av verksamhetsdrift av sim- och idrottshallarna Forsgrenska, Högdalen och Västertorp samt Enskede idrottsplats

Omedelbar justering
Sekretess
(Utsänt)

18 Tilldelningsbeslut för uppförande av en ny ridhusbyggnad vid Grimsta ridanläggning

Omedelbar justering
Sekretess
(Utsänt)

19 Genomförande- och tilldelningsbeslut för anläggning av 7-manna grusfotbollsplan och Kulan-anläggning mm vid Bandhagens skola.

Omedelbar justering
Sekretess
(Utsänt)
Mötesinformation

Justerat : 2007 - -
Madeleine Sjöstedt
Bo Olsson, Sekreterare
Jari Visshed

Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (fp), ordförande
Jari Visshed (s), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Billy Östh (m)
Anders Hellström (m)
Ariane Bucquet (m)
Andreas Sturesson (kd)
Carin Jahn (s)
Mehdi Oguzsoy (v)
Else Lundin (mp)

Ersättare:
Daniele Fava (fp)
Jakob Pawlak (m)
Fredrika Bernadotte (m)
Björn Begner (m)
Joar Horn (m) fr.o.m. § 83
Ulrika Jonasson (m)
Barry Andersson (s) tjänstgörande
Malin Romlin (s)
Axel Nekham (mp)

Personalrepresentanter:
Thomas Wiklund (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Inger Båvner förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Ulf Carlsson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Margareta Östrand avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån, Marina Högland informationssekreterare samt Bo Olsson nämndsekreterare

Kultur- och idrottsroteln:
Erik Jennische, borgarrådssekreterare
Peter Ahlström, biträdande borgarrådssekreterare

§76 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§77 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 4/2007 från nämndens sammanträde 2007-04-17, som justerats 2007-04-27.

§78 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt och vice ordförande Jari Visshed (s) utsågs att justera dagens protokoll.

§79 Röstgranskning

Ledamoten Manlio Palocci (s) hade förhinder att närvara. För Manlio Palocci (s) tjänstgjorde Barry Andersson (s).

Ersättarna Jennie Åkerlind (s) och Åsa Hagelstedt (v) hade förhinder att närvara.

§80 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2007-04-04 – 2007-05-02.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 3; 2007-03-06

c) Friluftsguiden

§81 Aspuddsbadet

Dnr: 412/644/04

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna föreliggande redovisning

 2. säga upp gällande avtal med Aspuddens Badhusförening

 3. överlämna fastigheten till Exploateringskontoret

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-03. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2007-04-17.

Det föreligger ett stort upprustningsbehov av Aspuddsbadet enligt den utredning som förvaltningen låtit göra . Två alternativ har då framkommit gällande Aspuddsbadets framtid, antingen investerar förvaltningen de pengar som behövs eller så överlämnas fastigheten till Exploateringskontoret. Förvaltningen förordar det senare bl. a. grundat på den tekniska statusbesiktning som gjorts av anläggningen. Bakgrunden är för det första fastighetens begränsningar med endast ett omklädningsrum och duschrum samt en kort bassäng vilket begränsar Aspuddsbadets utvecklingspotential. För det andra kan förvaltningen erbjuda goda badmöjligheter i närliggande simanläggningar. För det tredje så har Aspuddens Badhusförening inte följt gällande avtal och tagit ansvar för fastighetens underhåll, vilket är en av orsakerna till det stora renoveringsbehovet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehedi Oguzsoy (v), yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. inte godkänna föreliggande redovisning
 2. inte säga upp gällande avtal med Aspuddens Badhusförening

samt därutöver anföra följande:

Aspuddsbadet är i stort behov av upprustning. Förvaltningen bör därför investera de pengar som behövs. Vad staden behöver är fler bad, inte färre. I rapporten "Hur många motionerar /idrottar för lite och vilka är dom?", utgiven av idrottsförvaltningen i Stockholms stad i februari 2007, konstateras att det ar stora klass- och könsskillnader i fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm. I rapporten konstateras bland annat att över 60 % av första generationens invandrarflickor i tonåren ar fysiskt inaktiva. Rapporten konstaterar vidare att de fysiskt inaktiva, framför allt flickorna, vill att kommunen ska satsa på bland annat badanläggningar.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§82 Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd för idrottskoleprojekt

Dnr: 404/63/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. avslå Stockholms Idrottsförbund ansökan för fortsatt utveckling av idrottsskolprojektet.

 1. bevilja Stockholms Idrottsförbund stöd med maximalt 250 000 kronor för att integrera idrottsskolprojektet i Handslaget.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-03-26. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2007-04-17.

Från 1996 har man med medel från Stockholm stads idrottsnämnd bedrivit ett framgångsrikt idrottsskolprojekt. Syftet har varit att motivera och inspirera inaktiva låg- och mellanstadiebarn till rörelse med hjälp av idrottsföreningar som kommit till skolan och erbjudit barnen prova-på aktiviteter under ett läsår. Antalet skolor som deltar har ökat och idag har projektet 22 medverkande, med en majoritet från området kring Järvafältet. Parallellt med idrottsskol-projektet har sedan 2003 det nationella projektet Handslaget pågått. En inriktning har varit att öka samverkan mellan idrotten och skolan samt ”öppna dörrarna för fler”. Handslaget har samma syfte som idrottsskolprojektet och utgår från nätverk av medverkande skolor och idrotter i varje stadsdel. Dessutom har båda projekten samma målgrupp, barn från lågstadiet och mellanstadiet och med metoden att idrottsföreningarna kommer till skolan och låter barn prova olika idrotter. Stockholms Idrottsförbund ansvarar för och administrerar projektet i hela länet med medel från Riksidrottsförbundet. Idrottsförvaltningen har aktivt stött projektet i Stockholms stad bland annat genom en projektanställning som till stora delar arbetat med Handslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå Stockholms Idrottsförbunds ansökan för fortsatt utveckling av idrottsskoleprojetet
 2. bevilja Stockholms Idrottsförbund stöd på 400 000 kronor for att integrera idrottsskoleprojektet i Handslaget

därutöver anföra följande:


Att möjliggöra för fler och att uppmuntra ungdomar att vilja börja med idrott är en viktig verksamhet. Både arbetet med ett jämställt idrottande och att genom breddidrotten skapa mötesplatser är två av Idrottsnämndens viktigaste uppgifter. För att garantera att idrottande barn och ungdomar inte blir lidande genom integreringen med Handlsaget måste det finnas tillräckliga resurser för en så bra omställning som möjligt.

Mehedi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. bifalla Stockholms Idrottsförbunds ansökan för fortsatt utveckling av idrottsskoleprojektet med maximalt 810 000 kronor/år.

Samt därutöver anföra följande.

Idrottsskoleprojektet uppvisar ett mycket positivt resultat. Idrottsskolorna når den målgrupp den har för avsikt att nå, d.v.s. barn och ungdomar med utländsk bakgrund som inte ar föreningsanslutna. Att det behövs speciella insatser för att nå ut till de inaktiva ungdomarna visar idrottsförvaltningens undersökningar med all önskvärd tydlighet. Projektet har byggts upp under en 10-årsperiod och det ar av stor betydelse att verksamheten kan fortgå lite i skolorna. Att integrera idrottsskoleprojektet i Handslaget samtidigt som stödet i sig minskas vore ett dråpslag mot ett mycket angeläget projekt. I praktiken innebär den borgerliga majoritetens förslag att också Handslaget får minskade resurser.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehedi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§83 Tertialrapport 1

Dnr:101/398/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut

 1. Omdisponera 15 mkr i budget 2007 för ny omklädningsbyggnad på Årstafältet för att finansiera upprustning av ishallen på Zinkensdamms IP om 5 mkr samt ökade utgifter för Grimsta ridhus om 10 mkr

 1. Genom teknisk justering öka budgeten för kostnader och intäkter med 6,8 mkr till följd av ökad omslutning

 1. Bevilja Stockholm Summer Games bidrag om 300 tkr

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-08

Prognosen för driftbudgeten visar ett nettoöverskott om 1,4 mkr, vilket motsvarar resterande budget för drift av Skanstullshallen som ännu inte har uppförts.

För idrottsdriften beräknas därutöver en omslutningsökning avseende ökade entréintäkter och planhyror om 6 mkr samt motsvarande ökning av kostnader för fastighetsunderhåll m.m.

De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna har fortsatt även första kvartalet 2007 och målet att besöken skall ligga på minst samma nivå som 2006 beräknas i nuläget kunna uppnås.

För investeringsverksamheten beräknas totalt ett nettounderskott om 75,1 mkr inklusive förvärv av elva skolidrottshallar från SISAB för 112,7 mkr. För ordinarie investeringsverksamhet beräknas däremot ett nettoöverskott om 37,6 mkr med anledning av beräknade förskjutningar bl.a. av upprustningen av Stadion, Grimsta ridhus och Nälstabadet samt den nya ridanläggningen i Sätra och Skanstullshallen. Beräknade överskott inom dessa projekt uppvägs delvis av förskjutningar från tidigare år inom flera exploateringsprojekt samt av förvärvet av Beckomberga sim- och idrottshall som genomfördes i början av året. För kapitalkostnader beräknas inga avvikelser under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v), yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Föreliggande redovisning godkänns inte och återemitteras till idrottsförvaltningen
 2. Därutöver anförs följande:

Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensutsätts. Den nuvarande borgerliga majoritetens aktivitetsplan pekar i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. Att det i dagsläget inte inkommit några intresseförfrågningar från den egna personalen att överta driften är inte förvånande. En majoritet av stadens personal vill att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi.

I förteckningen över planerad verksamhetsupphandling anges Forsgrenska, Högdalens och Västertorps sim- och idrottshallar samt Enskede idrottsplats. Med en planerad avtalsperiod fram till och med 2012-06-30 kommer stockholmarna under en mycket lång period leva i en stad där valfriheten allvarligt inskränks. Den nuvarande borgerliga majoriteten säljer ut våra gemensamma tillgångar med sådan hastighet att det snart inte finns några kommunala alternativ till exempelvis privata badanläggningsföretag. När privata aktörer går in i verksamheter som vanligtvis drivs i gemensam regi får det dessutom ofta till följd att tillgängligheten och kvaliteten minskar, d.v.s. inträdespriser och avgifterna höjs samt personal sägs upp.

För vänsterpartiet är det självklart att den personliga ekonomin inte ska vara ett hinder för att besöka sim- och idrottshallar och utöva idrott. Anläggningar ska göras tillgängliga ekonomiskt. Vi anser att personneutrala kort ska införas till badanläggningar för att inte förhindra besök av ekonomiska skäl. Flera personer ska alltså kunna samsas om ett kort.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v)reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§84 Remiss av förslag till detaljplan för Sädesärlan 6, Danderydsgatan 23, i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2006-01860-54.

Dnr: 311/312/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-02

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som syftar till, att i kvarteret Sädesärlan invid Engelbrektsskolan möjliggöra byggandet av en idrottshall och bostäder. Förslaget innebär att en till stor del under mark förlagd idrottshall med en mindre bollplan på taket samt att två bostadshus, med sammanlagt ca 90 bostäder byggs, ett vid Uggelviksgatan och ett vid Danderydsgatan

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§85 Remissavseende program för konferenscentrum på Helgeandsholmen inom

fastigheten Gamla Stan 1:1 i stadsdelen Gamla Stan

Dnr:311/303/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-26.

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett planarbete för konferenscentrum till riksdagen och upprättat ett program som anger bakgrund och mål för planeringen.

Riksdagens behov av och krav på konferenslokaler ökar med det vidgade internationella arbetet. Föreliggande förslag ger möjlighet till en om- och nybyggnad mot Norrström.

Den av riksdagsförvaltningen föreslagna lokaliseringen utnyttjar den del av Helgeandsholmen som idag inte är tillgänglig för allmänheten

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§86 Redovisning av kostnader avseende förberedelse för planvärme på Hjorthagens idrottsplats

Dnr: 412/967/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Återremitera ärendet

Idrottsförvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med en redogörelse för de olika ekonomiska åtaganden utifrån de skrivelser som inkommit till nämnden i detta ärende.

Utifrån detta kan sedan nämnden göra en helhetsbedömning av ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-25.

Idrottsnämnden gav, 2007-01-23, förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda merkostnaden för att förbereda för planvärme av den planerade nya 11 – manna konstgräsfotbollsplanen på Hjorthagens idrottsplats. Förvaltningen har låtit en utomstående konsult bedöma merkostnaden för erforderliga markarbeten, vilka uppgår till 1,65 mnkr. Förvaltningen har inga möjligheter till att inrymma denna merkostnad i investeringsprogrammet. Om planvärme anläggs på Hjorthagens idrottsplats så måste förvaltningen, förutom denna utgift på 1,65 mnkr, även bekosta byggnation av en ny byggnad för fjärrvärmecentralen och ombyggnad av befintlig omklädningsbyggnad så att denna kan försörjas med fjärrvärme motsvarande ytterligare 5 – 6 mnkr. Förvaltningen anser att ovan redovisad merkostnad för en förberedelse av planvärme inte är försvarbar. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avsluta påbörjad projektering avseende anläggande av en 11 – manna konstgräsfotbollsplan på Hjorthagens idrottsplats och då i enlighet med de ursprungliga planerna, utan planvärme.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna föreliggande tjänsteutlåtande och ge förvaltningen i uppdrag att avsluta påbörjad projektering avseende anläggande av en konstgräsfotbollsplan utan planvärme på Hjorthagens idrottsplats.

Förslag till beslut

Ordföranden med instämmande av övriga ledamöter föreslog återremiss av ärendet.

Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt återremitera ärendet.

§87 Samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby.

Dnr: 411/363/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut enligt följande

a. återta genomförandebeslutet avseende uppförande av ”Lövstahallen”

b. förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med SISAB uppföra en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby och reglera förvärvet genom framtida avtal

c. finansiera uppförandet av hallen genom senareläggning av Sjöängshallen och omdisponering av 45 mkr inom nämndens budget 2009-2010

d. hemställa att kommunfullmäktige fattar beslut om genomförande av hallen

därutöver anföra

För att möjliggöra såväl bra idrottsundervisning som organiserad föreningsidrott samt spontanidrott i innerstaden är det väsentligt att stadens hallar och planer utnyttjas så effektivt som möjligt. Samverkan mellan idrottsförvaltningen och SISAB är i det avseendet av stor vikt för att underlätta detta arbete. Vi vill underlätta för skolor och föreningar att samutnyttja de anläggningar som finns. Framför allt ser vi att behovet finns i det tätbebyggda innerstadsområdet. Det är av naturliga skäl ofta svårare att skapa fullgoda förutsättningar för idrott och rörelse i stadsmiljö. Vi vill därför uppdra åt idrottsförvaltningen att, i samarbete med SISAB, undersöka om det finns ytor i innerstaden som kan frigöras och iordningställas i idrottssyfte.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-09.

Idrottsnämnden fattade i oktober 2006 genomförandebeslut om uppförande av en tillfällig idrottshall i Hässelby. Olika placeringar prövades under året, efter projektering togs en kalkyl för projektet fram och förvaltningens bedömning är att den beräknade kostnaden inte är ekonomiskt försvarbar med tanke på att hallen är av tillfällig karaktär.

Förvaltningen har tidigare fått förfrågan om uppförande av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby men kunde med då gällande budgetförutsättningar inte prioritera hallen. Stadsdelsförvaltningen och SISAB har därefter fortsatt planeringen av en traditionell gymnastiksalsbyggnad och en bollplan invid skolan. Istället för uppförande av den tillfälliga hallen föreslår förvaltningen efter kontakter med SISAB att den planerade gymnastiksals-byggnaden utökas till en fullstor idrottshall vilket bedöms vara möjligt.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. återta genomförandebeslutet avseende uppförande av ”Lövstahallen”
 2. förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med SISAB uppföra en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby och reglera förvärvet genom framtida avtal
 3. finansiera uppförandet av hallen genom senareläggning av Sjöängshallen och omdisponering av 45 mkr inom nämndens budget 2009-2010
 4. hemställa att kommunfullmäktige fattar beslut om genomförande av hallen

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordföranden Jari Visshed och Medhi Oguzsoy (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdei Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§88 Centralbadets hyresförhållande

Dnr: 322/410/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att avveckla stadens hyresavtal avseende Centralbadet senast till nuvarande avtals utgång den 31 juli 2009

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-20.

Centralbadets byggnad på Drottninggatan/Holländargatan ägs efter renovering i slutet av 1980-talet av en privat fastighetsägare, Fabege, som är hyresvärd för idrottsförvaltningen. Hyres­avtalet är en del i ett större avtal från 1986 angående upprustning och försäljning av byggnaden och badet. Ytterligare en del i avtalet är att fastighetens tomträtts­avgäld är nedsatt till noll under den tid staden hyr badet. Badet drivs i enskild regi av Central­badet AB, som hyr i andra hand av staden genom idrotts­förvaltningen.

Hyresavtalet med Fabege löper ut den 31 juli 2009 med 18 månaders uppsägningstid. I avtalet finns även en option för staden om att förlänga avtalet i ytter­ligare 20 år på oför­ändrade villkor. Tomträttsavtalet för fastigheten hanteras av exploateringskontoret och löper t.o.m. oktober 2008. Idrottsförvaltningen hyr ut badet i andra hand på i huvudsak samma villkor som i förstahandsavtalet men med 24 månaders uppsägningstid. Andra­handsavtalet behöver sägas upp för omförhandling senast under juli 2007 för att anpassas till förändrade villkor i förstahandsavtalet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§89 Intresseanmälan från Alvik Basket om hallbyggnation på Stora Mossens idrottsplats

Dnr: 411/373/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. uttala ett stöd för avsiktsförklaringen från Alviks Basket rörande byggnation av idrottshall,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen med Alvik Basket för att utröna möjligheter till en nöjaktig överenskommelse, samt att därutöver anföra

Det är glädjande att enskilda föreningar inom idrottsrörelsen tar initiativ för att stärka stadens ungdomars möjligheter att idrotta. Ett vitalt idrottsliv förutsätter ett aktivt ideellt föreningsliv i samverkan med offentliga och kommersiella aktörer. Det är därför angeläget att behandla de förslag som kommer till nämnden i en positiv anda, liksom att förvaltningen har en tillmötesgående och öppen attityd.

Samtidigt ligger det i nämndens uppdrag att göra balanserade avvägningar mellan stadens och klubbens behov. Om dessa inte ar helt förenliga bör ett fördjupat samtal mellan idrottsförvaltningen och klubben föras i syfte att finna en för båda parter tillfredsställande lösning. Förvaltningen ges därför i uppdrag att återuppta dialogen i en konstruktiv anda, för att därefter återkomma till nämnden för beslut.

Vi vill avslutningsvis understryka att staden som regel inte utfäster några löften om kommunal borgen eller andra ekonomiska stödåtgärder i samband med byggnation av idrottsanläggningar, Skulle det däremot vara lämpligt för någon kommunalt finansierad verksamhet att nyttja anläggningen ser vi naturligtvis gärna att sådana avtal ingås.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-04.


Alvik Basket har i inkommen avsiktsförklaring 2007-05-02, rörande byggnation av

idrottshall på Stora Mossens idrottsplats, förklarat sig beredda på att uppföra, finansiera och driva verksamheten i hallen under förutsättning att staden kan stötta projektet och verksamheten på sätt som framgår i avsiktsförklaringen. Förvaltningen anser att föreslagen hallbyggnation blir för kostsam för staden och föreslår att idrottsnämnden avslår begäran om stadens stöttning av projektet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. uttala ett stöd för avsiktsförklaringen från Alviks Basket rörande byggnation av idrottshall på Stora Mossens idrottsplats,
 2. avslå begäran om att staden skall stötta projektet och verksamheten så som det beskrivs i avsiktsförklaringen och
 3. idrottsnämnden behåller byggrätten på Stora Mossens idrottsplats för behov av kommande idrottsinvesteringar.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Mehedi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Mehedi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§90 Svar på skrivelse angående Raoul Wallenberg skolans behov av idrottslokaler

Dnr: 411/146/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på skrivelsen överlämna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-24.

Raoul Wallenberg skolan i Bromma pekar i skrivelse på skolans behov av idrottslokaler. Skolan hyr i dagsläget lokaler i Beckomberga sim- och idrottshall. Skolan pekar också på behovet av en utökning av omklädnings- och duschkapaciteten i anläggningen.

I januari 2007 köpte Stockholms stad Beckomberga sim- och idrottshall med kringliggande mark från Locum AB.


Idrottsnämnden ansvarar för driften av anläggningen och har tecknat driftavtal med Stockholms handikappidrottsförbund. Syftet med avtalet är att Stockholms handikappidrottsförbund skall driva egen verksamhet i form av ett idrottens hus för handikappidrotten i Stockholm. Anläggningen skall fungera som verksamhetslokal, administrativt centrum och utbildningsanläggning för handikappidrotten i Stockholms stad och län.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§91 Förslag om bidrag till Stockholms-Alliansens supporterverksamhet

Dnr: 404/148/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. bevilja Stockholms-Alliansen 325 000 kronor i verksamhetsbidrag för supporterkultur och evenemangssäkerhet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-02.

Sedan år 1991 har Stockholms-Alliansens klubbar - Djurgårdens IF, Hammarby IF och AIK- engagerat sig i arbetet med och kring de olika supporterföreningarna. Arbetet har genomförts i samarbete med staden, olika myndigheter och idrottsorganisationer.

Verksamheten har skapat en systematiserad kunskap om vilka ordningsstörningar som inträffar. Metoder har utarbetats för att så långt som möjligt komma till rätta med dessa. Alliansen har arbetat med att överföra dessa metoder till berörda klubbar och myndigheter.

Verksamheten ”Supporterkultur” har blivit ett forum för erfarenhetsutbyte och förebyggande åtgärder mellan AIK, Hammarby IF, Djurgårdens IF hockey/fotboll och deras ”klackar”, staden, berörda specialförbund, polisen samt övriga berörda i samband med såväl hemma- och bortamatcher. Verksamhetens huvudman har sedan 1991 varit Stockholms-Alliansen, vilka ansvarar för verksamheten i Stockholm. Det finns även en nationell del som Riksidrottsförbundet administrerar sedan januari 1997.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar på avslag

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är mycket positivt att de tre Stockholmsklubbarna samarbetar för att främja en god supporterkultur. Vi är övertygade om att det är långsiktiga förebyggande insatser tillsammans med samverkan mellan klubbar, supporterföreningar, staden och polisen som bast kan hindra fotbollshuliganismen från att få ökad spridning. Stockholmarna ska tryggt kunna besöka en fotbollsarena utan risk.

Vi är övertygade om att Stockholms-Alliansens verksamhet starkt bidrar till att förhindra att unga människor fastnar i en ond spiral som alltför ofta leder mot både kriminalitet och missbruk.

Vi hoppas att detta och andra långsiktiga arbeten kan etablera Stockholm som en stad där alla idrottsälskare kan mötas och njuta av idrotten och stämningen runt evenemangen och samtidigt känna sig trygga på och runt arenorna.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Att fotbollsklubbarna i Stockholm arbetar med att minska våldet är en viktig verksamhet som måste fortsätta. Vi ser dock att våldet inte avtagit trots olika typer av insatser. I arbetet med våld och skadegörelse i samband med matcher är det viktigt att vi tar vara på de kunskaper och erfarenheter som finns, för att kunna göra basta möjliga satsningar. I det arbetet vore det bra om staden kunde bidra genom att ta fram en rapport och förslag till hur vi ska komma till bukt med det bråk som är relaterat till olika sportevenemang. T ex måste samarbete mellan olika aktörer förbättras för att skapa trygghet kring hela matchen, inte bara inne på läktarna.

§92 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

 1. Else Lundin (mp) framförde att hon önskade få information om verksamheten med ”Recept på motion”. Förvaltningen återkommer med information.
 1. Anders Hellström (m) frågade om fotbollsplanen på Grimsta IP kommer att bli klar till matchen Brommapojkarna - GAIS den 1 juli. Lennart Andreasson svarade att det varit problem att få fram ett ställverk vilket kan innebära att belysningen inte hinner bli klar till detta datum. Brommapojkarna för diskussioner med fotbollsförbundet om dispens för att genomföra matchen om allt inte blir klart till 1 juli.
 1. Anders Hellström (m) frågade om förvaltningens kontakter med Ågesta ridhus, dess arrendator och kontakter mellan förvaltningen och fastighetskontoret avseende ridhuset. Förvaltningen återkommer med information.

 1. Carin Jahn (s) frågade om det kommer att bli någon särskild uppvaktning för Hammarby handboll nu när de blivit svenska mästare. Borgarrådet svarade att det inte är planerad någon särskild träff för Hammarby handboll av nämnden. Däremot finns planer på en träff i början av nästa år där alla svenska mästare från stockholmsklubbar kommer att bjudas in.

 1. Carin Jahn (s) frågade om föreningarnas tillgång till skolans gymnastiksalar och möjligheten till övernattning. Inger Båvner svarade att förvaltningens bokningsverksamhet dagligen jobbar med frågan. Förvaltningen för också diskussioner med stadsdelschefer och rektorer för att öka tillgången av tider utifrån det beslut kommunfullmäktige fattat.
 1. Inger Båvner informerade att äventyrsdelen i Husbybadet nu har stängts för reparationer. Det har stängts tidigare än planerat för att åtgärderna skall hinna bli klara till höstens start.
 1. Information delades ut om ”Rådslag för idrottsinvesteringar i Stockholm”
 1. Inger Båvner informerade om att förvaltningen haft överläggningar med Hammarby IF:s alliansförening om de ekonomiska problem som vissa av Hammarbys föreningar har. Förvaltningen har också kommit överens med Hammarby Bandy om en avbetalningsplan. Hammarby Hockey har en skuld på 592 000 kronor till idrottsförvaltningen.
 1. Inger Båvner informerade om att förvaltningen startat ett omfattande arbetet om förändringar på Tenstabadet, där flera delar ingår bla ombyggnationer, nytt gym, samarbete med närpolis, Lugna Gatan och föreningar.

Ärenden utan personalrepresentation

§93 Förslag till förfrågningsunderlag vid upphandling av verksamhetsdrift av sim- och idrottshallarna Forsgrenska, Högdalen och Västertorp samt Enskede idrottsplats

Dnr: 125/376-379/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna redovisat förslag till förfrågningsunderlag

 1. godkänna redovisad kommunikationsplan

 1. godkänna bifogad arbetsmiljökonsekvensbeskrivning

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-20.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande:

Helt i linje med den borgerliga majoritetens vision möts vi nu av ett upphandlingsärende rörande en för staden viktig verksamhet.

Sim- och idrottshallarna Forsgrenska, Högdalen och Västertorp är idag viktiga delar av stadens idrottsliga verksamhet. I dessa anläggningar kan vi erbjuda kvalitativ verksamhet för alla stadens invånare. Verksamheter som de i dessa anläggningar är viktiga att de står till hela stadens förfogande och att staden har möjlighet att påverka den även i framtiden. En upphandling minskar möjligheterna till det. Den borgerliga majoriteten låter all stadens verksamhet gå ut på upphandling, utan att fundera över vad konsekvenserna av en sådan upphandling kan bli.

Förutom att upphandling av olika verksamheter inte ska vara en självklarhet i alla lägen, utgör också den nya upphandlingspolicyn ett stort problem. I det läget är det av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upphandling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling. Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade " Vita jobb- modellen".

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning. Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av idrottsnämndens verksamhet.

Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram. Vid upphandling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall inkomma med ett anbud för att driva verksamheten.

Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag
 2. att därutöver anföra följande:

1. Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det galler energieffektiv och miljövänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostnader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar, idrottsplatser och -hallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi. Därför ar det vid upphandling av synnerlig vikt att kunskapskrav vad beträffar energieffektiv drift samt kemikalier finns med i den tekniska specifikationen.

Med hänsyn till de begränsade resurserna samt miljön ar det av särskild vikt att den utrustning som finns vid idrottsförvaltningens anläggningar ar så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synnerhet nar nämnden upphandlar varor och tjänster vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

2. I förfrågningsunderlagets villkor skall framgå att upphandlingsavtalet kan hävas om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:

- Jämställdhetslagen

- Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med

- funktionshinder

- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell

- läggning

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehedi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§94 Tilldelningsbeslut för uppförande av en ny ridhusbyggnad vid Grimsta ridanläggning

Dnr: 125/162/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. anta genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av PEAB Sverige AB på 15 350 000 kronor för uppförande av nytt ridhus vid Grimsta Ridanläggning.

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-17.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§95 Genomförande- och tilldelningsbeslut för anläggning av 7-manna grusfotbollsplan och Kulan-anläggning mm vid Bandhagens skola.

Dnr: 125/180/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna genomförande av ny 7-manna grusfotbollsplan, två Kulananläggningar och parkering vid Bandhagens skola

 1. anta genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Infrastruktur Väg & Vatten AB på 5 212 000 kronor exkl moms för anläggning av 7-manna grusfotbollsplan, två Kulananläggningar och parkering vid Bandhagens skola

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-04-24.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§96 Ny lokalisering av Träffstugan.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Träffstugan är en öppen ungdoms- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) med enbart rörelsehinder. Något äldre ungdomar kan också tas emot om det finns plats. Upptagningsområde är Storstockholm med förtur för de från Stockholms stad. Träffstugan finns i dag i området Norra Sköndal ovanpå en livsmedelsbutik och nära en bensinmack.

Träffstugan bedriver en fantastiskt bra verksamhet. Vi anser dock att den förtjänar en mer central placering i staden som möjliggör för deltagarna att för egen hand ta sig dit med kollektiva färdmedel. I dag är alla beroende av färdtjänsttransporter. Det finns inga ordentliga kollektiva förbindelser och området är avgränsat av bilvägar och utan direkt kontakt med en stimulerande omgivning. Verksamheten känns utlokaliserad. Det finns en geografisk koppling till Handikappbadet inom Stiftelsen Stora Sköndal där verksamhet bedrivs i Träffstugans regi under sommarperioden. Denna sommarverksamhet kan dock ske oberoende av Traffstugans framtida placering.

För att uppfylla majoritetens högt ställda ambition att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 201 0 är det viktigt att ge barn och ungdomar med funktionshinder tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar. Förvaltningen ges därför i uppdrag att göra en lokaliseringsutredning för Träffstugan för att försöka finna en för verksamheten och deltagarna geografiskt bättre placering i staden.

§97 Utvärdering av pågående upphandlingsprocess.

Anmälan av skrivelse från Mehsi Oguzsoy (v).

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

I den aktivitetsplan för upphandling av drift av idrottsanläggningar som återfinns i tertialrapport 1 utlovas en utvärdering av den pågående upphandlingsprocessen.

Aktivitetsplanen är i vissa stycken så vagt formulerad att vi vill att idrottsförvaltningen redan till idrottsnämndens nästkommande sammanträde den 19 juni 2007 lämnar en redogörelse för vad upphandlingsprocessen hitintills har kostat. Aktivitetsplanen antogs av nämnden den 19 december 2007 och har under de fem månader som förflutit omsatts i konkreta åtgärder som exempelvis informationsmöten, chefsträffar och framtagande av förfrågningsunderlag.