Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-02-05

Sammanträde 2008-02-05

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Gemensam service ekonomi - remiss från kommunstyrelsen

7 Underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter - svar på revisionsrapport

8 Verksamhetsberättelsen för 2007

9 a Remiss avseende förslag till detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1, Äppelviken/Smedslättens tennisklubb, i stadsdelen Smedslätten.

9 b Remiss avseende förslag till tilläggsplan för Tvärbana Norr i stadsdelarna Traneberg och Alvik, S-TDp 2007-36198-54.

10 Inbjudan till Nordisk huvudstadskonferens om idrottsfrågor i Helsingfors

11 Revidering av idrottsnämndens reglemente

13 Beloppsgränser för direktupphandling

14 Resultat av rådslag 2007 om idrottsinvesteringar i Stockholm

16 Rapport från SUS

17 Svar på skrivelse från Nacka kommun rörande "Hemställan avseende placering av ny ridskola i Nacka"

18 Flytt av Stockholms Tennishall från Kristinebergs stadspark till Stadshagens IP

19 Inriktningsbeslut avseende fortsatt upprustning och modernisering av Stadion samt delgenomförandebeslut avseende arbetena i etapp 1, 2008/2009.

20 Genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnad på Hagsätra IP

21 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

22 Tilldelningsbeslut avseende VVS-tekniska konsulter 2008-01-01 - 2009-12-31

Omedelbar justering
Sekretess
(utsänt)

23 Tilldelningsbeslut avseende dykeri arbeten 2008-01-01-2009-12-31

Omedelbar justering
Sekretess
(utsänt)

24 Tilldelningsbeslut om anläggning av ny konstgräsfotbollsplan på Kvarnbacka BP

Omedelbar justering
Sekretess
(utsänt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 9/2007 från nämndens sammanträde 2007-12-18 som justerats 2008-01-08.

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utses att justera dagens protokoll.

§4 Röstgranskning

Ledamöterna Billy Östh (m), Anders Hellström (m), Manlio Palocci (s) samt ersättarna Fredrika Bernadotte (m), Björn Begner (m), Åsa Hagelbäck (v), och Axel Nekham (mp) har förhinder att närvara.

För Billy Östh (m) och för Anders Hellström (m) tjänstgör Jakob Pawlak (m) och Joar Horn (m) och för Manlio Palocci (s) tjänstgör Jennie Åkerlind (s)

§5 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2007-12-07 - 2008-01-23.

b) Granskningsrapport avseende AB Salktennis.

c) Inbjudan till konferens om fritid och kultur för personer med funktionsnedsättning ”Inför 2010 – Perspektiv på tillgänglighet”

§6 Gemensam service ekonomi - remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/779/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-18.

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen utrett förutsättningarna för gemen­samma lösningar inom ekonomiområdet. Staden föreslås inrätta en gemensam service för vissa av nämndernas ekonomifunktioner och att servicenämnden övertar dessa ekonomiadministra­tiva arbetsuppgifter. Stadsledningskontoret anger besparingspotentialen till cirka 73 mnkr över fem år och att verksamheten på sikt ska kunna konkurrensutsättas. Övergången ska ske succes­sivt under 2009.

Idrottsförvaltningen vill framhålla att, om utredningens förslag blir verklighet, det är angeläget att det utrymme som frigörs kommer stadens nämnder tillgodo så att förvaltningarna i ökad utsträckning kan arbeta med uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi. Det bör vi­dare vara möjligt för nämnderna att, i så stor utsträckning som möjligt, genom avrop successivt kunna ansluta sig till de ekonomiadministrativa tjänster servicenämnden kommer att erbjuda.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Som svar på remissen åberopas vad som anförs nedan:

Det finns behov av förstärkning av stadens centrala funktioner för inköp och uppföljning av upphandling, lokalfrågor samt hanteringen av pensioner och försäkringar. Vi anser dock att sådana funktioner med fördel organiseras under stadsledningskontoret istället för att byggas in i den nya servicenämnden.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§7 Underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter svar på revisionsrapport

Dnr: 124/914/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att under 2008 ta fram ett förslag till underhålls­strategi för idrottsnämndens anläggningar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-24.

Revisionskontoret har till idrottsnämnden för yttrande överlämnat en revisions­rapport om un­derhållsbehovet i stadens anläggningar och fastigheter. Rapporten behandlar samtliga stadens fastighets- och anläggningsförvaltande bolag och nämn­der, däribland idrottsnämnden.

Rapporten framför ett antal synpunkter och förslag till hur nämndens arbete med underhållspla­nering kan förbättras. Revisionskontoret konstaterar för idrotts­nämn­dens del att det saknas en av nämnden fastställd underhållsstrategi, med bl.a. krite­rier för prioritering av underhåll. Vi­dare framförs i rapporten att det bör tas fram en precisering av vad som ska betraktas som un­derhåll respektive invester­ing, anpassat till nämndens verksamhet samt en utförligare redovis­ning i nämn­dens verksamhetsberättelse om underhållets omfattning och inriktning. Slutligen efterfrågas en analys av på vilken kostnadsnivå underhållet bör vara för att lång­siktigt upprätt­hålla anläggningarnas funktion och värde.

Idrottsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till under­hållsstrategi för idrottsnämndens anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att under 2008 ta fram ett förslag till underhållsstra­tegi för idrottsnämndens anläggningar.
 3. uttala att nämnden fäster stor vikt vid underhållet av våra anläggningar och betonar att strategin måste säkerställa våra anläggningars funktionalitet och realvärde.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed (s) m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Ariane Bucquet m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) läm­nar ett särskilt uttalande enligt följande:

En stor del av det skattefinansierade stödet till idrotten går till fastighetskostnader. Det är därför viktigt att fastigheterna inom idrottssektorn förvaltas på ett effektivt sätt. Vi väl­komnar därför revisionens rapport avseende detta. De synpunkter som revisionen har haft på idrottsnämndens verksamhetsområde anser vi antingen har fått tillfredsställande svar i förvaltningens tjänsteutlåtande eller kommer att åtgärdas i samband med uppdraget om en underhållsstrategi.

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljö­vänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikost­nader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar, id­rottsplatser och -hallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi. Därför är det vid underhåll/investeringar av synnerlig vikt att kun­skapskrav vad beträffar energieffektiv drift samt kemikalier finns med i den tekniska speci­fikationen.

Med hänsyn till de begränsade resurserna samt miljön är det av särskild vikt att den utrust­ning som finns vid idrottsförvaltningens anläggningar är så energisnål som möjligt. Sär­skild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synnerhet när nämnden upphandlar varor och tjänster samband med underhåll/investeringar vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energief­fektivisering.

§8 Verksamhetsberättelsen för 2007

Dnr: 102/156/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Verksamhetsberättelsen för 2007 godkänns.

 1. Fordringar om 250241 kr avskrivs.

 1. Intraprenadens överskott om 1593 tkr överförs till tidigare års ackumulerade resultatfond.

 1. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-31.

För 2007 uppgick nämndens kostnader till 742,6 mnkr inklusive kapitalkostnader och intäk­terna uppgick till 230,9 mnkr. Idrottsnämnden redovisar för 2007 ett nettoöverskott inom drift­budgeten om 3,9 mnkr, exklusive kapitalkostnader och efter resultatdispositioner. Totalt för driftbudgeten, inklusive kapitalkostnader och före resultatdispositioner, uppgick över­­skottet till 10,6 mnkr. Av överskottet avser 5,1mnkr minskade kapitalkostnader på grund av förskjut­ningar inom flera investeringsprojekt samt intraprenadens resultat som överförts till resultat­fonden och uppgick till 1,6 mnkr.

För investeringar redovisas för 2007 utgifter om 418,4 mnkr och inkomster om 15,0 mnkr, vil­ket innebär en väsentlig nettoökning jämfört med 2006. Ökningen orsakas i huvudsak av de förvärv av sim- och idrottshallar samt skolidrottshallarna som beslutades under året, men även utöver förvärven har idrottsnämndens investeringsverksamhet varit omfattande, och jämfört med 2006 har volymen ökat med närmare 30 procent.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Verksamhetsberättelse för 2007 godkänns inte.
 2. samt därutöver anföra följande:

I den sammanfattande analysen av året som gått redovisas den misslyckade upphandlingen av driften av tre sim- och idrottshallar och en idrottsplats som genomfördes under hösten. Upphandlingen av driften av idrottsplatsen avbröts på grund av att inga anbud hade in­kommit, och upphandlingarna av de tre sim- och idrottshallarna avbröts för att de bud som inkom var ekonomiskt ofördelaktiga för nämnden. Att låta privata aktörer upphandla sim- och idrottsanläggningar är med andra ord på flera sätt dålig idrottspolitik. Det är naturligtvis viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensutsätts. Den nuvarande borgerliga majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majoritet av stadens personal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi. Den nuvarande borgerliga majoriteten säljer ut våra gemensamma tillgångar med sådan hastighet att det snart inte finns några kommunala alternativ till exempelvis privata badanläggningsföretag. När pri­vata aktörer går in i verksamheter som vanligtvis drivs i gemensam regi får det dessutom ofta till följd att tillgängligheten och kvaliteten minskar, d.v.s. inträdespriser och avgifterna höjs samt personal sägs upp.

Utvärderingar av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik visar att konkur­rensutsättning medför lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blir billigare. Mycket oroande belägg gavs för att brukarna upplevt kva­liteten som markant sämre i privat regi. Medarbetare som återgått i kommunal tjänst var i huvudsak mer nöjda med allt som de återvänt till, särskilt arbetsmiljön, anställningstrygg­heten och kompetensutvecklingen.

Att den nuvarande borgerliga majoriteten i verksamhetsberättelsen aviserar att den under 2008 på nytt ska pröva att upphandla de tre sim- och idrottshallarna är därför mycket märk­ligt. Man säger att en ”delvis ny inriktning” ska prövas vid den nya upphandlingen, dock utan att precisera närmare vad denna innebär.

Vänsterpartiet ser med oro på att ingen översyn av bemanningen och kartläggning av behov av förändringar har genomförts under det år som gått. Detta angavs i verksamhetsplanen för 2007. Särskilt oroande är att idrottsförvaltningen vid årsskiftet hade ca 800 timanställda med vad det innebär av osäkra anställningsförhållanden. En översyn bör göras under 2008.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut men att därutöver besluta

Att beakta att stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljövänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostnader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar, idrottsplatser och hallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för sta­dens satsningar på alternativ energi. Därför är det vid underhållinvesteringar av synnerlig vikt att kunskapskrav vad beträffar energieffektiv drift samt kemikalier finns med i den tek­niska specifikationen.

Med hänsyn till de begränsade resurserna samt miljön är det av särskild vikt att den utrust­ning som finns vid idrottsförvaltningens anläggningar är så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energi­konsekvenser i synnerhet när nämnden upphandlar varor och tjänster samband med under­hållinvesteringar vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivise­ring.

att hänsyn tas till närhet vad beträffar allmänna kommunikationer i samband med framtida planering av idrottsplatser/aktiviteter.

att kostnaderna för af Chapman specificeras i egen post i samtliga fall.

att verka för att på sikt överföra af Chapman till annan lämplig huvudman. Båten har ett riksintresse och angår därför hela staden ej endast idrottsförvaltningen.

att i samband med framtida beslut i möjligaste mån ange datum för uppfölj­ning/redovisning av projektresultat.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§9 Remiss avseende förslag till detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1, Äppelviken/Smedslättens tennisklubb, i stadsdelen Smedslätten.

Dnr: 311/088/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-21.

Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb har önskemål om att ersätta de temporära tälten som för närvarande inrymmer tre inomhusbanor för tennisspel under vinterhalvåret med en modern hallbyggnad. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att de temporära tennistälten för Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb som möjliggör byggnation.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Remiss avseende förslag till tilläggsplan för tvärbana norr i stadsdelarna Traneberg och Alvik, S-TDP 2007-36198-54/S-DP 2007-36057-54, del 1

Dnr: 311/125/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Som svar på remissen åberopas i huvudsak idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande

 1. Uttala att alternativ uppläggningsplats måste anvisas innan byggnation kan påbör­jas.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-24.

Stadsbyggnadsnämnden tog i juni 2007 beslut att påbörja planarbete för Tvärbana Norr. Stads­byggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att Tvärbana Norr kan byg­gas mellan Alvik och Bällsta Bro. De områden som bl.a. berörs i markläge inom Margrete­lundsområdet är ett större båtuppläggningsområde vid Ulvsundasjön. Båtuppläggningsområdet används av åtta båtklubbar. Båtklubbarnas båtuppläggningsområde kommer att kraftigt beröras om tvärbanan och bro över Ulvsundasjön byggs enligt förslaget och speciellt under byggperio­den som är planerad till två år.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlå­tande,
 2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) med instämmande av ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Ariane Bucquet m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att som svar på remissen överlämna och åberopa följande:

Det är positivt med en utbyggd tvärbana som ytterligare förbättrar de tvärsgående kommu­nikationerna i staden. Vi är dock mycket kritiska till att ingen dialog har förts mellan den nuvarande borgerliga majoriteten och Saltsjön-Mälarens Båtförbund, som är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen. Samtliga klubbar har arrendekontrakt som gäller under hela projekttiden för tvärbanan. Båtklubbarna måste omgående få information om vilken typ av kompensation av förlorad varvsyta staden kan komma att erbjuda. Om någon sådan inte finns bör den planerade byggstarten skjutas fram, dock tidigast till juni 2009.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Ariane Bucquet m.fl.(m) och Leif Kroon (kd) förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Ariane Bucquet m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) läm­nar ett särskilt uttalande enligt följande:

Utbyggnaden av tvärbanan norrut är en viktig del i Stockholms expansion. Den bidrar posi­tivt till att utveckla kollektivtrafikförbindelserna och förutsättningarna för fortsatt tillväxt i Västerort. Därför är dess tillkomst angelägen. Vi vill dock påtala vikten av att berörda in­tressenter ges tillfälle att komma till tals och påverka processen.

Ansvaret för de markåtkomstfrågor som projektet väcker vilar på SL i egenskap av bygg­herre, varför ett genomförandeavtal måste upprättas mellan staden och SL. Stadens arbets­grupp bestående av exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen tillsätts i syfte att finna en bra lösning för det ideella båtlivet. Vi förutsätter att SL i denna process visar beredvillighet att vidta de åtgärder som krävs för att på ett konstruktivt och ömsesidigt gynnsamt satt lösa markåtkomstfrågorna.

§11 Inbjudan till Nordisk huvudstadskonferens om idrottsfrågor i Helsingfors

Dnr: 005/65/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Utse tre ledamöter från idrottsnämnden att delta i den Nordiska huvudstadskonferensen i Helsingfors.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-14.

Helsingfors Stad Idrottverket inbjuder de nordiska huvudstäderna till en Nordisk huvudstads­konferens om idrottsfrågor. Tiden för konferensen är den 27 – 29 augusti 2008.

Förvaltningen föreslår att Stockholm representeras med fem deltagare där tre utses av idrotts­nämnden och två av förvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Revidering av idrottsnämndens reglemente

Dnr: 001/64/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna för egen del idrottsförvaltningens förslag till revi­derat reglemente för nämnden.

 2. Förslag till reviderat reglemente för idrottsnämnden överlämnas till kommun­full­mäktige för godkännande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-18.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 att idrottsnämnden ska inrätta en samordnar­funktion och utarbeta riktlinjer för mål för fritidsverksamheten för perso­ner med funktionsned­sättning. Målgruppen omfattar barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt vuxna med insatsen särskilt boende enligt LSS. Beslutet föranleder vissa justeringar i idrottsnämndens reglemente.


Utöver de ändringar som kommunfullmäktiges beslut föranleder föreslår förvalt­ningen att id­rottsnämnden godkänner och föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringar vad gäller att bygga, förvalta och upplåta anläggningar och markområ­den, fastställa taxor och avgifter och anordna friskvårdsverksamhet samt att regle­mentet även ska ange idrottsnämndens ansvar inom båtlivet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Delegationsordning för idrottsnämnden

Dnr: 013/19/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta på idrottsnämndens vägnar i samtliga ärenden/ärendegrupper som anges i den till tjänsteutlåtandet bilagda delegations­ordningen.

 1. Förvaltningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd vid förvaltningen att be­sluta i stället (vidaredelegering), lägst till den nivå som anges i delegationsord­ningen.

 1. Idrottsnämndens ordförande eller, vid dennes förfall, vice ordförande får besluta å nämndens vägnar i ärenden rörande förvaltningschefens ledighet och resor.

 1. Idrottsnämndens ordförande får, efter samråd med vice ordförande, besluta å nämn­dens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid idrottsnämndens nästkommande sammanträde.

 1. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till den som lämnat uppdraget.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-04.


I syfte att anpassa delegationsordningen till förändringar i förvaltningens organisation och i en strävan att nå en effektivare beslutsordning, föreslås en ny delegationsordning att gälla från och med 6 februari 2008 och tills vidare. Förändringarna har föranletts av bl.a. nämndbeslut och av den förändrade organisation för förvaltningen som fastlades i verksamhetsplan för 2008 och som innebär fyra istället för, som tidigare, fem chefsnivåer.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Beloppsgränser för direktupphandling

Dnr: 125/107/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Övre beloppsgränsen för direktupphandling av varor fastställs till 10 pro­cent av gällande tröskelvärde för varor.

 1. Övre beloppsgränsen för direktupphandling av tjänster fastställs till 20 procent av gällande tröskelvärde för tjänster.

 1. Övre beloppsgränsen för direktupphandling av byggentreprenader fastställs till 1 procent av gällande tröskelvärde för byggentreprenader.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-14.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2007 om Stockholms stads riktlinjer för direkt­upphand­ling. Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att det inom staden ska finnas en gemensam plattform för direktupphandling och att staden genom detta förfarande tar ett samlat grepp om direktupphandlingsfrågorna. Beslutet inne­bär också att varje nämnd fattar beslut om belopps­gränser för direktupphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (v) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet anser att den tidigare anti-diskrimineringsklausulen ska återinföras i all upp­handling. I tjänsteutlåtandet anges endast att principerna om affärsmässighet, konkurrens och objektivitet ska gälla vid upphandling. Stockholms stad köper varor och tjänster m.m. för över 10 miljarder kronor per år vilket gör att en upphandlingspolicy är ett synnerligen viktig instrument för att upprätthålla höga sociala krav och miljökrav.

§15 Resultat av rådslag 2007 om idrottsinvesteringar i Stockholm

Dnr: 121/117/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens redovisning av resultatet av rådslaget 2007 om idrottsinvesteringar i Stockholm, samt

 1. överlämna tjänsteutlåtandet för kännedom till Stockholms Idrottsförbund och samtliga specialdistriktsförbund

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-11.

Ett rådslag i enlighet med nämndens uppdrag genomfördes den 24 maj 2007. I rådslaget deltog representanter för Stockholms idrottsförbund och specialdistriktsförbund, samt representanter för nämnden och förvaltningen. Idrottsnämndens majoritet har i skrivelse till nämnden vid nämndsammanträdet i juni 2007 lyft fram erfarenheter från rådslaget som genomfördes den 24 maj 2007 och där det fanns en stor uppslutning från Stockholms Idrottsförbund och specialdi­striktsförbund i Stockholm. De slutsatser nämnden pekat på i skrivelsen är att staden ska verka för att stärka idrottsföreningarna och det ideella arbetet för den breda idrotten och elitidrotten i Stockholm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 DN Galan

Dnr: 412/106/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förslag om stadens framtida stöd till DN Galan

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-11.

DN Galan har i möte med förvaltningschefen för idrottsförvaltningen och verkställande direk­tören för Stockholm Business Region uttryckt en önskan om att få ett tydligt ställningstagande från staden om synen på DN Galan och friidrottsevenemangets betydelse för staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Rapport från SUS

Dnr: 404/105/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna anmälan av rapport från SUS

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-17.

Stockholms Läns Ungdoms Samarbetsorganisation, SUS, är en sammanslutning som består av distriktsorganisationerna för flertalet av de föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom i Stockholmsområdet. SUS har granskat den kommunala bidragsgivningen till före­ningars barn- och ungdomsverksamhet i länets kommuner.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Svar på skrivelse från Nacka kommun rörande ”Hemställan avseende pla­cering av ny ridskola i Nacka”

Dnr: 425/792/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på skrivelsen från Nacka kommun, överlämna och åberopa detta tjänsteut­låtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-03.

Fritidsnämnden i Nacka kommun hemställer i en skrivelse, daterad 2007-11-14, att idrotts­nämnden i Stockholms stad ska tillstyrka Nackas förslag till geografisk placering av en ny rid­skola. Ridskolan avses att byggas inom ett område som benämns ”Källtorp” och som ligger i Nacka kommun ca 500 m sydost om Hellasgårdens parkering. Det kortaste avståndet mellan den föreslagna ridanläggningen och Stockholms stads ägor är ca 200 m. Det aktuella markom­rådet används idag för hävd och ägs av Erstaviks fideikommiss. Markområdet ligger utanför de­taljplanelagt område.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. som svar på skrivelsen från Nacka Kommun överlämna och åberopa följande:

Vi instämmer i att området söder om Källtorpssjön saknar förutsättningar för lämpliga rid­vägar som inte kommer i konflikt med andra intressen. Att ingärda de få öppna gräsytor som finns i området minskar allmänhetens möjligheter till rörlighet i ett av landets mest välbesökta natur- och friluftsområden. Nacka kommuns förslag till geografisk placering av en ny ridskola bör därför avstyrkas.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§19 Flytt av Stockholms Tennishall från Kristinebergs stadspark till Stadslagens IP

Dnr: 322/50/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar tillsammans med exploateringskontoret ett gemensamt tjänste­utlåtande daterat 2008-01-30.

Utbygganden av Lindhagenområdet på Nordvästra Kungsholmen pågår. Området får en tät stenstadskaraktär, varför de parker och grönområden som byggs blir särskilt viktiga. I Kristine­bergs strandpark ligger sedan 1970-talet Stockholms Tennishall. Hallen behöver flyttas för att parken ska kunna färdigställas. Kontoren förslår att hallen flyttas till Stadshagens idrottsplats. Kontoren anser att hallen ska bekostas med privata medel. En förfrågan om markanvisning för bostäder på den tänkta platsen har inkommit. Exploateringskontoret undersöker möjligheten att inrymma både tennishall och bostäder inom området. Idrottsförvaltningen föreslås teckna ar­rendeavtal med Stockholms Tennisklubb och exploateringskontoret föreslås få i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. för sin del godkänna föreliggande förslag från kontoren att flytta Stockholms Tennishall från Kristinebergs strandpark till Stadshagens idrottsplats.

 2. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att upprätta arrendeavtal med Stockholms Ten­nisklubb.

Förslag till beslut

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar bordlägga ärendet.

§21 Genomförandebeslut angående om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnad på Hagsätra IP

Dnr: 412/77/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna redovisat förslag till om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnad på Hagsätra IP till en kostnad om ca 20,0 mnkr.

 1. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-18.

Den befintliga omklädningsbyggnaden på Hagsätra IP har en otillräcklig kapacitet och standard samtidigt som åtgärder behöver vidtas för att minska energiförbrukningen. Projektet innebär att omklädningsbyggnaden byggs till med fyra nya omklädningsrum och en verkstad/garage om totalt ca 250 kvm, samt att byggnaden tilläggsisoleras och får ett nytt tak. En markläktare i be­tong vid konstgräsplanen renoveras och markarbeten utförs för att öka tillgängligheten.

Kostnaderna beräknas till ca 20,0 mnkr, vilket finansieras med 19,0 mnkr inom ramen för nämndens investeringsbudget och med 1,0 mnkr med tillgänglighetsmedel. Byggstart planeras ske i maj 2008, med färdigställande till november 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upp­handling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan sta­dens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra man­datperioden, testade " Vita jobb- modellen"

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskri­minering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram. Vid upp­handling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall in­komma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed (s) m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§22 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Ordföranden informerade om att Rådslag 2008 med företrädare för idrottsorganisatio­nerna planeras till den 19 maj. Och att ett samkväm för Stockholms alla SM-medaljörer planeras preliminärt till den 3 april 2008.

b) Inger Båvner informerade att Hammarby IF Ishockeyförening för närvarande har en skuld till förvalt­ningen som uppgår till 1 033 Tkr. Förvaltningen har i juni 2007, i samråd med Hammarby, gjort en avbetalningsplan med start från oktober 2007. Föreningen har ännu inte gjort någon inbetalning utifrån denna plan. Förvaltningen har därför meddelat föreningen att de är avstängda från förvaltningens anläggningar från 11 februari 2008 om betalning ej skett senast den 8 februari 2008. Hammarby IF Ishockeyförening har dock betalt registreringsavgift för att bli berättigad till 0-taxa i förvaltningens anläggningar vilket innebär att barn- och ungdomsverksamheten även i fortsättningen kostnadsfritt kan bedriva sin verksamhet i förvaltningens anläggningar.

c) Inbjudan till konferens om fritid och kultur för personer med funktionsnedsättning

”Inför 2010 – Perspektiv på tillgänglighet” hade skickats ut till alla nämndledamöter.

Beslut

Idrottsnämnden beslöt

1. de ledamöter som har möjlighet att delta får göra det på nämndens bekostnad.


Ärenden utan personalrepresentation

§23 Tilldelningsbeslut avseende VVS-tekniska konsulter 2008-01-01 – 2009-12-31

Dnr: 125/701/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

Följande: 1. Installationskons. i Eskilstuna AB 556355-1646

2. WSP VVS-teknik 556057-4880

2. LEB Consult AB 556102-3192

2. ÅF-infrastruktur AB 556185-2103

2. TQI Consult VVS AB 556580-6196

2. PB Teknik AB 556501-8024

antages som ramavtalspartners avseende VVS-tekniska konsultuppdrag inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2008-01-01 – 2009-12- 31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 4,5 milj. SEK exkl. moms.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-14.

Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaom­råden. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalens tidning och databas, samt i Tenders Electronic Daily. Elva företag har begärt ut anbudshandlingar. Svar har inkommit från tolv varav elva är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Tilldelningsbeslut avseende dykeri arbeten 2008-01-01-2009-12-31

Dnr: 125/753/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

1. Följande: 1 Jan Mattssons Dykeri AB 556387-3347

2. Nordisk Dykentreprenad AB 556634-2688

antages som ramavtalspartners avseende mindre dykeriarbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2008-01-01 – 2009-12-31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 2,5 milj. SEK exkl. moms.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-21.

Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphand­ling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på bl.a. timtidsersättning och procentpåslag på mtrl och underentreprenörer. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalens tidning och databas. Sju företag har begärt ut anbudshandlingar. Svar har inkommit från fyra av dessa

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Tilldelningsbeslut om anläggning av ny konstgräsfotbollsplan på Kvarnbacka BP

Dnr: 125/826/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Sportbyggarna Entreprenad AB om 9 025000 kronor exkl. moms för anläggning av ny konstgräsfotbollsplan på Kvarnbacka bollplan.
 2. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-18.

Idrottsnämnden fattade den 30 oktober 2007 genomförandebeslut om anläggning av en ny konstgräsfotbollsplan på Kvarnbacka bollplan. Planen är idag en grusplan, och syftet med pro­jektet är genom anläggning av konstgräs och upprustning av planen i övrigt höja kvalitén och öka utnytt­jandet. På den befintliga grusplanen anläggs ny konstgräsbeläggning med totalmåtten 106x64meter. Planen förses även med ny belysning och nya stängsel samtidigt som rakbanor för skolfriidrott renoveras och kompletteras.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Uppdrag att hitta ytor för syntet-is. Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Ariane Bucquet m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Det finns ett behov i staden av mindre ytor för spontan skridskoåkning. Många barn har inte någon möjlighet att ta sig till en närliggande isbana för att åka med sina kompisar eller föräldrar.

Detta är en utmaning för oss som vill öka stockholmarnas möjligheter att röra sig. Det finns flera hinder. Det är brist på lediga ytor, framför allt i innerstaden. Det är också svårt att skapa bra isbanor utan konstfrusen is. Våra vintrar ar inte tillräckligt kalla för att naturis ska vara ett realistiskt alternativ på alla platser.

Det finns en teknik som skulle kunna vara till stor glädje för många skridskomotionärer. Den bygger på ett syntetiskt plastunderlag. Det skulle kunna bli en spännande förstärkning av spontanidrottens möjligheter i Stockholm. Vi vill med denna skrivelse ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med kostnadsberäknade förslag på platser där sådan syntet-is skulle kunna placeras.

§27 Om Bandyhall. Anmälan av skrivelse från Jari Visshed m.fl. (s).

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Vad vi vet kommer Svenska Bandyförbundet under året kommer med nya regler för att få spela elitbandy. Man måste inom några år man kunna erbjuda spel inomhus.

Stockholms län är ju landets största bandydistrikt, med ett lag i högsta serien, men också flera lag i den näst högsta serien. Det går ju inte att alla "bandykommuner" i länet bygger bandyhallar. Därför borde det vara av regionalt intresse att en bandyhall kommer till.

Just nu pågår en omstrukturering av hela Globenområdet, med syftet att skapa en ny fotbollsarena i området. Tidigare har det funnits planer på en större evenemangsarena i området. Det skulle därför nu kunna vara ett alter­nativ att undersöka möjligheten att också bygga en bandyarena för hela regionen i närheten av Globen för att ytterliga förstärka begreppet "Globen som Norra Europas största och bästa evenemangsområde"

Eftersom Djurgården Hockey i fortsättningen kommer spela sina matcher på Hovet, så kommer all träning för både DIF och AIK att förläggas till Ho­vet. Det innebär att Globen försvinner som "isyta" och kommer att användas sporadisk för ishockey. Hovet blir i huvudsak en hockeyarena med ett eller annat evenemang än ishockey.

Därför är staden i behov av ytterligare isytor, förutom en bandyhall. En tillkommande yta skulle möjligen också kunna rymma en träningshall för ishockey. Det gör att Hovet även i fortsättningen kan vara en evenemangsarena, om än i mindre omfattning än vad som nu är fallet, eftersom lagen då kan förflytta träningarna till den nya träningshallen. Detta skulle också innebära ett samutnyttjande av omklädningsrum och andra utrymmen . Också att den personal som i dag arbetar inom Globenarenorna kan nyttjas. Med hänvisning till ovanstå­ende vill den socialdemokratiska gruppen i idrottsnämnden uppdra åt förvaltningen att:

- Undersöka möjligheterna att bygga en bandyhall och en träningsarena för ishockey i Globenområdet

- Presentera ett kostnadsförslag

­_ _ _