Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-05-12

Sammanträde 2009-05-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Motion 2009:10 om att uppmärksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forskningsprojekt om den olympiska rörelsen och Stockholmsidrotten under etthundra år - Remiss från kommunstyrelsen.

7 Upprustning av Vårbergs Idrottsplats - Remiss från kommunstyrelsen.

8 Motion av Jari Visshed m.fl. (s) om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd - Remiss från kommunstyrelsen.

10 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

12 Inriktningsbeslut avseende utvecklingen av Hammarby IP

15 Mälarhöjdens IP, genomförandebeslut avseende återuppbyggnad av omklädningsbyggnad

16 Digitalkameran 2 (f.d. Målkurvan), beslut om genomförande avseende nybyggnad av personal- och förrådslokaler m.m.

17 Genomförandebeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan m.m. på Elinsborgs bollplan i Tensta.

18 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§56 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§57 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 3/2009 från nämndens sammanträde 2009-04-14 som justerats 2009-04-27.

§58 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§59 Röstgranskning

Ledamoten Billy Östh (M) och ersättaren Björn Begner (M), har förhinder att närvara.

För Billy Östh (M) tjänstgör Jakob Pawlak (M)

§60 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2009-04-04 -- 2009-04-27.

b) Ersättning för förlorad pensionsförmån för förtroendevalda

c) Granskningsrapporter avseende föreningar där staden ingått borgensåtagande

- Stora Mossen Hockey AB

- Grimsta ishallsallians

- FoC Farsta


d) Rapport nr 8 - Ung livsstil. ”Vilka webbsidor besöker gymnasieskolor i Stockholms stad?”

e) Stockholm simmar säkert

f) PM - Fiskefrämjandet Stockholms skärgård ideell förening

g) Revisorernas årsrapport 2009

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet noterar med tillfredsställelse Idrottsförvaltningens broschyr ”Stockholm sim­mar säkert” som bland annat innehåller en gratis inbjudan till vuxensimskola för personer som fyllt 19 år. Vi förutsätter att broschyren kommer att finnas på ett flertal språk och dis­tribueras på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för många hushåll.

§61 Motion 2009:10 om att uppmärksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forskningsprojekt om den olympiska rörelsen och Stockholmsidrotten under etthundra år - Remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015-305-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som svar på remissen ”Motion om att upp­märksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forsknings- projekt om den olympiska rörelsen och stockholmsidrotten un­der etthundra år”.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-21.

Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda mp) har lämnat en motion om att uppmärksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forsknings- projekt om den olym­piska rörelsen och stockholmsidrotten under etthundra år. Motionärerna föreslår att fullmäktige beslutar - att uppdra åt Kommittén för Stockholmsforskning att initiera ett forskningsprojekt kring Stockholms idrottshistoria 1912-2012 med fokus på den olympiska rörelsen och Stock­holms stadion.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver besluta att göra en framställan till kommunstyrelsen att bevilja finansiering av forskningsprojektet.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§62 Upprustning av Vårbergs Idrottsplats - Remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015-306-09; 412-211-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen avseende upp­rustning av Vårbergs idrottsplats.

 1. Idrottsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt remissvar till kommunstyrelsen för vidare beslut i ärendet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-20.

Förvaltningen har fått en remiss angående upprustning av Vårbergs IP. I remissen anförs bl.a. ”att de allmänna utrymmena som omklädningsrum, toaletter, cafeteria, är mycket slitna och i undermåligt skick”. Vidare föreslår att idrottsnämnden gör en storsatsning på Vårbergs IP med en inomhushall för fotboll och andra inomhusaktiviteter”. Förvaltningen har påbörjat en dialog med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och Skärholmens stadsdelsförvaltning om att överföra markområde väster om idrottsplatsen som idrottsmark. Ett positivt besked har re­dan inkommit från exploateringskontoret. Förvaltningen fortsätter arbetet med att på sikt ut­veckla idrottsplatsen till ett sportcentrum vilket innebär en modernisering och upprustning av idrottsytor och servicefunktioner.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Miljöpartiet föreslår Idrottsnämnden besluta att som svar på remissen avseende upprustning av Vårbergs idrottsplats anföra:

Idrottsförvaltningen tar till sig revisorsgruppens granskningsrapport i vilken påpekas att ”Kommunfullmäktige har under en följd av år framhållit att hälften av nyinvesteringar i anläggningar ska gynna flickor och kvinnors idrottande. Vi har därför till nämnden framfört att vi önskar att de i sitt yttrande över årsrapporten redogör för hur den avser att verka för en jämställd idrott”.

Den nödvändiga upprustningen av Vårbergs idrottsplats är ett lämpligt tillfälle till nytän­kande, vilket innebär en inventering av vilka idrotter som skulle tillfredsställa och öka flickors och kvinnors vilja till fysisk aktivitet. De förslag som presenteras i ärendet går i många fall tillbaka till början av 2000-talet och fokuserar på ytterligare konstgräsytor och även en fotbollshall; förslag som gynnar lagidrotter före individuella idrotter och pojkars id­rottande före flickors vilket förmodligen inte är det som kommunfullmäktige avser ”med att hälften av nyinvesteringar ska gynna flickors och kvinnors idrottande”.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det finns ett enormt behoven av fler och bättre anläggningar i Stockholm och fler och fler barn och unga blir placerade i kö på grund av att det saknas halltider och träningstider på idrottsanläggningar för barn- och ungdomsverksamhet. Ur det perspektivet är det glädjande att se att rustning, anpassning och nybyggnation av Vårbergs idrottsplats nu lyfts. Däremot tycker vi att det inte finns någon anledning att vänta med projektet till år 2013.

Behoven av ökade idrottsytor finns redan nu så vi vill starkt förespråka att idrottsförvalt­ningen, parallellt med upprustningsarbetet av idrottsplatsen, skyndsamt ser till att en detalj­planeändring verkligen av så att byggandet av både den nya 7-manna hallen och anlägg­ningen av de idrottsytor som finns beskrivna i projektet genomförs så fort som möjligt.

§63 Motion av Jari Visshed m.fl. (s) om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd - Remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015-208-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som svar på remissen ”Motion om ett idrotts­ligt äldreaktivitetsstöd”.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-21.

Jari Visshed m.fl. (s) har lämnat en motion om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd.

I motionen beskrivs värdet av fysisk aktivitet och regelbundna aktiviteter har tydliga hälso­främjande effekter för människor i alla åldrar. Vidare beskrivs behovet av sociala mötespunkter och att många boende på äldreboenden sällan eller aldrig får komma ut och röra på sig.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna motionen
 2. därutöver anföra

Vi ser positivt på de insatser som idrottsförvaltningen gör för att stimulera äldres idrottande och vi ser fram emot en redovisning av de uppdrag de fått i verksamhetsplanen för 2009 vad gäller just denna fråga.

Vi ställer oss dock tvekande till förvaltningens remissvar på motionen framför allt vad gäller frågan om att utarbeta ett äldreaktivitetsstöd och nolltaxa för äldre. Att föreningslivet inte skulle kunna ta ansvar för äldres idrottande på samma sätt som de gör för barn och unga tror vi är en myt. Det finns många pensionerade ledare som skulle kunna leda andra pensionärer i sina idrotter. Äldre leder äldre. Någon konkurrens om föreningarnas ledare skulle det enligt vår bedömning inte vara tal om. Snarare en möjlighet att nyttja en resurs som kanske inte alltid syns så tydligt.

I bokslutet för 2008 står att läsa att anläggningarnas beläggning i tid har sjunkit. Vi vet att det är trångt i våra hallar, men uppenbarligen har det av olika skäl skapats tidsutrymme i våra anläggningar. Vi förväntar oss inte att en satsning som motionen föreslår skulle skapa en rusning efter tider på kvällstid, utan snarare en möjlighet att fylla vissa anläggningar på lediga tider under dagtid. Det innebär dessutom att satsningen inte konkurrerar med barn- och ungdomsverksamheten på kvällstid.


Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

För att motverka den åldersegregation som finns, framför allt i stockholmsregionen är det betydligt mer konstruktivt att uppmuntra idrottsföreningar att aktivt arbeta för att få fler äldre till sina aktiviteter. Analogt med den tonårspeng som finns för att stimulera idrottsfö­reningar att aktivt arbeta för att behålla sina ungdomar, införa en ”äldrepeng”. Det skulle vara ett lyft ekonomiskt, socialt och framför allt ur ett folkhälsoperspektiv.

§64 Tertialrapport 1

Dnr: 101-520-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden begär att det beräknade överskottet inom investeringsbudgeten om 30,0 mnkr tillförs idrottsnämnden i budget 2010.

 3. Nämnden begär omslutningsminskning med 1,5 mnkr avseende driftbudge­ten ochbudgetjustering med 10,8 mnkr avseende investeringsut­gifter och investeringsin­komster.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-07.

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettounderskott om 1,9 mnkr för driftbudgeten. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Intäktsprogno­sen präglas av osäkerhet främst kring entréintäkternas utveckling under maj-december. För investeringsverksamheten redovisas ett nettoöverskott om totalt 30,0 mnkr, varav 19,2 mnkr för utgifter och 10,8 mnkr för inkomster. Inkomstöverskottet av­ser huvudsakligen ersättning om 10,0 mnkr från trafik- och renhållningsnämnden för tillgänglighetsåtgärder. Nettoöverskottet förklaras av att nämndens budget för 2009 har utökats med 34,8 mnkr genom beslut i kommun­styrelsen den 15 april. Beslutet avsåg ombudgetering av inte förbrukade medel från 2008, och osäkerhet om den begärda ombudgeteringen medförde att kostnader för de projekt som sköts till 2009 inrymdes inom nämndens ram i verksamhetsplanen. Det sena beslutet innebär stora svårigheter att förbruka medlen under 2009, Förvaltningen föreslår därför att det beräknade överskottet om 30,0 mnkr tillförs nämnden i budget 2010.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens rapport
 2. att nämnden begär att det beräknade överskottet inom investeringsbudgeten om 30,0 mnkr tillförs idrottsnämnden budget 2010
 3. att därutöver anföra

Om den socialdemokratiska budgetreservationen för 2009 vunnit gehör av kommunfull­mäktige skulle förutsättningarna för idrottsnämnden och dess förvaltning att möta de enorma behov och efterfrågan av idrottshallar och andra idrottsanläggningar varit bättre än dagens. Mest avgörande är att den socialdemokratiska budgetreservationen innehåller en högre investeringsbudget än den nu gällande budgeten. Dessa extra resurser skulle kunna användas till att på ett bättre sätt möta de behov av renoveringar, upprustningar och ny­byggnationer inom idrottens område som finns i vår stad.

Det är framför allt i väster- och i söderort som vi ser att behoven av att snabbt tillföra nya, och rusta/anpassa de befintliga anläggningarna för att möta den efterfrågan som finns, fram­för allt bland barn och unga. Idag uppstår kösituationer för att halltider och de träningstider på anläggningarna som finns räcker inte till. Nivån för stadens investeringar i idrottshallar och anläggningar måste även fortsättningsvis vara hög så att de barn och unga som önskar motionera och delta i stadens idrottsliv ska få möjlighet till det. Något annat vore ett svek mot våra yngsta medborgare och kommande generationer.

Det är därför upprörande att se att Hjulstahallen lyfts bort ur Idrottsförvaltningens plane­ring. I tertialrapport 1 står att läsa ”I fallet Hjulstahallen har utredning om placering av hal­len och eventuellt behov av ny detaljplan gjort förutsättningarna så osäkra att projektet tills vi­dare helt har utgått ur planeringen”. Detta är inte acceptabelt för oss socialdemokrater var­för vi anser att planering och projektering för Hjulstahallen ska fortsätta och dessutom prio­riteras av förvaltningen.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I tertialrapporten bedömer förvaltningen att det blir svårt att uppnå målet om avknoppningar och några avknoppningar har heller inte kommit till stånd. Trots förvaltningens insatser - man har tagit fram informationsmaterial och informerat i olika sammanhang - har inget in­tresse för att avknoppa kunnat förmärkas.


Att låta privata aktörer upphandla idrottsanläggningar är med andra ord och på flera sätt dålig idrottspolitik. Det är naturligt­vis viktigt att drift en av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möj­ligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrotts­nämnden ska inte medverka till att driften av idrottsan­läggningarna konkurrensutsätts. Den moderatledda majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majo­ritet av stadens personal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi.

Utvärderingar av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik visar att

Konkurrensutsättning medför lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blir billigare. Mycket oroande belägg gavs för att brukarna upplevt kvaliteten som markant sämre i privat regi. Medarbetare som återgått i kommunal tjänst var i huvudsak mer nöjda med allt som de återvänt till, särskilt arbetsmiljön, anställningstrygg­heten och kompetensutvecklingen.

Idrottsförvaltningen bedriver idag ett mycket bra arbete för att uppnå målet att stockhol­marna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt idrottsliv. Vänsterpartiet välkomnar i synnerhet de aviserade satsningarna på flickors och kvinnors idrottande. Mot bakgrund av detta bör förvaltningens planering att det på sikt ska vara möjligt att få fram besöksstatistik ur det nya kassa- och entresystemet ha hög prioritet. Som det är idag finns ingen könsupp­delad statistik att tillgå, vilket är olyckligt.

Nuvarande årsprognos för entréintäkter innevarande år innebär en volymökning på cirka 3 procent, vilket innebär att det kan bli svårt uppnå årsmålet att antalet besök ska öka med 5 procent. Ett förslag som förvaltningen borde ta i övervägande är införande av personalneu­trala kort i simhallarna så att fler föräldrar kan följa barnen och bada. På det sättet kan års­målet nås och på sikt även entréintäkterna. Det senare är inte det viktigaste, en idrottspolitik värd namnet måste alltid ha till syfte att den personliga ekonomin inte skall vara ett hinder för att besöka idrottsplatser och utöva idrott.

§65 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

Dnr: 006-791-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Farsta Idrottsplats nomineras att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009 i klassen övrig verksamhet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-21.

Stockholms stad delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen. Kvalitetsutmärkelsen bygger på stadens strategi för kvalitetsutveckling och syftar till att lyfta fram goda exempel och belöna enheter som bedriver ett gott kvalitets­arbete inom sina verk­samheter. Tävlingsbidragen, det vill säga tävlande enheter/motsvarande, ska nomineras av nämnder och bolagsstyrelser.


De tävlande enheterna ska beskriva sina verksamheter utifrån ett antal givna utvärderingsfrå­gor och dessa underlag ska lämnas in tillsammans med nominerande nämnds beslut. Beslut och underlag ska lämnas till stadslednings­kontoret senast 2009-05-14.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

2009- 01-10 framförde miljöpartiet i ett särskilt uttalande åsikten att det måste ”skapas ruti­ner för att muntliga men framför allt skriftliga synpunkter och klagomål som framförs ute i verksamheten registreras på ett sådant sätt att de beaktas och inte faller mellan stolarna”.

Det är glädjande att se hur konsekvent och metodiskt Farsta Idrottsplats hanterar det pro­blemet genom en strategi som beskrivs grundligt i punkt 7.2.

§66 Inriktningsbeslut avseende utvecklingen av Hammarby IP

Dnr: 412-460-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner inriktningen för utvecklingen av idrottsplatsen enligt tjänsteutlåtandet.

 2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga projekteringsarbeten.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-20.

I samband med uppförandet av Skanstullshallen rivs flera byggnader på Hammarby IP (Kanal­plan). De byggnader och funktioner som rivs behöver ersättas. I ett första skede uppförs en kombinerad toalett/garage/förrådsbyggnad. Under 2010 – 2011 påbörjas arbetena med att upp­föra en omklädningsbyggnad för funktionärer inklusive handikapptoalett, ny entrékiosk, nytt smidesstaket och anläggande av parkerings- och angöringsytor. De sammantagna kostnaderna uppskattas till 12 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§67 Inriktningsbeslut avseende byggnation av fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan i kv. Sädesärlan.

Dnr: 411-368-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. godkänna föreslagen inriktning av projektet.

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av en ny fullstor idrottshall med tillhörande serviceytor samt en liten fotbollsplan på taket till den nya idrotts­hallen, vid Engelbrektsskolan i kv. Sädesärlan.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-003-16.

Ett förslag om att bygga bostäder samt en idrottshall under mark med bollplan ovanpå, söder om Engelbrektsskolan, inom fastigheten Sädesärlan 6 presenterades under 2004. Marken för bostäderna är tänkt att säljas till Veidekke Bostads- och fastighets AB. Idrottsnämnden gav i juni 2005 idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja utrednings- och programarbete för att klar­göra förutsättningarna för uppförande av en fullstor idrottshall med spelmåtten 20x40m inom fastigheten Sädesärlan 6. Idrottsnämnden gav även idrottsförvaltningen i uppdrag att åter­komma till nämnden med inriktningsbeslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. inte godkänna föreslagen inriktning av projektet
 2. samt därutöver anföra följande:

Förslaget med ett 80 tal nya bostadsrätter i kvarteret Sädesärlan vid Uggleviksgatan och Danderydsgatan har mött stora protester inte minst från föräldrar och barn på Engelbrektss­kolan. Ett massivt motstånd finns vilket samrådshandlingana tydligt visar. Medborgare med sympatier hos samtliga partier i kommunfullmäktige avvisar förslaget.


Förslaget att ta en större del av Engelbrektskolans skolgård i anspråk för bostadsbebyggelse går helt emot FN:s barnkonvention. Dels försvinner en stor del av barnens lek- och rastytor, dels blir ljusförhållandena på skolgården kraftiskt försämrade, såväl på morgon, eftermiddag och kväll. Detta kan inte accepteras.

Den variationen av bebyggelsen längs båda Uggleviksgatan och Danderydsgatan med berg­platån och berg i dagen i form av råa bergskärningar är ett spännande inslag i en varierad stad. Den låga bebyggelsen, med skolans låga flyglar, visar hur staden såg ut innan den mera stadsmässiga bebyggelsen tillkom före och efter förra sekelskiftet. En varierad bebyg­gelse är inte ett sår, utan en kulturmiljö värd att bevara för kommande generationer.

Stockholm är underförsörjt vad gäller idrottshallar och bollplaner, inte minst på Östermalm. Ett förslag finns, från intresserade medborgare, att en idrottshall men bollplan på taket ändå skulle vara möjlig på platsen, utan att bostadsbebyggelsen kommer till. Enligt kontoret kan idrottshallen enbart komma tillstånd genom byggrätterna. Vi menar dock att stadens har ett ansvar för att bygga fler hallar även på Östermalm och idrottsförvaltningens initiativ är bra. Dock måste hallbygget ske, utan att för den skull försämra för barnen på skolan.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

§68 Mälarhöjdens IP, genomförandebeslut avseende återuppbyggnad av omklädningsbyggnad

Dnr: 412-266-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till uppförande av ny omklädnings­byggnad till en beräknad kostnad av ca 5.0 Mkr.

 1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entreprenaden för genomförande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-24.

Idrottsnämnden fattade i mars 2009 inriktningsbeslut avseende uppförande av en ny omkläd­ningsbyggnad på Mälarhöjdens IP. Den tidigare omklädningsbyggnaden intill ismaskinsgaraget på idrottsplatsen brann natten till den 17 april 2008 ned. Byggnaden innehöll två mindre om­klädningsrum för i första hand ishockeyverksamheten, samt serviceutrymmen.

Idrottsplatsen har successivt upprustats med bl.a. anläggande av en konstgräsfotbollsplan och iordningställande av en ny angöring till idrottsplatsen p.g.a. den omfattande bostadsbebyggel­sen i kv. Gyllene Ratten. Behovet av en ny omklädningsbyggnad är stort.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är av synnerligen stor vikt att i samband med uppförande av ny omklädningsbyggnad sträva efter det mest energieffektiva uppvärmningssättet vad beträffar densamma.

§69 Digitalkameran 2 (f.d. Målkurvan), beslut om genomförande avseende nybyggnad av personal- och förrådslokaler m.m.

Dnr: 412-477-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner genomförande av redovisat förslag till nybyggnad av personal- och förrådslokaler samt omgivande markarbeten till en kostnad av ca 25 mnkr.

 1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för hus och mark samt återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-24.

Projektet som pågått sedan 2004 är föranlett av att SL på en avstyckad del av området ska an­lägga en bussdepå som ska betjäna stadens södra delar. För ändamålet har närmare 30000 kvm avsatts. Den resterande delen på vilket förvaltningen ska återuppföra personal- och förråds­byggnader samt upplagsytor för områdeslaget Söderort inom Driftområde idrott utomhus, för­valtningens tillsynsverksamhet för fiskefrågor samt uppställning av uthyrningsmaterial för evenemang mm. Ytan uppgår till drygt 15000 kvm. En ny detaljplan över området vann laga kraft i maj 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I ärendet beskrivs att idrottsförvaltningens program för miljöanpassat byggande. Miljöpar­tiet förutsätter att detta också omfattar beaktande av en energieffektiv uppvärmning av byggnaderna.

§70 Genomförandebeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan m.m. på Elinsborgs bollplan i Tensta.

Dnr: 412-473-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av 7-manna kontsgräsfotbollsplan m.m. på Elinsborgs bollplan till en kostnad av ca10.0mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenaden för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

 1. Idrottsnämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om tilldelning av entreprenadkontraktet inom budgeterad ram.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-24.

Idrottsnämnden fattade i december 2008 ett inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan m.m. på Elinsborgs bollplan. Idrottsområdet är beläget i anslut­ning till Hjulstavägen (E18) i stadsdelen Spånga, innehåller för närvarande en 7 – manna grus­fotbollsplan och en del fri grusyta för blandad skolidrott. En 7 – manna konstgräsplan, två as­falterade basketbollplaner, samt 60-meters löparbana med längdhoppsgrop samt ett segment för kulstötning kommer att anläggas. Dessutom sätts ny mastbelysning och traditionell parkbelys­ning upp. I projektet ingår även att inom nuvarande bollplansområde snygga till och upprusta ytorna genom en viss terrassering och uppförande av en mindre betongläktare.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.


Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§71 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Ordförande Madeleine Sjöstedt informerade att internationella friidrottsförbundet be­sökt Stockholms stad och framfört att de önskar arrangera lag-VM i friidrott 2011 i Stockholm. Staden är positiv men har ännu inte tagit ställning till erbjudandet.

b) Inger Båvner informerade om att förvaltningen tagit fram ett sommarprogram som ger in­formation om öppettider vid förvaltningens bassängbad, aktiviteter i simhallarna och aktivitetstips på idrottsplatserna. Programmet delas ut till skolor och föreningar.

c) Roland Berndt informerade om att idrottsnämnden firar 80 år i år. Dessutom firar flera av idrottsanläggningarna jubileum, bl.a. Eriksdalshallen och Forsgrenska badet fyller 70 år, Åkeshovs sim- och idrottshall fyller 50 år och Eriksdalsbadet fyller 10 år. Den 11 juni kommer det att vara en jubileumsfest på Eriksdalsbadet där nämnden m.fl. inbjuds.

_ _ _