Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-11-24

Sammanträde 2009-11-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Om fortsatt elitfotboll och friidrott på Stockholms Stadion. Remiss från kommunstyrelsen av motion Stefan Nilsson m.fl. (mp)

7 Namnbyte till Olympiastadion, Remiss från kommunstyrelsen av motion (2009:26) av Stefan Nilsson (MP), Remiss från kommunstyrelsen

8 Om att Rädda Aspuddsbadet. Skrivelse av Stefan Nilsson (MP) och Else Lundin (MP) Remiss från kommunstyrelsen

9 Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt konstgräs på Pålsundsvallen och vid Sofia skola. Skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd

10 Bättre hygien i simhallarna. Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

11 Överför af Chapman till en annan värd. Svar på skrivelse från Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP)

12 Förslag till tomträttsavtal för Enskede Rackethall AB

13 Idrottshallar i Stockholm. Redovisning av dagsläget och förslag till ny prioriteringslista för hallbyggnation.

15 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§144 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§145 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 7 /2009 från nämndens sammanträde 2009-10-20 som justerats 2009-11-02.

§146 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§147 Röstgranskning

Ledamöterna Ariane Bucquet (M) och Leif Kroon (KD) samt ersättarna, Jakob Pawlak (m) och Björn Begner (M) har förhinder att närvara. För Ariane Bucquet (M) tjänstgör Fredrika Bernadotte (M) och för Leif Kroon (KD) tjänstgör Joar Horn (M)

§148 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna


Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2009-10-08 - 2009-11-10.

b) Handikapprådets protokoll nr. 6 /2009-09-08 och nr 7 /2009-10-27.

c) Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset. Svar på remiss, kontorsyttrande.

d) Granskningsrapport Spånga tennis och bordtennisklubb

§149 Om fortsatt elitfotboll och friidrott på Stockholms Stadion. Remiss från kommunstyrelsen av motion Stefan Nilsson m.fl. (mp)

Dnr: 015 - 90 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-23.

Förvaltningen har mottagit en remiss på motion (2008:91) från Stefan Nilsson, Kerstin Wickman och Mats Berglund, samtliga (MP) om fortsatt elitfotboll och friidrott på Stockholms Stadion. Yttrande skulle vara kommunstyrel­sen tillhanda senast den 14 april 2009. Förvaltningen begärde förlängd remisstid eftersom det var angeläget att invänta den av stadsledningskontoret beställda utredningen om alternativ för Stadions framtid från arkitektkontoret Tema. Den presenterades onsdagen den 25 mars 2009. I motionen föreslås bl.a. "att Stockholms Stadion ska utrustas att bli en arena som uppfyller de krav som kommer att gälla för allsvensk fotboll och UEFA:s regler kategori 3" samt ”att löparbanorna på Stockholms Stadion ska behållas och att arenan även i fortsättningen ska användas för friidrott”.

Trots omfattande renoveringar och modernisering inom ramen för byggnadsminnesmärkningen är det enligt förvaltningen osäkert om Stadion möter de krav som är kända i dagens läge. Därför bör en fortsatt diskussion om Stadions framtid grunda sig i en flexibel arena för de idrotter och evenemang som kan acceptera de begränsningar som finns på en 100-årig arena.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§150 Namnbyte till Olympiastadion, Remiss från kommunstyrelsen av motion (2009:26) av Stefan Nilsson (MP), Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015 - 748 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden föreslår att förslaget om namnbyte utreds

 2. I övrigt hänvisar nämnden till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-10. I motionen föreslår Stefan Nilsson att Stockholms Stadion byter namn till antingen Stockholms Olympiastadion eller Olympiastadion, Stockholm. Motionären före­slår också att staden gör en framställan till SL om namnbyte av tunnelbanestation Stadion till Olympiastadion. Idrottsförvaltningen lämnar endast ett ställningstagande angående namnbyte av själva arenan då det är den som ingår i idrottsförvaltningens ansvarsområde. Stockholms stadion är historiskt förknippad med olympiaden 1912. I dag används arenan framför allt för fotboll, friidrott och konserter. Det finns inga internationella riktlinjer för namngivning av olympiska huvudarenor utan det har lokala instanser fått råda över. Idrottsförvaltningen föreslår att namnfrågan utreds.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå idrottsförvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra

Stockholms stadion uppfördes som arena inför de olympiska spelen 1912 och firar snart sitt hundraårsjubileum som fungerande arena. Namnet Stockholms stadion är väl etablerat och namnbyten har prövats av stadsbyggnadsnämnden vid ett flertal tillfällen genom åren. Samtliga har avslagits. Vi ser ingen anledning att nu inför hundraårsjubiléet på nytt pröva denna fråga.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§151 Om att Rädda Aspuddsbadet. Skrivelse av Stefan Nilsson (MP) och Else Lundin (MP) Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015 - 975 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden anser att det tidigare beslutet om att riva Aspuddsbadet ska kvar­stå.

 2. Nämnden hänvisar i övrigt till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-06.

I en skrivelse till kommunstyrelsen den 29 september 2009 föreslår Stefan Nilsson (MP) och Else Lundin (MP) att ett tidigare beslut om att riva Aspuddsbadet ska upphävas, att samtal ska återupptas med Aspuddens badhusförening om en konkret lösning för att driva badet vidare, att utreda möjliga alternativa finansieringar samt att också utreda en möjlig överföring av fastigheten till badhusföreningen. Idrottsförvaltningen finner inte att något nytt framkommit i ären­det som föranleder en ändring av tidigare beslut att riva badet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att tillstyrka skrivelsen,
 2. att beslutet om att riva Aspuddsbadet ska upphävs,
 3. att samtal inleds med den ekonomiska föreningen Aspuddens kultur- och badhusförening om en konkret lösning för att driva badet vidare,
 4. att i övriga anföra följande:

Aspuddsbadet från 1919 är Stockholms äldsta bad och att byggnaden är grönklassad och bedöms äga ett stort kulturhistoriskt värde, vilket enligt plan- och bygglagen innebär att byggnaden ej får ”förvanskas”. Aspuddsbadet har inte kostat staden en krona sedan man överlät driften till badhusföreningen 1987. Det är obegripligt att ett idrottsborgarråd som vill satsa på både simhallar och privata initiativ inte tar kultur- och badhusföreningens arbete på allvar.

Vi rödgröna samarbetspartier i Idrottsnämnden vädjar återigen till den moderatledda majoriteten att lägga ner stridsyxan och på börja lyssna till den förening som vill rädda, renovera och driva vidare badet. Vi förordar dialog mellan berörda parter och praktiska lösningar som möjliggör en långsiktig utveckling av Aspuddsbadet


Om inte annat borde staden åtminstone invänta länsrättens dom i ärendet som förväntas presenteras inom kort innan man låter grävskoporna begrava ett lovvärt medborgarinitiativ.

Flera olika kostnadsnivåer för en renovering av badet har presenterats av både idrottsförvaltningen och föreningen. Likt förvaltningen i samarbete med Enskede Rackethall AB förordar överlåtelse av en tomrätt, vill vi att förvaltningen tillsammans med den ekonomiska föreningen Aspuddens kultur- och badhusförening för diskussioner om tänkbara modeller för utvecklingen av Aspuddsbadet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§152 Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt konstgräs på Pålsundsvallen och vid Sofia skola. Skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd

Dnr: 412 - 661 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. att återremitera ärendet

 1. att därutöver anföra

Förvaltningen bör inkomma med ett samlat svar som även inkluderar exploateringsnämndens planer för området.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-04. Södermalms stadsdelsnämnd har i skrivelse till idrottsnämnden och exploaterings­nämnden förslagit en omvandling av parkeringsplatsen i Tantolunden till parkmark eller idrottsyta. Stadsdelsnämnden föreslår också att konstgräs anläggs på Pål-sunds­vallen och på bollplanen i anslutning till Sofia skola. I gällande detaljpla­ner är området för såväl Tantolunden som Sofia skola parkmark. För beslut om åt-gärder och investeringsansvar av dessa områden svarar exploateringskontoret. Förvaltningen är positiv till förslaget att förse bollplanen vid Sofia skola med konstgräs. Förvaltningen anser att förslaget om att anlägga konstgräs på Pålsundsvallen som idrottsnämnden ansvarar för är bra och kommer att inarbeta projektet i sin långsik­tiga planering för utbyggnad av antalet konstgräsplaner i staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:


Som svar på skrivelsen från Södermalms stadsdelsnämnd hänvisas till idrottsförvaltningens tjänste­utlåtande.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§153 Bättre hygien i simhallarna. Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

Dnr: 017 - 910 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 1. Att därutöver anföra:

Det är positivt att vi nu får en ordentlig informationskampanj kring hygienen i simhallarna. Svaret tar dock inte upp problemet med underkläder under badbyxor vilket är ett stort problem. Idrottsförvaltningen bör därför tydligt kommunicera att endast badkläder accepteras för tillträde till bassäng.

Därtill finns det, som förvaltningen redovisar, problem med tvål i våtutrymmen. Dock är det vår uppfattning att tillhandahållande av tvål uppväger nackdelarna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-10. Vid idrottsnämndens möte i oktober 2009 lämnade Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Leif Kroon (KD) in en skrivelse om bättre hygien i Stockholms simhallar. I den ges idrottsförvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. I skrivelsen nämns två åtgärder som ska ingå i redovisningen, kalsongförbud och tillgång till tvål i alla duschar och toaletter.

Förvaltningen har infört gemensamma trivselregler för att öka trivsel, säkerhet och hygien på simhallarna. Det har skett flera informationsinsatser under hösten och föreningslivet har visat sig intresserade av att bidra till kunskapsspridningen. Det har tidigare funnits tvål i duschar och toaletter, men på grund av omfattande problem med tvålen i duscharna har den sedan flera år tagits bort. Förvaltningen rekommenderar att anläggningarna inte åläggs att tillhandahålla tvål vid duscharna.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Idrottsförvaltnin­gens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§154 Överför af Chapman till en annan värd. Svar på skrivelse från Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP)

Dnr: 017 - 1088 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-06. I skrivelsen föreslår Else Lundin och Axel Nekham (båda MP) att ansvaret och kostnader för vandrarhemmet på fartyget af Chapman ska överföras till en annan mer lämplig värd där denna typ av verksamhet passar bättre. Idrottsförvaltningen delar inte denna uppfattning utan föreslår med stöd av vad som anförs i ärendet ett oförändrat ägarskap. Dessutom ligger redan idag ansvar och kostnader för själva vandrarhemmet på Svenska Turistföreningen enligt gällande hyresavtal.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att idrottsnämnden inleder en process med målet att överföra af Chapman till en annan mer lämplig värd.

Vi anser inte att vandrarhemsverksamhet eller ”gedigen kunskap om hur man sköter och underhåller en fullriggare” bör vara del av idrottsnämndens uppdrag. Det är inte vår avsikt med förslaget att förändra omfattningen på de medel som ”anslås för ett årligt underhåll och en löpande skötsel”, eller att på något sätt ändra nyttjandet av fartyget. Vidare är det positivt att det pågår diskussioner om att åter öppna caféverksamhet ombord.

För att af Chapman ska fortsätta att utvecklas utifrån sina förutsättningar vill vi därför att ansvaret för fartyget ska överföras till en annan mer lämplig värd inom stadens förvaltning där denna typ av verksamhet passar bättre. En värd med bättre möjligheter att betona och marknadsföra af Chapman inom Sverige men även internationellt som den unika klenod hon innebär för Stockholm, Skandinaviens huvudstad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§155 Förslag till tomträttsavtal för Enskede Rackethall AB

Dnr: 322 - 1095 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Godkänner att ca 9200 kvm av idrottsområdet på fastigheten Enskede Gård 1:1 avstyckas och ombildas till en egen fastighet som upplåts med tomträtt och överlåts till Enskede Rackethall AB

 1. Förslag till överenskommelse om upphörande av borgensåtagande godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-29. Enskede Rackethall AB har inkommit med en ansökan om bildande av en tomträtt för del av fastigheten Enskede 1:1. Bolaget vill med en medgiven tomträtt, som alternativ till en tidigare avslagen begäran om kommunal borgen för en utbyggnad av hallen, se att ett pantbrev i en tomträtt skulle utgöra säkerhet för lån i bank. Exploateringskontoret som har att bereda frågan om bildande och överlåtelse av en tomträtt, förordar exploateringsnämnden att så kan ske.

Idrottsförvaltningen vitsordar behovet av en tennis- och badmintonanläggning av ifrågavarande slag. Genomförandet förutsätter dock att nuvarande arrendeavtal upphör att gälla vid den tidpunkt parterna kommer överens om och som ligger i tidsmässig fas med överlåtelsen av tomträtten

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Anders Hellström (M) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.


Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§156 Idrottshallar i Stockholm. Redovisning av dagsläget och förslag till ny prioriteringslista för hallbyggnation.

Dnr: 411 - 1069 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens förslag om ny prioriteringslista för hallbyggnation godkänns.

 1. Förvaltningens redovisning i övrigt godkänns.

 1. Som svar på rubricerade skrivelser åberopar idrottsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-30. I ärendet redogör förvaltningen för befintliga hallar och motionsrum samt redovisar befolkningsstatistik och befolkningsprognos för 2017. Även tillgång på hallar (fullstora och stora) i förhållande till befolkningen redovisas. Statistikunderlaget är hämtat ur Statistisk årsbok för Stockholm 2009 och har bearbetats i olika delar. Förvaltningen redovisar även ett förslag till aktualiserad prioriteringslista för byggande av fler fullstora hallar i Stockholm, samt förslag till svar på fem skrivelser med önskemål om hallbyggnationer.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att i huvudsak godkänna Idrottsförvaltningens förslag till prioriteringslista
 2. Att uppdra åt förvaltningen att planera för att bygga två fullstora idrottshallar per år till och med 2015
 3. Att därutöver anföra

Vi vill utveckla Stockholm till en idrottsstad av hög internationell klass. En stad där både bredd- och elitidrotten får den plats den behöver för att utvecklas och korsbefrukta varandra. En stad där tillgången till anläggningar och föreningar är jämnt fördelad oavsett var i staden jag bor eller vilken idrott jag utövar.


Stockholm saknar idag tillräckligt med utrymme för idrotten för att nå detta mål. Av de fullstora hallar som staden äger tillgång till går det idag 61000 stockholmare per hall. Bland den primära målgruppen barn och unga upp till 19 år är motsvarande antal individer 6150 per hall. Detta är långtifrån tillfredsställande statistik.

Byggtakten av framförallt fullstora och stora hallar måste öka markant i Stockholm. Majoriteten möter inte behovet med den kraft som behövs; istället skär man i Idrottsnämndens investeringsbudget för tredje året i rad.

Vi välkomnar att förvaltningen nu presenterar en prioriteringslista för utbyggnad av stadens hallar och delar i huvudsak förslaget. Vi noterar dock att Hjulstahallen än en gång har lyckats halka ner i prioriteringen. Vi noterar även att det saknas initiativ för Norrmalm och Kungsholmen – de stadsdelar som är sämst försörjda med hallar idag.

Det är också anmärkningsvärt att staden som säger sig göra särskilda satsningar på Söderort och norra och södra Järva inte, med nuvarande investeringstakt, kommer att realisera några nya hallar inom dessa områden inom överskådlig framtid.

Vi tillför medel för att Stockholm ska bygga två nya fullstora hallar per år till och med 2015. Vi utmanar nu majoriteten med denna satsning för att sätta idrottsstaden Stockholm på den internationella kartan.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att i huvudsak godkänna Idrottsförvaltningens förslag till prioriteringslista
 2. Att därutöver anföra

Miljöpartiet vill utveckla Stockholm till en idrottsstad av hög internationell klass. En stad där både bredd- och elitidrotten får den plats den behöver för att utvecklas och korsbefrukta varandra. En stad där tillgången till anläggningar och föreningar är jämnt fördelad oavsett var i staden jag bor eller vilken idrott jag utövar.

Stockholm saknar idag tillräckligt med utrymme för idrotten för att nå detta mål. Av de fullstora hallar som staden äger tillgång till går det idag 61000 stockholmare per hall. Bland den primära målgruppen barn och unga upp till 19 år är motsvarande antal individer 6150 per hall. Detta är långtifrån tillfredsställande statistik.

Byggtakten av framförallt fullstora och stora hallar måste öka markant i Stockholm. Majoriteten möter inte behovet med den kraft som behövs; istället skär man i Idrottsnämndens investeringsbudget för tredje året i rad.

Vi välkomnar att förvaltningen nu presenterar en prioriteringslista för utbyggnad av stadens hallar och delar i huvudsak förslaget. Vi noterar dock att Hjulstahallen än en gång har lyckats halka ner i prioriteringen. Vi noterar även att det saknas initiativ för Norrmalm och Kungsholmen – de stadsdelar som är sämst försörjda med hallar idag. Det är också anmärkningsvärt att staden som säger sig göra särskilda satsningar på Söderort och norra och södra Järva inte, med nuvarande investeringstakt, kommer att realisera några nya hallar inom dessa områden inom överskådlig framtid.

Vi kan ha förståelse för att Idrottsnämnden väljer att redovisa redan påbörjade projekt högst upp på en prioriteringslista. Därefter bör enligt vår mening behovet av nya hallar i


förhållande till folkmängd och dagens utbud vara det som prioriteras. Att praktiska skäl kan leda till att byggen genomförs i en annan ordning än den som följer av en sådan, behovsrelaterad, prioritering är förmodligen oundvikligt. Det är inget skäl för Idrottsnämnden att frångå sina egna principer när listan ska fastställas.

Vi uppmanar Idrottsnämnden att i arbetet med att förse Stockholm med nya, fullstora Idrottshallar, i fortsättningen prioritera efter det behov som nämnden själv identifierat.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§157 Månadsrapport för oktober 2009

Dnr: 101 - 1199 - 2008

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-11. Förvaltningens månadsprognos för oktober grundar sig på tertialrapport 2 2009 och prognosen visar en ekonomi i balans.

Totala driftkostnader, exklusive kapitalkostnader, beräknas ett nettounderskott om 1,9 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond.

För kapitalkostnader beräknas ett oförändrat överskott om totalt cirka 6,0 mnkr, varav 2,0 mnkr för avskrivningar och 4,0 mnkr för intern ränta. Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 334,8 mnkr under 2009 efter ombudgetering av 34,8 mnkr enligt beslut i kommunsty­rel­sen den 15 april. I samband med kommunstyrelsens beslut om terti­alrapport 1 utökades budgeten för utgifter och inkomster med 10,8 mnkr en­ligt nämndens förslag. Efter justeringen uppgår budgeten för utgifter till 350,1 mnkr och för inkomster till 15,3 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§158 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Anders Berlin informerade om att det vid en elitseriematch på Zinkensdamms IP varit problem med att frysa isen. Temperaturen i luften var vid tillfället +9 grader C. Både domarna och spelarna hade varit nöjda med isen men klagomål har framfört i tidningsreferat.

Mehdi Oguzsoy (V) frågade hur hög kostnaden är att frysa is vid olika temperaturer. Förvaltningen återkommer med en redovisning till kommande nämnd

§159 Förbättrad kameraövervakning på stadens allsvenska arenor. Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Under året som gått har ett flertal publikincidenter inträffat på stadens arenor i samband med allsvenska matcher, bland annat har Stockholms stadion vid två tillfallen haft publik som tagit sig in på planen. Polis och berörda klubbar lägger ner mycket tid och kraft på att identifiera olika huliganer, dels för att kunna inleda rättsprocesser i de fall det finns behov, dels för att se till att personerna inte kommer in på fler matcher.

I arbetet med att identifiera huliganer och våldsverkare är bilderna från arenornas kameraövervakning ett av de viktigaste verktygen. Enligt bland annat Djurgårdens IF är de kameror som finns på Stockholms Stadion av så dålig kvalité att identifieringen kraftigt försvåras.

För att stödja klubbarnas och polisens viktiga arbete i kampen mot läktarvåld och vandalisering är det viktigt att Stockholms stad och Idrottsnämnden tar sitt ansvar som arenaägare och hyresvärd gentemot klubbarna. Idrottsförvaltningen bör därför inventera kamerorna på de allsvenska arenorna och undersöka kostnaderna för att installera nya kameror i de fall det behövs för att underlätta identifieringar.

§161 Anmälan av skrivelse från Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Under hösten har det än en gång förekommit bråk och supportervåld på Stockholm stads arenor. Allt färre vågar se matcherna ”live” vilket inte enbart är ett problem för de som faktiskt vill se matcherna utan det är även ett demokratiskt problem när människor stängs ute från att besöka stadens arenor på grund av rädsla.

För en tid sedan tillsattes en utredning som skulle se över vilka åtgärder som bör göras för att få bukt med bråket och supportervåldet på och runt arenorna. Denna utredning har nu pågått ett tag och Miljöpartiet anser att Idrottsnämnden borde få redovisat hur långt utredningen har kommit och vilka åtgärder som diskuteras. Miljöpartiet vill även veta ifall Idrottsförvaltningen diskuterar några andra åtgärder för att minska våldet på stadens arenor.

Miljöpartiet vill även att förvaltningen tittar på ett alternativ där klubbarna skriver under ett kontrakt som innebär att spelarna tydligare måste avstånd från supportrarnas beteende, när de nyttjar stadens arenor.

_ _ _