Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-12-20

Sammanträde 2011-12-20

Datum
Klockan
17:15
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

7 Förslag till ändrade taxor för planhyror 2012

8 Program Supporter - redovisning av arbetsmetod

11 Ridskolorna på Ryttarstadion. Svar på skrivelse

12 Månadsrapport för november

13 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§134 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§135 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 10/2011 från nämndens sammanträde 2011-12-06 som justerats 2011-12-07.

§136 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att
ju­stera dagens proto­koll.

§137 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.


Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2011-11-03 – 2011-12-07

b) Handikapprådets protokoll av den 6 september 2011, 4 oktober 2011 och
1 no­vember 2011

c) Fyllnadsnominering till handikapprådet

d) Förvaltningschefsbeslut att utse revisor i förening med lån där staden ingått
bor­gensåtagande

e) Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Lägesrapport från fastig­hetsnämnden

f) Granskningsrapport Stora Mossen Hockey AB

§138 Utmaning avseende drift av Hjorthagens IP

Dnr: 412/865/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att utreda de juridiska förutsätt­ningarna för föreningsdrift av Hjorthagens IP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-01.

Djurgårdens IF Fotbollsförening har i skrivelse till idrottsnämnden framställt om utnyttjande av utmaningsrätten. Efter samtal med Djurgårdens IF Fotbollsförening har framkommit att de öns­kar att genom föreningsdrift sköta driften av Hjortha­gens IP. Emellertid finns ett upphandlings­rättsligt regelverk som varje upphand­lande myndighet måste rätta sig efter. Förvaltningen före­slår därför att de juridiska förutsättningarna för föreningsdrift av Hjorthagens IP utreds.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§139 Verksamhetsplan 2012 för idrottsnämnden

Dnr 101/855/2011

BESLUT

1. Idrottsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Taxor justeras enligt bilagorna 2 och 3.

3. Nämnden godkänner att hyresavtalet för Västbergahallen inte förlängs efter den 30 juni 2012.

4. Nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner tillkom­mande hyres­kostnader om sammanlagt cirka 51,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 5 av tidigare fastställda genomförandebeslut för investeringar.

5. Nämnden begär att hyres- och arrendeintäkter om 5,4 mnkr överförs till fas­tig­hets­nämnden samt att hyres- och arrendeintäkter om 0,2 mnkr över­förs till ex­-
plo­ateringsnämnden.

6. Nämnden begär omslutningsförändring med 8,8 mnkr för driftbudgeten en­ligt
bi­laga 8.

7. Idrott utomhus Västerort utgör i enlighet med tidigare beslut en intrapre­nad fram till och med 2014-06-30.

8. Förvaltningen få i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 för 2012 åter­kom­ma till nämnden med förslag till finansiering av ytterligare 2,0 mnkr i förenings­stöd samt justerade nivåer för föreningsstödet.

9. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till enklare idrottshallar.

10. Förvaltningen får i uppdrag att där så är möjligt anlägga 11-mannaplaner i stället för 7-mannaplaner.

11. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med Hammarby IF planera för en konst­gräsplan på Årsta IP. Uppdraget återrapporteras till nämnden under våren 2012.

12. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämnden bejakar bredd- och spontanidrott. Det är nämndens uttalade mål att främja stockholmarnas möjligheter till fysisk aktivitet och motion, samtidigt som man strävar efter att utveckla redan befintliga förutsättningar, men även nya sådana, för att alla som vill ska kunna motionera och leva ett aktivt liv. För att kunna möta den stigande efterfrågan på an­läggningar i Stockholms stad vill idrottsnämnden inrikta framtida investeringar på det som är eftersträvansvärt att projektera för och bygga fler, och enklare, anläggningar.

Vidare har idrottsnämnden, i sin sträva efter att få fler aktiva och för utökade möjligheter till idrottande, gjort bedömningen att det i framtiden kommer att krävas större planytor för att

kunna möta den ökade efterfrågan på 11-mannaplaner som i sin tur har möjligheten att om­vandlas till två stycken 7-manna vid behov.

Det är rimligt att lag som ska spela på Stockholmsarenan får samma förutsättningar till för­beredelser. I investeringsplanen finns konstgräs på Kaknäs IP upptagen. Förvaltningen får även i uppdrag att i samarbete med Hammarby IF planera för konstgräs på Årsta IP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-09.

Verksamhetsplanen 2012 för idrottsnämnden präglas av ett tydligt folkhälsopers­pek­tiv. Genom att främja idrott, motion och fysisk aktivitet förbättras folkhälsan. Detta gäller för alla ålders­grupper, inte minst barn och ungdomar.

Idrottsnämndens viktigaste samverkansparter är idrottsrörelsen, föreningslivet och skolan. Sam­verkan sker både med idrottsförbund och med föreningar. Idrottsrörel­sen och föreningsli­vet i övrigt gör en stor samhällsinsats för att främja folkhälsan men också stora insatser i socialt förebyggande arbete. Idrottsnämnden och andra aktörer i staden har också ett viktigt uppdrag i att erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till idrottande på egen hand, vilket bland annat sker genom det stora utbudet av bad, sim- och idrottshallar, motionsspår, planer för spontanid­rott, skridskobanor, skidspår och utegym.

I ett internationellt perspektiv är andelen föreningsaktiva högt i de nordiska län­derna. Under­sökningar visar samtidigt att det är många som inte är fysiskt aktiva och inte heller deltar i fö­reningsaktiviteter. Forskning visar att när ungdomar når gymnasieåldern avtar intresset för så­väl föreningsaktivitet som fysisk aktivitet. Ett av idrottsnämndens viktigaste mål är att få fler ungdomar fysiskt aktiva, och att försöka bidra till att fler stannar kvar längre upp i åldrarna.

Under 2012 ska idrottsnämnden ta fram ett nytt idrottspolitiskt program. Arbetet ska ske i bred samverkan med framför allt idrottsrörelsen och föreningslivet men också med allmänheten och övriga nämnder i staden. Framgången i idrotts- och folk­hälsoarbetet är i stor utsträckning bero­ende av andra nämnders arbete. Ett nytt pro­gram kan på sikt komma att påverka andra styrdo­kument inom nämndens verk­sam­het. Förslaget till program ska också innehålla en långsiktig bedömning av be­hovet av kommande investeringar inom idrottens område. Förvaltningen avser att presentera ett sådant förslag i samband med att nämnden föreläggs ett förslag till idrottspo­litiskt program i april 2012.

Det finns en stor efterfrågan på fler anläggningar i staden. Därför är det viktigt att nytillkomna anläggningar prövas efter välavvägda prioriteringar då de ekonomiska resurserna inte ger möj­lighet att tillfredsställa alla önskemål. Behovet av invester­ingar och upprustningar av befintliga anläggningar är också stort och en stor del av investeringsbudgeten måste användas för detta. Idrottsnämnden arbetar med ett omfattande program för upprustning och renovering av stadens sim- och idrotts­hal­lar.

Det är viktigt att skapa ökat utrymme för motionsidrott i idrottsanläggningar som finns både inom idrottsnämndens verksamhet och inom skolans lokaler. Försök ska göras med förlängt öppethållande i flera anläggningar. Bland annat ska prova på-aktiviteter kunna erbjudas under fredag- och lördagkvällar. Samverkan med ut­bildningsnämnden ska utvecklas ytterligare och förvaltningarna samarbetar för att kunna använda fler gymnastiksalar för idrotts- och före­nin­gsändamål. Detta kan ibland kräva förbättringar av säkerheten med lås- och larmsystem i skol­loka­lerna. För att få fram fler hallar för inomhusidrott är det angeläget att söka kostnads­ef­fek­tiva lösningar. Idrottsnämnden avser att pröva nya vägar för att uppnå detta.

På väg mot världsklass

Stadens arbete med visionen ” Ett Stockholm i världsklass” ska också prägla id­rotts­­nämndens arbete. Det idrottspolitiska programmet ska kopplas till stadens vision. En bra inspirationskälla för detta är att Stockholm 2011 utsågs till Sveriges främsta idrottskommun. För idrottsnämnden innebär världsklass att erbjuda ser­vice och tjänster av hög kvalitet men också att bidra till den växande staden med tillgång till spännande upplevelser och evenemang. Idrottstävlingar är at­traktiva upplevelser både för stockholmare och för besökare.

Nya finansieringsformer

En stor del av idrottsverksamheten i staden är idag finansierad genom till exempel ideellt ar­be­te, avgifter, sponsring, reklam och entréavgifter. Intresse finns från många privata samver­kans­parter att bidra till ytterligare finansiering. Detta gäller bland annat för tillkomsten av nya an­läggningar. Staden ska välkomna ett sådant stöd och samtidigt utveckla samarbetet kring fi­nan­sieringsförslag och söka nya fi­nansieringsformer, utifrån de nya upphandlingsformer som ut­vecklats under sena­re år inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Behovet att finna nya sam­verkansformer med privata finansiärer är stort för både staden och före­ningslivet. Detta blir en framtida stor utmaning.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2012 och överlämnar den till kommun­sty­relsen.

2. Taxor justeras enligt bilagorna 2 och 3.

3. Nämnden godkänner att hyresavtalet för Västbergahallen inte förlängs efter den 30 juni 2012.

4. Nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner tillkom­mande hyres­kostnader om sam­manlagt cirka 51,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 5 av tidigare fastställda genom­föran­debeslut för investeringar.

5. Nämnden begär att hyres- och arrendeintäkter om 5,4 mnkr överförs till fas­tighetsnämn­den samt att hyres- och arrendeintäkter om 0,2 mnkr över­förs till exploateringsnämn­den.

6. Nämnden begär omslutningsförändring med 8,8 mnkr för driftbudgeten en­ligt bilaga 8.

7. Idrott utomhus Västerort utgör i enlighet med tidigare beslut en intrapre­nad fram till och med 2014-06-30.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

  1. Taxor för planhyror lämnas oförändrade tillsvidare.

3. Nämndens omslutningskostnader justeras utifrån oförändrade taxor.

4. Investeringsplanen för 2012-2016 godkänns med de nedan redovisade förslag till kom­pletteringar, bl.a. ska den tidigare investeringsplanen som sträcker sig fram till 2014 full­följas.

5. Lagen som ska spela på Stockholmsarenan ska ges samma träningsmöjligheter från sta­den.

6. Vid upphandling ska alltid egenregianbud läggas.


Nämnden anför därutöver följande:

Förvaltningen har haft att förhålla sig till den borgerliga majoritetens av kommunfullmäktige godtagna budgeten. Utifrån den förutsättningen är förvaltningens förslag genomarbetat och i många delar mycket bra. Socialdemokraterna föreslog en i förhållande till alliansen utökad idrottsbudget om 29 mnkr, vilket skulle ha gett förvaltningen ett större utrymme att finansi­era stadens idrottsverksamhet. Om Socialdemokraternas budget varit underlag för förvalt­ningens förslag skulle således verksamhetsplanen kunnat förstärkas på en rad områden.

I den socialdemokratiska budgetmotionen fanns följande mål för verksamhetsområdet:

· Folkhälsan i staden ska förbättras.

· Fler barn, unga och äldre ska idrotta eller vardagsmotionera.

· Betydligt fler unga kvinnor med socioekonomiskt svag bakgrund ska idrotta eller vardags­motionera och vara föreningsmedlemmar.

· Idrottsanläggningar och andra ytor att motionera på ska finnas tillgängliga i närmiljöerna i ett växande Stockholm året runt.

· Det ska vara lätt att driva en förening och att vara föreningsaktiv i Stockholm.

Våra förslag till mål är i mångt och mycket samma som genomsyrar förvaltningens förlag till verksamhetsplan för 2012. Tyvärr finns inte resurserna för att kunna leva upp till de högt satta målen. Istället har den borgerliga majoriteten återigen satt orealistiska budgetramar i förhållande till de ambitioner de påstår sig ha vad gäller idrottsmöjligheter och förbättrad folkhälsa i staden.

Redan när tertialrapport 1 presenterades under 2011 var det tydligt att budgetutrymmet var alltför trångt och vi delade då, liksom nu, förvaltningens bedömning att ytterligare bespa­ringar skulle vara direkt kontraproduktiva genom att de då också minskar intäkterna inom nämndens område. Det enda rimliga hade varit att låta detta vara en tankeställare i årets bud­getarbete och att justera upp budgeten för 2012.

Inledningen i verksamhetsplanen

För oss Socialdemokrater känns inledningen i verksamhetsplanen mycket hoppfull och rätt prioriteringar lyfts fram som vi gärna ställer oss bakom, där folkhälsan är i fokus, inte minst för barn och ungdomar.

När man läser vidare om de orealistiska intäktskrav om kraftigt höjda planhyror och taxor som slår direkt mot skolor och föreningar är det svårt att tro att verksamhetsplanen är ett re­alistiskt dokument med realistiska förväntningar för det kommande året. Fina ord räcker inte för en stad i världsklass.

Redan i inledningen fastslås tydligt att nämnden har ”ett viktigt uppdrag i att erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till idrottande på egen hand…”. Den kraftiga höjningen av planhyror som föreslås för privatpersoner går i direkt motsättning till denna ambition.

Bristen på lokaler är ett annat problem som förvaltningen själv noterar och där lösningen verkar vara samutnyttjande av lokaler dagtid och kvällstid av olika grupper. Detta är lovvärt på papperet men fungerar inte i verkligheten. Det finns otaliga exempel på det.

Möjligheterna till spontanidrott är mycket viktiga i arbetet för ökad folkhälsa. Men spon­tan­idrott är mer än utegym och motionsspår. Vi bor i ett land med ett klimat som omöjliggör

eller åtminstone är ett hinder för just spontanidrott en stor del av året varför det behövs göras mycket mer för möjliggörandet av spontanidrott inomhus. Då skulle vi på riktigt kunna upp­nå målet om ökad folkhälsa och att få fler grupper att spontanidrotta.

Staden ska välkomna nya finansieringsformer och det är självklart bra om fler aktörer vill möjliggöra idrott och motion. Men den utveckling vi nu ser, och som kraftigt förstärks i den­na budget där allt mer av idrottsverksamheten finansieras med avgifter istället för skat­teme­del, gör det dyrare för den enskilda stockholmaren att motionera och står därmed i mot­sätt­ning till målen om att fler ska motionera och folkhälsan förbättras. Målsättningen med en stad i världsklass borde vara att alla som vill kan ägna sig åt vardagsmotion, utan ekono­mis­ka begränsningar eller uteslutande på grund av segregation.

KF:s mål för verksamhetsområdet och nämndmål

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad…

För att uppnå målen om att fler ska idrotta och motionera i Stockholm och att folkhälsan ska förbättras måste yta för idrottande vara en lika självklar del av byggandet av nya områden som planering av nya förskolor och skolor borde vara. Detta ställer krav på en utökad inve­steringsbudget när ett nytt bostadsområde planeras parallellt med att idrottsförvaltningen verkligen är med i planeringen.

Företag ska välja etablering i Stockholm framför andra städer i norra Europa

För att få företag att välja att etablera sig i Stockholm borde tillgången till motion och fri­luftsliv lyftas fram, istället för den ensidiga fokuseringen på att företag ska ha rätt att välja att ta över stadens verksamhet i vinstsyfte.

Idrottsnämnden ska minska sin miljöpåverkan och tillhandahålla en god inomhusmiljö för besökare och anställda

En mycket viktig komponent för god inomhusmiljö är ventilationen. Utan god ventilation spelar det ingen roll hur modern och funktionell en inomhusmiljö är. Ett exempel är sim- och idrottshallen Skärholmshallen där det många gånger är omöjligt att bedriva verksamhet sommartid p.g.a. den undermåliga ventilationen. Vi socialdemokrater föreslår att förvalt­ningen reviderar detta nämndmål och utreder behoven av ny ventilation på de befintliga sim- och idrottshallarna. Samt kompletterar med en mätbar indikator så att målet nås.

Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Vi ser med stor skepsis på att ”Målet om att anläggningarna ska vara utformade så att de attraherar både barn och ungdomar och män och kvin­nor och de ska locka till fysisk akti­vitet samt att de ska också vara uppförda så att de kla­rar ett intensivt utnyttjande” – kommer att uppnås med tanke på de hårda intäktskrav och snäva budgetramar förvaltnin­gen ålagts. Med kraftigt höjda taxor och planhyror, brist på lokaler, dålig ventilation och ned­dragna investeringar som konsekvens.

Vidare står det under detta mål att En bred och lättillgänglig idrotts- och motionsverksamhet i staden ska bidra till att fler stockholmare blir inspirerade att röra på sig. Barn och ung­domar är prioriterade liksom personer med funktionsnedsättning. Vi socialdemokrater in­stämmer till fullo och därför är det så viktigt att de planerade investeringarna blir av, både vad gäller Hjulstahallen och Stora Mossen.

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

Vi tycker att målet är gott men anser att majoritetens politik i själva verket kommer försvåra att nämndmålet uppfylls. Hur är det t.ex. tänkt att förvaltningens anläggningar under 2012 i högre ut­sträckning än tidigare ska öppnas för idrott och motion som inte är traditionellt or­ganiserad föreningsverksamhet, i takt med att verksamheterna läggs ut på entreprenad som självklart har ett vinstdrivande syfte. Utan att detta för med sig stora kostnader för de grup­per som har minst ekonomiska resurser?

Det här är bara ett exempel under detta nämndmål där vi kraftigt reserverar oss mot de otill­räckliga förutsättningarna som förvaltningen har till sitt förfogande för att nå de höga och viktiga ambitionerna. Vi kommer att bevaka den s.k. måluppfyllelsen för detta mål under hela mandatperioden. Vi efterlyser mätbara indikatorer utöver de redan föreslagna, om am­bitio­nen med den ökade tillgängligheten i stadens anläggningar.

Vi bor i ett land med ett klimat som omöjliggör eller åtminstone är ett hinder för just spon­tanidrott en stor del av året varför det behöver göras mycket mer för möjliggörandet av spontanidrott inomhus. Vi föreslår att nämndmålet revideras och tar höjd för bredare former av spontanidrott och att förslag till indikatorer tas fram senast 2012-06-01.

Idrottsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud för idrott och motion i simhallarna

Staden erbjuder ett omfattande utbud av motions- och träningsaktiviteter i sim­hallarna. Verksamhetsutbudet planeras och genomförs med en tydlig folkhälso­profil och detta ska för­stärkas ytterligare.

Hur stämmer detta mål överens med målet att lägga ut stadens simhallar på entreprenad? Privata aktörer kan ha samma fokus på folkhälsa, men staden kan då inte planera eller ge­nomföra utbudet. Risken är stor att det breda folkhälsoperspektivet får stå tillbaka för ett mer vinstdrivande perspektiv.

Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet så att fler kan bli fysiskt aktiva

Stockholm är en stad som idag i för stor utsträckning säger en sak men gör en annan. Majo­riteten uttalar ständigt vikten av att satsa på folkhälsoarbetet, samtidigt som den snabba ut­försäljningen av den mark staden äger utanför kommunens gränser försvårar för t.ex. orien­teringsföreningar att kunna arrangera tävlingar. Med tydliga mål som går att mäta för fri­luftspolitiken skulle dessa politiska beslut som ger negativa effekter för friluftslivet tydligare belysas.

Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har ett bra fokus på att få fler i rörelse och göra idrotten tillgänglig. Det är dock viktigt att detta perspektiv finns med hela vägen när t.ex. ombyggnationer görs.

Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.

Städningen av stadens sim- och idrottshallar får för låga betyg av de som använder anlägg­ningarna. Hela greppet kring städningen bör ses över och förvaltningen bör fundera över att ha städningen i egen regi så att den blir en naturlig del av verksamheten.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Det är stadens anläggningar och utbud som ska utvecklas och förbättras så att stockhol­marna får bättre kvalitet och valfrihet. Majoritetens politik fokuserar istället på processer för att få fler aktörer och intressenter att lättare kunna lägga anbud och utmana den kommunala verk­samheten som idag fungerar istället för att arbeta för att den blir ännu bättre.

De två sista meningarna i första stycket ”Det är också angeläget att få in fler priva­ta aktö­rer för drift av stadens idrottsanläggningar. Förvaltningens arbete för att uppnå detta ska intensifieras under 2012.” föreslås strykas.

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

De föreningar som själva vill driva sina anläggningar ska självklart ges möjlighet att göra det. Det finns dock inget egenvärde i att upphandla stadens verksamhet, utan förvaltningens uppgift ska vara att förbättra stadens verksamhet.

Stockholms stad som arbetsgivare…

För att vara en god arbetsgivare kan staden inte ha som ingång att vakanssätta tjänster för att spara pengar. Det är inte hållbart om övriga personalen blir mer pressade att täcka upp och jobba mer.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Det är självklart att budget ska vara i balans och vi Socialdemokrater ställer oss till fullo bakom målet. Problemet blir när budgeten är underfinansierad. Tvingar man upp avgifterna riskerar man att vara kontraproduktiv genom att andra måluppfyllelser försvåras.

För att uppnå detta mål måste budgeten vara realistisk och förvaltningen ges de förutsätt­ningar som gör målet möjligt. Vi ser gång på gång, i form av månadsrapporter, tertialrap­porter, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, där nämnden konsekvent visar ett nettounderskott som en konsekvens av de skattesänkningar och snäva budgetramar som förvaltningen har att förhålla sig till och rätta sig efter.

Detta avhjälps inte med höjda taxor och avgifter, förskjutning av investeringar och en ivrig upphandlings- och privatiseringspolitik. Budgeten för idrottsnämnden behöver kraftigt hö­jas, detta faktum går inte att trolla bort med fina mål och på papperet uppfyllda indikatorer.

Verksamhetsplanen för idrottsnämnden är inte i linje med verkligheten i Stockholm.

Investeringsplanen

Vi ställer oss frågande till hur det är möjligt att av nämnden beslutade investeringar helt so­nika plockas bort från kommande investeringsplan och nya, av nämnden icke beslutade och processade investeringar, läggs till. Vad har en långsiktig investeringsplan för värde när den ändras efter majoritetens tycke och smak under året?

Vi yrkar att den tidigare beslutade investeringen om byggnation av Hjulstahallen och Stora Mossens idrottsplats återinförs på investeringsplanen.

Den redovisade förbättringen för träningsmöjligheter för Djurgårdens IF måste självklart motsvaras av en liknande förbättring för Hammarby. Vi ser det som självklart att staden skjuter till resurser även för konstgräs och upprustade hus vid Årsta. Eftersom det också är

uttalat att det ska läggas lika mycket investeringar på mäns och kvinnors idrottande förut­sätter vi att dessa tillskjutna pengar även kommer damfotbollen till del.

Vidare står det att Jämfört med prognosen för 2011 har investeringsutgifterna minskat med
20,8 mnkr netto
. Då ska man ha i minnet att staden växer så det knakar (”en ny busslast om dagen” flyttar in till Stockholm.) På samma sätt är prognosen att kommande år kommer ha en mindre investeringsbudget än 2012, istället måste det självklart bli precis tvärt om! I detta läge måste investeringstakten öka om Stockholm ska leva upp till målet om en stad i världs­klass, där stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm med idrottsanläggningar i hög klass och brett utbud.

Axel Nekham (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till verksamhetsplan med hänvisning till miljöpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.

Nämnden anför därutöver följande:

I verksamhetsplanen nämns simskola som en viktig satsning. Det är därför med förvåning vi konstaterar att badtaxorna höjs för just simundervisningen. Det tycker vi är ett steg i fel rikt­ning. Miljöpartiet föreslog en satsning på 2 mnkr för ökad simkunnighet i vårt budgetför­slag. Det är beklagligt att simskolan drabbas av höjda taxor i majoritetens verksamhetsplan.

Den moderatledda majoriteten fortsätter glatt sin privatiseringsiver utan ordentliga konse­kvensanalyser. Det är viktigt att driftsform väljs utifrån vad som är bäst för Stockholms in­vånare och inte utifrån ideologisk kompass. I Stockholm är det uppenbart att den ideologiska kompassen styr även när det är tydligt att den pekar i fel riktning.

Vi konstaterar att inga egenregianbud ska läggas av förvaltningen utan att en referenskalkyl ska tas fram vid varje upphandling. Vi känner oro över att referenskalkylerna inte kommer att stämma överens med verkligheten, vilket är fallet i exempelvis den pågående upphand­lingen av Högdalens sim- och idrottshall. Där har intäkterna reducerats i referensbudgeten. Detta sätt att med skattemedel subventionera en privat aktörs verksamhet anser vi vara mycket olycklig. Därtill är majoritetens agerande förvånande då det innebär att majoriteten inte tror på marknadskrafterna och företags förmåga att konkurrera av egen kraft.

Vi föreslår att kommunfullmäktiges mål ”Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa” inte tillämpas på idrottsnämndens verksamhet. Målet säger inget om kvaliteten i idrottsverksamheten utan fokuserar enbart på antalet upphandlade verk­samheter. Idrottsnämndens främsta uppdrag är att erbjuda idrott och motion till stadens in­vånare på lika villkor och med hög kvalitet.

I verksamhetsplanen nämns vikten av att föreningslivet är delaktiga och att deras synpunkter tas tillvara. Kontinuerlig dialog och samverkan mellan idrottsförvaltningen och föreningarna är förstås mycket viktigt. Vidare är det viktigt att staden skapar former och strukturer för att bättre tillvarata barns och ungas åsikter. Nämnden och förvaltningen har ett ansvar att se till att barn och unga kan göra sin röst hörd. Att ta del av barns och ungas egna åsikter höjer kvaliteten i de beslut som fattas och är också ett ansvar som åläggs staden i och med Sveri­ges ratificering av barnkonventionen.

Stockholms miljöprogram 2012-2015 har en alldeles för låg ambitionsnivå. Vi vill att id­rottsförvaltningen tar fram en miljöhandlingsplan som är ambitiös och framåtriktad.

För att uppnå en budget i balans föreslås personalkostnaderna sänkas. Vi ser här en risk att både kvaliteten i verksamheten och personalens arbetssituation försämras.

Vidare är vi oroade över den föreslagna höjningen av taxor för planhyror, vilket riskerar att försämra idrottsmöjligheterna för stadens invånare.

En viktig uppgift är att särskilt beakta de föreningar som driver sina anläggningar själva. Fö­reningarna bör uppmuntras att utveckla sina verksamheter för att ytterligare bredda idrotts- och motionsutbudet för stadens invånare. Förvaltningen bör se över möjligheterna till kom­munal borgen i de fall föreningar med god ekonomi vill bygga till eller bygga nytt i anslut­ning till sina nuvarande anläggningar.

Vad gäller nämndmålet att utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet är det vik­tigt att staden ser över möjligheterna till att öka säkerheten vid motionsslingor och att Stock­holms naturområden och gröna kilar bevaras.

Daniel Långström (KD) anmäler följande ersättaryttrande:

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Centerpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§140 Förslag till ändrade taxor för planhyror 2012

Dnr 413/859/2011

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag om ändrade taxor för planhyror 2012 enligt bilaga.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-30.

I kommunfullmäktiges budget för 2012 har idrottsnämndens intäktskrav ökats med 15,0 mnkr för att införa självkostnadshyror för skolor i idrottshallar, gymnastiksa­lar, motionsrum med mera från och med höstterminen 2012. År 2013 kommer in­täktskravet att öka med ytterligare 15,0 mnkr. Förvaltningen föreslår med anled­ning av detta en höjning av skoltaxorna för plan­hyror 2012.

Även andra höjningar av taxor 2012 föreslås. Detta gäller privattaxorna och de subventionerade taxorna för vuxenverksamhet. Inga taxor för planhyror avseende barn och ungdom höjs enligt förslaget, eftersom de utgör en prioriterad målgrupp för idrottsnämnden.

Förslaget om ändrade taxor beräknas ge ökade intäkter om cirka 20-22 mnkr 2012. Ovan nämnda ökade intäktskrav om 15,0 mnkr är inkluderade i detta. Under 2013 får föreslagna för­ändringar helårseffekt och beräknas då ge cirka 43-45 mnkr i ökade intäkter. Beräknad intäkts­ökning 2012 är inkluderad i förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förslaget om ändrade taxor för planhyror 2012 avslås.

2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av vilka effekter olika ni­våer på hyreshöjningar skulle få.

3. Nämnden begär ett nedjusterat intäktskrav från kommunfullmäktige.

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämndens intäktskrav har ökats orimligt mycket vad det gäller kostnaden för skolor, att hyra idrottshallar m.m. Vi är bekymrade för att den stora höjningen som förslaget innebär inte kommer att ge de beräknade kostnadsintäkterna utan istället leda till en minskad efter­frågan på lokalerna. Det kan vara rimligt att justera priserna för hyra av idrottshallar för skolorna, men det kan inte vara rimligt att priserna går upp med över 300 %. Därför vill vi återremittera ärendet och låta förvaltningen ta fram ett mera avvägt förslag till hyreshöjning efter att en konsekvensanalys har gjorts.

Vi välkomnar att inga hyreshöjningar görs för planhyra för barn och ungdom. Men i verk­samhetsplanen för 2012 fastslås tydligt att nämnden har ”ett viktigt uppdrag i att erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till idrottande på egen hand…”. Den kraftiga höj­ningen av planhyror som föreslås för privatpersoner går i direkt motsättning till denna ambi­tion.

Höjningarna för privatpersoner är precis som för skolor mycket stora. I budget och verk­samhetsplan för 2012 är folkhälsan ett genomgående tema och att göra stora kostnadsök­ningar för hyra av halltider rimmar mycket illa med en satsning på förbättrad folkhälsa. Där­för menar vi att det behöver göras en konsekvensanalys för att beräkna hur höga hyreshöj­ningar som kan göras utan att det får effekt på efterfrågan på idrottsanläggningar och sedan sätta hyreshöjningen utifrån den beräkningen. Hyreshöjningen får på inget sätt göra att so­cioekonomiska förutsättningar blir än mer avgörande för huruvida stockholmare rör på sig.

Vi menar att det är oansvarigt av den politiska majoriteten i staden att finansiera stadens verksamhet allt mer genom avgiftshöjningar och ser med stor oro på vilka konsekvenser det får för mindre resursstarka grupper i vår stad.


Axel Nekham (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Förslag om ändrade taxor för planhyror 2012 avslås.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholms stad ska främja folkhälsoarbetet genom att ha som mål att alla stadens invånare ska kunna motionera, oavsett socioekonomisk bakgrund. Goda idrottsmöjligheter främjar en god folkhälsa och bidrar till friskare invånare och lägre kostnader för samhället.

Genom att införa högre taxor främjas inte ett aktivt folkhälsoarbete och friskare invånare. Istället ökar risken att invånare med sämre ekonomiska förutsättningar kommer att motio­nera mindre.

Motiveringen till att höja privattaxan med 5 procent är att pris- och lönekompensera. Det är beklagligt att majoriteten inte inkluderar pris- och lönekompensation i sitt budgetförslag till kommunfullmäktige. Resultatet av detta blir besparingar i efterhand, i detta fall på privat­taxan, vilket slår mot stockholmarnas möjligheter att idrotta.

Förslaget att höja skoltaxorna ger upphov till många frågetecken. Var ska dessa 39 mnkr tas ifrån? Får skolorna kompensation för de kraftigt höjda avgifterna? Eller innebär höjningen försämrade möjligheter för barn och unga att ta del av idrott i skolan? Det vore en mycket tråkig utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§141 Program Supporter – redovisning av arbetsmetod

Dnr 402/852/2011

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhet och arbets­metod inom Program Supporter.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-24.

Program Supporter överfördes från Storstockholms brandförsvar till idrottsförvalt­ningen vid årsskiftet 2010/2011. Idrottsförvaltningen fick i verksamhetsplan för 2011 i uppdrag att åter­komma till nämnden om hur Projekt Supporters arbete mot idrottsrelaterat våld ska bedrivas.

Program Supporter arbetar med socialt förebyggande fältarbete och gängbearbet­ning på och omkring stadens arenor. Samordnaren vid idrottsförvaltningen koordi­ne­rar arbetet där fältassi­stenterna verkar över stadsdelsgränserna genom att följa ungdomarna till och från arenorna. Det långsiktiga arbetet med målgruppen sker i det vardagliga arbetet mellan idrottsevenemangen.

Stadens fältassistenter, polis­myndigheten och idrottsklubbarnas säkerhetsavdelningar har eta­blerat kontak­ter och kunnat dra nytta av varandras information och erfarenheter i det kortsiktiga och långsiktiga arbetet med att stävja supportervåldet. De trygghetsska­pande insat­serna är väl etablerade i samband med stadens idrottsevenemang. Pro­gram Sup­porter ingår som en av flera aktörer inom den nationella strategin mot våld i sam­band med fotboll och ishockey.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§142 Översyn av föreningsstödet

Dnr 404/867/2011

BESLUT

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av arbetet med översynen av föreningsstödet till barn- och ungdomsföreningar.

2. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till föreningsstöd att gälla från och med den 1 januari 2012.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-28.

Idrottsnämnden gav i verksamhetsplanen för 2011 idrottsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av föreningsstödet. Föreningsstödet har haft samma grunduppbyggnad sedan lång tid. Den största förändringen av regelverket har varit att medlemsaktivitetsbidraget differentierats. Det betyder att yngre barn, 7-9 år, får bidrag vid färre tillfällen än de äldre, 10-20 år. Bidrags­beloppet höjs dessutom ju äldre deltagarna är.

I översynen har förvaltningen haft möten med Stockholms föreningsliv, jämfört bidragen med andra kommuner och i en föreningsenkät tagit in föreningarnas synpunkter. Föreningarna har framfört att de i stort sett är nöjda med utformningen av föreningsstödet. Förvaltningen föreslår därför i stort sett ett oförändrat stöd, förutom införandet av en idrottsbonus för att nå priorite­rade grupper och ett förenklat ansöknings­förfarande för de mindre föreningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Idrottsnämnden tillförs ytterligare 10,0 mnkr till föreningsbidrag enligt Socialdemokrater­nas budgetreservation 2012.

Nämnden anför därutöver följande:

Föreningsstödet har haft samma grunduppbyggnad sedan lång tid och revisionskontoret påpe­kade i en rapport från december förra året ett antal brister i regelsystemet.

Vi välkomnar förvaltningens redovisning av arbetet med översynen som inleddes efter kriti­ken från revisionskontoret, att förvaltningen varit lyhörd och tagit in och beaktat föreningsli­vets synpunkter och nu presenterar ett förslag till förenklat ansökningsförfarande.

Majoritetens ursprungsförslag för 2011 års budget var att minska stödet till föreningarna med 10 mnkr. Efter kraftiga reaktioner från både föreningsliv, stockholmare och media back­ade majoriteten och frös föreningsbidraget på 2010 års nivå. Denna låga ambitionsnivå leder i verkligheten till en urgröpning och vi Socialdemokrater konstaterar att Stockholms förenin­gs­liv har en av Sveriges lägsta bidragsnivåer.

Föreningslivet är en mycket viktig del av idrotts- och annan organiserad verksamhet i Stock­holm. Därför har vi Socialdemokrater tilldelat en större budget till denna verksamhet för att fler barn och unga ska kunna erbjudas en meningsfull fritid.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§143 Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken

Dnr 015/780/2011

BESLUT

Som svar på remissen hänvisas till vad som sägs i idrottsförvaltningens tjänsteutlå­tande.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-01.

Motionären anser att avsaknaden av bekvämlighetsinrättningar vid Bellevue boll­plan eller i dess närhet ”innebär att barn och ungdomar springer ut i skogsområ­det”, ”för att göra sina be­hov”. Detta problem måste enligt motionären gå att lösa liksom att lösa behovet av ”vatten för törstande spelare”. Motionären föreslår att en bekvämlighetsinrättning provisoriskt byggs vid fotbollsplanen i Bellevuepar­ken.

Förvaltningen anser att ett behov föreligger men att det i första hand är Norrmalms stadsdels­förvaltning och trafikkontorets ansvar att lösa denna fråga. Marken på vilken Bellevue bollplan är belägen är parkmark och då är det trafikkontoret som har driftansvaret för dylika servicein­rättningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§144 Ridskolorna på Ryttarstadion

Svar på skrivelse av Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP)

Dnr 017/767/2011

BESLUT

Skrivelsen besvaras med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-22.

Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP) föreslår i en skrivelse till idrottsnämnden att

nämnden vidtar de åtgärder som krävs för att ridklubbarna på Ryttarstadion ska kunna fort­sätta att bedriva sin verksamhet samt att förvaltningen får i uppdrag att lägga fram alterna­tiva möjligheter för att uppnå detta.

Bakgrunden är att ridskolorna, som det framställs i ett brev ställt till idrottsborgarrådet den 15 okto­ber 2011, riskerar nedläggning på grund av hyreshöjning.

Ridsporten fyller en viktig funktion för framför allt flickors fritidssysselsättning. Staden har också under det senaste decenniet satsat på att bygga ut och rusta upp ridanlägg­nin­gar. Vad beträffar Ryttarstadion, där de båda aktuella ridskolorna huserar, så har Stock­holms stad emel­lertid ingen rådighet över vare sig marken eller byggnaderna. Mar­ken ägs av Kungliga Djur­gårdens Förvaltning och byggnaderna vid Ryttarstadion av fas­tighetsbolaget Stockholms Ryt­tarstadion AB, ett bolag där bland annat Stockholms Fältrittklubb (SFK) har ett stort inflytande.

Frågan om hyresnivå måste hanteras i en förhandling mellan ridskolorna respektive fastighets­bolaget och dess ägare.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§145 Månadsrapport november 2011

Dnr 101/1090/2010

BESLUT

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-14.

Förvaltningens månadsprognos för november grundar sig på tertialrapport 2 2011, kända förändringar och utfall till och med november.

Nämnden redovisade i tertialrapport 2 ett beräknat nettounderskott för driftbudgeten om 2,8 mnkr efter begärd budgetjustering. Den prognosen gäller fortfarande.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer fortfarande osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen för december. Utfallet till och med november visar på lägre intäkter för perioden jämfört med vad som ingår i budget 2011.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011. Ingen avvikelse beräknas för utgifter. Ersättning från idrottslyftet medför ett beräknat nettoöverskott om 0,4 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§146 Träningsmöjligheter för Hammarby IF fotbollförening

Anmälan av skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP)

Dnr 017/905/2011

BESLUT

Idrottsnämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

I förslaget till idrottsinvesteringar 2012-2016 redovisas bland annat en ny konstgräsplan på Kaknäs BP samt en träningsanläggning på Storängsbotten för totalt 92,5 mnkr. Satsningarna syftar till att förbättra träningsmöjligheterna för Djurgårdens IF fotbollförening.

De planerade investeringarna väcker frågan om vilka möjligheter som finns att ge Ham­mar­by IF fotbollförenings ungdomar motsvarande träningsförutsättningar. Planeras liknande investeringar för Hammarby?

Vi vill att nämnden uppdrar åt idrottsförvaltningen att återkomma med ett svar på vilka trä­ningsmöjligheter Hammarby IF fotbollförening har i dagsläget och på vilket sätt staden kan säkerställa att de olika storklubbarna inom staden får likvärdiga träningsförutsättningar.

§147 Isovalen på Östermalms IP

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 017/904/2011

BESLUT

Idrottsnämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Isovalen på Östermalms IP skulle ha öppnats den första december i år. Den 10 december skulle skridskons dag ha hållits på isbanan. Istället fick evenemanget till många skridskoen­

tusiasters stora besvikelse ställas in p.g.a. ingen is fanns på ovalen. Även under förra sä­songen tycks det ha uppstått tekniska problem kring frysningen av isen på Östermalms IP.

Vi vill uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden och redovisa vad som görs för att komma till rätta med de tekniska problem som försenat isen på isovalen på Östermalms IP, vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att is fortsättningsvis ska finnas från och med öppningsdatumet 1 december samt hur länge ovalen kommer att kunna hållas öppen denna säsong.


§148 Information och övriga frågor

Olof Öhman önskade nämndens ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år.

Ordförande Regina Kevius önskade nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens an­ställda en god jul och ett gott nytt år samt tackade för gott samarbete under det gångna året.

Vice ordförande Emilia Bjuggren tackade för gott samarbete och önskade nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens anställda en god jul och ett gott nytt år.

________