Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-02-07

Sammanträde 2012-02-07

Datum
Klockan
17:15
Plats
Virvelvind, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Fördelning av föreningsbidrag 2012 Utsändes senare

9 Byggande av fotbollshallar. Svar på skrivelse

10 Boulehall i Farsta 2012. Svar på skrivelse

11 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Svar på skrivelse. Utgår

12 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014. Svar på remiss

13 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Svar på remiss

14 Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Svar på remiss

16 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

17 Upphandlingen av Högdalens sim- och idrottshall. Utsändes senare

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 11/2011 från nämndens samman­träde 2011-12-20 som justerats 2011-12-22.

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Åsa Jernberg (MP) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§4 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden
2011-12-08 – 2012-01-24

b) Tilldelningsbeslut städning söderort

c) Tilldelningsbeslut städning västerort

d) Tilldelningsbeslut städning innerstaden

e) Svar på formell ansökan från Farsta Tennisklubb om godkännande av amorte­ringsfrihet till borgensman

§5 Verksamhetsberättelse 2011 för idrottsnämnden

Dnr: 101/1090/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsberättelsen för 2011 godkänns.

2. Fordringar om 119 338 kronor avskrivs.

3. Intraprenadens överskott om 1,0 mnkr förs över till tidigare års ackumule­rade resul­tatfond, som därmed uppgår till 2,8 mnkr.

4. Idrottsnämnden godkänner det tecknade avtalet om leasing av en traktor till Zinkensdamms idrottsplats och överlämnar ärendet till kommunstyrel­sen för
be­slut.

5. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-20.

Idrottsnämnden har under en följd av år kunnat uppvisa ett utfall i balans med bud­geten. Även 2011 har verksamheten kunnat bedrivas inom tilldelad budget­ram, både avseende drift och in­vesteringar. Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten om totalt 2,0 mnkr efter resultatdisposition. Överskottet beror främst på höga intäkter under december för sim- och idrottshallarna samt låga energikostnader i slutet av året. En annan förutsättning för nettoöver­skottet 2011 är de effektiviseringsåtgärder och bespa­ringar som genomförts av verksamheterna under året.

Jämfört med 2010 har intäkterna minskat med 18,0 mnkr. Den största delen av minskningen avser intäkter från e-tjänstprogrammet samt minskade försäljningsin­täkter för Farsta sim- och idrottshall. Kostna­derna har minskat med 10,4 mnkr jämfört med 2010. Den största delen av minskningen avser minskade kostnader för e-tjänstprojekt.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) lämnar ett gemensamt särskilt uttalande enligt följande:

Alliansen i idrottsnämnden konstaterar att verksamhetsberättelsen för 2011 redovisar flerta­let positiva och önskvärda resultat.

Utöver en budget i balans finns det många goda exempel att lyfta fram. Det finns numera 11 stycken utegym på plats i staden för spontant idrottande och de satsningar som gjorts på sim-­

kunnighet, Höstlovskul, MåBra-kurser och Träna med vuxen har haft ett positivt genom­slag och varit uppskattat av stockholmarna.

Satsningar som Kom igång, Håll igång och fysisk aktivitet på recept (FaR), varav 70 % är kvinnor, är viktiga verktyg som främjar stockholmarnas folkhälsa.

En viktig målgrupp för nämndens insatser för att få fler fysiskt aktiva är personer med funk­tionsnedsättning. Detta är en grupp som överlag är mindra aktiv, så särskilda satsningar krävs och har också genomförts under året. Idrottsförvaltningen arrangerade tillsammans med fem andra kommuner i Stockholms län en fritidsmässa under 2011 för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. På mässan deltog cirka 70 utställare och ett 20-tal fö­reläsare. Under dagarna fick cirka 4 000 besökare bland annat prova på fyrhjuling, ponny­ridning, dans, basket, fotboll och karate. Utbudet av träningsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning har ökat och antalet deltagare, på ett år, har ökat från 10 till 134 styc­ken.

Föreningsidrotten har en betydande roll när det gäller att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva. Förvaltningen har bedrivit öppen verksamhet på flera anläggningar, framför allt un­der helgkvällar, där så kallad drive in-fotboll och basket har genomförts i samarbete med fö­reningar.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Verksamhetsberättelsen för idrottsnämnden 2011 visar på en i allt väsentligt välskött verk­samhet som ger många stockholmare goda möjligheter att idrotta och delta i föreningsliv.

I verksamhetsberättelsen syns dock tydligt behovet av ytterligare anläggningar av olika slag. Det framgår att närheten till anläggningar ska vara ett sätt att locka företag till vår stad, men idag måste många föreningar tacka nej till fler aktiva för att de har för få träningstider. Det är stor brist på idrottshallar och varken sim- eller idrottshallarna kommer att räcka till i det framtida Stockholm, där mer än en miljon människor kommer att bo. Mot den bakgrunden är det inte tillfredsställande att planering för idrott inte var en del av regionplaneprocessen, men inte heller är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden.

Samtidigt som i princip alla föreningar uppger att de inte kan bedriva sin verksamhet fullt ut p.g.a. bristen på anläggningar bedöms målet att stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna vara fullt uppfyllt. Detta måste innebära att nämnden beslutat om indikatorer som faktiskt inte mäter målet. Om målstyrningen ska fylla sin funktion måste in­dikatorerna vara mycket tydliga. Indikatorn för att fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva nås inte men målet anses helt uppfyllt, detta verkar ologiskt och orimligt. Samma sak gäller målet att stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning och underhåll.

Under 2011 ökade fastighetsunderhållet något jämfört med 2010 men ligger fortfarande långt under perioden 2007-2009. Det är mer än tydligt att underhållet av stadens idrottsan­läggningar blir lidande när den borgerliga majoriteten inte ger tillräckliga budgetramar för idrottsnämndens verksamhet. Eftersatt underhåll är allvarligt och riskerar att på sikt medföra kapitalförstöring samt sämre funktionalitet och bristande driftsäkerhet i stadens anlägg­nin­gar.

Ambitionen vad gäller funktionshindrades möjlighet till idrottande måste sättas högre än vad som görs idag. I budgeten för 2011 nästan halverades satsningen jämfört med tidigare och uppgår nu endast till 5,5 miljoner kronor och endast 1,2 av dessa användes! Det är viktigt att prioritera på ett sätt som möjliggör satsningar på tillgänglighetsanpassningar istället för att bädda för nedskärningar.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Denna verksamhetsberättelse skiljer sig inte jämfört med tidigare där högeralliansen trixar med ekonomiska kalkyler och egna uppsatta mål. Nedskärningar och privatiseringar har va­rit högeralliansens ledstjärna. Alliansen prioriterar hellre att privata aktörer tjänar på gemen­samma skattemedel än att de i första hand går till barn och ungdomars idrott och hälsa. På dagens sammanträde kommer högeralliansen att fatta beslut om att privatisera driften av Högdalens sim- och idrottshall, trots att det sker på mycket tveksamma grunder. Ekonomiskt kommer stockholmarna att förlora minst 10 miljoner kronor jämfört med om staden skulle fortsätta med driften som det är idag. Besökarna är mycket nöjda med den service som de idag får, det har inte framförts önskemål från föreningar att ta över driften som högerallian­sen hävdar. Det finns överhuvudtaget inga fördelar med att privatisera driften av Högdalens idrottsanläggning. Denna upphandling påminner mycket om de olagliga avknoppningar som högeralliansen tidigare har ansvarat för i kommunen och landstinget.

Högeralliansens felprioriteringar inom idrotten i Stockholms kommun kommer att drabba de grupper som alliansen säger sig värna. Ett exempel på det är MåBra-kurser som vänder sig just till dessa inaktiva ungdomar, dessa har minskat väldigt mycket jämfört med föregående år. Akuta brister på idrottshallar får stå tillbaka liksom andra idrottsanläggningar när höger­alliansen kör sitt enkelspåriga privatiseringsrace. På kort sikt kommer det inte att märkas men på lång sikt kommer det att få förödande konsekvenser för folkhälsan i Stockholm.

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet anser att simkunnighet är ett mycket viktigt område och föreslog en satsning på 2 mnkr för ökad simkunnighet i vårt budgetförslag år 2012. Även verksamhetsberättelsen lyfter tydligt fram behovet av simskola. Det är därför med förvåning vi konstaterar att majo­riteten beslutat att höja badtaxorna för just simundervisningen under år 2012. Det tycker vi är ett steg i fel riktning.

För fastighetsunderhåll redovisas ett överskott på 5,5 mnkr, vilket är synd eftersom det finns mycket stora underhållsbehov i verksamheten som inte blivit tillgodosedda. Idrottsförvalt­ningens snäva budgetramar har inneburit att förvaltningen inte vågat använda pengarna un­der 2011 trots behoven.

Energibesparande åtgärder som skulle genomföras under år 2011 har senarelagts, vilket är beklagligt. Stockholm tillsammans med övriga världen står inför enorma klimatutmaningar och staden måste ta sitt ansvar för att möta dessa. Här är energibesparing en viktig del. Ge­nom en kombination av energibesparande åtgärder och klimatsmart byggande minskar inte bara klimatpåverkan utan även driftskostnader. Kostnader som i framtiden med stor sanno­likhet kommer att öka, inte minska.

Andelen ekologiska livsmedel av totala mängden inköpta livsmedel uppfylls med råge under år 2011 (43 % jämfört med årsmålet på 25 %). Detta är förstås positivt! Även år 2010 nådde förvaltningen ett bättre resultat än det uppsatta målet. Därför är det tråkigt att majoriteten inte har höjt ambitionsnivån mellan åren och satt högre mål.

Daniel Långström (KD) anmäler följande ersättaryttrande:

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Centerpartiets särskilda uttalande.

§6 Fördelning av föreningsstöd 2012

Dnr: 404/14/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av förenings-
bi­drag och idrottsbonus för 2012.

2. Föreningsbidraget idrottsbonus kan sökas för en tid av 1-3 år.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-18.

Idrottsnämnden beslutade på decembernämnden i ärendet om översynen av föreningsstödet om regler och belopp för medlemsaktivitets-, ledar-, och lägerbidraget. I detta ärende lämnar för­valtningen förslag till beslut om idrottsnämndens bidrags­givning i övrigt. Förvaltningen före­slår samtidigt att den nya stödformen idrottsbonus kan sökas för en period av 1-3 år för att möj­liggöra mer långsiktiga projekt.

Förvaltningen återkommer i anslutning till tertialrapport 1 med förslag på fördelning av den ut­ökade bidragsramen som nämnden fattade beslut om i samband med verksamhetsplanen för 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Fördelningen av föreningsbidraget justeras så att medlemsaktivitetsbidraget inte sänks under 2012.

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsförvaltningen föreslår att minska medlemsaktivitetsbidraget med 200 000 kronor trots att ramen för föreningsstödet ökar med 7 mnkr i verksamhetsplanen. Socialdemokraterna fö­reslår att nivån för medlemsaktivitetsbidraget inte sänks och att detta finansieras med de me­del som förvaltningen ska återkomma med fördelningen av efter tertialrapport 1.

Majoritetens budget tar, precis som tidigare år, inte hänsyn till inflationen. Då många poster föreslås ligga kvar på samma nivåer som för 2011 innebär det i realiteten en minskning av anslagen. Exempel på dessa poster är ledarutbildningsbidrag och lägerbidrag.

Enligt Socialdemokraternas förslag till budget för 2012 skulle ytterligare 10 mnkr tillföras föreningsstödet jämfört med majoritetens nuvarande budget. En betydande skillnad som hade möjliggjort för föreningarna att erbjuda fler ungdomar en meningsfull fritidsaktivitet.

Mehdi Oguszoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot be­slutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§7 Flyttning av Sprallenhallen

Slutrapport

Dnr: 411/307/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner slutrapport för flyttning av Sprallenhallen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande, gemensamt med fastighetskontoret, daterat 2012-01-03.

I ärendet avlämnas slutrapport gällande flyttning av Sprallenhallen, där ge­nom­förandebeslut godkändes i fastighetsnämnden och i idrottsnämnden april 2011.

Sprallenhallen var avsedd som en provisorisk ersättningshall för Åsöhallen tills dess att Skans­tullshallen stod klar i april 2011. Idrottsförvaltningens avsikt var ursprungligen att Sprallenhal­len skulle flyttas till nytt läge på Farsta IP, som ett kortvarigt provisorium un­der tiden Farsta sim- och idrottshall är stängd för upp­rustning och modernisering.

Behovet i Farsta kom att bli två hallar, för att möjliggöra evakuering av skolans behov av tider för idrottsundervisning under den tid som bägge idrottshallarna i Farsta sim- och idrottshall på­verkades av renoveringsarbetena. I och med att man istället uppförde två provisoriska plåt­hallar på Farsta IP såg idrottsförvaltningen en möjlighet att flytta Spral­lenhallen till nytt läge på Skarpnäcksfältet när det pro­visoriska bygglovet för hallen löpte ut 30 juni 2011. Förvaltningen har även tidi­gare i samband med redovisning av hall­situa­tionen i Stockholm pekat på behovet av minst en fullstor hall i detta område.

Projektets fastlagda budget om 9,0 miljoner kronor har inte hållits. Slutkostnad för projektet uppgår till 12,2 mnkr, vilket innebär en avvikelse från lagd budget.

Tidsplanen försenades något. Hallen skulle stå klar 1 september 2011 men blev inte klar förrän den 19 september 2011.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Förslag till ändrade skoltaxor för planhyror 2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden överlämnar förvaltningens förslag om ändrade skoltaxor för plan-
hy­ror 2012 enligt bilaga 2 till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-23.

Idrottsnämnden beslöt den 20 december 2011 att godkänna förvaltningens förslag till ändrade taxor för planhyror 2012 enligt bilaga 1 och 2 (dnr:413-859/2011). Detta beslut avsåg ändringar gällande skoltaxor, föreningstaxor och privattaxor.

För att de ändrade skoltaxorna ska gälla krävs även att kommunfullmäktige beslu­tar att god­kän­na förslaget till ändrade taxor.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förslaget att höja taxor för idrottshallar och fotbollsplaner avslås.

2. Dagens taxa lämnas oförändrad.

Nämnden anför därutöver följande:

Det här kommer inte som en överraskning, skattesänkningar som den styrande majoriteten har genomfört måste finansieras och det görs genom höjningar av taxan. Högeralliansen har på grund av nedskärningar i idrottsnämndens budget de senaste åren icke varit förmögen att avsätta pengar för löpande underhåll och upprustning av kommunens idrottsanläggningar. Nu brådskar det att hitta medel för att stoppa förfallet av hallar och planer.

Det är väldigt märkligt när förvaltningen i ärendet redovisar att det här inte drabbar nämn­dens prioriterade grupper, barn och ungdomar. Föreningars idrottsverksamhet kan icke så lättvindigt separeras från varandra. Dessa höjningar av taxan kommer direkt att drabba också barn och ungdomars idrottsverksamheter. De flesta föreningar har redan innan dessa höj­nin­gar genomfört stora ekonomiska problem som de brottas med dagligen och det här kan vara dråpslaget mot många föreningars ekonomi. Att både sänka skatterna och samtidigt bi­behål­-

la kvalitet och oförändrade avgifter är en dålig ekvation som högeralliansen lovar stockhol­marna.

Det är också viktigt att påpeka att den styrande majoriteten väljer att lägga enorma resurser på dyra upphandlingar som dessutom försämrar nämndens ekonomi ytterligare. Högerallian­sens påstående att man prioriterar barn och ungdomar är inget annat än bluff, tomma ord och politiska floskler.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Förslaget om ändrade skoltaxor för planhyror 2012 avslås.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholms stad ska främja folkhälsoarbetet genom att ha som mål att alla stadens invånare ska kunna motionera, oavsett socioekonomisk bakgrund. Goda idrottsmöjligheter främjar en god folkhälsa och bidrar till friskare invånare och lägre kostnader för samhället.

Genom att införa högre skoltaxor främjas inte ett aktivt folkhälsoarbete och friskare invå­na­re. Förslaget att höja skoltaxorna ger upphov till många frågetecken. Var ska dessa 39 mnkr tas ifrån? Får skolorna kompensation för de kraftigt höjda avgifterna? Eller innebär höjnin­gen försämrade möjligheter för barn och unga att ta del av idrott i skolan? Det vore en myc­ket tråkig utveckling.

Majoriteten beslutade därtill i december 2011 att höja taxorna även för föreningar och pri­vatpersoner, vilket vi är kritiska till.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§9 Byggande av fotbollshallar

Svar på skrivelse från Stockholms Fotbollförbund

Dnr: 411/813/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänste­utlå­tande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-20.

I en skrivelse till idrottsnämnden önskar Stockholms Fotbollsförbund att minst två fotbollshal­lar uppförs under kommande period 2012-2014 samt att detta skrivs in i verksamhetsplanen.

Under 2003 uppfördes en fotbollshall med totalmåtten 72 x 46 meter på Spånga IP. Sedan dess har inga ytterligare hallar uppförts trots att Stock­holms FF, enligt skrivelsen, kom överens med stadens dåvarande politiker och tjänstemän om 3-4 småhallar jämnt fördelade över hela staden. Förvaltningen har initierat ett detaljplanearbete för Vårbergs IP, vilken inkluderar en byggrätt för en fotbollshall. Ett antagande av den nya detaljplanen planeras till 4:e kvartalet 2012 och en möjlig byggstart kan ske tidigast till hösten 2013. Någon ytterligare fot­bolls­hall planeras i dags­läget inte av förvaltningen. Det kan dock bli aktuellt att senare, efter fortsatta studier, finna lämplig plats för en eller två fotbollshallar i innerstaden och/eller i sydöstra delarna av staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden beslutar att uppföra en fotbollshall på Vårbergs IP.

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen för uppförande av yt­terligare en fotbollshall i enlighet med skrivelsen från Stockholms Fotbollförbund.

Nämnden anför därutöver följande:

Fotbollen kritiseras ibland för att den är allt för dominerande, att den tränger ut andra idrot­ter. Samtidigt kan man inte blunda för att fotbollen har sin dominerande ställning just genom att man har så många utövare. Fotboll är kul att spela och titta på.

Stockholm lider brist på hallar, på alla sorters hallar. Det är bristen på anläggningar och den konkurrens om tider det skapar som göder spänningar mellan olika föreningar och idrotter.

Fotbollen har i likhet med andra sporter blivit mer av en åretruntsport än en säsongssport.

Man kan inte ställa in fotbollsskorna i garderoben på hösten om man vill utvecklas som fot­bollsspelare.

Att anlägga fotbollshallar förbättrar inte bara möjligheterna för Stockholmsfotbollen. Det skulle också frigöra väldigt mycket halltid till fördel för andra idrotter och minska den kon­kur­rens som idag finns om halltid.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att omgående inleda arbetet med att ta fram förslag till fot­bollshallsbygget.

Nämnden anför därutöver följande:

Det brådskar att tillfredställa stockholmarnas behov och krav på nya fotbollshallar. Som fot­bollsförbundet i Stockholm konstaterat så är behovet av nya hallar akut och måste åtgärdas de närmaste åren. Vi har tidigare tillsammans med Socialdemokraterna föreslagit att det ska byg­gas ytterligare fotbollshallar i Stockholm. Den styrande högeralliansen i kommunen tycks vara apatisk och ovillig att bygga bort bristen på hallar och med en ökande befolk­nin­gstillväxt blir problemet allvarligare för varje år som går. Det är nu dags för alliansen att gå

från ord till handling och snarast initiera arbetet med att skapa nya fotbollshallar. Det går icke att slå sig för bröstet och leva på att kommunen erhöll pris för bästa idrottskommun för ett par år sedan.

Det framgår klart och tydligt i de skrivelser som ständigt kommer till nämnden att just bris­ten på hallar är orsaken till att många föreningar tvingas tacka nej till barn och ungdomar som vill idrotta i föreningens regi. Statistiskt sett är hallbristen jämfört med andra storstäder störst i Stockholm.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§10 Boulehall i Farsta 2012

Svar på skrivelse från pensionärsrådet Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 411/833/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänsteutlå­tande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-11.

I en skrivelse till idrottsnämnden önskar pensionärsrådet i Farsta att en investering i en boule­hall görs under 2012. Förvaltningen har i samband med en likalydande skrivelse från pensio­närsrådet, våren 2011, svarat att det då föreslagna markområ­det inte är idrottsmark utan park­mark och bör innebära att skrivelsen i första hand ska besvaras av berörda förvaltningar, stads­delsförvaltningen och exploaterings­kon­toret. Denna uppfattning kvarstår.

I sammanhanget ska nämnas att förvaltningen uppfört två provisoriska idrottshal­lar på Farsta idrottsplats för att säkra tillgången på idrottshallar under ombyggna­tionen av Farsta sim- och idrotts­hall. Några ytterligare större hallbyggnationer på idrottsplatsen bedöms inte vara möjliga utan att inkräkta på befintlig idrottsverk­samhet. Vidare har förvaltningen fått önskemål från kommersiella intressenter om att uppföra idrottshallar i Farstaom­rådet med särskild betoning på Larsboda. Kanske skulle det vara möjligt för boulesporten att finnas med på en sådan utveck­ling i Larsboda.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Ombyggnation av Mälarhöjdens skola

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2011:66) av Jan Valeskog (S)

Dnr: 015/837/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över remissen åberopar idrottsnämnden förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-04.

Motionären föreslår att staden undersöker ”möjligheten att riva byggnaden ”Pär­lan” vid Mälar­höjdens tunnelbana och där bygga en funktionell idrottshall” och att man ”gör om de två små idrottshallar som finns inom skolan och gör dessa till nya skollokaler, vilket möjliggör att ta emot många fler elever till skolan”.

Det råder en stor diskrepans mel­lan tillgången på halltider och efterfrågan på desamma, inte minst vad gäller full­stora och stora hallar. Av detta följer att allt tillskott av idrottshallar ur ett helhets­per­spektiv sett över staden är välkommet, även om just Hägersten-Lilje­holmsom­rådet är förhållandevis väl försett med hallar. Förvaltningen har för närvarande inga planer på att föreslå fler idrottshallar inom detta område. Om staden/utbildningsnämnden avser att uppgradera sko­lans befint­liga idrottslokaler förespråkar förvaltningen att den eller dessa byggs med spelplan minst 18x28m frimått (spelplan 14x26m), då detta gör det möj­ligt att använda hallen för match­spel för basket.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden tillstyrker att motionen bifalles.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholm är inte en stad med för många idrottshallar. Tvärtom överstiger efterfrågan vida ut­budet av idrottshallar. Varje hall är därför ett välkommet tillskott.

De nya hallar som byggs bör också vara fullstora så att de kan svara emot de olika krav som ställs från skolor, föreningar och allmänhet.

Bygg fler idrottshallar!

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§13 Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/898/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-12.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2007 om Stockholms stads program för kvinnofrid. Programmet gällde för perioden 2006-2010. Socialnämnden fick i uppdrag att revidera det kvinno­fridspolitiska programmet under 2011. Till skillnad från det ti­digare programmet om kvinnofrid är det reviderade förslaget uppbyggt utifrån mo­del­len om resultatbaserad styrning, RBS. Fokus är på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras. Förvaltningen är positiv till förslaget om nytt program för kvinno­frid och anser att det bidrar till att öka förutsättningarna för att uppnå före­slagna mål.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Nämnden anför därutöver följande:

I och med att detta program fokuserar på vad som ska uppnås och inte göras anser vi att det blir desto viktigare med tydliga mål. Annars blir det som i många andra verksamheter i sta­den, där man anser att målen har uppfyllts trots att arbetet inte har uppnåtts. Ska vi använda oss av RBS, resultatbaserad styrning så måste indikatorerna och målen vara väldigt tydliga och mätbara.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen hänvisas till tjänsteutlåtandet.

Nämnden anför därutöver följande:

Det är positivt att programmet fokuserar på vad som ska uppnås. Det gör samtidigt att det blir desto viktigare med tydliga mål. Annars finns en risk att det blir som i många andra

verksamheter i staden, där man anser att målen har uppfyllts trots att arbetet inte har utförts. Vid användning av RBS, resultatbaserad styrning, måste indikatorerna och målen vara väl­digt tydliga. Vi undrar också var diskussionen om vad som ska göras kommer att äga rum.

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§14 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/860/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-20.

Kommunstyrelsen har remitterat ett av stadsledningskontoret framtaget förslag till positions­papper, där staden klar­gör sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stock­holm och stockholmarna. De föreslagna ställningstagan­de­na ska vägleda stadens påverkansar­bete på EU-nivå.

Förvaltningen menar att det är positivt att klargöra stadens rela­tion till EU-samar­betet och att tydliggöra de konsekvenser som EU:s politik och regelverk kan ha för stadens verksamheter. Idrottsnämndens ansvarsområde berörs till delar såsom lag­stiftningen kring säkerhetsfrågor och miljöområdet, det senare berör bland annat byggande och renovering av idrotts­an­läggningar och frågor om båt­livet. Det finns även ett tydligt behov av en samordning inom EU-området vad gäller de nya are­nakrav som presenteras från internationella förbund i olika idrotter. Id­rottsförvalt­ningen ser det som positivt att idrottsnämnden under 2012 får möjlig­het att ta ställ­ning till ett verksamhetsspecifikt positionspapper om EU.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen hänvisas i huvudsak till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämnden anför därutöver följande:

Stadens verksamhet och service måste alltid sätta medborgarnyttan främst. Verksamhet som är viktig för stockholmarnas hälsa eller utveckling måste kunna erbjudas av staden i de fall be­hovet finns. Ett exempel på när staden inte prioriterar sina medborgare är när den borger­liga majoriteten väljer att inte kräva att staden även fortsättningsvis ska kunna driva exem­pel­vis gym i sina anläggningar. Gymmen är kanske inte det viktigaste exemplet, men ett av många, där staden måste kunna sätta medborgarnyttan främst. Detta mål måste överord­nas stora företags valfrihet och detta bör förtydligas under den andra punkten Valfri­het, kost­nadseffektivitet och miljö.

Under samma punkt är det också av yttersta vikt att staden inte bara ges möjlighet att välja miljövänliga lösningar utan att staden också kan ställa krav på kollektivavtal, uppförandekod och meddelarskydd. Staden bör kräva att samma offentlighetsprincip som gäller i kommunal verksamhet också gäller i upphandlad verksamhet.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller delvis idrottsförvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens po­litik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkt ska­par problem och behöver omarbetas.

Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar. Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom åt fel håll är det inte rimligt att tro att marknaden självt kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Därför menar vi att miljön måste sättas i främsta rummet som ett av de tvingande kraven vid offentliga upphandlingar.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgär­der för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaxi­merande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§14 Tillgången på konstgräsfotbollsplaner

Svar på skrivelser från Claes Brikell – föräldrarepresentant i planupproret, Hammarby IF FF, Hammarby IF Damfotboll, IF Söderkamraterna m fl

Dnr: 412/491/2011, 412/492/2011, 412/493/2011, 412/519/2011, 412/505/2011, 412/519/2011, 412/569/2011, 412/642/2011, 418/51/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelserna hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänste­utlå­tande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-11.

I flera skrivelser till idrottsnämnden framförs att det råder ”en eländig situation gällande trä­nin­gsplaner för fotboll” på Södermalm och i söderort. Vidare påpekas att Södermalm och sö­derort ”är befolkningsmässigt stora stadsdelar i Stockholm, dock har dessa områden minst antal konst­gräsplaner jämfört med antalet invånare i Stockholm”. Antalet konstgräsfotbollsplaner (7- och 11-mannaplaner) uppgick hösten 2011 till 56 stycken. Ur förvaltningens statistik framgår att Södermalm har en konstgräsplan på 61 500 invånare vilket kan jämföras med Älvsjö som har
5 200 invånare per konstgräsfotbollsplan. Från utrednings- och statistikkontorets (USK) sta­ti­stik framgår att Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsområde som beräknas växa mest fram till år 2020 – med mer än 25 procent. För att förbättra utbudet av konstgräsytor på Söder­malm tidigareläggs den planerade investeringen av konstgräs på Tanto BP till 2013.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I ett flertal skrivelser till idrottsnämnden påtalar olika aktörer inom Stockholms fotbollsrö­relse det stora behovet av fler konstgräsfotbollsplaner på Södermalm och i söderort. I sitt svar menar förvaltningen att inget går att göra för att påskynda utbyggnaden av konstgräs­planer med hänvisning till bristen på resurser samt avsaknaden av tillgänglig markyta. Den borgerliga majoriteten måste ta sitt politiska ansvar och se till att idrottsförvaltningen har en investeringsbudget som möjliggör påskyndandet av utbyggnaden.

Socialdemokraterna menar att bristen på lämpliga träningsytor står i vägen för stadens am­bition om att uppmuntra ungdomars idrottande. Dessutom skapar bristen på träningsplaner en svår situation för föräldrarna till de aktiva barnen, eftersom träningen i större utsträckning måste förläggas längre bort eller på opraktiska tider.

Vår mening är att det är nödvändigt att påskynda processen med att anlägga konstgräs på Tanto BP samt att resurser bör prioriteras för att göra detsamma på Sofia BP. Även om det inte är möjligt att tillgodose Södermalms hela behov av träningsytor bör den mark som trots allt är tillgänglig nyttjas optimalt, vilket inte är fallet i nuläget.

Socialdemokraterna har föreslagit en budget som lämnar större utrymme för satsningar på ungdomars tillgång till idrott och motion. Med mer resurser för nybyggnation och upprust­ning hade det varit möjligt att snabbare anlägga fler konstgräsfotbollsplaner på såväl Söder­malm som i söderort.

§15 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Kjell Olofsson informerade om att Hammarby IF Speedway nu skrivit under en avbetalningsplan för den skuld de har till staden. Detta innebar bland annat att de kunde genomföra en tävling den 7 februari, som annars skulle ha ställts in.

§16 Upphandling av Högdalens sim- och idrottshall

Tilldelningsbeslut

Dnr: 025/766/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden beslutar att tilldela Actic Sverige AB tjänstekoncessionskontrakt för drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall.

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna tjänstekoncessionsavtal med Actic Sve­rige AB.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-19.

Staben för upphandling och avtal har på uppdrag av idrottsnämnden genomfört en upphandling av Högdalens sim- och idrottshall. Totalt inkom två anbud. Efter utförd anbudsprövning och anbudsutvärdering enligt de i förfrågningsunderlaget givna kriterierna föreslår idrottsförvalt­ningen att tjänstekoncessionskontrakt tecknas med Actic Sverige AB.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut enligt följande:

Upphandlingen av drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall avbryts.

Nämnden anför därutöver följande:

Vi reserverade oss mot beslutet att upphandla Högdalens sim- och idrottshall med hänvis­ning till att driftsformen inte är ett självändamål och inga underlag har kunnat uppvisas som styrker att en upphandling självklart skulle leda till förbättringar samt att många frågetecken ej utretts innan majoriteten beslutade om upphandling. Exempelvis kommer upphandlingen att innebära minskad valfrihet för de stockholmare som har kort till alla stadens simhallar.

Vi har inte ställt oss bakom den borgerliga majoritetens förfrågningsunderlag och menar att det är fel att upphandla utan att kräva att leverantören godkänner uppförandekoden för att garantera att upphandlingen inte innebär någon form av löne- eller villkorsdumpning för de anställda. Den senaste tiden har vi kunnat se de negativa konsekvenserna av den borgerliga majoritetens oförmåga att ställa tydliga krav och granska leverantörer. Utan att säkra kvalitet och uppföljning menar vi att det är direkt oansvarigt av den borgerliga majoriteten att upp­handla en fungerande verksamhet.

För att underlätta för en kommersiell leverantör att klara konkurrensen med referensbudge­ten har denna gjorts om och inkluderar numera ett frivilligt intäktsavdrag istället för att en­bart redovisa de faktiska intäkterna. Vi anser att det inte bara är märkligt utan direkt proble­matiskt att redovisa intäkterna som lägre än de faktiskt är för staden. Syftet med konkurrens är att kunderna ska få verksamhet med likvärdig eller bättre kvalitet till ett lägsta acceptabla pris. Med en referensbudget som ger rabatt till anbudsgivarna blir upphandlingen mycket vilseledande. Korrekta siffror hade visat att anbudsgivarnas anbud är sämre ekonomiskt än att behålla driften i egen regi. Upphandlingen bör därför avbrytas.

Stadens simhallar fyller en oerhört viktig funktion genom att ge stadens invånare som väljer att inte köpa träningskort på de kommersiella anläggningarna en möjlighet till fysisk aktivi­-

tet. I staden finns fokus på att förbättra folkhälsan och målet om att få fler stockholmare i rö­relse. Det är oerhört viktigt att detta fokus behålls i stadens idrottsverksamheter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot be­slutet till förmån för sitt förslag till beslut.

________