Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-06-12

Sammanträde 2012-06-12

Datum
Klockan
17:15
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Förslag till taxor vid evenemang i idrotthallar

8 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Reviderat genomförandebeslut

9 Anläggande av ny konstgräsfotbollsplan, skolidrottsytor och omklädningsbyggnad samt kompensation för uppförande av klubbhusbyggnad på Nya Solberga BP. Reviderat inriktningsbeslut

10 Uppdrag om Stockholms stadions användning fr o m 2013

11 Upprustning av Vanadisbadet.

12 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen

13 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016.

15 Månadsrapport för maj 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (176 kb)

§60 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§61 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 4/2012 från nämndens sammanträde 2012-05-22 som justerats 2012-05-24.

§62 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Vice ordförande Emilia Bjuggren (S) och Billy Östh (M) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§63 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2012-05-09 – 2012-05-29

b) Protokoll från Stockholms idrottsnämnds och Stockholm Globe Arena fas­tigheter AB:s råd för funktionshinderfrågor 2012-02-21, 2012-03-27 och 2012-04-23

c) Granskningsrapport Spårvägens Tennisklubb

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi har tagit del av protokollen från Stockholms idrottsnämnds och Stockholm Globe Arena fastigheter AB:s handikappråd och känner oro över tendensen att använda tillgänglighets­pengar till andra områden än de avsedda. Tillgänglighetspengar ska användas till tillgänglig­hetsanpassning och inte till att exempelvis åtgärda översvämningen i källaren på Beckom­berga sim- och idrottshall.

§64 Förslag till taxor vid evenemang i idrottshallar

Bordlagt ärende

Dnr: 413/187/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Ärendet återremitteras.

Nämnden anför därutöver följande:

Sedan idrottsnämnden bordlade ärendet vid senaste sammanträdet (2012-05-22) har det fram­kommit att denna typ av taxor bör behandlas av fullmäktige. Ärendet om eveneman­gstaxor ska därför beredas för vidarebehandling i kommunfullmäktige och i detta arbete samordnas med övriga taxeärenden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-04-03.

Idrottsförvaltningen saknar tydliga principer för prissättning av evenemang. För­valt­ningen före­slår därför att taxor för evenemang i idrottshallar fastställs inför säsongen 2012/2013. Syftet med att ta fram taxor för evenemang är att underlätta avtalstecknande samt säkerställa att en konsekvent och rättvis prissättning tilläm­pas. Förslaget tar även hänsyn till det beslut som togs i idrottsnämnden den 20 de­cember 2011 om ändrade taxor för planhyror.

Förslaget bygger på att storleken på taxorna varierar utifrån storlek på idrottshal­lens läktare, vilken nivå i seriesystemet som lagen spelar i, om det är damer eller herrar och slutligen vilka objekt i respektive idrottshall som hyrs. Detta beror på att förvaltningens merkostnader för eve­nemangen bland annat påverkas av ovan nämnda faktorer. Evenemangstaxorna ska bidra till att täcka de merkostnader som uppstår till följd av evenemangen.

Förvaltningen räknar inte med att förslaget innebär några större förändringar av nämndens tota­la intäkter. Däremot kommer kostnaderna för olika lag/evene­mang att förändras. Vissa får en lägre kostnad medan andra får en högre kostnad.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till taxor vid avtalstecknande i samband med evenemang i idrottshallar att gälla från och med den 1 augusti 2012.

Framlagda förslag till beslut

Billy Östh m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) yrkar bifall till sitt gemensamma förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Daniel Långström (KD) anmäler följande ersättaryttrande:

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas och Folkpartiet liberalernas förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt Billy Ösths m.fl. (M) och Daniele Favas (FP) gemensamma förslag till beslut.

§65 Revisionens årsrapport 2011 för idrottsnämnden

Dnr: 124/183/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över revisionens årsrapport överlämnas idrottsförvaltningens tjänsteut­låtande till revisorerna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-08.

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av idrotts­nämndens verksamhet för år 2011. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att idrotts­nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande. Merpar-

ten av såväl kommunfullmäktiges som de egna målen har uppfyllts. Nämnden arbetar aktivt och systematiskt med att kontrollera och förstärka den interna kontrollen i rutiner och proces­ser. De brister som har identifierats är säkerheten i hanteringen av kön till allmänna båtplatser, faktureringsrutinen vid Eriksdalsbadet samt redovisningen av moms.

Förvaltningen anför att i fortsättningen ska registreringar av uppgifter som påverkar kötiden till allmänna båtplatser godkännas av två handläggare. Enhets- och anläggningschefer ska påmin­nas om rutiner för av­slut av anställning. En årlig uppföljning av behörigheter ska utföras. I för­valtningens system för stickprovskontroller vid utbetalning av fakturor ingår nu även kontroll av att korrekt momsav­drag är gjort.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi finner det anmärkningsvärt att både revisorerna och majoriteten i idrottsnämnden anser att nämndens mål är relevanta och tydliga. Många av indikatorerna är alltför smala för att faktiskt mäta måluppfyllelsen, säkerheten mäts exempelvis endast på en liten del av stadens tillhandahållna idrottsytor. På samma sätt är det mycket av det som borde vara självklara mått som inte mäts, relevant för en nämnd som strävar efter förbättrad folkhälsa vore rimli­gen att mäta huruvida den fysiska aktiviteten ökar eller ej och om den gör det i de priorite­rade grupperna exempelvis.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi noterar bland annat att efterlevnaden brister angående tankning av miljöbränslen till för­valtningens tjänstefordon. Det är viktigt att bättre rutiner och tydliga direktiv om att miljö­bränsle ska tankas snarast kommer på plats.

Vi anser att miljömålen och indikatorerna är alltför lågt satta från början och att det är all­varligt att man trots detta inte når upp till dem.

§66 Ansökan om föreningsbidrag

Dnr: 404/313/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar föreningarna FriskLuft Coachning, IK Bolton och Älvsjö AIK Fritidsförening idrottsbonus enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-22.

FriskLuft Coachning har inkommit med en ansökan om idrottsbonus för att arbeta för en akti­vare vardag för personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbo­stad. IK Bolton har in­kommit med en ansökan om att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att pröva på handboll och fäktning. Älvsjö AIK Fritidsförening har inkommit med en ansökan om att låta inaktiva högstadiebarn prova på simning. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden be­viljar föreningarna idrottsbonus enligt förvaltningens utlåtande och föreningarnas ansökningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§67 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall

Reviderat genomförandebeslut

Dnr: 411/369/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till reviderat genomförandebeslut för upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall med en investering­sutgift om 232 mnkr som ersätter idrottsnämndens tidigare genomförandebeslut om 207,2 mnkr från januari 2011.

2. Idrottsförvaltningen medges rätt att efter godkännande i kommunstyrelsens eko­nomiutskott underteckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal för Farsta sim- och idrottshall baserat på den aktuella investeringen.

3. Idrottsnämnden godkänner att tilläggshyran för Farsta sim- och idrottshall och ersättningshallen på Farsta IP, ökas med 1,4 mnkr till totalt 15,1 mnkr och över­lämnar ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott med begäran om hyresmed­givande för den tillkommande hyran.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Kommunfullmäktige har tidigare fattat ett genomförandebeslut om att kostnaden för upprust­ning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall får uppgå till 196,0 mnkr. Idrottsnämn­den och fastighetsnämnden har på underlag av ett gemensamt tjänsteutlåtande godkänt att kost­na­den får uppgå till 207,2 mnkr. Detta har dock inte redovisats i kommunfullmäktige för beslut eftersom kostnadsökningen då låg under gällande gränsvärden för ett sådant revideringsbeslut (15 procent dock minst 20 mnkr).

Projektet befinner sig nu i ett slutskede och upprustningen kommer att vara färdigställd i augus­ti i år. Anläggningen beräknas kunna tas i drift igen i september. Slutkostnaden kan idag beräk­nas uppgå till drygt 230 mnkr, vilket innebär att ett nytt reviderat genomförandebeslut erfordras enligt stadens regler. I föreliggande utlåtande redovisas vilka orsaker som ligger bakom kost­nadsökningen. Finansieringen sker inom den ram för upprustning och modernisering av fyra sim- och idrottshallar som gäller enligt det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige fattade i februari 2010, för närvarande uppgående till 500,0 mnkr.

Det innebär att cirka 270 mnkr återstår för upprustningen av de övriga tre anläggningarna. Ett arbete pågår med att ta fram ett förslag till en revidering av det ursprungliga inriktningsbeslutet som omfattar samtliga fyra anläggningar, det vill säga Farsta, Åkeshovs, Västertorps och Väl­lingby sim- och idrottshallar. Ett gemensamt tjänsteutlåtande om detta räknar fastighetskontoret och idrottsförvaltningen med att kunna redovisa i respektive nämnd efter sommaren.

Den pågående upprustningen och modernisering av Farsta sim- och idrottshall be­räknas vara avslutad om cirka tre månader, vilket innebär att anläggningen åter bör kunna tas i drift i sep­tember 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det väcker viss oro att genomförandekostnaderna ökar ytterligare för upprustningen och mo­derniseringen av Farsta sim- och idrottshall. Samtidigt redovisar förvaltningen goda skäl till varför så sker. Det är viktigt att det upprustningsarbete som genomförs är av hög kvalitet.

Vi känner dock oro för de planerade upprustningarna av sim- och idrottshallarna i Åkeshov, Västertorp och Vällingby. Det är viktigt att renoveringarna av dessa anläggningar inte drab­bas negativt av att kostnaderna har ökat för Farsta sim- och idrottshall. En utökning av in­vesteringsbudgeten bör därför ske om så krävs för att säkerställa att dessa renoveringar ge­nomförs. När ärendet om renoveringarna i Åkeshov, Västertorp och Vällingby tas upp på kommande nämndmöte bör en utökning av investeringsbudgeten avhandlas.

Billy Östh m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att upprustningen av Farsta sim- och idrottshall börjar bli klar. För att Stock­holm även framöver ska kunna erbjuda bra idrottsmöjligheter är det viktigt att vi har ända­målsenliga och fungerande anläggningar.

Med detta sagt är det inte acceptabelt att ett projekt går över budget med så mycket som nu är fallet. Sedan idrottsnämnden antog det reviderade genomförandebeslutet i januari 2011 har kostnaderna ökat med ytterligare 30 miljoner kronor. I detta läge, när upprustningen i princip är färdigställd, är nämndens möjligheter att påverka de slutliga kostnaderna obefint­liga. Kostnadsutvecklingen för Farsta simhall reser frågor om det arbete med kalkylering, projektering, upphandling och kostnadsstyrning som idrottsförvaltningen utfört på uppdrag av nämnden. Den kraftiga avvikelsen gentemot budget kommer att ha negativ påverkan på investeringsutrymmet i de övriga fyra sim- och idrottsanläggningar som angivits i kommun­fullmäktiges inriktningsbeslut.Nämnden ser allvarligt på detta.


§68 Anläggande av ny konstgräsfotbollsplan, skolidrottsytor och omklädningsbyggnad samt kompensation för uppförande av klubbhusbyggnad på Nya Solberga BP

Reviderat inriktningsbeslut

Dnr: 412/714/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret fortsätta planeringen av Nya Solberga BP, inklusive klubbhus, i nära samarbete med Solberga BK.

3. Förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Solberga BK undersöka möjligheterna till delfinansiering genom exempelvis Idrottslyftet.

Nämnden anför därutöver följande:

I fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande anges att Solberga BK ska kompenseras med motsvarande 1 miljon kronor för ett nytt klubbhus. Summan motsvarar det belopp som klubben själv uppskattar att man lagt ned i befintlig anläggning i Solberga. Kostnaden för klubbhuset beräknas i tjänsteutlåtandet till 4 miljo­ner kronor. Det är dock upp till föreningen att avgöra utformningen och därmed kostna­den för det nya klubbhuset. Därför är det nödvändigt att fastighetskontoret och idrotts­förvaltningen fortsätter planeringsarbetet i nära samarbete med Solberga BK. Idrottsför­valtningen ska även vara föreningen behjälplig i att söka finansiering genom exempelvis Idrottslyftet.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-31.

Ett inriktningsbeslut för att anlägga Nya Solberga BP fattades av idrottsnämnden den 15 sep­tember 2009. Stadsbyggnadskontoret antog en start-pm den 9 december 2010 för planlägg-
ning av området. En ny detaljplan beräknas vara klar under tredje kvartalet 2012. Projektet
med anläggande av en ny fullstor konstgräsfotbollsplan med tillhörande omklädningsbygg-
nad och kompensation för klubbhusbyggnad, kalkylerades ursprungligen till 25,0 mnkr. Den summan är idag uppräknad till 27,0 mnkr, varav 1,0 mnkr avser förberedande arbeten och an­slutningar för en ny föreningslokal (klubbhus) som därutöver i dagsläget inte är finansierad, samt 1,0 mnkr som är avsatt för projektering 2012.

Av totalkostnaden föreslås 20,0 mnkr finansieras med exploateringsmedel. Förhandlingar med exploateringskontoret har skett. Man har då kommit fram till att 7,0 mnkr avser högre standard än vad den plan som lämnas har. Den överskjutande kostnaden måste därför finansieras av me­del avsatta i fastighetsnämndens ram för investeringar i idrottsanläggningar. I treårsprogrammet finns 2012 avsatt 1,0 mnkr för projektering.

År 2013, då den huvudsakliga byggnationen sker, finns 20,0 mnkr avsatt och 2014 resterande 6,0 mnkr. Förutom de 1,0 mnkr för anslutningsarbeten för den nya föreningsbyggnaden som finansieras inom fastighetskontorets ram för investeringar i idrottsanläggningar, saknas finan­

siering av själva byggnaden, dvs. det saknas i dagsläget cirka 3 mnkr för att denna ska kunna uppföras. Denna kostnad inryms således inte i inriktningsbeslutet. Den höga kostnaden för klubbhuset beror på klubbens önskemål om standard. Under förutsättning att finansieringsfrå­gan för klubbhuset löses, avser fastighetskontoret att i förfrågningsunderlaget för upphandlin­gen av Nya Solberga BP, ta med som en prissatt option, utförande av nytt klubbhus. Om finan­sieringen inte är klar innan tilldelningsbeslut fattas, kan klubbhuset inte ingå i entreprenaden.

Efter fattat genomförandebeslut i respektive nämnd, planerat till hösten 2012, räknar fastig-
hetskontoret med att en upphandling av projektet i form av förenklad upphandling kan ske under januari 2013. Som entreprenadform föreslås utförandeentreprenad. Som tidsplanen ser
ut idag planeras byggstart ske under mars 2013. Den nya anläggningen beräknas kunna tas i drift våren 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Redovisad inriktning för att anlägga en 11-manna konstgräsfotbollsplan med tillhörande omklädningsbyggnad på Nya Solberga bollplan för en preliminärt beräknad kostnad av 27,0 mnkr godkänns, varav 7,0 mnkr tas i anspråk inom ramen för investeringar i idrotts­anläggningar.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att beställa fortsatt projektering från fastighets­kontoret fram till färdigt förfrågningsunderlag samt medges rätt att teckna hyresavtal med fastighets­kontoret om hyra av anläggningen efter inhämtat godkännande från kommunstyrelsens ekonomiutskott

Framlagda förslag till beslut

Billy Östh m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) yrkar bifall till sitt gemensamma förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Inriktningen ska vara att klubbhuset ska ingå i entreprenaden.

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om delfinansiering är möjlig genom till exempel Idrottslyftet.

4. Staden ska i övrigt finansiera klubbhuset.

Nämnden anför därutöver följande:

Solberga BK accepterade flytten av fotbollsplan med att man skulle erhålla full kompen­sa­tion. Nu är plötsligt inte klubbhuset längre med i planeringen inför upphandling av de jobb som ska utföras.

Det är viktigt att staden lever upp till de utfästelser man gjort om kompensation. Att lägga klubbhuset utanför den nu upphandlade entreprenaden kan inte innebära annat än att det fördyras ytterligare eller alternativt aldrig blir av.

Förvaltningen bör dels undersöka möjligheterna att delfinansiera projektet, till exempel via Idrottslyftet, dels undersöka med föreningen om inte en överenskommelse kan nås i syfte att få till stånd ett klubbhus.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Daniel Långström (KD) anmäler följande ersättaryttrande:

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas och Folkpartiet libera­lernas förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt Billy Ösths m.fl. (M) och Daniel Favas (FP) gemensamma förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§69 Uppdrag om Stockholms stadions användning från och med 2013

Svar på skrivelser

Dnr: 017/765/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen från Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) och Daniel Långström (KD) om stadens framtida användning av Stockholms stadion, samt skrivelse från Djurgårdsandan (Djurgårdens IF Fotboll­förening) om långtidsförhyrning av Torben Grutsalen, hänvisas till förvalt­ningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-29.

Anledningen till skri­velsen är att Djurgårdens IF Fotbollförening från och med höstsäsongen 2013 flyt­tar sina allsvenska hemmamatcher från Stadion till nya Stockholmsarenan. Djurgår­dens byte av arena innebär att tider kommer att frigöras på Stadion för andra aktiviteter.

För nyttjandet av Stadion betalar Djurgården årligen till idrottsnämnden en hyra på cirka
3-3,5 mnkr. Förvaltningen bedömer att det blir mycket svårt att i framtiden hitta en ny årlig hy­resgäst som kan tänka sig att betala motsvarande hyra. Förvaltningen anser att Stadion fram­över i första hand ska vara en kombinerad fri­idrotts- och evenemangsarena och en arena för ökad breddidrott. DN-Galan, Stockholm Marathon och Finnkampen blir de stora publika fri­idrottsevenemangen. Därutöver kommer Stadion att kunna fyllas med ett antal konserter.

Förvaltningen bedömer att elitfotboll inte kan förekomma på Stadion efter 2014 då Svenska Fotbollförbundets nya arenabestämmelser för allsvenskt fotbollsspel träder i kraft. Fotbollsspel i divisionerna under elitfotboll och ungdomsturneringar såsom slutspel i S:t Eriks-cupen och liknande ska även i framtiden kunna genomföras på Stadion.

Stadions kulturhistoriska värde bör, enligt förvaltningen, också tas tillvara på ett bättre sätt än idag.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§70 Upprustning av Vanadisbadet

Dnr: 412/340/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner redovisad utredning med förslag till upprustning av Vanadisbadet till en beräknad kostnad av 53,0 mnkr.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01.

Idrottsnämnden beslutade i samband med sitt beslut om verksamhetsplan för 2012 och treårs­program 2012-2014, att avsätta 53,0 mnkr för en upprustning av Vanadis­badet, för att möjlig­göra att badet åter öppnas sommaren 2014. I investeringsplanen finns 1,0 mnkr avsatt 2012, 12,0 mnkr 2013 och 40,0 mnkr 2014.

Fastighetskontoret har tillsammans med idrottsförvaltningen utrett vilka nödvändiga åtgärder som kan inrymmas inom den beslutade ramen på 53,0 mnkr för att kunna ta anlägg­ningen i drift inför sommaren 2014. Frågan om hur behovet av omklädnings­rum ska tillgodoses behöver ut­redas ytterligare eftersom de ursprungliga rummen är iordningställda för den hotellverksam­het som hyresgästen bedriver. Av hyresavtalet framgår att hotellverksamheten bedrivs året runt och att badet ska hållas öppet under sommarsäsongen, vilket kan tolkas som att hyresgästen också ska tillgodose behovet av omklädningsrum för badgäster.

Väsentliga delar i upprustningen är att utföra nya installationer för vattenrening och undercent­ral för värmeförsörjning, liksom upprustning av bassängen. De åtgärder som nu föreslås utfö­ras, ska till stor del också kunna ingå i ett eventuellt kommande mer omfattande upprustnings­projekt.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

2008 gick alliansens dåvarande finansborgaråd ut tillsammans med idrottsborgarrådet och utlovade braskande storslagna planer för det nya Vanadisbadet. Åren gick men ingenting hände…

Vi kan bara beklaga nu att inte majoriteten förmådde ta det helhetsgrepp över området på det sätt som man gick ut och utlovade 2008. Risken är uppenbar att denna upprustning blir ett provisorium under mycket, mycket lång tid.

För övrigt anser vi att det bör övervägas om inte någon form av inbyggnad av badet är möj­lig.

Kostnaden är betydande mot bakgrund av att badet endast kan användas 3-4 månader om året.

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Redan år 2008 utlovade den borgerliga majoriteten att ett nytt bad, som ersättning för det nu stängda Vandisbadet, skulle stå klart år 2012. Frågan om ombyggnad och renovering av Vanadisbadet har dragits i långbänk på ett oacceptabelt sätt med tanke på den samstämmig­het som råder mellan alla partier om behovet av ett fungerande utomhusbad på Norrmalm.

Det är viktigt att Vanadisbadet åter öppnas upp för stockholmarna. Vi konstaterar dock att planerna för badet tyvärr har krympt jämfört med vad majoriteten ursprungligen kommuni­cerade.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas särskilda uttalande.

§71 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2012

Dnr: 006/314/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beslutar om deltagande i kvalitetsutmärkelsen enligt förvaltnin­gens förslag.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-21.

Tensta sim- och idrottshall är en av Stockholms stads 14 sim- och idrottshallar. Verksamheten består av flera delar. En del är att tillhandahålla ytor för idrottsföre­ningar och skolor. En annan del är att bedriva en stor egen verksamhet med gym, gruppträning, simskola, bad för allmänhe­ten, kurser och aktiviteter. Tensta sim- och idrottshall har genomfört ett förändringsarbete för personal­gruppen samt skapat rutiner och arbetssätt för att nå de uppsatta målen. Hösten 2011 infördes Lean som arbetssätt inom anläggningen och detta gör att anlägg­nin­gen ligger långt framme i arbetet för ständiga förbättringar. Förvaltningen vill där­för anmäla Tensta sim- och idrottshall till årets kvalitetsutmärkelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§72 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/317/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över förslag till trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtan­de.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-23.

Stadens nämnder och bolag ska arbeta systematiskt och koordinerat med trygghets- och säker­hetsfrämjande insatser, hindra eller lindra konsekvenser av oönskade händelser, ha en god kris­beredskap samt upprätthålla verksamhetens prioriterade åtaganden.

Förvaltningen tycker att programmet är bra och väl svarar mot kommunfullmäkti­ges inriktnin­gsmål. Det tydliggör ansvar och roller för det förebyggande arbetet samt vid störningar och kri­ser. Att trygghets- och säkerhetsarbetet följs upp i sta­dens system för integrerad ledning och uppföljning (ILS) gör att säkerhetsarbetet integreras i all verksamhet.

Det är viktigt att stadsledningskontoret stödjer alla nämnder och bo­lag genom gemensamma ut­bildningar, övningar och riktlinjer för att skapa en ge­mensam samsyn och underlätta samarbete. Trygghets- och säkerhetsprogrammet bör också uttala att även den egna persona­len och stadens elever är målgrupper för programmet, vilket saknas i förslaget. Även frågan om hur nämnderna och bolagen ska säkerställa tryggheten och säker­he­ten i verksamheter som inte bedrivs i egen regi bör tas upp i programmet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till yttrande.

Nämnden anför därutöver följande:

Det största hotet mot Stockholms befolkning är Forsmarks kärnkraftsanläggning och terro­ristattacker mot kärnkraftverken. En allvarlig olycka i kärnkraftverket i Forsmark skulle ris­kera att göra Stockholm obeboeligt för lång tid framöver.

Ett bra säkerhetsprogram mot dessa hot har än så länge lyst med sin frånvaro. Det finns all anledning för staden att skyndsamt ta fram ett sådant program. Stadens befolkning växer varför ett sådant program behöver anpassas till en växande befolkning.

Mot bakgrund av den senaste tidens avslöjanden om mutor och korruption inom den kom­munala sektorn anser vi att staden bör göra en genomlysning av det arbete som görs för att förhindra mutor, representation och jäv. Frågan berörs i programmet men behöver utvecklas ytterligare.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§73 Tennisbana och klubbhus med mera

Svar på medborgarförslag översänt av Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr: 425/261/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Medborgarförslaget besvaras med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-21.

Kungsholmens stadsdelsnämnd behandlade den 15 mars 2012 ett medborgar­för­slag om tennis­banor, klubbhus och generationers möjligheter att idrotta till­sam­mans. Förslagsställaren vill be­vara och stärka möjligheterna för olika åldrar att spela ten­nis över generationsgränserna. Ären­det har, i enlighet med stadsdelsför­valtningens förslag, överlämnats till idrottsnämnden för vi­dare handläggning.

Idrottsförvaltningen ser positivt på att staden tillhandahåller idrottsytor samt an­läggningar och verksamheter för idrott, däribland tennis. Behovet är stort av fler idrottsytor, inte minst i cent­rala staden. I stadens bokningssystem finns möjlighet att bland annat boka tider för tennisspel. Förvaltningen ser dock ingen möjlighet att i dagsläget planera idrottsyta och/eller tillhörande

byggnader på föreslagen mark, då den inte är avsatt som Y-mark (idrottsmark) i gällande de­taljplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Medborgarförslaget argumenterar för att tennisen ska erhålla kompensation på Kungshol­men för Janne Lundqvist-hallen i Kristineberg.

Frågan har dragits i långbänk under olika majoriteter. Tidigare låg Janne Lundqvist-hallen i ett industriområde. Nu har det förändrats. Allt eftersom NV Kungsholmen färdigställs med nya bostäder och parker så ser tennishallen mer och mer malplacerad ut. Det är ingen lös­ning långsiktigt att hallen skulle vara kvar på befintlig plats.

I samband med att programförslag tagits fram för Marieberg har ett område norr om Kon­radsberg, i förlängningen av Konradbergsvägen norrut, angivits som möjlig att exploatera.

Platsen bör undersökas om inte det skulle vara en möjlig placering för tennishallen.

§74 Månadsrapport per maj 2012

Dnr: 101/855/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-06-05.

Förvaltningens månadsprognos för maj grundar sig på tertialrapport 1 2012, kända förändringar samt utfall till och med maj. Årsprognosen för driftbudgeten innebär ett nettounderskott jämfört med budget om 5,5 mnkr, vilket motsvaras av begärd budgetjustering avseende ökade hyres­kostnader i tertialrapport 1.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöj­ning för planhyror.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2012. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§75 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade om kommande aktiviteter i samband med jubileumsåret. Den 14 juni går jubileumsmarathon av stapeln, varvid nämnden kommer att bjudas in till en mottagning anordnad av Sollentuna kommun. Närmast kommande helg blir det bland annat baseboll och Eken Cup. Den 9-12 augusti kommer en OS-by att ställas upp i Kungsträdgården. Den 17 augusti genomförs DN-galan, till vilken nämnden bjuds in och den 24-26 augusti blir det SM i friidrott på Stadion.

Den 1 september invigs Farsta sim- och idrottshall efter en omfattande upprustning.

b) Roland Berndt informerade om förvaltningens sedvanliga höstkampanj, som bland annat innehåller erbjudanden om ”Kom igång”- och ”Håll igång-kurser”.

________