Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-02-18

Sammanträde 2002-02-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:25 av Annett Öhman Karlsson (s) om tillgång till bollplaner för barnen i stadens närområden. RVII

3 Nr 2001:26 av Eva Oivio (s) om framtiden för Smedshagsskolan och Grimstaskolan och skolplaneringen i Hässelby-Vällingby. RIV

4 Nr 2001:27 av Cecilia Obermüller (mp) om kopparflödet i staden. RVII

5 Nr 2001:28 av Annika Billström (s) om det låga antalet ansökningar om investeringsbidrag (för tillskapandet av nya hyreslägenheter) från Stockholm. RIII

6 Nr 2001:30 av Leif Rönngren (s) om den akuta situationen för om-sorgen om funktionshindrade. RV

7 Nr 2001:31 av Malte Sigemalm (s) om Stockholms framtida hamn-verksamhet. RVIII

8 Nr 2001:32 av Malte Sigemalm (s) om Norvik (Nynäshamn). RVIII

9 Nr 2001:33 av Malte Sigemalm (s) om ”tankbilsrally” från Norrkö-ping till Värtan. RVIII

10 Nr 2001:34 av Rebwar Hassan (mp) om framtiden för Eggeby Gård. RI

11 Nr 2001:35 av Erik Nilsson (s) om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar. RIV

12 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

13 Nr 2001:38 av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervis-ningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den. RIV

14 Nr 2001:39 av Eva Oivio (s) om upprustning av Spånga station. RII

15 Nr 2001:40 av Ann-Marie Strömberg (v) om Gärdets sjukhem. RVI

16 Nr 2001:41 av Margareta Olofsson (v) om medborgarkontor. RI

17 Nr 2001:42 av Anita Habel (v) om miljöeffekterna av bromerade flamskyddsmedel. RVII

18 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

19 Nr 2001:44 av Annika Billström (s) om finansborgarrådets syn-punkter på Husbybadets inverkan på antalet besök vid övriga bad i västerort. RI

20 Nr 2001:45 av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc. RVI

21 Nr 2001:46 av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden. RIII

22 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

23 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

24 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

25 Nr 2002:1 av Margareta Olofsson (v) om stadens snöröjning och vinterväghållning. RIII

26 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

27 Nr 2002:3 av Leif Rönngren (s) om snökaoset under jul och nyår. RIII

28 Nr 2002:4 av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen. RIII

29 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

30 Nr 2002:6 av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand. RIII

31 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

32 Nr 2002:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det ”nya” Järvafältet. RII

33 Nr 2002:9 av Leif Rönngren (s) om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter. RVI

34 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

35 Nr 2002:11 av Viviann Gunnarsson (mp) om tippning av smutsig snö i Riddarfjärden. RVII

39 Anmälan av inkomna skrivelser

40 Bordlagda valärenden

Mem. 2000:17, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:16, i vad avser val av en ersättare i revisorsgrupp 2 och en nämndeman.
Mem. 2001:18, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.
Mem. 2001:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftel-sen Vetenskapsstaden.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:1, i vad avser val av en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i saluhallsstyrelsen och tre nämnde-män.
Utl. 2001:155, i vad avser val av en ledamot, en suppleant, en revi-sor och en revisorssuppleant i Stockholm Convention & Visitors Bu-reau AB.

41 Nya valärenden

Mem. 2002:2. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2002:3. Nominering av styrelseledamöter, revisor och revi-sorssuppleant i ”Birka Värme Holding” (tidigare Lagrummet decem-ber nr 727).


42 Utl. 2002:16. Avtal avseende överlåtelse av fastigheten Ladugårds-gärdet 1:48, aktieöverlåtelse m.m. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 6 mars 2002.

43 Utl. 2002:17. Justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa.

44 Utl. 2002:18. Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Ormen (Södermalm 7:84) inom stadsdelen Södermalm, Dp 1998-00893-54.

45 Utl. 2001:164. Behov av nödvändiga åtgärder för att förbättra vat-tenvård och ledningsnätsunderhåll. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:66). RI

46 Utl. 2002:8. Bättre rutiner för planering av behovet av skollokaler. Motion av Annica Dominius (c) (1998:88). RIV

47 Utl. 2002:9. Utarbetande av nytt taxesystem för fritidshemmen. Skrivelse till kommunstyrelsen av Michael Arthursson (c). Timtaxa på fritidshemmen. Motion av Annica Dominius (c) (1998:93). RIV

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 25 februari 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om kopparflödet i staden (nr 2001:27)

Dnr 853/2001

Cecilia Obermüller (mp) hade lämnat in en interpellation om kopparflödet i staden.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Cecilia Obermüller, borgarråden Samuelsson och Olofsson.

§5 Interpellation om det låga antalet ansökningar om investeringsbidrag (för tillskapandet av nya hyreslägenheter) från Stockholm (nr 2001:28)

Dnr 1311/2001

Annika Billström (s) hade lämnat in en interpellation om det låga antalet ansökningar om investeringsbidrag (för tillskapandet av nya hyreslägenheter) från Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 15 oktober 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Billström och Nordin samt Joen Lagerberg.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 30 och 31 för år 2001.

§7 Interpellation om Norvik (Nynäshamn) (nr 2001:32)

Dnr 1425/2001

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om Norvik (Nynäshamn).

Kommunfullmäktige hade den 5 november 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Fare hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Fare, Patricio Rodriguez, Viviann Gunnarsson och Bror Stefenson.

§8 Bordlaga interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2001 samt nr 1, 2, 3, 4, 5 och 6 för år 2002.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor (nr 2002:7);
 2. av Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det "nya" Järvafältet (nr 2002:8);
 3. av Leif Rönngren (s) om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter (nr 2002:9);
 4. av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis (nr 2002:10);
 5. av Viviann Gunnarsson (mp) om tippning av smutsig snö i Riddarfjärden (nr 2002:11).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Norra länkens finansiering

Borgarrådet Billström (s) ställde en fråga om Norra länkens finansiering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Cederschiöld.

 

 

Fråga nr 2. Stadens beredskap för oljeskadade djur

Patricio Rodriguez (v) ställde en fråga om stadens beredskap för oljeskadade djur.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 3. Finansiering av maxtaxan

Christopher Ödmann (mp) ställde en fråga om finansiering av maxtaxan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 4. Framtiden för de gröna återvinningsstationerna

Ann-Marie Furumark (s) ställde en fråga om framtiden för de gröna återvinningsstationerna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Furumark och borgarrådet Söderlund.

§11 Interpellation om upprustning av Spånga station (nr 2001:39)

Dnr 1628/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Eva Oivio (s) om upprustning av Spånga station.

Kommunfullmäktige hade den 3 december 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Eva Oivio, borgarrådet Söderlund och Börje Vestlund.

§12 Interpellation om Gärdets sjukhem (nr 2001:40)

Dnr 1665/2001

Ann-Marie Strömberg (v) hade lämnat in en interpellation om Gärdets sjukhem.

Kommunfullmäktige hade den 3 december 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Rydell hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ann-Marie Strömberg, Eivor Karlsson, borgarrådet Rydell, Ann-Marie Furumark, Lillemor Lindberg, Margareth Melin och Peter Lundén-Welden.

§13 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 6 februari 2002 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2002.

Till ledamot efter Mia Nikali (s) hade utsetts Reine Meyer-Strömberg (s).

Till ersättare efter Reine Meyer-Strömberg (s) hade utsetts Godfrey Etyang (s).

Till ersättare efter Fredrik Malmberg (fp) hade utsetts Johan Jakobsson (fp).

Till ersättare efter Michael Stjernström (kd) hade utsetts Uno Gustin (kd).

§14 Upprop

Kl. 18.14 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§15 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 25 februari 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§17 Fyllnadsval (mem. 17 för år 2000, mem. 15, 16, 18, 19 och 20 för år 2001, mem. 2002:1 samt utl. 2001:155)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 17 för år 2000, nr 15, 16, 18, 19 och 20 för år 2001, 2002:1 samt utl. 2001:155 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör (mem. 2000:17), en nämndeman (mem. 2001:15), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta (mem. 2001:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden (mem. 2001:19), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten, en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö och en ersättare i saluhallsstyrelsen (mem. 2002:1).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2001:16

i revisorsgrupp 2 för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Gun Risberg (s);

till nämndeman för tiden 1 mars - 31 december 2002: Alan Skönebro (s);

Mem. 2002:1

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Susanne Lindberg Elmgren (s);

till nämndemän för tiden 1 mars - 31 december 2002: Hanna Törnberg (m), Birgitta Karlsson (v), Bengt Lindholm (v);

Utl. 2001:155

i styrelsen för Stockholm Convention & Visitors Bureau AB för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

till ledamot: Lena Adelsohn Liljeroth (m);

till suppleant: Magnus Skagerfält (sp);

till lekmannarevisor: Bengt Leijon (m);

till lekmannarevisorssuppleant: Siv Lindh (s).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2002:2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:2 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens minne.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Karl A V Nyström (s) - ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, Madeleine Larsson (fp) - ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, Michael Francke (fp) - ledamot i brand- och räddningsnämnden, Milja Grönfors (kd) - ersättare i integrationsnämnden, Gunnar Marcateus-Alm (sp) - ersättare i integrationsnämnden, Jenny Ahlqvist (m) - ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ebba Bodell (sp) - ersättare i renhållningsnämnden, Claes Trygger (sp) - suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, Gunnar B Holmberg revisor hos Stiftelsen Hotellhem samt Stefan Lendenius revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens minne och förrätta i memorialet föreslagna val
 1. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i integrationsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Dikran Demir (kd) och Sanna Nilsson (sp);

i renhållningsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Hans Hagberg (sp);

i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Gunnar Marcateus-Alm (sp);

hos Stiftelsen Hotellhem för tiden till och med år 2002:

till revisor: Mikael Jennel.

Bilagor
2002:2 (10 kb)

§19 Nominering av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant i "Birka Värme Holding" (tidigare Lagrummet december nr 727) (mem. 2002:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:3 om nominering av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant till "Birka Värme Holding" behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att nominera

i styrelsen i "Birka Värme Holding" för tiden till och med 2003 års ordinarie bolagsstämma:

till ledamöter: Carl Cederschiöld (m), H G Wessberg (m), Börje Berglund (s), Karin Hanqvist (s);

till revisor: Hans Karlsson;

till revisorssuppleant: Johan Dyrefors.

Bilagor
2002:3 (10 kb)

§20 Avtal avseende överlåtelse av fastigheten Ladugårds-gärdet 1:48, aktieöverlåtelse m.m. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 6 mars 2002 (utl 2002:16)

Dnr 868/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:16 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till avtal avseende överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, aktieöverlåtelse m.m.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Börje Vestlund, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Malte Sigemalm, borgarrådet Fare, Inge-Britt Lundin och Bror Stefenson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Börje Vestlund (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Börje Vestlunds (s), Ann-Marie Strömbergs (v) och Per Bolunds (mp) respektive yrkande på avslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat avslå förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Förvärv av AB Glasbrukskvarteret Stadshustrean, org. nr 556556-9596, från Stockholms Stadshus AB för senare överlåtelse till OM Treasury AB godkänns. Köpeskillingen uppgår till 100 000 kr.
 2. Köp- och exploateringsavtal mellan gatu- och fastighetsnämnden och AB Glasbrukskvarteret Stadshustrean avseende fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt markanvisning avseende del av Ladugårdsgärdet 1:10, godkänns. Köpeskillingen uppgår till 191 mnkr.
 3. Avtal om överlåtelse av tomträtten till fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 till AB Glasbrukskvarteret godkänns. Köpeskillingen uppgår till 45 mnkr.
 4. Aktieöverlåtelseavtal för aktier i AB Glasbrukskvarteret till OM Treasury AB godkänns. Köpeskillingen uppgår till 100 000 kr.
 5. Avtal avseende avflyttning från lokal i fastigheten Rådstugan 1 i Gamla Stan (Börshuset), godkänns. Ersättning uppgår till 1 mnkr.
 6. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att snarast ta fram en detaljplan med skyddsföreskrifter för fastigheten.

§21 Justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa (utl 2002:17)

Dnr 1810/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:17 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna en höjning av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa med 2 kr till 40 kr fr.o.m. 1 mars 2002.

§22 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Ormen (Södermalm 7:84) inom stadsdelen Södermalm, Dp 1998-00893-54 (utl 2002:18)

Dnr 1886/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för område vid kvarteret Ormen (Södermalm 7:84) inom stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Cecilia Obermüller, borgarrådet Fare, Mats Sahlin, Kerstin Rossipal och Ewa Törngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anta förslag till detaljplan för område vid kvarteret Ormen (Södermalm 7:84) inom stadsdelen Södermalm, Dp 1998-00893-54.

§23 Motion om behov av nödvändiga åtgärder för att förbättra vattenvård och ledningsnätsunderhåll. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:66) (utl 2001:164)

Dnr 1291/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2001:164 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Margareta Olofsson (v), i vilken hon föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge Stockholm Vatten AB i uppdrag att utreda olika åtgärder för att förbättra vattenvård och ledningsnätsunderhåll.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Cederschiöld, Elisabet Lönngren, Svante Linusson och Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2000:66 av Margareta Olofsson (v) besvaras med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§24 Motion om bättre rutiner för planering av behovet av skollokaler (1998:88) (utl 2002:8)

Dnr 1276/1998

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:8 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Annica Dominius (c), i vilken hon föreslagit att staden bör utarbeta nya rutiner för långsiktig planering av behovet av nya skollokaler.

Ordet innehades av Christopher Ödmann.

Yrkanden

I ärendet hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 1998:88 av Annica Dominius (c) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Utarbetande av nytt taxesystem för fritidshemmen. Skrivelse till kommunstyrelsen av Michael Arthursson (c). Motion om timtaxa på fritidshemmen (1998:93) (utl 2002:9)

Dnr 652/1998

Dnr 1281/1998

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:9 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Annica Dominius (c), i vilken hon föreslagit att staden inför ett system med timtaxa på fritidshemmen.

Ordet innehades av Patricio Rodriguez och Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Patricio Rodriguez (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 1998:93 av Annica Dominius (c) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

 

§26 Interpellation om framtiden för Eggeby Gård (nr 2001:34)

Dnr 1465/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Rebwar Hassan (mp) om framtiden för Eggeby Gård.

Kommunfullmäktige hade den 5 november 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Cederschiöld hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Rebwar Hassan, borgarrådet Cederschiöld och Ann-Margarethe Livh.

§27 Interpellation om ”tankbilsrally” från Norrkö-ping till Värtan (nr 2001:33)

Dnr 1426/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Malte Sigemalm (s) om "tankbilsrally" från Norrköping till Värtan.

Kommunfullmäktige hade den 5 november 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Fare hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Fare, Per Bolund och borgarrådet Cederschiöld.

§28 Interpellation om medborgarkontor (nr 2001:41)

Dnr 1666/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Margareta Olofsson (v) om medborgarkontor.

Kommunfullmäktige hade den 3 december 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Cederschiöld hänvisade till utdelat interpellationssvar ----- Bilaga 10.

I debatten yttrade sig borgarråden Olofsson och Cederschiöld, Inger Stark, Rebwar Hassan och Lilian Falkbäck.

§29 Interpellation om finansborgarrådets syn-punkter på Husbybadets inverkan på antalet besök vid övriga bad i västerort (nr 2001:44)

Dnr 1758/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Annika Billström (s) om finansborgarrådets synpunkter på Husbybadets inverkan på antalet besök vid övriga bad i västerort.

Kommunfullmäktige hade den 17 december 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Cederschiöld hänvisade till utdelat interpellationssvar ----- Bilaga 11.

I debatten yttrade sig borgarråden Billström och Cederschiöld, Christopher Ödmann, Ann-Marie Furumark, Py Börjeson och Hardy Hedman.

§30 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Teres Lindberg (s) om trafikutbildning i grundskolan (nr 2002:13);
 2. av Annett Öhman-Karlsson (s) om effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar (nr 2002:14);
 3. av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) om snötipp som kylanläggning (nr 2002:15);
 4. av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) om Östra City till bilfri zon (nr 2002:16);
 5. av Viviann Gunnarsson (mp) om frivilligkår för snöröjning (nr 2002:17);
 6. av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) om kommunaldemokrati för 2000-talet (nr 2002:18);

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.20.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén