Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-08-26

Sammanträde 2002-08-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borga Läs mer...rrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson

3 Mem. 2002:11. Avsägelse och fyllnadsval.

4 Utl. 2002:79. Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken.

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande se-nast 15 september 2002. Påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra Länken. Skrivelse av Annika Billström (s).

5 Utl. 2002:80. Rapport om upphandling av utredare inom individ- och familjeomsorgen.

§1 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) samt Ulla-Britt Ling-Vannerus (m) utsågs att justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 2 september 2002 kl. 15.00.

§3 Avsägelse och fyllnadsval (mem 2002:11)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:11 om avsägelse och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Alf T Samuelsson (kd) - ledamot tillika ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden -

och förrätta i memorialet föreslaget val.

På förslag av Kerstin Rossipal (kd) utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning

i miljö och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot tillika ordförande: Ewa Samuelsson (kd).

§4 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 15 september 2002

Påbörjad projektering och slutförhandling om finansiering av Norra länken

Skrivelse av Annika Billström (s) (utl. 2002:79)

Dnr 1957/2002, 256/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:79 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra länken.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Catharina Tarras-Wahlberg, borgarråden Nordin och Björklund, Per Bolund, Svante Linusson, Dag Larsson, Hardy Hedman och Viviann Gunnarsson i en ordningsfråga.

Yrkanden

I ärendet hade yrkats

av Catharina Tarras-Wahlberg (s), borgarrådet Olofsson (v), Per Bolund (mp) samt Svante Linusson (sp) att ärendet bordläggs.

av borgarrådet Nordin (m) och Hardy Hedman (kd) avslag på bordläggningsyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Catharina Tarras-Wahlbergs (s), borgarrådet Olofssons (v), Per Bolunds (mp) och Svante Linussons (sp) gemensamma bordläggningsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bordlägga ärendet.

Reservation

Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

§5 Rapport om upphandling av utredare inom individ- och familjeomsorgen (utl 2002:80)

Dnr 2354/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:80 behandlades. Utlåtandet gäller en rapport om upphandling av utredare inom individ- och familjeomsorgen.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Catharina Tarras-Wahlberg, Håkan Tenelius, borgarråden Olofsson och Fare, Hardy Hedman, Paul Lappalainen, Iris Birath, Majken Wennberg, Eivor Karlsson, Inger Stark, Ylva Branting, Ann Mari Engel, Inge-Britt Lundin, borgarrådet Rönngren, Karin Gustafsson, Christopher Ödmann, Joen Lagerberg, Viviann Gunnarsson, Ann-Marie Furumark, borgarrådet Samuelsson, Börje Vestlund, Peter Modesta och Margareta Hedelius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Inger Stark (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Paul Lappalainen (mp) bifall till den likalydande att-satsen nr 1 i socialdemokraternas och vänsterpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen och till att-satserna nr 2, 3 och 4 i miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp den likalydande att-satsen nr 1 i socialdemokraternas och vänsterpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 1 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 1.

Omröstningen utföll med 49 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 1.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Catharina Tarras-Wahlbergs (s), Inger Starks (v) och Paul Lappalainens (mp) yrkanden i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat följande.

Stadsledningskontorets rapport om upphandling av utredare till individ- och familjeomsorgen godkänns.

Särskilda uttalanden

Håkan Tenelius (fp) och Hardy Hedman (kd):
Medborgarna i staden ska kunna lita på socialtjänsten. Den enskildes rättssäkerhet och ärendenas sekretess får aldrig äventyras.

Tidigare har majoriteten fattat beslut om att pröva att lägga ut tre begränsade områden av socialtjänstens icke myndighetsutövande verksamhet på entreprenad. Villkoret för detta var att den enskildes rättssäkerhet skulle vara säkrad liksom att kraven på sekretess och insyn skulle vara uppfyllda. Efter prövoperioden bör en ordentlig utvärdering av verksamheten ske. Innan överklagandet är avgjort i högre instans bör staden inte göra något som kan uppfattas som att man kringgår domstolens beslut.

Det nu aktuella ärendet gäller dock ramupphandling av externa utredare inom individ- och familjeomsorg. Det är alltså inte "socialtjänst på entreprenad" utan rör tillfällen då socialtjänsten av olika anledningar har behov av att ta hjälp utifrån. Därför förutsätter vi att denna ramupphandling skall användas endast i de fall som anges i ärendet (utl. sid. 1752-1753):

 • Vid arbetsanhopning/arbetstoppar som inte kan hanteras med befintlig personal.
 • När vakanser uppstått och man inte tillräckligt snabbt kunnat rekrytera en ny socialsekreterare (för att kunna leva upp till fyramånadersregeln
  i 11 kap 2§ 2 st. SoL).
 • Den person som ska utredas är anställd i förvaltningen eller är förtroendevald och sitter i den ansvariga nämnden.
 • En hotsituation har uppstått och förvaltningens tjänstemän klarar inte av att utföra utredningen.
 • Det har skurit sig mellan förvaltningen och den enskilde och denne känner misstro mot kommunens tjänstemän.

Nämnderna bör noga bevaka att sekretessreglerna följs även när dialog förs med externa utredare.

Rekryteringen till socialtjänsten i stadsdelsnämnderna är en angelägen fråga för att klara det framtida behovet av personal. Ett viktigt led i detta och för att höja kompetensnivån inom förvaltningarna måste personalen erbjudas ett ambitiöst kompetensutvecklingsprogram, precis som sker inom exempelvis äldreomsorgen.

Stella Fare (sp):
Detta ärende handlar inte om ett systemskifte inom socialtjänsten utan om att finna de rätta formerna för att utnyttja externa resurser i socialtjänstens arbete. Det begränsade användandet av externa resurser inom socialtjänstens utredningar som redan i dag utnyttjas, bör ske enligt de former som anges i JO:s utlåtande och med ett ramavtal enligt LOU.

Kontinuitet och kännedom om personer och lokala förhållanden är viktiga faktorer för att garantera kvaliteten i socialtjänstens arbete. Ibland kan det bli nödvändigt att använda utomstående i utredningsarbete eller stöd, t.ex. i samband med kraftig arbetsanhopning och det till följd av semestrar eller sjukdom inte går att lösa med egen personal. Ett annat exempel är om klient och förvaltning är i konflikt.

§6 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Susanne Leinsköld (s) om möjligheten för näringslivet att kunna bidra till en renare och vackrare stad (nr 2002:43);
 2. av Susanne Leinsköld (s) om parkeringssituationen i Stockholm (nr 2002:44);
 3. av Mårten Levin (s) om kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad (nr 2002:45);
 4. av Elisabet Lönngren (s) och Malte Sigemalm (s) om en mänsklig gatumiljö (nr 2002:46).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.04.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén