Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-09-23

Sammanträde 2002-09-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson

2 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

3 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

4 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

5 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

6 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RV

7 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

8 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

9 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

10 Nr 2002:21 av Leif Rönngren (s) om den svåra situationen inom äldreomsorgen. RVI

11 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RV

12 Nr 2002:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om meningsfull sysselsätt-ning för personer med funktionshinder. RV

13 Nr 2002:24 av Yildiz Kafkas (mp) om icke-diskriminerande anställ-ningsförfarande. RVII

14 Nr 2002:25 av Leif Rönngren (s) om långtidssjukskrivningar. RIII

15 Nr 2002:26 av Leif Rönngren (s) om socialbidragstagandet i staden. RV

16 Nr 2002:27 av Maria Hassan (s) om socialtjänstens möjligheter att nå personer med svåra psykiska besvär och missbruk. RV

17 Nr 2002:28 av Margareta Olofsson (v) om yttrandefrihet för stadens anställda. RIII

18 Nr 2002:29 av Ann-Marie Strömberg (v) om bristfällig skötsel av badplatser. RVII

19 Nr 2002:30 av Viviann Gunnarsson (mp) om heminstruktörer. RV

20 Nr 2002:31 av Viviann Gunnarsson (mp) om hälsovådligt utsläpp i Mälaren. RVII

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en revisor hos SMÅA AB och tre nämndemän.
Mem. 2002:10, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mem. 2002:12, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse och en revi-sorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag.

26 Utl. 2002:88. Synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbi-dragssystem för kommuner och landsting. RI

27 Nya valärenden

Mem. 2002:13. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2002:14. Val av ny styrelse i Stockholm MFO AB.

28 Utl. 2002:92. Tilläggsavtal till köpeavtal för Lustgården 10 på Kungsholmen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande se-nast 30 september 2002.

29 Utl. 2002:93. Tillämpningsanvisningar för skolskjutsar i Stockholms stad.

30 Utl. 2002:94. Överenskommelse om att skapa en gemensam gymna-sieregion i Stockholms län.

31 Utl. 2002:95. Förslag om parkering i ytterstaden. Skrivelse av Sten Nordin (m).

32 Utl. 2002:96. Särskilt åtgärdsprogram inom telekom- och IT-branschen.

33 Utl. 2002:97. Dagvattenstrategi för Stockholm.

34 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33). RIV+VII

35 Utl. 2002:78. En bättre barnomsorg. Motion av Annica Dominius (c) (1998:92). Förskolan – första steget i det livslånga lärandet. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (1999:21). RIV

36 Utl. 2002:89. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

37 Utl. 2002:90. Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Väl-lingby och Tensta. Motion av Roger Mogert (s) (2000:68). RIV

38 Utl. 2002:91. Utökning av antalet poströstningslokaler för att un-derlätta valdeltagandet. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2002:11). RI

39 Utl. 2002:98. Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshets-politiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). Förbätt-ringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 30 september 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde (nr 2001:48)

Dnr 1846/2001

Eva Oivio (s) hade lämnat in en interpellation om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Eva Oivio och borgarrådet Samuelsson.

§5 Interpellation om ökningen av missbruket av cannabis (nr 2002:10)

Dnr 427/2002

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om ökningen av missbruket av cannabis.

Kommunfullmäktige hade den 18 februari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I ärendet yttrade sig borgarrådet Rönngren.

§7 Interpellation om försöks- och träningslägenheter (nr 2002:16)

Dnr 1092/2002

Carin Jahn (s) hade lämnat in en interpellation om försöks- och träningslägen-heter.

Kommunfullmäktige hade den 8 april 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 4.

§8 Interpellation om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten (nr 2002:17)

Dnr 1093/2002

Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) hade lämnat in en interpellation om konkurrensutsättningen av socialtjänsten.

Kommunfullmäktige hade den 8 april 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Eva Louise Erlandsson-Slorach, borgarrådet Axén Olin och Ann-Marie Strömberg.

§10 Interpellation om den svåra situationen inom äldreomsorgen (nr 2002:21)

Dnr 1619/2002

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om den svåra situationen inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige hade den 27 maj 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rydell hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 6.

I ärendet yttrade sig borgarrådet Rönngren.

§11 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2002:22.

§12 Interpellation om meningsfull sysselsätt-ning för personer med funktionshinder (nr 2002:23)

Dnr 1621/2002

Viviann Gunnarsson (mp) hade lämnat in en interpellation om meningsfull sysselsättning för personer med funktionshinder.

Kommunfullmäktige hade den 27 maj 2002 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 7.

§13 Interpellation om icke-diskriminerande anställ-ningsförfarande (2002:24)

Dnr 2035/2002

Yildiz Kafkas (mp) hade lämnat in en interpellation om icke-diskriminerande anställningsförfarande.

Kommunfullmäktige hade den 2 september 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 8.

§14 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31 för år 2002.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.20 - 17.00.

§15 Muntlig frågestund

Anmäldes att inga frågor förelåg.

 

Sammanträdet ajournerades till kl. 18.00.

§16 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 11 september 2002 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2002.

Till ersättare efter Johan Jakobsson (fp) hade utsetts Erika Jonés (fp).

 

§17 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§18 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 30 september 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§19 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

av den 12 september 2002

Dnr 311-352/2002

med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av Långbro sjukhusområde (etapp 1) i stadsdelen Långbro (KF:s beslut den 18 mars 2002, § 25).

§20 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 27 på föredragningslistan före punkt nr 26.

§21 Valkommentarer

Ordet innehades av borgarråden Cederschiöld, Billström, Olofsson och Björklund samt Hardy Hedman, Christopher Ödmann och borgarrådet Fare.

§22 Fyllnadsval (mem 15 och 20 för år 2001, mem 2, 8, 10 och 12 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15 och 20 för år 2001 samt nr 2, 8, 10 och 12 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2), en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en revisor hos SMÅA AB, tre nämndemän (mem. 2002:8), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2002:10), en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse samt en revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag (mem. 2002:12).

§23 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2002:13)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:13 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av fem nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Hans Karlsson - revisor hos Birka Värme Holding - och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

hos Birka Värme Holding för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till revisor: Johan Dyrefors;

till revisorssuppleant: Roland Nilsson.

Bilagor
2002:13 (8 kb)

§24 Val av ny styrelse i Stockholm MFO AB (mem 2002:14)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:14 om val av ny styrelse i Stockholm MFO AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i Stockholm MFO AB för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

till ledamot tillika ordförande: Per Blomstrand;

till ledamot tillika vice ordförande: Gull Axén;

till ledamöter: Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Marie Wallhammar;

till suppleant: Gunnar Björkman.

Bilagor
2002:14 (6 kb)

§25 Synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbi-dragssystem för kommuner och landsting (utl 2002:88)

Dnr 2208/2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§26 Tilläggsavtal till köpeavtal för Lustgården 10 på Kungsholmen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande se-nast 30 september 2002. (utl 2002:92)

Dnr 1725/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:92 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om tilläggsavtal till köpeavtalet för Lustgården 10 på Kungsholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ann-Marie Strömberg, Börje Vestlund och Viviann Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Tilläggsavtal till köpeavtalet för försäljningen av fastigheten Lustgården 10 på Kungsholmen, bilaga till utlåtandet, godkänns.

§27 Tillämpningsanvisningar för skolskjutsar i Stockholms stad (utl 2002:93)

Dnr 1366/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:93 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillämpningsanvisningar för skolskjutsar i Stockholms stad.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson och borgarrådet Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nilsson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anta "Tillämpningsanvisningar för skolskjutsar i Stockholms stad" enligt bi-laga 2 till utlåtandet.

§28 Överenskommelse om att skapa en gemensam gymna-sieregion i Stockholms län (utl 2002:94)

Dnr 1911/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:94 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län.

Ordet innehades av Claes-Göran Jacobson, borgarrådet Nilsson, Christopher Ödmann, borgarrådet Björklund, Kristina Alvendal och Helve Tsai.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nilsson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Claes-Göran Jacobson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Överenskommelse om att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län godkännes, bilaga 2 till utlåtandet.

§29 Förslag om parkering i ytterstaden. Skrivelse av Sten Nordin (m) (utl 2002:95)

Dnr 376/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om parkering i ytterstaden.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Viviann Gunnarsson, Svante Linusson, Börje Vestlund, Hardy Hedman, borgarrådet Nordin, Inge-Britt Lundin och Svante Linusson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) och Svante Linusson (sp) bifall till att-sats nr 1 i miljöpartiets och till att-sats nr 2 i vänsterpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Det generella zonparkeringsförbudet som gäller i ytterstaden upphävs, med undantag för industriområdena Västberga, Årstadal och Årsta partihallar där zonparkeringsförbudet skall gälla även i fortsättningen.
 2. Arbetet med omläggningen skall bedrivas i den takt det är praktiskt möjligt, med start i Kista och Rinkeby.
 3. Där så är möjligt skall kantstensparkering tillåtas.
 4. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att utfärda parkeringsbestämmelser.
 5. Ökade kostnader för skyltning får beaktas i samband med upprättande av budget för år 2003.

§30 Särskilt åtgärdsprogram inom telekom- och IT-branschen (utl 2002:96)

Dnr 2120/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:96 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om särskilt åtgärdsprogram inom telekom- och IT-branschen. Ny sida anmäldes och utdelades ---------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Ordet innehades av borgarrådet Cederschiöld, Anders Broberg, Elisabeth Brandt-Ygeman och Christopher Ödmann.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till inriktning för åtgärder inom telekom- och IT-sektorn godkänns.
 2. Näringslivsnämnden tillförs 3,1 mnkr för projekten mCity, Strategiska EU-projekt, Kista Open Net och Mentorskapsprogrammet. Finansiering sker genom Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2002 års budget.

§31 Dagvattenstrategi för Stockholm (utl 2002:97)

Dnr 1075/2002

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 71, 78, 89 och 90 för år 2002.

§33 Motion om utökning av antalet poströstningslokaler för att underlätta valdeltagandet (2002:11) (utl 2002:91)

Dnr 420/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:91 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Juan Carlos Cebrián (s) om utökning av antalet poströstningslokaler för att underlätta valdeltagandet.

Ordet innehades av Juan Carlos Cebrián, Svante Linusson, Peter Modesta och borgarrådet Cederschiöld.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Motion 2002:11 av Juan Carlos Cebrián (s) om utökning av antalet poströstningslokaler för att underlätta valdeltagandet får anses besvarad med vad som anförts i ärendet.
 2. Valnämnden får i uppdrag att vid behov återkomma med förslag till initiativ som staden kan ta gentemot regeringen för att finna en bättre lösning angående ansvarsfördelningen.

§34 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:98.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.30.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Jan Hult