Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-10-07

Sammanträde 2002-10-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; bor Läs mer...garrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Utl 2002:88 Synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbidragssystem för kommuner och landsting RI

5 Utl 2002:97 Dagvattenstrategi för Stockholm RI + VII

6 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33). RIV+VII

7 Utl. 2002:78. En bättre barnomsorg. Motion av Annica Dominius (c) (1998:92). Förskolan – första steget i det livslånga lärandet. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (1999:21). RIV

8 Utl. 2002:89. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

9 Utl. 2002:90. Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Väl-lingby och Tensta. Motion av Roger Mogert (s) (2000:68). RIV

10 Utl. 2002:98. Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshets-politiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). Förbätt-ringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). RV

11 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

12 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

13 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

14 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

15 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RV

16 Nr 2002:25 av Leif Rönngren (s) om långtidssjukskrivningar. RIII

17 Nr 2002:26 av Leif Rönngren (s) om socialbidragstagandet i staden. RV

18 Nr 2002:27 av Maria Hassan (s) om socialtjänstens möjligheter att nå personer med svåra psykiska besvär och missbruk. RV

19 Nr 2002:28 av Margareta Olofsson (v) om yttrandefrihet för stadens anställda. RIII

20 Nr 2002:29 av Ann-Marie Strömberg (v) om bristfällig skötsel av badplatser. RI

21 Nr 2002:30 av Viviann Gunnarsson (mp) om heminstruktörer. RV

22 Nr 2002:31 av Viviann Gunnarsson (mp) om hälsovådligt utsläpp i Mälaren. RVII

§1 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 14 oktober 2002 kl. 15.00.

§3 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§4 Synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbidragssystem för kommuner och landsting (utl 2002:88)

Dnr 2208/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:88 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende med synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbidragssystem för kommuner och landsting.

Ordet innehades av borgarråden Cederschiöld och Billström, Anders Broberg, borgarrådet Olofsson och Svante Linusson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna redovisade synpunkter på nuvarande utjämnings- och statsbidragssystem för kommuner och landsting.

Särskilt uttalande

Borgarråden Billström (s) och Olofsson (v) hänvisade till sitt gemensamma särskilda uttalande i kommunstyrelsen.

§5 Dagvattenstrategi för Stockholm (utl 2002:97)

Dnr 1075/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om dagvattenstrategi för Stockholm.

Ordet innehades av Lillemor Lindberg, Elisabet Lönngren, borgarrådet Cederschiöld, Viviann Gunnarsson, Inge-Britt Lundin, borgarråden Olofsson och Samuelsson samt Svante Linusson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Cederschiöld (m), Inge-Britt Lundin (fp), borgarrådet Samuelsson (kd), Elisabet Lönngren (s), borgarrådet Olofsson (v) och Svante Linusson (sp) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag tillsammans med borgarrådet Cederschiölds (m), Inge-Britt Lundins (fp), borgarrådet Samuelssons (kd), Elisabet Lönngrens (s), borgarrådet Olofssons (v) och Svante Linussons (sp) gemensamma förslag varemot ställdes Viviann Gunnarssons (mp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag samt borgarrådet Cederschiölds (m), Inge-Britt Lundins (fp), borgarrådet Samuelssons (kd), Elisabet Lönngrens (s), borgarrådet Olofssons (v) och Svante Linussons (sp) gemensamma förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Förslaget till dagvattenstrategi för Stockholms stad godkänns.
 2. Överföring av 2,4 mnkr från stadsdelsnämnderna till gatu- och fastighetsnämnden för ändamålet får beaktas i samband med upprättande av 2003 års budget.
 3. Dagvattenstrategin kompletteras med att staden ska söka nya platser för landtippning av snö.

§6 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 71, 78, 89, 90 och 98 för år 2002.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 7, 13, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31 för år 2002.

§8 Muntlig frågestund

Anmäldes att inga frågor förelåg.

§9 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Axel Wennerholm (m) om återinförande av titeln borgmästare för finansborgarrådet (nr 2002:48);
 2. av Louise du Rietz-Svenson (m) om införande av seniorlärare som en kvalitetshöjande faktor i skolan (nr 2002:49);
 3. av Margareta Olofsson (v) och Dick Urban Vestbro (v) om att använda tunnelbanan för godstransporter (nr 2002:50);
 4. av Svante Linusson m.fl. (sp) om tillgång till valsedlar (nr 2002:51);
 5. av Svante Linusson (sp) om införande av biogasdrivna sjöbussar (nr 2002:52);
 6. av Svante Linusson (sp) om försök med direktval till stadsdelsnämnderna (nr 2002:53);
 7. av Svante Linusson (sp) om bortforsling av cykelskräp (nr 2002:54);
 8. av Svante Linusson (sp) om högre miljökrav till sjöss (nr 2002:55).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§10 Anförande av ordföranden m m

Under erinran om att sammanträdet var det sista under innevarande mandatperiod framförde ordföranden i ett anförande kommunfullmäktiges och kommunens tack till de fullmäktigeledamöter, vilka med periodens utgång utträder ur fullmäktige.

Ordföranden riktade även ett särskilt tack till personalen vid KF/KS kansli och övriga tjänstemän.

Ordet innehades även av förste vice ordföranden, som framförde kommunfullmäktiges tack till avgående ordföranden Axel Wennerholm.

Slutligen innehades ordet av borgarrådet Cederschiöld som i egenskap av ålderspresident tackade ordföranden Axel Wennerholm för arbetet samt tackade fullmäktige för sin tid som ledamot.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.05.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén