Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-01-20

Sammanträde 2003-01-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågo Läs mer...r. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

5 Anmälan av inkomna skrivelser

6 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:8, i vad avser val av en revisor hos SMÅA AB.
Mem. 2002:12, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Dalhei-mers donationsstiftelse.
Mem. 2002:15, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stock-holms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB och ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress.
Mem. 2002:16, i vad avser val av vice ordförande i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB.
Mem. 2002:17, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen.
Utl. 2002:102, i vad avser val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Mem. 2002:22, i vad avser val av en revisorsersättare i revisors-grupp 2, en revisorsersättare i revisorsgrupp 3, en revisorsersättare i revisorsgrupp 4, två revisorer och två revisorsersättare för gransk-ning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, en revisor och en revisors-suppleant hos stiftelsen Barnens Dag, en revisor hos stiftelsen för gamla trotjänarinnor, en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Fredric Eens Minne, en revisor hos stiftelsen Konung Os-car I:s Minne, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Wil-helm Govenii Minne, en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, en revisor och en revisorssup-pleant hos stiftelsen Stockholm år 2004, en revisor hos Skärgårds-stiftelsen i Stockholms län, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.
Mem. 2002:24, i vad avser val av en ledamot och fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden och en ersättare i integrations-nämnden.
Mem. 2002:25, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för C F Lundströms stiftelse, två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum och en ledamot i styrel-sen för stiftelsen Hotellhem i Stockholm.
Mem. 2002:26, i vad avser val av 57 nämndemän.
Mem. 2002:28, i vad avser val av en god man enligt fastighetsbild-ningslagen.
Mem. 2002:29, i vad avser val av en suppleant i Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte.
Mem. 2002:34, i vad avser val av 53 ombud och 53 ersättare till för-bundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

7 Nya valärenden

Mem. 2002:35. Avsägelse och fyllnadsval.
Mem. 2003:1. Val av lekmannarevisorer och suppleanter hos bolag.
Mem. 2003:2. Val av ledamöter och suppleanter i bolag inom kon-cernen Stockholms Stadshus AB.
Mem. 2003:3. Val av ledamöter och suppleanter i bolag.
Mem. 2003:4. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrel-serna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB.
Mem. 2003:5. Nominering av styrelseledamöter, revisor och revi-sorssuppleanter i Birka Värme Holding.
Mem. 2003:6. Val av ombud och ersättare till Svenska kommunför-bundets kongress.

8 Utl. 2003:1. Arvodering av förtroendevald.

9 Utl. 2003:2. Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämför-ligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 februari 2003.

10 Utl. 2003:3. Namn för tunnel, Tomtebodatunneln.

11 Utl. 2003:4. Namn för skola inom stadsdelen Långbro.

12 Utl. 2003:5. Namn för torg inom stadsdelen Kungsholmen.

13 Utl. 2003:6. Namn för torg inom stadsdelen Gamla stan.

14 Utl. 2003:7. Namn för park inom stadsdelen Flysta.

15 Utl. 2003:8. Förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 inom stadsdelar-na Nockebyhov och Åkeshov, Dp 1998-05488-54.

16 Utl. 2003:9. Användning av miljövänliga däck. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17).

17 Nr 2002:32 av Rolf Könberg (m) om hotad demokrati. RV

18 Nr 2003:1 av Kristina Axén Olin (m) om ökad segregation. RVI

19 Nr 2003:2 av Kristina Axén Olin (m) om skattechocken. RI

20 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

21 Nr 2003:4 av Kristina Axén Olin (m) om skattetrycket och skattesy-stemet. RI

22 Nr 2003:5 av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier. RIV

23 Nr 2003:6 av Mikael Söderlund (m) om bebyggelse i Värtan. RII

§1 Justering

Andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) och Mikael Söderlund (m) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 27 januari 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Barnomsorgsgarantin

Mikael Söderlund (m) ställde en fråga om barnomsorgsgarantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 2. Framtiden för återvinningsstationerna på Norrmalm

Anders Broberg (kd) ställde en fråga om framtiden för återvinningsstationerna på Norrmalm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Broberg och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 3. Förskolan

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Kvinnojourer - skyddat boende

Desirée Pethrus-Engström (kd) ställde en fråga om kvinnojourer - skyddat boende.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Desirée Pethrus-Engström och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 5. Gymnasium för döva och hörselskadade

Karl Bern (fp) ställde en fråga om gymnasium för döva och hörselskadade.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 6. Bostäder i Värtahamnen

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om bostäder i Värtahamnen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Börjesson.

 

 

Fråga nr 7. Äldreomsorgen

Birgitta Rydell (fp) ställde en fråga om äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgitta Rydell och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 8. Skattechocken och företagandet

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om skattechocken och företagandet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

§4 Upprop

Kl. 18.09 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§5 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, andre vice ordföranden och Mikael Söderlund (m) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 27 januari 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§6 Ändring av sammanträdestider och inställt sammanträde

Ordföranden anmälde följande:

Budgetsammanträdet som var planerat till den 12 och 13 juni ändras nu till den 16 och 17 juni 2003 kl. 10.00.

Sammanträdet den 3 februari är inställt.

§7 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrättens i Stockholms Län beslut

av den 20 december 2002

Dnr 323-1288/2001

Beslut (20 december) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (8 april 2002 § 13) avseende beslut om principer vid försäljning av sommargårdar inklusive redovisning till donationsfonder (överklagandet avslås)

Länsrättens i Stockholms Län beslut

av den 30 december 2002

Dnr 327-1448/2002

Beslut (30 december) med anledning av ansökan om överprövning enligt LOU av stadens upphandling till hemtjänst i ordinärt boende avseende såväl omvårdnadsinsatser som servicetjänster samt ledsagning och avlösning till funktionshindrade (ingripande enligt LOU avslås)

 

Länsrättens i Stockholms Län beslut

av den 30 december 2002

Dnr 311-1485/1999

Beslut (30 december) med anledning av besvär över kommunfulläktiges beslut (4 oktober 1999 § 15) avseende "Stockholm inför framtiden" (Österleden) (överklagandet avslås)

§8 Fyllnadsval (mem. 8, 12, 15 och 16 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 12, 15 och 16 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse (mem. 2002:12).

Val av en revisor hos SMÅA AB (mem. 2002:8), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress (mem. 2002:15) och en vice ordförande i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB (mem. 2002:16) utgår.

§9 Val av en ersättare i kommunstyrelsen (mem. 2002:17)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:17 om val av en ersättare i kommunstyrelsen behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i kommunstyrelsen för tiden intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 16 oktober 2006:

till ersättare: Leif Rönngren (s).

Bilagor
2002:17 (7 kb)

§10 Val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (utl. 2002:102)

Dnr 011-2915/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:102 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2006:

till ersättare: Fredrik Wallén (kd).

§11 Val av revisorer hos kommunala nämnder (mem. 2002:22)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:22 om val av revisorer hos kommunala nämnder behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val två revisorer och två revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i revisorsgrupp 2 för åren 2003-2006:

till revisorsersättare: Gunilla Hansson (s);

i revisorsgrupp 3 för åren 2003-2006:

till revisorsersättare: Gunilla Claesson (s);

i revisorsgrupp 4 för åren 2003-2006:

till revisorsersättare: Roland Hellberg (s).

§12 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. (mem. 2002:23)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:23 om val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Fredric Eens Minne och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne för år 2003:

till revisorssuppleant: Barbro Hedman (s);

hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2003:

till revisor: Lillemor Holmén (m);

till revisorssuppleant: Jan Arbelund (s);

hos Stiftelsen för gamla trotjänarinnor för år 2003:

till revisor: Siv Kimbré (s);

hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för år 2003:

till revisor: Siv Lindh (s);

hos Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne för år 2003:

till revisor: Roland Hellberg (s);

hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne för år 2003:

till revisor: Gunilla Hansson (s);

hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för år 2003:

till revisor: Börje Linder (s);

till revisorssuppleanter: Hans Ravelius (s), Britt Hedlund (m);

hos Stiftelsen Stockholm år 2004 för år 2003:

till revisor: Gun Risberg (s);

till revisorssuppleant: Erik Boberg (m);

hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2003:

till revisor: Barbro Hedman (s);

 

hos Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för åren 2003-2006:

till revisor: Siv Lindh (s);

till revisorssuppleant: Birgitta Krebs (m).

§13 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2002:24)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:24 om val av ledamöter och ersättare i nämnder behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Rinkeby för år 2003:

till ledamot: Sadia Mumin Omar (s):

i integrationsnämnden för år 2003:

till ersättare: Christina Elffors Sjödin (m).

§14 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser (mem. 2002:25)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:25 om val av ledamöter och suppleanter i stiftelser behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val en ledamot och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för C F Lundströms stiftelse för åren 2003-2006:

till ledamot: Magnus Sundgren (opol);

 

i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för åren 2003-2006:

till ledamot: Margareta Olofsson (v);

i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2003:

till ledamot: Erika Jonés (fp);

till suppleant: Paul Forsell (kd).

§15 Val av nämndemän (mem. 2002:26)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:26 om val av nämndemän behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till nämndemän för åren 2003 - 2006 ----------------------------------------- Bilaga 2.

Val av fyra nämndemän bordlades -------------------------------------------- Bilaga 2.

§16 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2002:28)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:28 om val av gode män enligt fastighetsbildningslagen behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en god man enligt fastighetsbildningslagen.

§17 Val av suppleant i Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte (mem. 2002:29)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:29 om val av suppleant i Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte behandlades.

 

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i Föreningen för Baltiskt-Nordiskt kulturutbyte för år 2003:

till suppleant: Anne Wompa (m).

Bilagor
2002:29 (6 kb)

§18 Val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stock-holms län, KSL (mem. 2002:34)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2002:34 om val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för åren 2003 - 2006 ------------------------------------------------ Bilaga 3.

Val av fem ersättare bordlades ------------------------------------------- Bilaga 3.

§19 Avsägelse och fyllnadsval (mem. 2002:35)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:35 behandlades. Memorialet gäller avsägelse och fyllnadsval.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Leif Rönngren (s) - ledamot i kommunstyrelsen.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, d.v.s. den 16 oktober 2006:

till ledamot: Tomas Rudin (s).

Bilagor
2002:35 (7 kb)

§20 Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter hos bolag (mem. 2003:1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:1 behandlades. Memorialet gäller val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter hos bolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

 1. att utse
  1. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  2. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  3. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  4. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  5. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  6. en lekmannarevisor och en suppleant hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  7. en lekmannarevisor och en suppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  8. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Vatten AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  9. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  10. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  11. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  12. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stadsteater AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  13. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Globe Arena Fastigheter AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  14. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stockholm Globe Arena för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  15. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Visitors Board AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  16. en lekmannarevisor och en suppleant hos Fastighets AB Bangårdsposten för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  17. en lekmannarevisor och en suppleant hos Fastighets AB Norrmalm 4:3 för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  18. en lekmannarevisor och en suppleant hos SMÅA AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av två lekmannarevisorssuppleanter enligt ----------- Bilaga 4.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter hos bolag enligt ---------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

§21 Val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stads-hus AB (mem. 2003:2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:2 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

 1. att utse
  1. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadshus AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  2. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för AB Familjebostäder dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  3. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för AB Stockholmshem dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  4. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för Stockholms Bostadsförmedling AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  5. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  6. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  7. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholm Vatten AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  8. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholms Hamn AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  9. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för AB Stokab dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  10. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  11. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  12. sex ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Globe Arena Fastigheter AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  13. sex ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  14. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för FB Servicehus AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige,
  15. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
 1. att nominera
  1. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, samt sju suppleanter i styrelsen för Svenska Bostäder AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
 2. att i samband med ovan föreslagna val av suppleanter i styrelserna bestämma den ordning i vilken suppleanterna skall inträda i tjänstgöring.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av två ledamöter och fem ersättare enligt --------------- Bilaga 5.

 

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg/nominerade kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och suppleanter i ovannämnda bolag samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna enligt -------- Bilaga 5.

§22 Val av ledamöter och suppleanter i bolag (mem. 2003:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:3 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i bolag.

 

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. utse
  1. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Fastighets AB Norrmalm 4:3 för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige,
  2. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige,
  3. en ledamot i Keflavik Fastighets AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  4. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007,
  5. en ledamot och en suppleant i styrelsen för SMÅA AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007
 1. att i samband med ovan föreslagna val av suppleanter i styrelserna bestämma den ordning i vilken suppleanterna skall inträda i tjänstgöring.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga ärendet.

Bilagor
2003:3 (9 kb)

§23 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:4 behandlades. Memorialet gäller nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. nominera fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2003 till och med ordinarie bolagsstämma 2004
 2. nominera fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Business Arena Stockholm AB (BAS) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2003 till och med ordinarie bolagsstämma 2004.

Härefter nominerade kommunfullmäktige

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2003 till och med ordinarie bolagsstämma 2004:

till ledamot tillika ordförande: Mats Hulth (s);

till ledamöter: Barry Andersson (s), Majvi Andersson (s), Sten Nordin (m), Lennart Rydberg (fp);

till suppleanter: Heidie Jonsson (s), Bo Bladholm (m);

i styrelsen för Business Arena Stockholm AB (BAS) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2003 till och med ordinarie bolagsstämma 2004:

till ledamöter: Elisabeth Brandt Ygeman (s), Olle Hammarström (s), Berit Kruse (s), Madeleine Raukas (m), Lotta Edholm (fp);

till suppleanter: Claes-Göran Jacobson (v), Anders Johansson (m).

Bilagor
2003:4 (8 kb)

§24 Nominering av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleanter i Birka Värme Holding (mem. 2003:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:5 behandlades. Memorialet gäller nominering av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleanter i Birka Värme Holding.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

nominera fyra styrelseledamöter, en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant till Birka Värme Holding för tiden till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisor och en revisorssuppleant.

Härefter nominerade kommunfullmäktige

i Birka Värme Holding för tiden till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma:

till ledamöter: Börje Berglund (s), Ulla Jöhnk (s), Sten Nordin (m), Hadar Cars (fp).

Bilagor
2003:5 (9 kb)

§25 Val av ombud och ersättare till Svenska kommunförbundets kongress (mem. 2003:6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:6 behandlades. Memorialet gäller val av ombud och ersättare till Svenska kommunförbundets kongress.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

för perioden fram till nästa ordinarie kongress utse 33 ombud för Stockholms kommun till Svenska kommunförbundets kongress jämte ersättare för dessa samt bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inkallas.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av ett ombud och en ersättare enligt ------------------ Bilaga 6.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ombud och ersättare samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ---------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§26 Arvodering av förtroendevald (utl. 2003:1)

Dnr 019-3185/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Christer Öhgren (50%) enligt utlåtandet.

Det antecknades att Christer Öhgren (mp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

Bilagor
2003:1 (8 kb)

§27 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 februari 2003 (utl. 2003:2)

Dnr 303-3188/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 februari 2003.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Stellan Hamrin, Berthold Gustavsson, Björn Ljung, borgarrådet Billström och Ulla Ericson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställs i enlighet med renhållningsnämndens förslag, bilaga 1 till utlåtandet, att gälla från och med den 1 februari 2003.
 2. Ökade kostnader och intäkter för renhållningsnämnden om 13,3 mnkr får redovisas i samband med kommunstyrelsens ärende angående Avstämning av budget 2003 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan.
Bilagor
2003:2 (85 kb)

§28 Namn för tunnel, Tomtebodatunneln (utl. 2003:3)

Dnr 312-1874/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för tunnel, Tomtebodatunneln.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Tomtebodatunneln som nytt namn för tunnel.

Bilagor
2003:3 (8 kb)

§29 Namn för skola inom stadsdelen Långbro (utl. 2003:4)

Dnr 312-2551/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:4 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för skola inom stadsdelen Långbro.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Långbrodalsskolan som nytt namn för skola inom stadsdelen Långbro.

Bilagor
2003:4 (9 kb)

§30 Namn för torg inom stadsdelen Kungsholmen (utl. 2003:5)

Dnr 312-2555/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för torg inom stadsdelen Kungsholmen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Grubbenstorget som nytt namn för torg inom stadsdelen Kungsholmen.

Bilagor
2003:5 (8 kb)

§31 Namn för torg inom stadsdelen Gamla stan (utl. 2003:6)

Dnr 312-2558/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:6 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för torg inom stadsdelen Gamla stan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Sven Vintappares Torg som nytt namn för torg inom stadsdelen Gamla stan.

Bilagor
2003:6 (8 kb)

§32 Namn för park inom stadsdelen Flysta (utl. 2003:7)

Dnr 312-2561/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:7 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park inom stadsdelen Flysta.

 

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Palmérsparken som nytt namn för park inom stadsdelen Flysta.

Bilagor
2003:7 (8 kb)

§33 Förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 inom stadsdelarna Nockebyhov och Åkeshov, Dp 1998-05488-54 (utl. 2003:8)

Dnr 311-3250/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:8 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 inom stadsdelarna Nockebyhov och Åkeshov, Dp 1998-05488-54. Detaljplanen avser att möjliggöra uppförandet av ett hundstall.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller, Ann-Marie Strömberg och Lotta Edholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anta förslag till detaljplan för Åkeshov 1:1 inom stadsdelarna Nockebyhov och Åkeshov, Dp 1998-05488-54.

§34 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:9.

§35 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Rolf Könberg (m) om hotad demokrati (nr 2002:32);
 2. av Kristina Axén Olin (m) om ökad segregation (nr 2003:1);
 3. av Kristina Axén Olin (m) om skattechocken (nr 2003:2);
 4. av Sten Nordin (m) om trängselavgifter (nr 2003:3);
 5. av Kristina Axén Olin (m) om skattetrycket och skattesystemet (nr 2003:4);
 6. av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier (nr 2003:5);
 7. av Mikael Söderlund (m) om bebyggelse i Värtan (nr 2003:6).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.55.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn