Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-02-17

Sammanträde 2003-02-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2002:32 av Rolf Könberg (m) om hotad demokrati. RV

3 Nr 2003:1 av Kristina Axén Olin (m) om ökad segregation. RVI

4 Nr 2003:2 av Kristina Axén Olin (m) om skattechocken. RI

5 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

6 Nr 2003:4 av Kristina Axén Olin (m) om skattetrycket och skattesy-stemet. RI

7 Nr 2003:5 av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier. RIV

8 Nr 2003:6 av Mikael Söderlund (m) om bebyggelse i Värtan. RII

9 Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

10 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

14 Anmälan av inkomna skrivelser

15 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:12, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Dalhei-mers donationsstiftelse.
Mem. 2002:22, i vad avser val av två revisorer och två revisorser-sättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvalt-ning.
Mem. 2002:23, i vad avser val av två revisorssuppleanter hos stiftel-sen Fredric Eens Minne och en revisorssuppleant hos stiftelsen Wil-helm Govenii Minne.
Mem. 2002:24, i vad avser val av fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden och en ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
Mem. 2002:25, i vad avser val av en ledamot och två suppleanter i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum och en supple-ant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation.
Mem. 2002:26, i vad avser val av fyra nämndemän.
Mem. 2002:27, i vad avser val av en ledamot i Stockholms centrums första övervakningsnämnd.
Mem. 2002:28, i vad avser val av en god man enligt fastighetsbild-ningslagen.
Mem. 2002:34, i vad avser val av fem ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 2003:1, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos CentrumKompaniet i Stockholm AB och en lekmannarevisorssup-pleanter hos SMÅA AB.
Mem. 2003:2, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stock-holms Bostadsförmedling AB, en ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en leda-mot och en suppleant i styrelsen för FB Servicehus AB och en sup-pleant i styrelsen för Stockholm Visitors Board.
Mem. 2003:3, i vad avser val av styrelse för Fastighets AB Norr-malm 4:3, Fastighets AB Bangårdsposten, Keflavik Fastighets AB, Stockholm år 2004 AB och SMÅA AB.
Mem. 2003:5, i vad avser nominering av auktoriserad revisor och revisorssuppleant hos Birka Värme Holding.
Mem. 2003:6, i vad avser val av ett ombud och en ersättare till Svenska kommunförbundets kongress.

16 Nya valärenden

Mem. 2003:7. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2003:8. Val av en revisor och en revisorssuppleant hos stiftel-sen Tyrestaskogen.
Mem. 2003:9. Val av en revisor och en revisorssuppleant hos Han-delshögskolan.

17 Utl. 2003:10. Ändring av valdistriktsindelning i valkrets 1 Sofia och valkrets 5 Skärholmen.

18 Utl. 2003:11. Överenskommelse för ökat bostadsbyggande i länet. Landshövding Mats Hellströms bostadsuppdrag.

19 Utl. 2003:12. Arvodering av förtroendevald.

20 Utl. 2003:13. Idrottshall vid Sköndalsskolan – beslut om genomfö-rande.

21 Utl. 2003:14. Namn för gata inom stadsdelen Flaten.

22 Utl. 2003:15. Miljöprogram för Stockholm 2002-2006. Så upplever stockholmarna sin stad med perspektiv på hållbar utveckling. Del-rapport över arbetet med Stockholms indikatorer för hållbar utveck-ling.

23 Utl. 2003:9. Användning av miljövänliga däck. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17). RVIII

24 Nr 2003:9 av Sten Nordin (m) och Förbifart Stockholm. RIII

25 Nr 2003:10 av Ewa Samuelsson (kd) om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna. RIV

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 24 februari 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 32 för år 2002 samt interpellationerna nr 1, 2, 3, 4, 5 och 6 för år 2003.

§4 Ändring i föredragsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 24 och 25 på dagordningen före punkt nr 11.

§5 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen (nr 2003:7);
 2. av Henrik Wallgren (m) om "Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?" (nr 2003:8);
 3. av Sten Nordin (m) om Förbifart Stockholm (nr 2003:9);
 4. av Ewa Samuelsson (kd) om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna (nr 2003:10).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.05 - 17.00.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Flödeseffektivisering

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om flödeseffektivisering (alternativ till biltullar).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 2. Effekter av en nedläggning av polisens traffickinggrupp

Desirée Pethrus Engström (kd) ställde en fråga om effekter av en nedläggning av polisens traffickinggrupp.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Desirée Pethrus Engström och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 3. Folkomröstning om trängselavgifter före beslut

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om folkomröstning om trängselavgifter före beslut.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 4. Försörjningsstödet och trängselavgifter

Inge-Britt Lundin (fp) ställde en fråga om försörjningsstödet och trängselavgifter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 5. Biltullars miljöeffekter

Erik Wassén (fp) ställde en fråga om biltullars miljöeffekter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Erik Wassén och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 6. Segregationseffekter av trängselavgifter

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om segregationseffekter av trängselavgifter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 7. Snöröjningen

Anna Starbrink (fp) ställde en fråga om snöröjningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anna Starbrink och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 8. Tak-över-huvud-garantin

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om tak-över-huvud-garantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Olofsson.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.40 - 18.00.

§7 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§8 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 24 februari 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§9 Avskrivna motioner

 1. Adem Tütüncü (s) hade återkallat motion nr 2000:28 om genomförande av en Stockholmsskolornas idrottscup.
 2. Kersti Py Börjeson (s) och Erik Nilsson (s) hade återkallat motion nr 2000:32 om nödvändiga idrottsinvesteringar.
 3. Kersti Py Börjeson m.fl. (s) hade återkallat motion nr 2000:33 om behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan.
 4. Roger Mogert (s) hade återkallat motion nr 2001:27 om sänkta hyror på Söderstadion och Stockholms Stadion.
 5. Roger Mogert (s) hade återkallat motion nr 2001:39 om stadens ansvar för att främja uppkomsten av ett alkoholfritt kultur- och fritidsutbud för samtliga medborgare.
 6. Margareta Olofsson (v) hade återkallat motion nr 2001:49 om folkomröstning om utförsäljning av allmännyttan.
 7. Roger Mogert (s) hade återkallat motion nr 2001:77 om "Avgiftsfria loppmarknader för bl.a. skolklasser".
 8. Roger Mogert (s) hade återkallat motion nr 2001:78 om stadens rätt att bortforsla fordon utan registreringsskyltar - "ta fast fortkörarna när de står still".

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Namninsamlingar för folkomröstningar om trängselavgifter/biltullar

Från Motormännens Riksförbund (Dnr 314-321/2003).

Från Moderata samlingspartiet (Dnr 314-425/2003).

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström i en ordningsfråga.

§11 Extra sammanträde den 10 juni 2003

Ordföranden anmälde att ett extra sammanträde med kommunfullmäktige kommer att äga rum tisdagen den 10 juni 2003 kl. 14.00.

§12 Fyllnadsval (mem. 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 34 för år 2002, mem. 1, 2, 3, 5 och 6 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 34 för år 2002 samt nr  1, 2, 3, 5 och 6 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse (mem. 2002:12), två revisorer och två revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem. 2002:22), en lekmannarevisorssuppleant och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne, en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne (mem. 2002:23), en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden (mem. 2002:24), en ledamot och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation (mem. 2002:25), fyra nämndemän (mem. 2002:26), en ledamot i Stockholms centrums första övervakningsnämnd (mem. 2002:27), en god man hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2002:28), fem ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2002:34), en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB, en lekmannarevisorssuppleant hos SMÅA AB (mem. 2003:1), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB (mem. 2003:2), en revisor och en revisorssuppleant hos Birka Värme Holding (mem. 2003:5), ett ombud och en ersättare till Svenska kommunförbundets kongress (mem. 2003:6).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:24

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Karolina Eriksson (kd);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Lisa Nyberg (s);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Margareta Bosved (fp);

Mem. 2003:2

i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Erik Stigell (mp);

i styrelsen för FB Servicehus AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

till ledamot: Hans Pettersson;

till suppleant: Thomas Stadig;

Mem. 2003:3

i styrelsen för Fastighets AB Norrmalm 4:3 för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

till ledamot tillika ordförande: Olle Zetterberg;

till ledamot tillika vice ordförande: Göran Gahm;

till ledamöter: Anders Berglund, Martin Skillbäck, Arne Rosenlund;

till suppleanter: Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Kaj Torstenson;

i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

till ledamot tillika ordförande: Olle Zetterberg;

till ledamot tillika vice ordförande: Göran Gahm;

till ledamöter: Anders Berglund, Martin Skillbäck, Arne Rosenlund;

till suppleanter: Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Kaj Torstenson;

i styrelsen för Keflavik Fastighets AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Krister Schultz;

i styrelsen för Stockholm år 2004 AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot tillika ordförande: Gustaf Bergendal;

till ledamot tillika vice ordförande: Eddy Strykowski;

till ledamöter: Gull Axén, Gunnar Björkman, Joachim Quiding;

i styrelsen för SMÅA AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Göran Gahm;

till suppleant: Reidar Persson.

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2003:7; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:7 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning, en ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag, 16 nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna avsägelsen från Christer Dahl (s) som ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Andres Parts (mp) - ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, Christer Dahl (s) - ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, Lennart Franklin (kd) - ersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning, Sten Nordin (m) - ledamot i styrelsen för Birka Värme Holding, Yvonne Fernell-Ingelström (m) - ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB samt ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, Jan Arbelund (s) - revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Staffan Frid (mp);

i styrelsen för Birka Värme Holding för tiden till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma:

till ledamot: Carl Cederschiöld (m);

till nämndemän för tiden 1 mars 2003 - 31 december 2006: Sebüktay Kaan (v), Christian Camitz (v), Lena Emmelin (m), Britt Lundborg (kd).

Bilagor
2003:7 (11 kb)

§14 Val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen (mem. 2003:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:8 om val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen.

§15 Val av en lekmannarevisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:9 om val av en lekmannarevisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en lekmannarevisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.

§16 Ändring av valdistriktsindelning i valkrets 1 Sofia och valkrets 5 Skärholmen (utl. 2003:10; skrivelse 2)

Dnr 011-3752/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:10 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av valdistriktsindelning i valkrets 1 Sofia och valkrets 5 Skärholmen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna ändringarna i valdistriktsindelningen och underställa länsstyrelsen ändringarna för beslut.

Bilagor
2003:10 (9 kb)

§17 Överenskommelse för ökat bostadsbyggande i länet. Landshövding Mats Hellströms bostadsuppdrag (utl. 2003:11)

Dnr 309-240/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:11 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse för ökat bostadsbyggande i länet.

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Anders Broberg, Madeleine Sjöstedt, Kristina Alvendal och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Överenskommelsen mellan Stockholms stad och Mats Hellström, av regeringen utsedd förhandlingsman, godkänns.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna överenskommelse med Mats Hellström, av regeringen utsedd förhandlingsman, angående reserverade investeringsbidrag för Stockholms stad.

§18 Arvodering av förtroendevald (utl. 2003:12)

Dnr 019-249/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:12 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode utges till Ann-Marie Strömberg (v) (25%) från och med den 1 februari 2003 i enlighet med utlåtandet.

Bilagor
2003:12 (8 kb)

§19 Idrottshall vid Sköndalsskolan - beslut om genomförande (utl. 2003:13)

Dnr 328-3050/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:13 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om beslut om genomförande av idrottshall vid Sköndalsskolan.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Ewa Samuelsson, Caroline Silverudd Lundbom, Maria Hannäs och Mats G. Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Idrottsnämndens förslag till genomförande av investering avseende idrottshall vid Sköndalsskolan (Sköndalshallen) godkänns. Finansieringen av investeringsutgiften om 35 mnkr har beaktats i kommunfullmäktiges budget avseende idrottsnämndens investeringsplan för 2002 med inriktning för åren 2003 och 2004.

Idrottsnämndens redovisning av beräknade drift- och kapitalkostnader godkänns. Medelsbehovet har beaktats med 0,9 mnkr för driftkostnaderna och 0,7 mnkr för kapitalkostnaderna i samband med budget för 2003. Fördelningen av tillkommande driftkostnader för skolans nyttjande får utredas mellan berörda nämnder.

§20 Namn för gata inom stadsdelen Flaten (utl. 2003:14)

Dnr 312-3451/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:14 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Flaten.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Listuddsvägen som nytt namn för gata inom stadsdelen Flaten.

Bilagor
2003:14 (9 kb)

§21 Miljöprogram för Stockholm 2002 - 2006 . Så upplever stockholmarna sin stad med perspektiv på hållbar utveckling

Delrapport över arbetet med Stockholms indikatorer för hållbar utveckling (utl. 2003:15)

Dnr 303-2214/2002, 303-2136/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:15 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om miljöprogram för Stockholm 2002 - 2006, dels ett ärende om rapporten "Så upplever Stockholmarna sin stad med perspektiv på hållbar utveckling".

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Björn Ljung, Eva Oivio, Stellan F Hamrin, Magnus Hellström, Ewa Samuelsson, Åsa Romson, Jan Valeskog, Per Bolund, Hanna Zetterberg, borgarrådet Nordin, Kristina Alvendal, Erik Wassén, Berthold Gustavsson och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag med nya sidor enligt ------------ Bilaga 2,

dels av Magnus Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Björn Ljung (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

 1. Förslaget till miljöprogram för Stockholm 2002-2006 godkänns med de ändringar som föredragande borgarrådet föreslår i utlåtandet.
 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utarbeta ett program för att sprida information om miljöprogrammet och dess mål och åtgärder på central och lokal nivå samt att följa upp de kommunövergripande målen i miljöprogrammet. För detta finns 5 mnkr reserverade i Central medelsreserv.
 3. Rapporten "Så upplever stockholmarna sin stad med perspektiv på hållbar utveckling" som delrapport över arbetet med Stockholms indikatorer för hållbar utveckling godkänns.

§22 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:9.

§23 Motion

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motion:

av Ewa Samuelsson (kd) om erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling (nr 2003:3).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.56.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn

Bilagor
2003:3 (19 kb)