Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-03-17

Sammanträde 2003-03-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 2. Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:4 av Kristina Axén Olin (m) om skattetrycket och skattesy-stemet. RI

4 Nr 2003:5 av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier. RIV

5 Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

6 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

7 Nr 2003:9 av Sten Nordin (m) och Förbifart Stockholm. RIII

8 Nr 2003:10 av Ewa Samuelsson (kd) om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna. RIV

9 Nr 2003:11 av Peter Lundén-Welden (m) om upphandlingar inom socialtjänsten. RVII

10 Nr 2003:12 av Kristina Axén Olin (m) om sprututbytesprogrammet. RVII

11 Nr 2003:13 av Ewa Samuelsson (kd) om tak på barngrupper i för-skolan. RIV

12 Nr 2003:14 av Sten Nordin (m) om kringfartsleder under mandatpe-rioden. RI

13 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

14 Nr 2003:16 av Sten Nordin (m) om stadens snöröjning. RIII

15 Nr 2003:17 av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med an-ledning av trängselavgifter. RI

16 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

17 Nr 2003:19 av Kristina Alvendal (m) om socioekonomiska effekter i samband med trängselavgifter. RI

18 Nr 2003:20 av Mikael Söderlund (m) om Akallaskolans framtid. RIV

19 Nr 2003:21 av Lotta Edholm (fp) om bostäder i Värtan. RII

20 Nr 2003:22 av Ann-Katrin Åslund (fp) om klotter. RIV

21 Nr 2003:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om behovet av äldreboenden. RVII

22 Nr 2003:24 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det minskade stödet till anhörigvård. RVII

23 Nr 2003:25 av Jan Björklund (fp) om skriftliga omdömen i grund-skolan. RIV

24 Nr 2003:26 av Jan Björklund (fp) om särskilda undervisningsgrup-per för högpresterande. RIV

25 Nr 2003:27 av Jan Björklund (fp) om biltullarnas effekter på segre-gationen. RI

26 Nr 2003:28 av Ulf Fridebäck (fp) om Österleden. RIII

27 Nr 2003:29 av Malin Strid (fp) om åtgärder mot valfusk. RV

28 Nr 2003:30 av Fredrik Wallén (kd) om inrättandet av en krisled-ningsnämnd. RI

29 Nr 2003:31 av Anders Broberg (kd) om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan. RIII

30 Nr 2003:32 av Margareta Björk (m) om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. RVII

34 Anmälan av inkomna skrivelser

35 Bordlagda valärenden

Dnr: 011-2915/2002

Utl. 2002:102, i vad avser val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Mem. 2002:12, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Dalhei-mers donationsstiftelse.
Mem. 2002:22, i vad avser val av två revisorer, varav en ordförande, och två revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets admi-nistrativa förvaltning.
Mem. 2002:23, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant och en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne och en lek-mannarevisorssuppleant hos stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.
Mem. 2002:24, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder och en ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
Mem. 2002:25, i vad avser val av en ledamot och två suppleanter i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum och en supple-ant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation.
Mem. 2002:26, i vad avser val av fyra nämndemän.
Mem. 2002:27, i vad avser val av en ledamot i Stockholms centrums första övervakningsnämnd.
Mem. 2002:28, i vad avser val av en god man hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen.
Mem. 2002:34, i vad avser val av fem ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 2003:1, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB och en lekmannarevisorssup-pleant hos SMÅA AB.
Mem. 2003:2, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stock-holms Stads Bostadsförmedling AB, en ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB och en suppleant i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB.
Mem. 2003:5, i vad avser val av en revisor och en revisorssuppleant hos Birka Värme Holding.
Mem. 2003:6, i vad avser val av ett ombud och en ersättare till Svenska Kommunförbundets kongress.
Mem. 2003:7, i vad avser val av en ersättare i gatu- och fastighets-nämnden, en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning, en ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag och 16 nämndemän.
Mem. 2003:8, i vad avser val av en lekmannarevisor och en lekman-narevisorssuppleant hos stiftelsen Tyrestaskogen.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en lekmannarevisor och en revi-sorssuppleant hos Handelshögskolan.

36 Mem. 2003:10. Avsägelser och fyllnadsval.

37 Utl. 2003:22. Köp av mark i Årsta. Begäran från saluhallsstyrelsen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 29 mars 2003.

38 Utl. 2003.23. 2003 års ordinarie bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt förslag till förändrad standardbo-lagsordning för stadens helägda privata aktiebolag.

39 Utl. 2003:9. Användning av miljövänliga däck. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17). RVIII

40 Nr 2003:33 av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom social-tjänsten m.m. RVII

41 Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

42 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

43 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

44 Nr 2003:37 av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter. RI

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 24 mars 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om Förbifart Stockholm (nr 2003:9)

Dnr 314-490/2003

Sten Nordin (m) hade lämnat in en interpellation om Förbifart Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 17 februari 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Nordin och Mogert, Ann-Marie Strömberg, Christer Öhgren och Ulf Fridebäck.

§6 Avskriven interpellation

Dnr 319-746/2003

Sten Nordin (m) hade återkallat interpellation nr 2003:16 om stadens snöröjning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 17, 18 och 19 för år 2003.

§8 Interpellation om Akallaskolans framtid (nr 2003:20)

Dnr 322-750/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om Akallaskolans framtid.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Nilsson, Ann-Marie Strömberg, Christer Öhgren, Fredrik Wallén och Hardy Hedman.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Christer Öhgren i en ordningsfråga.

§10 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av interpellation nr 2003:28.

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 40-44 på föredragningslistan före punkt nr 31.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Malin Strid (fp) om åtgärder mot valfusk (nr 2003:29);
 2. av Fredrik Wallén (kd) om inrättandet av en krisledningsnämnd (nr 2003:30);
 3. av Anders Broberg (kd) om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan (nr 2003:31);
 4. av Margareta Björk (m) om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade (nr 2003:32);
 5. av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom socialtjänsten m.m. (nr 2003:33);
 6. av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan (nr 2003:34);
 7. av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasastan (nr 2003:35);
 8. av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskrivningarna (nr 2003:36);
 9. av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter (nr 2003:37).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§13 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Ändrade villkor för ersättning till fristående gymnasieskolor.

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om ändrade villkor för ersättning till fristående gymnasieskolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 2. Gymnasiet

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om gymnasiet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 3. Bostadspolitik till Stockholmsberedningen

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om bostadspolitik till Stockholmsberedningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 4. Biltullar

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Miljö- och hälsoskyddsnämndens uttalande om Gröna Lund

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om miljö- och hälsoskyddsnämndens uttalande om Gröna Lund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 6. Biltullar

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

 

Fråga nr 7. Isbana i Vasaparken

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om isbana i Vasaparken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

§14 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 5 mars 2003 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Christer Dahl (s) hade utsetts Lennart Pöppel (s).

§15 Upprop

Kl. 18.10 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§16 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 24 mars 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Anmälda skrivelser

Regeringsbeslut

Socialdepartementet

av den 27 februari 2003

Dnr 423-1064/1997

Beslut (27 februari) med anledning av framställan om utredning av lämplighetsprövning av personal inom äldre- och handikappomsorg. (Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av skrivelsen).

Socialdepartementet

av den 27 februari 2003

Dnr 423-483/2001

Beslut (27 februari) med anledning av framställan om ändrad lagstiftning för att ge äldre och personer med funktionshinder lagstadgad rätt till valfrihet och för att möjliggöra en renodlad kundvalsmodell. (Regeringen vidtar för närvarande inte någon åtgärd med anledning av framställan).

§18 Val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (utl. 2002:102)

Dnr 011-2915/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:102 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2006:

till ersättare: Tomas Rudin (s).

§19 Fyllnadsval (mem. 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 34 för år 2002, mem. 1, 2, 5, 6, 7, 8 och 9 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 34 för år 2002 samt nr  1, 2, 5, 6, 7, 8 och 9 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisor och en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem. 2002:22), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen (mem. 2002:24), en god man hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2002:28), två ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2002:34), en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB (mem. 2003:1), en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning, en nämndeman (mem. 2003:7), en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen (mem. 2003:8), en lekmannarevisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:12

i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse för tiden till och med 2006-03-20:

till ledamot: Lamia Elamri (s);

Mem. 2002:22

för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning för tiden till och med år 2006:

till revisor: Barry Andersson (s);

till revisorsersättare: Lilian Falkbäck (s);

Mem. 2002:23

hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för tiden till och med år 2003:

till lekmannarevisorssuppleant: Östen Bohlin (fp);

hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne för tiden till och med år 2003:

till lekmannarevisorssuppleant: Siv Rhodin (fp);

Mem. 2002:24

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Moissis Nikolaidis (s);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Lars-Åke Henriksson (s);

Mem. 2002:25

i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Bo Holmberg (s);

till suppleanter: Anita Furehed (s), Anna-Lisa Mellin (s);

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med år 2003:

till suppleant: Moissis Nikolaidis (s);

Mem. 2002:26

till nämndemän för tiden 1 april 2003 - 31 december 2006: Gert Abelt (s), Björn Andersson (s), Hans Bergman (s), Martin Bondeman (s);

Mem. 2002:27

i Stockholms centrums första övervakningsnämnd för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Alexis Asvestas (s);

Mem. 2002:34

till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms läns, KSL för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Hasan Dölek (s), Abit Dundar (fp), Petter Odmark (fp);

Mem. 2003:1

hos SMÅA AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till lekmannarevisorssuppleant: Hans Andersson (kd);

Mem. 2003:2

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Moissis Nikolaidis (s);

i styrelsen för Stockholm Vatten AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Moissis Nikolaidis (s);

i styrelsen för Stockholms Hamn AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Carin Jahn (s);

i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Mustafa Tümtürk (s);

Mem. 2003:5

hos Birka Värme Holding för tiden till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma nominera:

till revisor: Johan Dyrefors;

till revisorssuppleant: Roland Nilsson;

Mem. 2003:6

till Svenska kommunförbundets kongress för perioden fram till nästa ordinarie kongress:

till ombud: Malte Sigemalm (s);

till ersättare: Hasan Dölek (s);

Mem. 2003:7

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Gunnar Sandell (s);

i styrelsen för Stockholm Vatten AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Berthold Gustavsson (m);

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Mikael Söderlund (m);

hos Stiftelsen Barnens Dag för tiden till och med år 2003:

till lekmannarevisorssuppleant: Jonny Sellmar (s);

till nämndemän för tiden 1 april 2003 - 31 december 2006: Milly Namiro Darlson (s), Inga Deland (s), Lars Gredefelt (s), Gunilla Lockne (s), Amanj Mala Ali (s), Karin Rönngren (s), Johan Sandblom (s), Agneta Selling Åström (s), Simon Strömberg (s), Helena Törngren (s), Tea Pia Strand (s), Gunnel Monikander (s), Akram Monfared Arya (s), Gerd Knutsdotter (fp), Kjell Bertil Solndahl (fp).

Röstförklaring avgavs av Fredrik Wallén (kd) på kristdemokraternas vägnar med instämmande av borgarrådet Axén Olin (m) på moderata samlingspartiets vägnar och borgarrådet Björklund (fp) på folkpartiet liberalernas vägnar.

Ordet innehades också av borgarrådet Billström och Elisabeth Brandt Ygeman.

§20 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2003:10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:10 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av fem nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Bo Dahlström (s) - ledamot i stadsdelsnämnden Kungsholmen, Hans Kilsved (s) - ledamot i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Paul Forsell (kd) - suppleant i Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Catarina Agrell (s);

till ersättare: Tor Enqvist (s);

i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Anette Höijer (s);

i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för tiden till och med år 2003:

till suppleant: Bengt Eriksson (kd);

till nämndemän för tiden 1 april 2003 - 31 december 2006: Birgitta Johansson (v), Birgitta Hallén (fp), Andreas Rosenblad (kd), Clarence Bohlin (mp), Anna-Karin Andersson (mp).

Bilagor
2003:10 (9 kb)

§21 Köp av mark i Årsta

Begäran från saluhallsstyrelsen

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 29 mars 2003 (utl. 2003:22)

Dnr 302-3842/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:22 behandlades. Utlåtandet gäller en begäran från saluhallsstyrelsen om köp av mark i Årsta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna saluhallsstyrelsens förvärv av del av fastigheten Norrmalm 5:1 av Statens järnvägar.

§22 2003 års ordinarie bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda priva-ta aktiebolag (utl. 2003:23)

Dnr 023-611/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:23 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Göran Holmström, borgarrådet Billström och Ann-Margarethe Livh.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

godkänna redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§23 Motion om användning av miljövänliga däck (2001:17) (utl. 2003:9)

Dnr 332-242/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:9 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s) om att staden ska använda miljövänliga däck som inte innehåller HA-oljor.

Ordet innehades av Malte Sigemalm, borgarrådet Gunnarsson, Björn Ljung och Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Björn Ljung (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunfullmäktige uttalar att stadens princip är att använda miljövänliga däck. Denna princip ska tillämpas vid upphandling och i stadens miljöarbete.
 2. Informationsarbete gentemot allmänhet och andra aktörer om val av giftfria däck kan med fördel bedrivas av den nya konsumentnämnden och inom ramen för stadens projekt "Miljöbilar i Stockholm".
 3. Motion 2001:17 av Malte Sigemalm (s) anses därmed besvarad.

§24 Interpellation om Österleden (nr 2003:28)

Dnr 314-814/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Ulf Fridebäck (fp) om Österleden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ulf Fridebäck, borgarråden Mogert och Nordin samt Ann-Marie Strömberg.

§25 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Jan Björklund m.fl. (fp) om avveckling av de kommunala bolagen (nr 2003:10);
 2. av Jan Björklund m.fl. (fp) om införande av äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet (nr 2003:11).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.15.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn