Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-04-28

Sammanträde 2003-04-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:5 av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier. RIV

4 Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

5 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

6 Nr 2003:10 av Ewa Samuelsson (kd) om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna. RIV

7 Nr 2003:14 av Sten Nordin (m) om kringfartsleder under mandatpe-rioden. RI

8 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

9 Nr 2003:17 av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med an-ledning av trängselavgifter. RI

10 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

11 Nr 2003:19 av Kristina Alvendal (m) om socioekonomiska effekter i samband med trängselavgifter. RI

12 Nr 2003:21 av Lotta Edholm (fp) om bostäder i Värtan. RII

13 Nr 2003:22 av Ann-Katrin Åslund (fp) om klotter. RIV

14 Nr 2003:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om behovet av äldreboenden. RVII

15 Nr 2003:24 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det minskade stödet till anhörigvård. RVII

16 Nr 2003:25 av Jan Björklund (fp) om skriftliga omdömen i grund-skolan. RIV

17 Nr 2003:26 av Jan Björklund (fp) om särskilda undervisningsgrup-per för högpresterande. RIV

18 Nr 2003:27 av Jan Björklund (fp) om biltullarnas effekter på segre-gationen. RI

19 Nr 2003:30 av Fredrik Wallén (kd) om inrättandet av en krisled-ningsnämnd. RI

20 Nr 2003:31 av Anders Broberg (kd) om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan. RIII

21 Nr 2003:32 av Margareta Björk (m) om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. RVII

22 Nr 2003:33 av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom social-tjänsten m.m. RVII

23 Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

24 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

25 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

26 Nr 2003:37 av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter. RI

27 Nr 2003:38 av Anders Broberg (kd) om diskriminering av barnfa-miljer på Stockholmsmässan. RIV

28 Nr 2003:39 av Anders Broberg (kd) om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet. RIV

29 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

30 Nr 2003:41 av Berthold Gustavsson (m) om befarad skattehöjning. RI

31 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

32 Nr 2003:43 av Ewa Samuelsson (kd) om miljöbelastningen vid tipp-ning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden. RVIII

33 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RI

34 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

35 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

36 Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

37 Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

41 Anmälan av inkomna skrivelser

42 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:22, i vad avser val av en revisor och en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:24, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2002:28, i vad avser val av en god man hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen.
Mem. 2002:34, i vad avser val av två ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 2003:1, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos CentrumKompaniet i Stockholm AB.
Mem. 2003:7, i vad avser val av en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning och en nämndeman.
Mem. 2003:8, i vad avser val av en lekmannarevisor och en lekman-narevisorssuppleant hos stiftelsen Tyrestaskogen.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en lekmannarevisor och en revi-sorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2003:10, i vad avser val av fem nämndemän.

43 Nya valärenden

Mem. 2003:11. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2003:12. Val av ledamot och suppleant i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse.
Mem. 2003:13. Val av suppleant i styrelsen för Keflavik Fastighets AB.

44 Utl. 2003:32. Namnbyte på S:t Jacobi annex Hässelbystrand och Riddarfjärdsskolan/Svenska Balettskolan.

45 Utl. 2003:33. Principöverenskommelse rörande fastigheten Norra Djurgården 1:25. Beslutet bör vara regeringskansliet, Miljödeparte-mentet, tillhanda snarast.

46 Utl. 2003:34. Ombyggnad och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, till kontor och bostä-der.

47 Utl. 2003:35. Överföring av hälsoansvaret för sexåringar från barn-hälsovården till skolhälsovården.

48 Utl. 2003:36. Anpassning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämn-dens verksamhet enligt miljöbalken, djurskyddslagen och djur-skyddsförordningen.

49 Utl. 2003:37. Inrättande av och direktiv för konsumentnämnden.

50 Utl. 2003:38. Handlingsprogram mot växthusgaser. Ansökan om statligt stöd för klimatinvesteringar (Klimp) inom Stockholms stad 2003-2006.

51 Utl. 2003:39. Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård – Medborgarplatsen – Fatbursparken.

52 Utl. 2003:40. Folkomröstning angående införande av miljöavgifter.

Dnr: 314-3100/2002, 314-3101/2002, 314-321/2003, 314-425/2003

Folkomröstning om biltullar. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2002:56). Folkomröstning om biltullar. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2002:57). Begäran om folkomröstning enligt 5 kap 23 § KomL från 32 047 personer insända av Motormännens Riksförbund och 7 741 personer insända av moderata samlingspartiet i Stock-holms stad.

53 Utl. 2003:30. Inrättande av Stockholmselevernas pedagogiska pris. Motion av Erik Nilsson (s) (2001:56). RI

54 Utl. 2003:31. Humanare regler för handikapparkering. Motion av Iris Birath (v) (2002:1). RIII

55 Utl. 2003:41. De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre. Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2).

56 Utl. 2003:42. Kulturmärkning av radhusområdet vid Riksrådsvägen i Bagarmossen. Motion av Dick Urban Vestbro (v) (2001:23).

57 Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet. RI

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 5 maj 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 14 för år 2003.

§6 Interpellation om socioekonomiska effekter i samband med trängselavgifter (nr 2003:19)

Dnr 109-749/2003

Kristina Alvendal (m) hade lämnat in en interpellation om socioekonomiska effekter i samband med trängselavgifter.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Kristina Alvendal, borgarrådet Billström, Per Bolund och borgarrådet Nordin.

§7 Interpellation om kringfartsleder under mandatperioden (nr 2003:14)

Dnr 314-744/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Sten Nordin (m) om kringfartsleder under mandatperioden.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Nordin och Billström, Torsten Sandgren, Per Bolund, Karl Bern och Åsa Romson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 och 41 för år 2003.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena (nr 2003:42);
 2. av Ewa Samuelsson (kd) om miljöbelastningen vid tippning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden (nr 2003:43);
 3. av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats (nr 2003:44);
 4. av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stadsbibliotek (nr 2003:45);
 5. av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking (nr 2003:46);
 6. av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen (nr 2003:47);
 7. av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27 (nr 2003:48);
 8. av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet (nr 2003:49).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Konsekvenser för det lokala näringslivet av ett införande av trängselavgifter

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om konsekvenser för det lokala näringslivet av ett införande av trängselavgifter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Förtroendet för demokratin

Malin Strid (fp) ställde en fråga om förtroendet för demokratin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malin Strid och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 3. Stora Mossen

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om Stora Mossen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 4. Socioekonomiska effekter av biltullar

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om socioekonomiska effekter av biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Älvsjövägen i tunnel

Karl Bern (fp) ställde en fråga om Älvsjövägen i tunnel.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 6. Ekonomin runt införande av biltullar

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om ekonomin runt införande av biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 7. Budget för stadsdelsnämnderna

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om budget för stadsdelsnämnderna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

 

Fråga nr 8. Infartsparkeringar vid införande av biltullar

Yvonne Fernell-Ingelström (m) ställde en fråga om infartsparkeringar vid införande av biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 9. Äldreboenden

Anna Starbrink (fp) ställde en fråga om äldreboenden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anna Starbrink och borgarrådet Olofsson.

§11 Minnesord

Ordföranden höll minnestal över avlidne ersättaren Arne Borg.

Minnesorden avslutades med en stunds tystnad.

Fullmäktige åhörde minnesorden stående.

§12 Upprop

Kl. 18.08 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 5 maj 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige har inkommit följande skrivelse, vilken delgivits berörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms Län beslut

av den 4 april 2003

Dnr 311-1679/2001

Beslut (4/4) med anledning av besvär över KF:s beslut (22/1 2001 § 23) avseende beslut om detaljplan för del av Åkeshov 1:1 inom stadsdelarna Nockebyhov och Åkeshov. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

§15 Avskrivna motioner

Dnr 302-1423/2002, 328-2019/2002

 1. Ann Mari Engel och Anita Habel (båda v) hade återkallat motion nr 2002:27 om byggbolagens oskäliga vinster och byggverksamhet i egen regi.
 2. Maria Hassan (s) hade återkallat motion nr 2002:42 om inrättandet av idrottsutrustningsförråd i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§16 Ordningsfråga om ändring av föredragningsordning

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström i en ordningsfråga om ändring av föredragningsordning.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna 51 och 52 (utlåtande nr 2003:39 och 2003:40) skulle behandlas före punkten 44 (utlåtande nr 32).

§17 Fyllnadsval (mem. 22, 23, 24, 28 och 34 för år 2002, mem. 1, 7, 8, 9 och 10 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 22, 23, 24, 28 och 34 för år 2002 samt nr  1, 7, 8, 9 och 10 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem. 2002:22), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), två ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2002:34), en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB (mem. 2003:1), en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem. 2003:7), en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen (mem. 2003:8), en lekmannarevisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), två nämndemän (mem. 2003:10).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:22

för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning för tiden till och med år 2006:

till revisor: Per Ohlin (v);

Mem. 2002:24

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Solveig Lindsäter (s);

Mem. 2002:28

hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2003-2006:

till god man: Ola V Palm (fp);

Mem. 2003:7

till nämndeman för tiden 1 maj 2003 - 31 december 2006: Birgit Björkman (s).

Mem. 2003:10

till nämndemän för tiden 1 maj 2003 – 31 december 2006: Roland Hellberg (s), Eivor Andersson (s), Iraj Sadeghian (s).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2003:11; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:11 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i stadsdelsnämnden Skärholmen, ett ombud till Svenska Kommunförbundets kongress och tre nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Peter Adler (fp) och Ebba von Schéele (m) – ledamöter i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning,
 2. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Ebba von Schéele (m) – vigselförrättare/registreringsförrättare och föreslå länsstyrelsen att för tiden till och med år 2006 förordna en vigselförrättare/registreringsförrättare,
 3. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ebba von Schéele (m) – vigselförrättare/registreringsförrättare, Muska Lindqvist (fp) – ersättare i stadsdelsnämnden Farsta, Kathleen Nilsson (m) – ledamot i stadsdelsnämnden Skärholmen, Berthold Gustavsson (m) – ledamot tillika vice ordförande i renhållningsnämnden, Peter Adler (fp) – ersättare i näringslivsnämnden och ledamot i renhållningsnämnden, Stefan Malmqvist (s) – ledamot i styrelsen för AB Familjebostäder, Göran Eriksson (s) – ledamot i Föreningen för Baltiskt-nordiskt kulturutbyte, Lotta Edholm (fp) – ombud vid Svenska kommunförbundets kongress
 4. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter nominerade kommunfullmäktige utan omröstning

till vigselförrättare/registreringsförrättare för tiden till och med år 2006: Kristina Axén Olin (m).

Vidare utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Christina Becker (fp);

i näringslivsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Ragnar Persson (fp);

i renhållningsnämnden för tiden till och med år 2003:

till vice ordförande: Anders Hellström (m);

till ledamöter: Ewa Schenström (m); Karl Bern (fp);

i styrelsen för AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Christer Andersson (s);

i Föreningen för Baltiskt-nordiskt kulturutbyte för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Jan Nuder (s);

 

till Svenska Kommunförbundets kongress för perioden fram till nästa ordinarie kongress:

till ombud: Fahri Ölcer (fp);

till nämndemän för tiden 1 maj 2003 – 31 december 2006: Kenth Jahnsson (v), Birgitta Weigl (m), Hillevi Tolnai-Andersson (m).

§19 Val av ledamot och suppleant i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse (mem. 2003:12)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:12 om val av ledamot och suppleant i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Jan-Erik Wigren (s).

Bilagor
2003:12 (7 kb)

§20 Val av suppleant i styrelsen för Keflavik Fastighets AB (mem. 2003:13)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:13 om val av suppleant i styrelsen för Keflavik Fastighets AB behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i styrelsen för Keflavik Fastighets AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Göran Björk (opol).

Bilagor
2003:13 (6 kb)

§21 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård – Medborgarplatsen - Fatbursparken (utl. 2003:39; skrivelse 4)

Dnr 667-2627/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:39 behandlades. Utlåtandet gäller ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård – Medborgarplatsen – Fatbursparken.

Ordet innehades av Christer Öhgren, Ann Mari Engel, Kristina Alvendal, Åsa Romson och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Axén Olin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christer Öhgren (mp) och för egen del Kristina Alvendal (m) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad, Kfs 2001:11 förtäring av alkohol 15 §, får ett nytt tredje stycke med följande lydelse: Vidare får spritdrycker, vin och starköl inte heller förtäras i Fatbursparken, på Medborgarplatsen samt i Björns trädgård annat än i samband med och inom områden som omfattas av tillåten utskänkning av sådana drycker.

§22 Folkomröstning angående införande av miljöavgifter

Motion om folkomröstning om biltullar (2002:56)

Motion om folkomröstning om biltullar (2002:57)

Begäran om folkomröstning enligt 5 kap. 23 § KomL från 32 047 personer insända av Motormännens Riksförbund och 7 741 personer insända av moderata samlingspartiet i Stockholms stad (utl. 2003:40)

Dnr 314-3100/2002, 314-3101/2002, 314-321/2003, 314-425/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:40 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om folkomröstning angående införande av miljöavgifter, dels en motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m), dels en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) samt en begäran om folkomröstning enligt 5 kap 23 § KomL från 32 047 personer insända av Motormännens Riksförbund och 7 741 personer insända av moderata samlingspartiet i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Björklund, Åsa Romson, borgarråden Olofsson och Nordin, Ewa Samuelsson, Per Bolund och Göran Holmström.

Ordningsfråga om personangrepp i kontrarepliker

Ordet innehades av borgarrådet Nordin i en ordningsfråga.

Vidare yttrade sig Rolf Könberg, borgarrådet Mogert, Magnus Hellström, Lotta Edholm, Ulla Ericson, Christer Wennerholm, borgarrådet Rönngren och Karl Bern.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes de likalydande att-satserna nr 1 och 2 i moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande respektive kristdemokraternas yrkande.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå de likalydande att-satserna nr 1 och 2 i moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande respektive kristdemokraternas yrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla de likalydande att-satserna nr 1 och 2 i moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande respektive kristdemokraternas yrkande.

Omröstningen utföll med 52 ja och 49 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4 (finns ej elektronisk).

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat avslå de likalydande att-satserna nr 1 och 2 i moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande respektive kristdemokraternas yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Motionerna från Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2002:56) och Jan Björklund m.fl. (fp) (2002:57) samt skrivelserna från de 39 788 undertecknarna anses besvarade med vad som anförts i utlåtandet.
 2. Folkomröstning om miljöavgifter genomförs och beslutas i särskild ordning efter att ett fullskaligt försök genomförts. Beslut om formulering av frågeställningen tas i god tid innan omröstningen.

§23 Namnbyte på S:t Jacobi annex Hässelbystrand och Riddarfjärdssko-lan/Svenska Balettskolan (utl. 2003:32)

Dnr 312-2075/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:32 behandlades. Utlåtandet gäller namnbyte på S:t Jacobi annex Hässelbystrand och Riddarfjärdsskolan/Svenska Balettskolan.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Börjeson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Hässelby gymnasium fastställs som nytt namn för nuvarande S:t Jacobi annex Hässelbystrand.
 2. Riddarfjärdens gymnasium och Kungliga Svenska Balettskolan fastställs som nytt namn för nuvarande Riddarfjärdsskolan/Svenska Balettskolan.

§24 Principöverenskommelse rörande fastigheten Norra Djurgården 1:25 (utl. 2003:33; skrivelse 5)

Dnr 323-806/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:33 behandlades. Utlåtandet gäller principöverenskommelse rörande fastigheten Norra Djurgården 1:25.

 

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Principöverenskommelsen godkänns och Stockholms stad återkallar anmälan om att utöva sin förköpsrätt av fastigheten Norra Djurgården 1:25.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§25 Ombyggnad och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Berida-rebanan 13, Norrmalm, till kontor och bostäder (utl. 2003:34)

Dnr 302-2195/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:34 behandlades. Utlåtandet gäller ombyggnad och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, till kontor och bostäder.

I ärendet yttrade sig Anders Broberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Föreslagen inriktning på om- och tillbyggnaden av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13 godkänns.

§26 Överföring av hälsoansvaret för sexåringar från barnhälsovården till skol-hälsovården (utl. 2003:35)

Dnr 413-673/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:35 behandlades. Utlåtandet gäller överföring av hälsoansvaret för sexåringar från barnhälsovården till skolhälsovården.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Frågan om överföring av hälsoansvaret för sexåringar från barnhälsovården till skolhälsovården anses behandlad eftersom beslut i frågan fattats på nationell nivå.

§27 Anpassning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen (utl. 2003:36)

Dnr 303-3567/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:36 behandlades. Utlåtandet gäller anpassning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Patricio Rodriguez, borgarrådet Gunnarsson, Jan Valeskog och Magnus Hellström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens justering av taxan för år 2003 godkänns avseende i utlåtandet redovisade objekt.

§28 Inrättande av och direktiv för konsumentnämnden (utl. 2003:37)

Dnr 010-1016/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:37 behandlades. Utlåtandet gäller inrättande av och direktiv för konsumentnämnden.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Anders Broberg, Christopher Ödmann, borgarrådet Söderlund, Lotta Edholm, borgarrådet Mogert, Ann-Margarethe Livh, Inge-Britt Lundin, Christer Öhgren och Yvonne Fernell-Ingelström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) och Lotta Edholm (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. En konsumentnämnd med elva ledamöter och elva ersättare inrättas fr.o.m. den 1 juli 2003.
 2. Reglemente för nämnden fastställs enligt bilaga till utlåtandet.
 3. De 5 mnkr som avsatts i central medelsreserv utgör nämndens budget för 2003.
 4. Revisorerna i revisorsgrupp 2 utses att revidera konsumentnämnden för åren 2003-2006.

§29 Handlingsprogram mot växthusgaser

Ansökan om statligt stöd för klimatinvesteringar (Klimp) inom Stockholms stad 2003-2006 (utl. 2003:38; skrivelse 6)

Dnr 304-79/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:38 behandlades. Utlåtandet gäller dels handlingsprogram mot växthusgaser, dels ansökan om statligt stöd för klimatinvesteringar (Klimp) inom Stockholms stad 2003-2006.

I ärendet yttrade sig borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

I ärendet hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Axén Olin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Avseende Handlingsprogram mot växthusgaser:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till handlingsprogram mot växthusgaser godkänns i enlighet med bilaga 3 till utlåtandet.
 2. Målet att minska utsläppen till 4,0 ton koldioxid per kommuninvånare år 2005 och låta det ersätta stadens nuvarande mål "20 % minskning av koldioxidutsläppen mellan 1990 och 2005" antas.
 3. Följande projekt tidigareläggs från "Tänkbara framtida åtgärder" till "Planerade åtgärder": Kampanj för ökad anslutning till fjärrvärmenätet, Inventering av energianvändning, Inköp av miljöel för stadens egen förbrukning, Energirådgivning innefattande energibesiktning och åtgärdsförslag, Ökat antal infartsparkeringar, Avgifter på vägtrafiken, Ombyggnad av befintliga färjor samt Öka kollektivtrafikens marknadsandel.
 4. Stadens nämnder ges i uppdrag att arbeta in stadens klimatmål i sin egen verksamhetsplanering och uppföljning.
 5. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppdra till stadens bolagsstyrelser att arbeta in stadens klimatmål i sin egen verksamhetsplanering och uppföljning.
 6. Handlingsprogram mot växthusgaser samt beslut översänds till International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) för att visa att Stockholm fullföljer sina åtaganden i kampanjen "Städer för klimatskydd".
 7. Handlingsprogram mot växthusgaser översänds till Miljödepartementet, Vägverket, Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten, Länsstyrelsen samt Kommunförbundet Stockholms län för kännedom.
 8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om Handlingsprogram mot växthusgaser samt vikten av att minska växthusgasutsläppen i Stockholm.
 9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att år 2006 följa upp Handlingsprogram mot växthusgaser och att till 2007 revidera Handlingsprogram mot växthusgaser samt föreslå nya mål för Stockholm.

Avseende ansökan om stöd för klimatinvesteringar (Klimp):

 1. Näringslivsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Klimp-ansökan godkänns i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.
 2. Näringslivsnämnden ges i uppdrag att för stadens räkning hos rådet för investeringsstöd vid Naturvårdsverket ansöka om Klimp.
 3. Under förutsättning att rådet för investeringsstöd vid Naturvårdsverket medger investeringsstöd enligt stadens ansökan får näringslivsnämnden återkomma i tertialrapport 2 år 2003 med begäran hos kommunstyrelsen om medel för genomförandet av klimatinvesteringsprogrammet. Medelsbehov för kommande år beaktas i samband med upprättande av budget för respektive år.
 4. Näringslivsnämnden får i uppdrag att administrera Klimatinvesteringsprogrammet samt fördela avsatta medel till respektive projektägare/förvaltning.

§30 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:30.

§31 Motion om humanare regler för handikapparkering (2002:1) (utl. 2003:31)

Dnr 325-224/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:31 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Iris Birath (v) i vilken hon föreslår humanare regler för handikapparkering.

I ärendet yttrade sig Annika Stude.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden får i uppdrag att, i samråd med handikapprörelsen, ge förslag på hur handikappades parkeringssituation kan underlättas.
 2. Motion 2002:1 av Iris Birath (v) anses därmed besvarad.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 2003:41 och 2003:42.

§33 Motion

Under tiden 18 mars – 28 april 2003 väcktes och inlämnades följande motion:

av Birgitta Holm (m) om namngivandet av skattepengar efter statsministrar/statsråd (nr 2003:12).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.55.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn