Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-06-02

Sammanträde 2003-06-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl 16.00 behandlas interpellationer. Kl 17.00 - 18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; Borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjesson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Roten VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson


2 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

4 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om "Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?". RI

5 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

6 Nr 2003:17 av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med an-ledning av trängselavgifter. RI

7 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

8 Nr 2003:25 av Jan Björklund (fp) om skriftliga omdömen i grund-skolan. RIV

9 Nr 2003:26 av Jan Björklund (fp) om särskilda undervisningsgrup-per för högpresterande. RIV

10 Nr 2003:27 av Jan Björklund (fp) om biltullarnas effekter på segre-gationen. RI

11 Nr 2003:30 av Fredrik Wallén (kd) om inrättandet av en krisled-ningsnämnd. RI

12 Nr 2003:31 av Anders Broberg (kd) om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan. RIII

13 Nr 2003:32 av Margareta Björk (m) om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. RVII

14 Nr 2003:33 av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom social-tjänsten m.m. RVII

15 Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

16 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

17 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

18 Nr 2003:37 av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter. RI

19 Nr 2003:38 av Anders Broberg (kd) om diskriminering av barnfa-miljer på Stockholmsmässan. RIV

20 Nr 2003:39 av Anders Broberg (kd) om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet. RIV

21 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

22 Nr 2003:41 av Berthold Gustavsson (m) om befarad skattehöjning. RI

23 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

24 Nr 2003:43 av Ewa Samuelsson (kd) om miljöbelastningen vid tipp-ning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden. RVIII

25 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RI

26 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

27 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

28 Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

29 Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

30 Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet. RI

31 Nr 2003:50 av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen. RIV

32 Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

33 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

34 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

35 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

36 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RI

37 Nr 2003:56 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna. RI

38 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RI

39 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

40 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RI

41 Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

42 Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

43 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RI

44 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RVI

45 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

49 Anmälan av inkomna skrivelser

50 Utl. 2003:48. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2002 jämte granskningsrapporter avseende bola-gen (bih. 2003:4).

52 Utl. 2003:50. Försöksverksamhet med miljöavgifter.

53 Utl. 2003:51. Förskoleplan för Stockholms stad.

54 Utl. 2003:52. Gröna skolgårdar. Motion av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:31).

55 Utl. 2003:53. Införande av seniorlärare som kvalitetshöjande faktor i skolan. Motion av Louise du Rietz-Svenson (m) (2002:49).

56 Utl. 2003:54. Stöd till unga HBT-personer (Homo, Bi och Transper-soner). Motion av Margareta Olofsson m.fl. (v) (2002:40).

57 Utl. 2003:55 Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer. Motion av Iris Birath (v) (2001:59).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske onsdagen den 11 juni 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om skriftliga omdömen i grundskolan (nr 2003:25)

Dnr 322-811/2003

Jan Björklund (fp) hade lämnat in en interpellation om skriftliga omdömen i grundskolan.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar-------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Björklund och Nilsson.

§5 Interpellation om särskilda undervisningsgrupper för högpresterande (nr 2003:26)

Dnr 323-812/2003

Jan Björklund (fp) hade lämnat in en interpellation om särskilda undervisningsgrupper för högpresterande.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Björklund och Nilsson, Inger Stark, Ewa Samuelsson, Emilia Hagberg och Hardy Hedman.

§6 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 10 på föredragningslistan tillsammans med punkt nr 52.

§7 Avskriven interpellation

Dnr 021-816/2003

Fredrik Wallén (kd) hade återkallat interpellation nr 2003:30 om inrättandet av en krisledningsnämnd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§8 Interpellation om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan (nr 2003:31)

Dnr 302-817/2003

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Anders Broberg och borgarrådet Mogert.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 och 59 för år 2003.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stockholm (nr 2003:60);
 2. av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskoleplundring (nr 2003:61);
 3. av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvandring till bristyrken (nr 2003:62);
 4. av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin (nr 2003:63);
 5. av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskyddsnämnden är oviktig för miljöfrågor (nr 2003:64).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av Ewa Samuelsson (kd) i en ordningsfråga om behandlingen av interpellationer och borgarrådens närvaro.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.52 - 17.00.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Trovärdighet

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om trovärdighet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 2. Dialog med ungdomar

Fredrik Malm (fp) ställde en fråga om dialog med ungdomar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Fredrik Malm och borgarrådet Billström.

 

Fråga nr 3. Arbetskraftsinvandring

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om arbetskraftsinvandring.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 4. Kulturbudgeten

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om kulturbudgeten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 5. Planärende angående förskolor i Sabbatsbergsområdet

Anders Broberg (kd) ställde en fråga om planärende angående förskolor i Sabbatsbergsområdet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Broberg och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 6. Socialpsykiatri

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om socialpsykiatri.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 7. Ekonomiska konsekvenser för stadsdelarna i samband med avtalet med kommunal

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om ekonomiska konsekvenser för stadsdelarna i samband med avtalet med kommunal.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Rönngren.

Fråga nr 8. Synen på undervisning

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om synen på undervisning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Nilsson.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.56 - 18.00.

§12 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum onsdagen den 11 juni 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits berörda organ:

Länsrätten i Stockholms Län beslut

av den 16 maj 2003

Dnr 023-1207/2002

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (2 september 2002, § 21) avseende Stiftelsen Stockholm International Water Institute, SIWI.

Länsrätten avslår överklagandet.

Länsrätten avslår yrkandet om verkställighetsförbud.

Länsrätten i Stockholms Län beslut

av den 23 maj 2003

Dnr 664-2354/2002

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (26 augusti 2002) att godkänna stadsledningskontorets rapport om upphandling av utredare till individ- och familjeomsorgen.

Länsrätten avslår överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms Län beslut

av den 19 maj 2003

Dnr 311-3712/2002

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (3 mars 2003, § 16) avseende detaljplan för kv. Bärnstenssmycket m.m. inom stadsdelen Norra Ängby.

Länsstyrelsen lämnar yrkandet om inhibition utan åtgärd.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

§15 Avskriven motion

Dnr 313-995/2000

Annika Billström (s) hade återkallat motion nr 2000:47 om den bostadspolitiska inriktningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§16 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2002 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2003:4) (utl 2003:48)

Dnr 124-1547/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:48 behandlades. Utlåtandet gäller revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2002 jämte granskningsrapporter avseende bolagen.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 1. bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 2. bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 3. bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 4. bevilja näringslivsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 5. bevilja saluhallsstyrelsen ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 6. bevilja Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 7. bevilja Rinkeby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 8. bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 9. bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 10. bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 11. bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 12. bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 13. bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 14. bevilja Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 15. bevilja Katarina-Sofia stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 16. bevilja Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 17. bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 18. bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 19. bevilja Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 20. bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 21. bevilja Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 22. bevilja Hägerstens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 23. bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 24. bevilja stadsbyggnadsnämnden inklusive utrednings- och statistikkontoret ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 25. bevilja renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 26. bevilja gatu- och fastighetsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 27. bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 28. bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 29. bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 30. bevilja kulturnämnden (inklusive stadsarkivet) ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 31. bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 32. bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 33. bevilja integrationsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 34. bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 35. bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 36. bevilja stadsmuseinämnden ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet,
 37. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet.

§17 Stockholms stads årsredovisning 2002 (utl 2003:49)

Dnr 123-1428/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:49 behandlades. Utlåtandet gäller Stockholms stads årsredovisning 2002.

Ordet innehades av borgarråden Billström, Björklund och Axén Olin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Axén Olin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stockholms stads årsredovisning för 2002 godkänns.
 2. I bokslut 2002 redovisade avsättningar om 2 811,5 mnkr godkänns, varav 1 000,0 mnkr avser den s.k. Miljömiljarden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003.
 3. I bokslut 2002 ianspråktagna avsättningar om 110,4 mnkr godkänns.
 4. Disposition av eget kapital med 2 000,0 mnkr för finansiering av en Stockholms stads kompetensfond i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003 godkänns.
 5. I budget 2003 angivna åtgärder för stadsdelsförnyelse finansieras av beräknade realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar att regleras i samband med bokslut för 2003.
 6. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2002 godkänns.
 7. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2002 godkänns.

§18 Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter (utl 2003:50)

Dnr 309-1313/2003

Interpellation om biltullarnas effekter på segregationen (nr 2003:27)

Dnr 332-813/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:50 behandlades. Utlåtandet gäller försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter.

Samtidigt behandlades en interpellation av Jan Björklund (fp) om biltullarnas effekter på segregationen.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 5.

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Per Bolund, borgarråden Nordin och Björklund, Yvonne Fernell-Ingelström, Ann-Katrin Åslund, Karl Bern, Ewa Samuelsson, borgarrådet Olofsson, Åsa Romson, borgarrådet Mogert, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck, Lotta Edholm, Christopher Ödmann, Rolf Lindell, borgarrådet Söderlund, Ulla Ericson, Göran Holmström, Peter Lundén-Welden, Birgit Marklund, Björn Ljung, Dag Larsson, Didar Samaletdin, Rolf Könberg och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes den likalydande att-satsen nr 1 i borgarråden Nordins (m) och Björklunds (fp) gemensamma förslag samt i Ewa Samuelssons (kd) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla den likalydande att-satsen nr 1 i borgarråden Nordins (m) och Björklunds (fp) gemensamma förslag samt i Ewa Samuelssons (kd) förslag.

Vinner nej, ställs också proposition på borgarråden Nordins (m) och Björklunds (fp) gemensamma förslag samt Ewa Samuelssons (kd) förslag i övrigt.

Omröstningen utföll med 51 ja och 49 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6 (finns ej elektronisk).

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Genomförandet av ett försök med miljöavgifter i Stockholms stad godkänns enligt den utformning som föredragande borgarråd redogör för. Detta under förutsättning att riksdagen fattar beslut om en lagstiftning som möjliggör detta.
 2. Kommunstyrelsen i Stockholms stad får i uppdrag att genomföra upphandlingen på det sätt som stadsledningskontoret föreslagit i sitt tjänsteutlåtande. Slutligt förfrågningsunderlag underställs kommunstyrelsen i början av juli.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) hänvisade till den gemensamma reservationen i kommunstyrelsen.

Ewa Samuelsson (kd) hänvisade till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

§19 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 51, 52, 53, 54 och 55 för år 2003.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn