Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-06-10

Sammanträde 2003-06-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

5 Anmälan av inkomna skrivelser

6 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:22, i vad avser val av en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:34, i vad avser val av två ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 2003:1, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB.
Mem. 2003:7, i vad avser val av en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2003:8, i vad avser val av en lekmannarevisor och en lekman-narevisorssuppleant hos stiftelsen Tyrestaskogen.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en lekmannarevisor och en revi-sorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2003:10, i vad avser val av två nämndemän.
Mem. 2003:11, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd, ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress och tre nämnde-män.
Mem. 2003:12, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, ett om-bud till Kommunförbundet Stockholms län och en ersättare till Svenska Kommunförbundets kongress.

7 Nya valärenden

Mem. 2003:15. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2003:16. Val av konsumentnämnd.

8 Rotel II/Utl 2003:56

Dnr: 312-1438/2003

Utl. 2003:56. Thor Modéens Trappor – namn för trappa på Söder-malm

9 Rotel III/Utl 2003:57

Dnr: 326-3199/2002

Utl. 2003:57. Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Orimligt förslag till hyreshöjning för av nämnden förhyrda gruppbostäder för utveck-lingsstörda. Skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd.

10 Rotel III/ Utl 2003:58

Dnr: 302-859/2003

Utl. 2003:58. Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjö-vik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostä-der. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003.

11 Rotel III/Utl 2003:59

Dnr: 302-1165/2003

Utl. 2003:59. Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommun-fullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003.

12 Rotel IV/Utl 2003:60

Dnr: 322-1206/2002

Utl. 2003:60. Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia. Hemställan från berörda stadsdelsnämnder.

13 Rotel 1/Utl 2003:61

Dnr: 019-1060/2003

Utl. 2003:61. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2002, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

14 Rotel 1/Utl 2003:62

Dnr: 132-52/2003

Utl. 2003:62. Kommunal borgen för byggnation av en träningshall för ishockey på Stora Mossens idrottsplats. Ansökan från IK Göta och Tranebergs IF.

15 Rotel 1/Utl 2003:63

Dnr: 131-497/2003

Utl. 2003:63. Överenskommelse angående försäljning av aktier i SMÅA AB m.m.

16 Rotel I/Utl 2003:64

Dnr: 023-1237/2003

Utl. 2003:64. Fusion av vilande bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

17 Rotel IV/Utl 2003:65

Utl. 2003:65. Åtgärder för en förbättrad simkunnighet bland barn och ungdomar. Motion av Eva Oivio och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2000:6). Simkunnighetsundersökning. Skrivelse av Christopher Ödmann m.fl. (mp).

18 Nr 2003:3

Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII
Bilagor
2003:3 (20 kb)

19 Nr 2003:7

Dnr: 109-181/2003

Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI
Bilagor
2003:7 (24 kb)

20 Nr 2003:8

Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI
Bilagor
2003:8 (20 kb)

21 Nr 2003:15

Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

22 Nr 2003:17

Dnr: 314-747/2003

Nr 2003:17 av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med an-ledning av trängselavgifter. RI

23 Nr 2003:18

Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

24 Nr 2003:32

Dnr: 327-818/2003

Nr 2003:32 av Margareta Björk (m) om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. RVII

25 Nr 2033:33

Nr 2003:33 av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom social-tjänsten m.m. RVII

26 Nr 2003:34

Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

27 Nr 2003:35

Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

28 Nr 2003:36

Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

29 Nr 2003:37

Nr 2003:37 av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter. RI

30 Nr 2003:38

Nr 2003:38 av Anders Broberg (kd) om diskriminering av barnfa-miljer på Stockholmsmässan. RIV

31 Nr 2003:39

Nr 2003:39 av Anders Broberg (kd) om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet. RIV

32 Nr 2003:40

Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

33 Nr 2003:41

Nr 2003:41 av Berthold Gustavsson (m) om befarad skattehöjning. RI

34 Nr 2003:42

Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

35 Nr 2003:43

Nr 2003:43 av Ewa Samuelsson (kd) om miljöbelastningen vid tipp-ning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden. RVIII

36 Nr 2003:44

Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RI

37 Nr 2003:45

Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

38 Nr 2003:46

Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

39 Nr 2003:47

Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

40 Nr 2003:48

Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

41 Nr 2003:49

Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet. RI

42 Nr 2003:50

Nr 2003:50 av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen. RIV

43 Nr 2003:51

Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

44 Nr 2003:52

Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

45 Nr 2003:53

Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

46 2003:54

Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

47 Nr 2003:55

Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RI

48 Nr 2003:56

Nr 2003:56 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna. RI

49 Nr 2003:57

Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RI

50 Nr 2003:58

Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

51 Nr 2003:59

Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RI

52 Nr 2003:60

Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

53 Nr 2003:61

Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

54 Nr 2003:62

Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

55 Nr 2003:63

Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RI

56 Nr 2003:64

Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

57 Nr 2003:65

Nr 2003:65 av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet. RIII

58 Nr 2003:66

Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

59 Nr 2003:67

Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

60 Nr 2003:68

Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

61 Utl 2003:51

Dnr: 412-914/2001

Utl. 2003:51. Förskoleplan för Stockholms stad. RIV

62 Utl 2003:52

Dnr: 322-1744/2002

Utl. 2003:52. Gröna skolgårdar. Motion av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:31). RIV

63 Utl 2003:53

Dnr: 322-2964/2002

Utl. 2003:53. Införande av seniorlärare som kvalitetshöjande faktor i skolan. Motion av Louise du Rietz-Svenson (m) (2002:49). RIV

64 Utl 2003:54

Dnr: 325-2014/2002

Utl. 2003:54. Stöd till unga HBT-personer (Homo, Bi och Transper-soner). Motion av Margareta Olofsson m.fl. (v) (2002:40). RI

65 Utl 2003:55

Dnr: 445-1419/2001

Utl. 2003:55 Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer. Motion av Iris Birath (v) (2001:59). RII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske tisdagen den 17 juni 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§5 Interpellation om skatteutjämningen (nr 2003:7)

Dnr 109-181/2003

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om skatteutjämningen.

Kommunfullmäktige hade den 17 februari 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Billström.

§7 Interpellation om folkomröstning med anledning av trängselavgifter (nr 2003:17)

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om folkomröstning med anledning av trängselavgifter.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Billström samt Åsa Romson.

§8 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:18.

§9 Interpellation om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade (nr 2003:32)

Dnr 327-818/2003

Margareta Björk (m) hade lämnat in en interpellation om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Margareta Björk, borgarrådet Olofsson, Desirée Pethrus Engström, Ann-Katrin Åslund, Christer Öhgren och Monika Lindh.

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 och 64 för år 2003.

§11 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner - ett hot mot bostadsbyggandet (nr 2003:65);
 2. av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid (nr 2003:66);
 3. av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom socialpsykiatrin (nr 2003:67);
 4. av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av heminstruktörerna (nr 2003:68).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§12 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. IT-institut till Stockholm

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om IT-institut till Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Barn och läslust

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om barn och läslust.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 3. Bostadslöftet hotar öka segregationen

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om bostadslöftet hotar öka segregationen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 4. Hur ska flyktingintroduktionen organiseras efter beslut om att inte genomföra en ny upphandling efter den 1 januari

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om hur flyktingintroduktionen ska organiseras efter beslut om att inte genomföra en ny upphandling efter den 1 januari.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Lindberg.

 

 

Fråga nr 5. Höghus i Fagersjö

Inga-Lill Persson (fp) ställde en fråga om höghus i Fagersjö.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inga-Lill Persson och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 6. Bostadsbyggandet

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om bostadsbyggandet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 7. 20.000 nya bostäder och de kommunala bostadsbolagens roll

Kristina Alvendal (m) ställde en fråga om 20.000 nya bostäder och de kommunala bostadsbolagens roll.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kristina Alvendal och borgarrådet Börjeson.

§13 Anmälan av nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 28 maj 2003 att utse nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Arne Borg (s) hade utsetts David Samuelsson (s).

Till ersättare efter David Klättborg (m) hade utsetts Johanna Westin (m).

§14 Upprop

Kl. 16.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§15 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 17 juni 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§17 Fyllnadsval (mem. 22, 23 och 34 för år 2002, mem. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 14 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 22, 23 och 34 för år 2002 samt nr  1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 14 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en nämndeman (mem. 2003:10), en ledamot i stadsdelsnämnden Skärholmen, en nämndeman (mem. 2003:11), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ersättare till Svenska Kommunförbundets kongress (mem. 2003:14).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:22

för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning för tiden till och med år 2006:

till revisorsersättare: Jan Demuth (mp);

Mem 2002:34

till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Rebwar Hassan (mp), Karl Bern (fp);

Mem 2003:1

hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till lekmannarevisorssuppleant: Carl Erik Hedlund (m);

Mem. 2003:7

för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning för tiden till och med år 2006:

till revisorsersättare: Didar Samaletdin (fp);

Mem 2003:8

hos Stiftelsen Tyrestaskogen för tiden till och med år 2005:

till lekmannarevisor: Mala Ali Amaj (s);

till lekmannarevisorssuppleant: Britt Hedlund (m);

Mem 2003:9

hos Handelshögskolan för tiden till och med 30 juni 2004:

till lekmannarevisor: Leif Krafft (s);

Mem 2003:10

till nämndeman för tiden 1 juli 2003 - 31 december 2006: Ulrika Malm (fp);

Mem 2003:11

till Svenska Kommunförbundets kongress för perioden fram till nästa ordinarie kongress:

till ombud: Karl Bern (fp);

till nämndemän för tiden 1 juli 2003 - 31 december 2006: Lars Linde (s), Ingrid Adelbertsson (s);

Mem 2003:12

i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse för tiden till och med år 2008:

till suppleant: Anna Starbrink (fp);

Mem 2003:14

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Jan Qvarsell (s);

till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för tiden till och med år 2006:

till ombud: Tomas Rudin (s).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2003:15)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:15 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av vice ordförande i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby.

Val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet utgår.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Fredrik Wallén (kd) - vice ordförande i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, Heidie Jonsson (s) - suppleant i Mässfastigheter i Stockholm AB, Erik Nilsson (s) - ledamot i Stockholms Stadshus AB, Karl Bern (fp) - ersättare i Mälardalsrådet och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2004:

till suppleant: Elisabeth Brandt Ygeman (s);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Leif Rönngren (s);

till ersättare: Tomas Rudin (s);

i Mälardalsrådet för tiden till och med den 14 oktober 2006:

till ersättare: Katariina Güven (fp).

§19 Val av konsumentnämnd (mem. 2003:16)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:16 om val av konsumentnämnd behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot och tre suppleanter i konsumentnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

i konsumentnämnden för tiden till och med år 2003:

till ledamot tillika ordförande: Christopher Ödmann (mp);

till ledamot tillika vice ordförande: Anders Broberg (kd);

till ledamöter: Maria Bosdotter (s), Lamia Elamri (s), Kaj Nordquist (s), Annacarin Wallin (v), Sofia Arkelsten (m), Gunnar Ragnå (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp), Theres Wallkvister (fp);

till ersättare: Britten Lagerkvist Tranströmer (s), Jaime Vega (s), Thyra Nordström (s), Britta Ring (v), Inger Beer (mp), Thomas Wahlström (m), Ole-Jörgen Persson (m), Anders Okeijn (fp).

Inträdesordning för ersättarna

för ledamot tillhörande nedanstående parti

inträder ersättare i nedan angiven partiordning

m

m, fp, kd, mp, s, v,

fp

fp, kd, m, mp, s, v

kd

kd, m, fp, mp, s, v

s

s, v, mp, kd, fp, m

v

v, s, mp, fp, kd, m

mp

mp, v, s, kd, fp, m

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

§21 Förskolebarn för Stockholms stad (utl. 2003:51)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:51 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förskoleplan för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson, Söderlund och Björklund, Emilia Hagberg, Inger Stark, Mujde Rashid, Hardy Hedman, Christopher Ödmann, Helen Jäderlund Eckardt, Berit Kruse, Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm, Annika Stude, Jan Valeskog, Ann-Marie Strömberg, Desirée Pethrus Engström, Ann Mari Engel, Ann-Katrin Åslund, Mehdi Oguzsoy, Margareta Björk, Maria Hannäs och Åsa Ekelund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till följande tilläggsyrkande:

att kommunfullmäktige beslutar att komplettera förskoleplanen med ett avsnitt med samma formulering som avsnittet "Grundläggande värden" i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet enligt följande:

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Söderlunds (m) och Björklunds (fp) respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp Hardy Hedmans (kd) tilläggsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet.

Omröstningen utföll med 65 ja och 23 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5 (finns ej elektronisk).

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat att

 1. godkänna "Förskoleplan för Stockholms stad" enligt bilaga 2 till utlåtandet
 2. uppdra åt utbildningsnämnden att följa upp och utvärdera genomförandet av förskoleplanen.

§22 Thor Modéens Trappor - namn för trappa på Södermalm (utl. 2003:56)

Dnr 312-1438/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:56 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till namn för trappa på Södermalm - Thor Modéens Trappor.

Ordet innehades av borgarråden Börjeson och Gunnarsson samt Ann-Margarethe Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Gunnarsson (mp) och Ann-Margarethe Livh (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat att

fastställa Thor Modéens Trappor som nytt namn för trappa inom stadsdelen Södermalm.

§23 Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Dnr 109-2592/2002

Orimligt förslag till hyreshöjning för av nämnden förhyrda gruppbostäder

för utvecklingsstörda

Skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd (utl. 2003:57)

Dnr 326-3199/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:57 behandlades. Utlåtandet gäller dels en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende, dels en skrivelse från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd om orimligt förslag till hyreshöjning för av nämnden förhyrda gruppbostäder för utvecklingsstörda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. I huvudsak godkänns gatu- och fastighetsnämndens förslag till enhetlig hyresmodell för särskilt boende i bostadsrätt.
 2. Hyrestiden skall vara 1 år med löpande uppsägningstid.
 3. Hyressättningsmodellen träder i kraft fr.o.m. 2003-07-01.
 4. Införandet av en reparationsfond för att utföra underhåll i bostadsrätter godkänns.
 5. Skrivelsen från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§24 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 10 och 11 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§25 Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomrätt till AB Familjebostäder (utl. 2003:58)

Dnr 302-859/2003

Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen

Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003 (utl. 2003:59)

Dnr 302-1165/2003

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 58 och 59 för år 2003 behandlades. Utlåtandena gäller dels en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder, dels en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Göran Holmström, Ulf Fridebäck, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Nordin, Henrik Wallgren och Magnus Hellström.

Utl. 2003:58

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Köpeavtal med JM AB angående förvärv av del av Sjövik 5 för en köpeskilling om 60 mnkr godkänns.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden medges ökade investeringsutgifter med 60 mnkr. Finansieringen sker genom ökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, bemyndigas att vidta de åtgärder som är erforderliga för avtalets fullföljande.

Utl. 2003:59

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förvärvet av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen av V&S Vin & Sprit AB för en köpeskilling om 85 mnkr godkänns.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden medges ökade investeringsutgifter inkl. förvärvskostnader med 88 mnkr. Finansieringen sker genom ökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden, genom gatu- och fastighetskontoret, bemyndigas att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpets fullföljande.

§26 Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämn-derna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia

Hemställan från berörda stadsdelsnämnder (utl. 2003:60)

Dnr 322-1206/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:60 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina-Sofia.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas hemställan om förändring av upptagningsområde för grundskolorna bifalles.

§27 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2002, som inte behand-lats av kommunstyrelsen (utl. 2003:61)

Dnr 019-1060/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:61 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2002 som ännu ej behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2002, som inte behandlats av kommunstyrelsen godkänns

§28 Kommunal borgen för byggnation av en träningshall för ishockey på Stora Mossens idrottsplats

Ansökan från IK Göta och Tranebergs IF (utl. 2003:62)

Dnr 132-52/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:62 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ansökan om kommunal borgen för byggnation av en träningshall för ishockey på Stora Mossens idrottsplats.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Lotta Edholm (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

ansökan om kommunal borgen om högst 4,7 mnkr för byggnation av en träningshall för ishockey på Stora Mossens idrottsplats tillstyrks.

§29 Överenskommelse angående försäljning av aktier i SMÅA AB m.m. (utl. 2003:63)

Dnr 131-497/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:63 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse angående försäljning av aktier i SMÅA AB m.m.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, borgarråden Gunnarsson och Nordin samt Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till överenskommelse i enlighet med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande mellan Stockholms stad och SMÅA AB avseende avveckling av Stockholms stads ägande i SMÅA AB godkännes (bilaga 1 till utlåtandet).
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra aktieförsäljningen.

§30 Fusion av vilande bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB (utl. 2003:64)

Dnr 023-1237/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:64 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fusion av vilande bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att när så är lämpligt fusionera vilande bolag med moderbolaget.

§31 Ändring i föredragsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 62-65 på föredragningslistan före punkt nr 17.

§32 Motion om gröna skolgårdar (2002:31) (utl. 2003:52)

Dnr 322-1774/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:52 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) i vilken de föreslår att stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till projekt för gröna skolgårdar.

Ordet innehades av borgarråden Gunnarsson och Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett skolgårdsutvecklingsprogram i enlighet med utlåtandet.
 2. Motion 2002:31 av Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) anses därmed i huvudsak bifallen.

§33 Motion om införande av seniorlärare som kvalitetshöjande faktor i skolan (2002:49) (utl. 2003:53)

Dnr 322-2964/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:53 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Louise du Rietz-Svenson (m) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige skall ge berörda organ i uppdrag att undersöka möjligheten att införa seniorlärare i stadens skolor.

Ordet innehades av Louise du Rietz-Svenson och borgarrådet Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:49 av Louise du Rietz-Svenson (m) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§34 Motion om stöd till unga HBT-personer (Homo, Bi och Transpersoner) (2002:40) (utl. 2003:54)

Dnr 325-2014/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:54 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Margareta Olofsson m.fl. (v) om stöd till unga HBT-personer (Homo, Bi och Transpersoner).

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Christer Öhgren, Peter Lundén-Welden och borgarrådet Rönngren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden, utarbeta riktlinjer för att underlätta och stödja unga HBT-personer.
 2. Motion 2002:40 av Margareta Olofsson m.fl. (v) anses därmed besvarad.

§35 Motion om stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer (2001:59) (utl. 2003:55)

Dnr 445-1419/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:55 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Iris Birath (v) i vilken hon föreslår att Stockholms stad skall inrätta ett stipendium och genomföra en hyllningsceremoni för idrottare som bor i Stockholm och som tar medalj i VM eller OS.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:59 av Iris Birath (v) angående stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet.

§36 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:65.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.05.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn