Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-10-20

Sammanträde 2003-10-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Vid sammanträdet ordnas en särskild debatt kring trängselavgifter/miljöavgifter.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

3 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

4 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RV

5 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

6 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

7 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

8 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

9 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

10 Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

11 Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

12 Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet. RI

13 Nr 2003:50 av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen. RIV

14 Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

15 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

16 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

17 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

18 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RIII

19 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RIII

20 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

21 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RIII

22 Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

23 Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

24 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

25 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RV

26 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

27 Nr 2003:65 av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet. RII

28 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

29 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

30 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

31 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

32 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

33 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

34 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

35 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

36 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

37 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

38 Nr 2003:77 av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet. RII

39 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RVI

40 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

41 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RV

45 Anmälan av inkomna skrivelser

46 Interpellation nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

Interpellation nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RIII
Interpellation nr 2003:56 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna. RIII


47 Bordlagda valärenden.

Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:11, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2003:16, i vad avser val av en ersättare i konsumentnämnden.
Mem. 2003:17, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ersättare i utbildningsnämnden och fyra nämndemän.
Mem. 2003:18, i vad avser val av en ledamot i Handelshögskolan.
Mem. 2003:19, i vad avser val av en ersättare i socialtjänstnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd, en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB och tre nämndemän.

48 Utl. 2003:104. Ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. RIII

49 Mem. 2003:20. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

50 Utl. 2003:108. Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2004.

51 Utl. 2003:109. Central upphandling av inkassotjänster.

52 Utl. 2003:110. Samverkansgrupp för Årstafältet. Framställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att snarast tillsätta en ny samver-kansgrupp.

53 Utl. 2003:111. Ändring av avgifter för flyttning av fordon. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

54 Utl. 2003:112. Hemställan om utökad budgetram med anledning av upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, stu-derande och grupper av omsorgstagare.

55 Utl. 2003:86. Internationellt äldreboende med dagcenter m.m. Mo-tion av Paul Lappalainen (mp) (2002:33). RVII

56 Utl. 2003:88. Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp) (2002:21). RVIII

57 Utl. 2003:93. Genomförande av en informationskampanj med inrikt-ningen ”en stad tillgänglig för alla – överallt”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:64). RI

58 Utl. 2003:96. Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s) (2001:43). RIII

59 Utl. 2003:105. Garanti för öppna fritidsgårdar i varje stadsdel. Mo-tion av Karin Wanngård (s) (2001:45). RIV

60 Utl. 2003:106. Kombinerad idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck, samt fotbollsanläggning i Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v) (2002:62). RII

61 Utl. 2003:113. Kartläggning av analfabeter i staden och förslag till adekvata åtgärder för att komma till rätta med problemet. Motion av Eva Oivio (s) (2001:35).

62 Utl. 2003:114. Fristående center mot rasism och diskriminering. Motion av Rebwar Hassan och Paul Lappalainen (båda mp) (2002:32).

63 Utl. 2003:115. Rätten för unga kvinnor med utländsk bakgrund att själva få välja sina liv.

Motion av Inger Stark och Veronica Ekström (båda v) (2002:29). Utsatta unga kvinnor med invandrarbakgrund. Skrivelse till kommunstyrelsen av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp).

64 Utl. 2003:116. Vård och boende för hemlösa hivpositiva missbruka-re och hemlösa AIDS-sjuka missbrukare. Motion av Inger Stark (v) (2001:33).

65 Utl. 2003:117. Införande av lov för trädfällning i staden. Motion av Måns Ressner (sp) (1998:29).

66 Utl. 2003:118. Stärkt ungdomskultur i staden. Motion av Christo-pher Ödmann (mp) (2001:82).

§1 Justering

Andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) och Berthold Gustavsson (m) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 27 oktober 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellationen om de övergripande principerna för hyressättningen (nr 2003:47)

Dnr 319-1305/2003

Lotta Edholm (fp) hade lämnat in en interpellation om de övergripande principerna för hyressättningen.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Lotta Edholm, borgarrådet Mogert och Ann Mari Engel.

§5 Interpellation om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27 (nr 2003:48)

Dnr 302-1306/2003

Lotta Edholm (fp) hade lämnat in en interpellation om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Lotta Edholm, borgarrådet Mogert, Ann Mari Engel och Anders Broberg.

§6 Interpellation om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet (nr 2003:49)

Dnr 305-1429/2003

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Anders Broberg och borgarrådet Billström.

§7 Interpellation om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen (nr 2003:50)

Dnr 322-1499/2003

Berthold Gustavsson (m) hade lämnat in en interpellation om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Berthold Gustavsson, borgarrådet Nilsson och Inger Stark.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75 och 76 för år 2003.

§9 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 67 på föredragningslistan före punkt nr 42.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet (nr 2003:77);
 2. av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration (nr 2003:78);
 3. av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket (nr 2003:79);
 4. av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande (nr 2003:80);
 5. av Birgitta Holm (m) om planerna på en ny nationalarena (nr 2003:81).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Miljöprövning av Essingeleden

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om miljöprövning av Essingeleden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Mogert.

 

 

Fråga nr 2. Skatteutjämningen

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om skatteutjämningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 3. Sanering av klotter

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om sanering av klotter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 4. Demokratiarbetet i staden

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om demokratiarbetet i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 5. Klotter

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om klotter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 6. Äldreomsorgen

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 7. Hemlöshet

Didar Samaletdin (fp) ställde en fråga om hemlöshet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Didar Samaletdin och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 8. Bromma flygplats

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om Bromma flygplats.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 9. Stockholm Stadion

Caroline Silverudd Lundbom (fp) ställde en fråga om Stockholm Stadion.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom och borgarrådet Börjeson.

§12 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, andre vice ordföranden och Berthold Gustavsson (m) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 27 oktober 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

av den 9 oktober 2003

Dnr 311-3712/2002

Beslut med anledning av överklagande i fråga om detaljplan (kommunfullmäktiges beslut den 3 mars 2003) för kvarteret Bärnstenssmycket m.m. inom stadsdelen Norra Ängby. Regeringen avslår överklagandet.

§15 Ändring föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 47, 49. 50 och 53 på föredragningslistan före punkt nr 46.

§16 Fyllnadsval (mem 23 för år 2002, mem 9, 11, 14, 16, 17, 18 och 19 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 23 för år 2002 samt nr  9, 11, 14, 16, 17, 18 och 19 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en nämndeman (mem. 2003:11), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:14), en ersättare i utbildningsnämnden, två nämndemän (mem. 2003:17), en nämndeman (mem. 2003:19).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:16

i konsumentnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Pär Hommerberg (fp);

Mem. 2003:17

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Maj-Len Eklund (v);

till nämndemän för tiden 1 november 2003 - 31 december 2006: Jan Tiselius (v), Ingrid Bergström Levander (v);

Mem. 2003:18

i direktionen för Handelshögskolan i Stockholm för tiden till och med den 30 juni 2007:

till ledamot: Göran Långsved (s);

Mem. 2003:19

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Elias Wästberg (m);

till nämndemän för tiden 1 november 2003 - 31 december 2006: Johannes Appeby (m), Berit Jonsson (m);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Marie Ljungberg Schött (m);

hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB för tiden till och med den 31 mars 2007:

till lekmannarevisorssuppleant: Bengt Akalla (m).

§17 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem 2003:20; skrivelse 9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:20 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i näringslivsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten, en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i stadsbyggnadsnämnden, en revisor hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Hanna Zetterberg (v) – ledamot i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Sofia Arkelsten (m) – ledamot i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Anders Ferm (mp) – ledamot i stadsdelsnämnden Vantör, Sven Andersson (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, Malin Romlin (s) – ersättare i näringslivsnämnden, Iriz Gustavsson (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten, Jan Staaf (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, Olivia Hasahya (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, Kristina Alvendal (m) – ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Ulf Egenäs – revisor i Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Rolf Könberg (m) – ledamot tillika vice ordförande i AB Svenska Bostäder, Hanna Zetterberg (v) – ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Michael Schartau (m);

i AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot tillika vice ordförande: Erik Saers (m);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Kristoffer Kuckowski (m).

§18 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2004 (utl 2003:108)

Dnr 014-3101/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:108 behandlades. Utlåtandet gäller förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2004.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2004.

§19 Ändring av avgifter för flyttning av fordon. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2003:111)

Dnr 314-1413/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:111 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om ändring av avgifter för flyttning av fordon.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Avgifter för flyttning av fordon fastställs till belopp enligt gatu- och fastighetsnämndens förslag, bilaga till utlåtandet, att gälla från och med 2003-11-01.
 2. Avgifterna indexregleras enligt gatu- och fastighetsnämndens förslag.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden får i uppdrag att besluta om sådana ändringar av avgifterna som betingas av indexreglering.

§20 Trängselavgifter/Miljöavgifter - Tema-debatt

Interpellation om trängselavgifter (nr 2003:3)

Dnr 314-119/2003

Interpellation om trängselavgifter som ytterligare skatt (nr 2003:15)

Dnr 109-745/2003

Interpellation om tillväxten och biltullarna (nr 2003:56)

Dnr 314-1732/2003

Interpellation nr 2003:3

Sten Nordin (m) hade lämnat in en interpellation om trängselavgifter.

Kommunfullmäktige hade den 20 januari 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Interpellation nr 2003:15

Sten Nordin (m) hade lämnat in en interpellation om trängselavgifter som ytterligare skatt.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Interpellation nr 2003:56

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om tillväxten och biltullarna.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelade interpellationssvar ----- Bilagorna 6, 7 och 8.

I debatten yttrade sig borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Ann-Marie Strömberg, Åsa Romson, Ewa Samuelsson, borgarråden Mogert. Nordin och Söderlund, Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm, Rolf Könberg, Per Bolund, Björn Ljung, Ulf Fridebäck, borgarrådet Olofsson, Magnus Hellström, borgarrådet Rönngren, Kristina Alvendal, Jan Valeskog, Elisabeth Brandt Ygeman, Hardy Hedman, Stellan Hamrin, Fredrik Malm, Peter Lundén-Welden och Karin Hanqvist.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Karin Hanqvist (s) i en ordningsfråga angående störande prat i salen.

I den fortsatta debatten yttrade sig Henrik Wallgren, Inge-Britt Lundin, Christopher Ödmann, Karin Wanngård och Reine Meyer-Strömberg.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin samt Lotta Edholm i en ordningsfråga angående borgarråd som inte är närvarande under debatten.

I den fortsatta debatten yttrade sig Håkan Wahlén, Inge-Britt Lundin, Joakim Larsson, Sebastian Cederschiöld, Dag Larsson och Didar Samaletdin.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:104.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 109, 110 och 112 för år 2003.

§22 Bordlagda ärenden (motioner)

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 86, 88, 93, 96, 105 och 106 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 113, 114, 115, 116, 117 och 118 för år 2003.

§23 Motioner

Dnr 312-3326/2003, 314-3370/2003, 328-3432/2003, 319-3434/2003

Under tiden 7 oktober – 20 oktober 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Bo Bladholm (m) om uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman (nr 2003:25);
 2. av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om översyn av trafiksituationen i Bromma inför Vägverkets nya förslag till nord-sydliga förbindelser (nr 2003:26);
 3. av Ewa Samuelsson (kd) om införande av en årlig kulturnatt i Stockholm (nr 2003:27);
 4. av Jan Björklund m.fl. (fp) om ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyggande (nr 2003:28).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.35.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn