Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-11-03

Sammanträde 2003-11-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

3 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

4 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RV

5 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

6 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

7 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

8 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

9 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

10 Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

11 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

12 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

13 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

14 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RIII

15 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RIII

16 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

17 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RIII

18 Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

19 Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

20 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

21 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

22 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

23 Nr 2003:65 av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet. RII

24 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

25 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

26 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

27 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

28 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

29 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

30 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

31 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

32 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

33 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

34 Nr 2003:77 av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet. RII

35 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RVI

36 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

37 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RV

38 Nr 2003:81 av Birgitta Holm (m) om planerna på en ny nationalare-na. RII

39 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

40 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

41 Nr 2003:84 av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen. RV

42 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RIII

43 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

44 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RI

45 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

49 Anmälan av inkomna skrivelser

50 Utl. 2003:104. Ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. RIII

51 Utl. 2003:109. Central upphandling av inkassotjänster. RI

52 Utl. 2003:110. Samverkansgrupp för Årstafältet. Framställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att snarast tillsätta en ny samver-kansgrupp. RIII

53 Utl. 2003:112. Hemställan om utökad budgetram med anledning av upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, stu-derande och grupper av omsorgstagare. RIV

54 Utl. 2003:119. Namn för gata inom stadsdelen Nockebyhov.

55 Utl. 2003:120. Redovisning av uppdraget att anta en policy för bredd- och elitidrott, samt förslag till policy gällande professionell och kommersiell idrott.

56 Utl. 2003:121. Förköp av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50. Hem-ställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfull-mäktiges godkännande senast 3 november 2003.

57 Utl. 2003:122. Förslag till ny sotningstaxa.

58 Utl. 2003:86. Internationellt äldreboende med dagcenter m.m. Mo-tion av Paul Lappalainen (mp) (2002:33). RVII

59 Utl. 2003:88. Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp) (2002:21). RVIII

60 Utl. 2003:93. Genomförande av en informationskampanj med inrikt-ningen ”en stad tillgänglig för alla – överallt”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:64). RI

61 Utl. 2003:96. Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s) (2001:43). RIII

62 Utl. 2003:105. Garanti för öppna fritidsgårdar i varje stadsdel. Mo-tion av Karin Wanngård (s) (2001:45). RIV

63 Utl. 2003:106. Kombinerad idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck, samt fotbollsanläggning i Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v) (2002:62). RII

64 Utl. 2003:113. Kartläggning av analfabeter i staden och förslag till adekvata åtgärder för att komma till rätta med problemet. Motion av Eva Oivio (s) (2001:35). RVI

65 Utl. 2003:114. Fristående center mot rasism och diskriminering. Motion av Rebwar Hassan och Paul Lappalainen (båda mp) (2002:32). RVI

66 Utl. 2003:115. Rätten för unga kvinnor med utländsk bakgrund att själva få välja sina liv.

Motion av Inger Stark och Veronica Ekström (båda v) (2002:29). Utsatta unga kvinnor med invandrarbakgrund. Skrivelse till kommunstyrelsen av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp). RVI+VII

67 Utl. 2003:116. Vård och boende för hemlösa hivpositiva missbruka-re och hemlösa AIDS-sjuka missbrukare. Motion av Inger Stark (v) (2001:33). RVII

68 Utl. 2003:117. Införande av lov för trädfällning i staden. Motion av Måns Ressner (sp) (1998:29). RII

69 Utl. 2003:118. Stärkt ungdomskultur i staden. Motion av Christo-pher Ödmann (mp) (2001:82). RIV

70 Utl. 2003:123. Införande av demokrati- och retorikkurs inom gym-nasieprogram. Motion av Patricio Rodriguez (v) (2002:2).

71 Utl. 2003:124. Öronmärkning av förskolans ekonomiska resurser samt tillsättande av kriskommission för förskolan. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:1). Kriskommission för förskolan. Skrivelse av Mikael Söderlund (m).

72 Utl. 2003:125. Införande av redovisning av skolk även i högstadie-elevernas betyg. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:2).

73 Utl. 2003:126. Utökning av antalet poströstningslokaler för att un-derlätta valdeltagandet. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2002:11).

74 Utl. 2003:127. Tillgång till valsedlar. Motion av Svante Linusson m.fl. (sp) (2002:51).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 10 november 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:8.

§4 Interpellation om olaglig affischering i Vasa-stan (nr 2003:35)

Dnr 329-914/2003

Anders Broberg (kd) hade lämnat in en interpellation om olaglig affischering i Vasastan.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Anders Broberg, borgarrådet Mogert, Christer Öhgren och Ann Mari Engel.

§6 Interpellation om förbättring av situationen för de schizofrena (nr 2003:42)

Dnr 325-1262/2003

Désirée Pethrus Engström (kd) hade lämnat in en interpellation om förbättring av situationen för de schizofrena.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Désirée Pethrus Engström, borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund och Christer Öhgren.

§8 Interpellation om trafficking (nr 2003:46)

Dnr 325-1303/2003

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om trafficking.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Christer Öhgren och Monika Lindh.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 för år 2003.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen (nr 2003:82);
 2. av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlösa/psykiskt sjuka (nr 2003:83);
 3. av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och privata entreprenörer inom äldreomsorgen (nr 2003:84);
 4. av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på kranskommunerna (nr 2003:85);
 5. av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar (nr 2003:86);
 6. av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter (nr 2003:87);
 7. av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens förskolor (nr 2003:88).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Läget vad gäller nyproduktion av bostäder

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om läget vad gäller nyproduktion av bostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 2. Trafikövervakning

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om trafikövervakning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 3. Chockhöjningen av tomträttsavgälders och friköpsprisers inverkan på Stockholms möjlighet att hävda sig i tillväxtligan

Berthold Gustavsson (m) ställde en fråga om chockhöjningen av tomträttsavgälders och friköpsprisers inverkan på Stockholms möjlighet att hävda sig i tillväxtligan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 4. Byte av Stadsteaterns ventilationsanläggning

Birgitta Rydell (fp) ställde en fråga om byte av Stadsteaterns ventilationsanläggning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgitta Rydell och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 5. Skattechockens inverkan på socialbidragsberoendet

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om skattechockens inverkan på social-bidragsberoendet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Biståndsbedömning

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om biståndsbedömning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 7. De tre alternativa placeringarna av en ny arena

Mats G Nilsson (m) ställde en fråga om de tre alternativa placeringarna av en ny arena.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats G Nilsson och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 8. Skanstullshallen

Caroline Silverudd Lundbom (fp) ställde en fråga om Skanstullshallen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom och borgarrådet Börjeson.

Fråga nr 9. Byggandet av eventuella bostäder på Bromma flygplats

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om byggandet av eventuella bostäder på Bromma flygplats.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Börjeson.

§12 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10 november 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

av den 9 oktober 2003

Dnr 311-3250/2002

Beslut med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (20 januari 2003, § 33) avseende detaljplan för del av Åkeshov 1:1.

Regeringen avslår överklagandet.

§15 Avskrivna motioner

Dnr 412-662/1999, 339-1247/2002

 1. Annika Billström m.fl. (s) hade återkallat motion nr 1999:21 om förskolan -första steget i det livslånga lärandet.
 2. Anita Habel (v) hade återkallat motion nr 2002:22 om förbättrade rättigheter till tolkhjälp i stadens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§20 Namn för gata inom stadsdelen Nockebyhov (utl 2003:119)

Dnr 312-2716/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:119 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Nockebyhov.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Tyska Bottens Backe fastställs som nytt namn för gata inom stadsdelen Nockebyhov.
 2. Namnet Gubbkärrsbacken utgår.

§21 Redovisning av uppdraget att anta en policy för bredd- och elitidrott, samt förslag till policy gällande professionell och kommersiell idrott (utl. 2003:120)

Dnr 328-1541/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:120 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av uppdraget att anta en policy för bredd- och elitidrott samt förslag till policy gällande professionell och kommersiell idrott.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Idrottsnämndens förslag till policy angående professionell och kommersiell idrott tillstyrks.
 2. Kommunfullmäktiges uppdrag får därmed anses fullgjort.

§22 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:121.

§23 Förslag till ny sotningstaxa. (utl. 2003:122)

Dnr 307-2667/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:122 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till ny sotningstaxa.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Sotningstaxan antas i enlighet med förslaget från brand- och räddningsnämnden.
 2. Den nya taxan gäller från och med 1 november 2003.

§24 Motion om internationellt äldreboende med dagcenter m.m (2002:33) (utl. 2003:86)

Dnr 327-1776/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:86 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett internationellt äldreboende.

Ordet innehades av Christer Öhgren, Helen Jäderlund Eckardt, Hardy Hedman, Ann-Marie Strömberg, Peter Lundén-Welden och Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan lyfta mångfaldsfrågorna i rekryteringsprocessen av nya medarbetare.
 2. Motion 2002:33 av Paul Lappalainen (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2003:104)

Dnr 319-1657/2003

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2003:104. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin, Ulf Fridebäck, Per Bolund, Anders Broberg, Ann-Marie Strömberg och Karl Bern.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Gatu- och fastighetsnämndens förslag till ny grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats godkänns.

§26 Samverkansgrupp för Årstafältet. Framställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att snarast tillsätta en ny samver-kansgrupp (utl. 2003:110)

Dnr 319-1109/2003

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2003:110. Utlåtandet gäller en framställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att snarast tillsätta en ny samverkansgrupp för Årstafältet.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppmanas att initiera en samverkansgrupp för det fortsatta arbetet med Årstafältet enligt vad som beskrivs i utlåtandet.
 2. Framställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd anses besvarad med vad föredagande borgarråd anför i utlåtandet.

§27 Förköp av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50. Hem-ställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfull-mäktiges godkännande senast 3 november 2003 (utl. 2003:121)

Dnr 641-2877/2003

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2003:121. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om förköp av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson, borgarrådet Mogert, Ulf Fridebäck och Ann-Marie Strömberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förköpet av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50 godkänns.
 2. Finansiering av köpeskillingen sker inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2003.
 3. Drift- och kapitalkostnaden får inrymmas inom gatu- och fastighetsnämndens driftbudget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§28 Motion om långsiktiga klimatmål för Stockholm (2002:21) (utl. 2003:88)

Dnr 303-1246/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:88 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Per Bolund (mp) i vilken han föreslår att staden sätter upp som mål att till år 2050 helt ha frångått användandet av fossila bränslen.

Ordet innehades av Per Bolund, Ewa Samuelsson, Magnus Hellström, Stellan Hamrin och borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Staden uttalar ambitionen att på sikt bli en helt fossilfri kommun.
 2. Staden fortsätter att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser i samma takt som under perioden 1990-2005.
 3. Motion 2002:21 av Per Bolund (mp) anses besvarad med vad som anförs av föredragande borgarrådet.

§30 Motion om överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen (2001:43) (utl. 2003:96)

Dnr 322-1111/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:96 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Eva Oivio (s) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta ytterstadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader i AB Stadsholmens regi.

Ordet innehades av Eva Oivio.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:43 av Eva Oivio (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§31 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:105.

§32 Motion om kombinerad idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck, samt fotbollsanläggning i Skarpnäck (2002:62) (utl. 2003:106).

Dnr 328-3783/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:106 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Maria Hannäs (v) i vilken hon föreslår en kombinerad idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Ewa Samuelsson, Caroline Silverudd Lundbom, borgarrådet Börjeson och Peter Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Motion 2002:62 av Maria Hannäs (v) bifalls.
 2. Idrottsnämnden uppmanas att tillsammans med gatu- och fastighetsnämnden och Skarpnäcks stadsdelsnämnd ta fram ett förslag hur en kombinerad idrottshall och badanläggning med friskvårdsdel, anpassad även för funktionshindrade, kan åstadkommas i området Bagarmossen/Skarpnäck.
 3. Nämnderna skall i samband med denna utredning söka finna en lösning som innebär att en hemmaplan med läktare för Spårvägens IF kan byggas i Skarpnäck.

§33 Motion om kartläggning av analfabeter i staden och förslag till adekvata åtgärder för att komma till rätta med problemet (2001:35) (utl. 2003:113)

Dnr 439-840/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:113 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Eva Oivio (s) i vilken hon föreslår att berörda nämnder ges i uppdrag att tillsammans kartlägga analfabeterna och föreslå vad som kan göras för att avhjälpa problemet.

Ordet innehades av Eva Oivio, Godfrey Etyang, Hardy Hedman, Christer Öhgren, Ann-Katrin Åslund, Mujde Rashid och borgarrådet Lindberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:35 av Eva Oivio (s) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.

§34 Motion om fristående center mot rasism och diskriminering (2002:32) (utl. 2003:114)

Dnr 332-1775/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:114 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Rebwar Hassan (mp) och Paul Lappalainen (mp) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ska tillskriva regeringen om vikten av att etablera ett fristående center mot rasism och diskriminering.

Ordet innehades av Rebwar Hassan, Godfrey Etyang och Hardy Hedman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:32 av Rebwar Hassan (mp) och Paul Lappalainen (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§35 Motion om rätten för unga kvinnor med utländsk bakgrund att själva få välja sina liv (2002:29)

Dnr 333-1627/2002

Utsatta kvinnor med invandrarbakgrund

Skrivelse av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (utl. 2003:115)

Dnr 332-458/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:115 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Inger Stark (v) och Veronika Ekström (v) i vilken de föreslår en rad konkreta åtgärder för unga kvinnor med utländsk bakgrund att själva få välja sina liv.

Ordet innehades av Inger Stark, Desirée Pethrus Engström, Abit Dundar, Godfrey Etyang, Christer Öhgren, Abebe Hailu, borgarrådet Lindberg, Hardy Hedman, borgarrådet Gunnarsson och Rolf Könberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunfullmäktige uttalar att det är angeläget att staden inom alla berörda verksamheter uppmärksammar och agerar mot de allvarliga missförhållanden som tas upp i motionen och i den skrivelse som kommunstyrelsen tidigare behandlat, samt att utbildning och verksamhetsutveckling är viktiga delar i det fortsatta arbetet.
 2. Motion 2002:29 av Inger Stark (v) och Veronica Ekström (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråden anfört.

§36 Motion om vård och boende för hemlösa hivpositiva missbruka-re och hemlösa AIDS-sjuka missbrukare (2001:33) (utl. 2003:116)

Dnr 421-826/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:116 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Inger Stark (v) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad snarast inleder ett samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden så att de hivsmittade och aidssjuka hemlösa missbrukarna får den vård och hjälp de behöver samt att Stockholms stad inrättar ett lågtröskelboende för denna grupp hemlösa.

Ordet innehades av Inger Stark, Abit Dundar, Christer Öhgren, Desirée Pethrus Engström, borgarrådet Olofsson och Didar Samaletdin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:33 av Inger Stark (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

§37 Motion om införande av lov för trädfällning i staden (1998:29) (utl. 2003:117)

Dnr 319-545/1998

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:117 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Måns Ressner (sp) i vilken han föreslår att ett tillägg införs i planföreskrifterna till de gällande stads- och detaljplanerna om marklovsplikt för fällning av träd.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 1998:29 av Måns Ressner (sp) om lov för införande av trädfällning i staden anses besvarad med vad som anförts i utlåtandet.

§38 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 118 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 123, 124 och 125 för år 2003.

 

 

§39 Motion om utökning av antalet poströstningslokaler för att un-derlätta valdeltagandet (2002:11) (utl. 2003:126)

Dnr 010-420/2002

Ärendet utgår.

§40 Motion om tillgång till valsedlar (2002:51) (utl. 2003:127)

Dnr 011-2966/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:127 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Svante Linusson m.fl. (sp) i vilken de bland annat föreslår att valsedlar till kommunalvalet hålls tillgängliga av valfunktionärer på samma sätt som riksdagspartiernas i alla vallokaler på valdagen 2006.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2002:51 av Svante Linusson m.fl. (sp) avslås.

§41 Interpellation om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?” (nr 2003:51)

Dnr 326-1704/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Magnus Hellström (m) om "Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?".

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Magnus Hellström, borgarrådet Olofsson och Ann-Marie Strömberg.

§42 Motion

Dnr 003-3440/2003

Under tiden 21 oktober – 3 november 2003 väcktes och inlämnades följande motion:

av Kristina Axén Olin (m) och Christer Wennerholm (m) om gemensamt huvudmannaskap mellan Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting inom psykiatrin (nr 2003:29).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.58.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Jan Hult