Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-02-09

Sammanträde 2004-02-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

3 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

4 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

5 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

6 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

7 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

8 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

9 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

10 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

11 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

12 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

13 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

14 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

15 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

16 Nr 2003:77 av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet. RII

17 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RIV

18 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

19 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RIV

20 Nr 2003:81 av Birgitta Holm (m) om planerna på en ny nationalare-na. RII

21 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

22 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

23 Nr 2003:84 av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen. RV

24 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RIII

25 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

26 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

27 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

28 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

29 Nr 2003:90 av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen. RVII

30 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

31 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

32 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

33 Nr 2003:94 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om äldres hälsa och framtida behov av äldreomsorg. RVII

34 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

35 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

36 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

37 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

38 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

39 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

40 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

41 Nr 2003:102 av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden. RVII

42 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

43 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

44 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

45 Nr 2003:106 av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering. RVIII

46 Nr 2003:107 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking. RVII

47 Nr 2003:108 av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörled-ningar i plast. RIII

48 Nr 2003:109 av Ewa Samuelsson (kd) om kvalitén i den kommunala förskolan. RIV

49 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

50 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

51 Nr 2004:2 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadens insatser för perso-ner med psykiska funktionshinder. RVII

52 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

53 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

57 Anmälan av inkomna skrivelser

58 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:21, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003.23, i vad avser val av en ledamot och fem ersättare i stadsdelsnämnder och två ersättare i näringslivsnämnden.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konsert-husstiftelse och en ledamot i Anna Johansson-Visborgs stiftelse.
Mem. 2003:25, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

59 Mem. 2004:1. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

60 Utl. 2004:8. Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003.

61 Utl. 2004:9. Ändrad bolagsordning för S:t Erik Försäkrings AB.

62 Utl. 2004:10. Ändrad bolagsordning för Centrum Kompaniet i Stockholm AB.

63 Utl. 2004:11. Utarbetande av en tvångsförvaltningspolicy. Hemstäl-lan från gatu- och fastighetsnämnden.

64 Utl. 2004:12. Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad – Genomföran-debeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

65 Utl. 2003:133. Åtgärder för att förbättra valsäkerheten vid allmänna val i Stockholm i anledning av det konstaterade socialdemokratiska valfusket. Motion av Kristina Axén Olin och Rolf Könberg (båda m) (2002:59). RV

66 Utl. 2003:136. Möjligheten för näringslivet att kunna bidra till en renare och vackrare stad. Motion av Susanne Leinsköld (s) (2002:43). RI

67 Utl. 2003:137. SIMPLEX STOCKHOLM – förenkla Stockholms regelverk. Motion av Mikael Söderlund (m) (2003:16). RI

68 Utl. 2003:138. Revidering av översiktsplan –99. Motion av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda mp) (2002:19). RII

69 Utl. 2003:144. Handikappanpassning av stadens idrotts- och evene-mangsanläggningar. Motion av Jean Anderson (v) (2002:30). RII

70 Utl. 2003:166. Återinförande av titeln borgmästare för finansborgar-rådet. Motion av Axel Wennerholm (m) (2002:48). RI

71 Utl. 2003:167. Aktivera stadens godsspår. Motion av Per Ohlin (v) (2001:4). RIII

72 Utl. 2003:168. Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v) (2002:41). RIII

73 Utl. 2003:169. Att använda tunnelbanan för godstransporter. Motion av Margareta Olofsson och Dick Urban Vestbro (båda v) (2002:50). RIII

74 Utl. 2003:170. Oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor. Motion av Mikael Söderlund och Ulla Ericson (båda m) (2003:15). RIV

75 Utl. 2004:4. Permanentande av projektet ”Läsning pågår”. Motion av Erik Nilsson (s) (2000:40). RI

76 Utl. 2004:5. Upprättande av en stadsvaktsorganisation. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2003:5). RI

77 Utl. 2004:6. Införande av biogasdrivna sjöbussar. Motion av Svante Linusson (sp) (2002:52). RIII

78 Utl. 2004:7. En mer medveten satsning på att stärka elevers själv-tillit. Motion av Lovisa Morén (mp) (2002:25). RIV

79 Utl. 2004:13. Miljöcertifiering av Stockholms stad. Motion av Mar-gareta Olofsson (v) (2002:9).

80 Utl. 2004:14. Högdalstoppen. Motion av Leif Rönngren (s) (1998:36). Omvandling av Högdalstippen till ett attraktivt grönom-råde med platser för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp) (2001:53).

81 Utl. 2004:15. Spår till östra Södermalm. Motion av Per Ohlin (v) (2002:37).

82 Utl. 2004:16. Minnesmonument över trafikens offer. Motion av Svante Linusson (sp) (2002:38).

83 Utl. 2004:17. Funktionshindrade elevers rätt till skolgång på lika villkor. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2002:58).

84 Utl. 2004:18. Fler lektorer i gymnasieskolan. Motion av Jan Björk-lund m.fl. (fp) (2003:6).

85 Utl. 2004:19. Äldres rätt att välja boende. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:72).

86 Utl. 2004:20. Enkätundersökning bland äldrevårds- och omsorgsper-sonal. Motion av Eivor Karlsson och Peter Modesta (båda mp) (2002:26).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (391 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 16 februari 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 3 och 15 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§5 Interpellation om eurons betydelse för Stockholms tillväxt (nr 2003:58)

Dnr 109-1734/2003

Interpellation om nej till eurons effekter för Stockholm (nr 2003:76)

Dnr 109-2973/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om eurons betydelse för Stockholms tillväxt.

Kommunfullmäktige hade den 19 maj 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Ulla Hamilton (m) hade lämnat in en interpellation om nej till eurons effekter för Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 6 oktober 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelade interpellationssvar - Bilaga 2 och 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Söderlund, Ulla Hamilton och borgarrådet Billström.

§6 Interpellation om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken (nr 2003:62)

Dnr 331-1776/2003

Helen Jäderlund Eckardt (fp) hade lämnat in en interpellation om arbetskrafts-invandring till bristyrken.

Kommunfullmäktige hade den 2 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Lindberg hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Helen Jäderlund Eckardt, borgarrådet Lindberg, Ulla Hamilton, Lotta Edholm, Birgitta Holm, Ann-Margarethe Livh och Cecilia Brinck.

§8 Interpellation om särskolans framtid (nr 2003:66)

Dnr 322-1977/2003

Lotta Edholm (fp) hade lämnat in en interpellation om särskolans framtid.

Kommunfullmäktige hade den 10 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Lotta Edholm och borgarrådet Nilsson.

§9 Interpellation om centralisering av hemin-struktörerna (nr 2003:68)

Dnr 326-1980/2003

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om centralisering av heminstruktörerna.

Kommunfullmäktige hade den 10 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

§11 Interpellation om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA) (nr 2003:72)

Dnr 325-2813/2003

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om multiresistenta stafylokocker (MRSA).

Kommunfullmäktige hade den 22 september 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Birgitta Holm och Annika Stude.

§13 Interpellation om familjerådgivning (2003:74)

Dnr 325-2815/2003

Nina Ekelund (kd) hade lämnat in en interpellation om familjerådgivning.

Kommunfullmäktige hade den 22 september 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Nina Ekelund, borgarrådet Olofsson, Abit Dundar, Christer Öhgren, Monika Lindh, Ewa Samuelsson och Rebwar Hassan.

§14 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:75.

§15 Interpellation om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet (nr 2003:77)

Dnr 304-3149/2003

Regina Kevius (m) hade lämnat in en interpellation om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet.

Kommunfullmäktige hade den 20 oktober 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Regina Kevius, Cecilia Obermüller, borgarrådet Börjeson, Ann-Marie Strömberg, Berthold Gustavsson och borgarrådet Gunnarsson.

§17 Interpellation om planerna på en ny nationalare-na (2003:81)

Dnr 302-3300/2003

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om planerna på en ny nationalarena.

Kommunfullmäktige hade den 20 oktober 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 10.

I debatten yttrade sig Birgitta Holm och borgarrådet Börjeson.

§18 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 och 110 för år 2003.

§19 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggandet (nr 2004:1);
 2. av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadens insatser för personer med psykiska funktionshinder (nr 2004:2);
 3. av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoendet bland unga (nr 2004:3);
 4. av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar (nr 2004:4).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§20 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Bostäder i Frihamnen

Ulla Hamilton (m) ställde en fråga om bostäder i Frihamnen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulla Hamilton och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 2. Organisationsstöd

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om organisationsstöd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 3. "Hur ska mormor bo?"

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om "hur mormor ska bo".

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 4. Bostadsministerns kritik av bostadsbyggandet i Stockholm

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om bostadsministerns kritik av bostadsbyggandet i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 5. Klotter

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om klotter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 6. Den kommunala gymnasieskolan

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om den kommunala gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

§21 Interpellation om bostadsbyggande (nr 2003:75)

Dnr 302-2816/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige hade den 22 september 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 11.

I debatten yttrade sig borgarråden Nordin och Mogert.

§22 Upprop

Kl. 18.08 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§23 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 16 februari 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§24 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrättens i Stockholm protokoll

av den 20 januari 2004

Dnr 302-223/2004

med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (22 december 2003) avseende Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerbolag 15 AB (Skatteskrapan). Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Kammarrättens i Stockholm protokoll

av den 13 januari 2004

Dnr 323-1288/2001

med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 juni 2002) avseende principer vid försäljning av sommargårdar inklusive redovisning till donationsfonderna. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Regeringsrättens underrättelse

av den 13 januari 2004

Dnr 323-518/2001

med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (5 mars 2001) avseende tilläggsavtal (nr 3) till avtal om köp och exploatering av blivande fastighet inom kv. Smyrna, Ladugårdsgärde.

§25 Fyllnadsval (mem. 9, 21, 22, 23, 24 och 25 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  9, 21, 22, 23, 24 och 25 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ersättare i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, en ersättare i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, två ersättare i näringslivsnämnden (mem. 2003:23), en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse (mem. 2003:24) och en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:25).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:21

till nämndeman för tiden 1 mars 2004 - 31 december 2006: Jenny Jonsson (m);

Mem. 2003:24

i styrelsen för Anna Johansson-Visborgs stiftelse för tiden från 2004 års till 2007 års ordinarie sammanträde:

till ledamot: Hans Mattsson (m).

§26 Avsägelser och fyllnadsval m.m (mem. 2004:1; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:1 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, en suppleant i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Birgitta Rydell (fp) – ledamot i kommunfullmäktige samt Zahra Al Mosawi (mp) och Henrik Wallgren (m) - ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Fredrik Lann (mp) – ersättare i valberedningen, Birgitta Rydell (fp) – ersättare i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB och vice ordförande i kulturnämnden, Ellinor Hamrén (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, Ingemar Ziegler (m) – suppleant i styrelserna för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och AB Stockholm Globe Arena, Henrik Wallgren (m) – ersättare i gatu- och fastighetsnämnden och ledamot i stadsdelsnämnden Skarpnäck och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i valberedningen för tiden till och med 2006-10-14:

till ersättare: Lovisa Morén (mp);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med 2007-03-31:

till suppleant: Lotta Edholm (fp);

i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB för tiden till och med 2007-03-31:

till vice ordförande: Madeleine Sjöstedt (fp);

i kulturnämnden för tiden till och med 2004-12-31:

till vice ordförande: Madeleine Sjöstedt (fp);

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden till och med 2004-12-31:

till ersättare: Petter Lindfors (m);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med 2004-12-31:

till ledamot: Younas Pervaz (m).

§27 Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003 (utl 2004:8)

Dnr 309-1313/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:8 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin, Lotta Edholm, Åsa Romson, Ulf Fridebäck, Madeleine Sjöstedt, Ewa Samuelsson, Yvonne Fernell-Ingelström, Rolf Könberg, Berthold Gustavsson, Per Bolund, borgarrådet Mogert, Göran Holmström, Ann-Marie Strömberg, Daniel Suhonen, Tord Bergstedt, Didar Samaletdin och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) att ärendet återremitteras enligt --------------------------------------------------- Bilaga 12.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarrådet Nordins (m), Lotta Edholms (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§28 Ändrad bolagsordning för S:t Erik Försäkrings AB (utl 2004:9)

Dnr 023-4180/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:9 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrad bolagsordning för S:t Erik Försäkrings AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändringen av bolagsordningen för S:t Erik Försäkrings AB i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2003 med aktieägarna i S:t Erik Försäkrings AB (516401-7948) godkänns.

§29 Ändrad bolagsordning för Centrum Kompaniet i Stockholm AB (utl 2004:10)

Dnr 023-4205/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:10 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrad bolagsordning för Centrum Kompaniet i Stockholm AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändringen av bolagsordningen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB (556112-1871) i enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2002 godkänns.

§30 Utarbetande av en tvångsförvaltningspolicy. Hemstäl-lan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:11)

Dnr 302-2265/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:11 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om utarbetande av en tvångsförvaltningspolicy.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadens policy om staden får fråga om tvångsförvaltningsuppdrag är att det i första hand går till de kommunala bostadsbolagen.
 2. AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem uppmanas att ta fram en praktisk samordning enligt vad som anförs i utlåtandet.

§31 Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad – Genomföran-debeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:12)

Dnr 311-3663/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:12 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om genomförandebeslut för Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ulf Fridebäck och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Genomförande av investering i Hammarby Gård med investeringsutgift om ca 376 mnkr och investeringsinkomst om ca 77 mnkr godkänns.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med utlåtandet.
 3. Finansiering av investeringsutgifterna och inkomsterna för år 2003-2006 sker inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för år 2003-2004 med inriktning för 2005 och 2006.
 4. Finansiering av investeringsutgifterna för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.
 5. Finansiering av drift- inklusive kapitalkostnader för gatu- och fastighetsnämnden får finansieras inom gatu- och fastighetsnämndens budget.

§32 Motion om åtgärder för att förbättra valsäkerheten vid allmänna val i Stockholm i anledning av det konstaterade socialdemokratiska valfusket (2002:59) (utl 2003:133)

Dnr 011-3664/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:133 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Kristina Axén Olin (m) och Rolf Könberg (m) i vilken de föreslår ett antal förbättringar i valsäkerheten vid allmänna val i Stockholm.

Ordet innehades av Rolf Könberg, borgarrådet Rönngren, Göran Holmström, Malin Strid, Moissis Nikolaidis, Joakim Larsson, Rebwar Hassan, Cecilia Brinck och Kerstin Gustavsson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren (s) i en ordningsfråga angående otillbörligt personangrepp under fullmäktiges debatt.

I den fortsatta debatten yttrade sig Fredrik Malm, Madeleine Sjöstedt och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) och Malin Strid (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Att-satsen om att inrätta demokratiberedningen redan 1 januari 2003 anses besvarad.
 2. Att-satsen om att erbjuda samtliga förtroendevalda i Stockholms stad en grundläggande demokratiutbildning anses besvarad.
 3. I övrigt avslås motion 2002:59 av Kristina Axén Olin (m) och Rolf Könberg (m).

§33 Motion om möjligheten för näringslivet att kunna bidra till en renare och vackrare stad (2002:43) (utl 2003:136)

Dnr 303-2500/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:136 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Susanne Leinsköld (s) i vilken hon föreslår att staden skall ges i uppdrag att utreda hur näringslivet kan bidra till en renare och vackrare stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:43 av Susanne Leinsköld (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§34 Motion om SIMPLEX STOCKHOLM – förenkla Stockholms regelverk (2003:16) (utl 2003:137)

Dnr 305-1784/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:137 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Mikael Söderlund (m) i vilken han föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en regelförenklingskommission - SIMPLEX STOCKHOLM - med uppgift att tillsammans med det lokala näringslivet utarbeta förslag till förenklingar och förbättringar av stadens regel- och avgiftssystem.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande samt kristdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2003:16 av Mikael Söderlund (m) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§35 Motion om revidering av översiktsplan –99 (2002:19) (utl 2003:138)

Dnr 311-1068/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:138 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Yildiz Kafkas (mp) och Cecilia Obermüller (mp) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ska utse en arbetsgrupp för revidering av Stockholms gällande översiktsplan.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:19 av Yildiz Kafkas (mp) och Cecilia Obermüller (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§36 Motion om handikappanpassning av stadens idrotts- och evene-mangsanläggningar (2002:30) (utl 2003:144)

Dnr 326-1622/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:144 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Jean Anderson (v) i vilken hon bl.a. föreslår att publika idrotts- och evenemangsanläggningar förses med ljusslinga för texter så att evenemangen fullt ut kan följas av döva och hörselskadade.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:30 av Jean Anderson (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§37 Motion om återinförande av titeln borgmästare för finansborgar-rådet (2002:48) (utl 2003:166)

Dnr 019-2963/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:166 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Axel Wennerholm (m) i vilken han föreslår återinförande av titeln borgmästare för finansborgarrådet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:48 av Axel Wennerholm (m) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§38 Motion om aktivera stadens godsspår (2001:41) (utl 2003:167)

Dnr 314-83/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:167 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Per Ohlin (v) i vilken han föreslår att en inventering av stadens befintliga godsspår genomförs med avseende på ägarförhållanden, nyttjande, godsslag och spårets tekniska standard.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:4 av Per Ohlin (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§39 Motion om inrättande av ett oberoende godstrafikkontor (2002:41) (utl 2003:168)

Dnr 314-2018/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:168 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Per Ohlin (v) i vilken han föreslår Kommunfullmäktige inrätta ett fristående godstrafikkontor.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:41 av Per Ohlin (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§40 Motion om att använda tunnelbanan för godstransporter (2002:50) (utl 2003:169)

Dnr 314-2965/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:169 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Margareta Olofsson (v) och Dick Urban Vestbro (v) i vilken de föreslår att tunnelbanan används för godstransporter i stadsmiljö.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2002:50 av Margareta Olofsson (v) och Dick Urban Vestbro (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§41 Bordlagt ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:170.

§42 Motion om permanentande av projektet ”Läsning pågår” (2000:40) (utl 2004:4)

Dnr 412-761/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:4 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Erik Nilsson (s) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige ges i uppdrag att permanenta den uppsökande verksamhet som bedrivs genom projektet "Läsning pågår".

Ordet innehades av Eva-Louise Erlandsson Slorach.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kulturnämnden tilldelas ett ekonomiskt och organisatoriskt huvudansvar för "Läsning pågår".
 2. Utbildningsnämnden tilldelas ansvar för införskaffande och distribuerande av böcker i samband med "Läsning pågår".
 3. "Läsning pågår" följs upp med återkommande utvärdering.
 4. Motion 2000:40 av Erik Nilsson (s) bifalles.

§43 Motion om upprättande av en stadsvaktsorganisation (2003:5) (utl 2004:5)

Dnr 021-822/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:5 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén (kd) i vilken de föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och förbereda upprättande av en stadsvaktsorganisation.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, Madeleine Sjöstedt, Berthold Gustavsson, borgarrådet Billström, Christer Öhgren, borgarrådet Olofsson, Ulf Fridebäck och Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2003:5 av Ewa Samuelsson (kd) och Fredrik Wallén (kd) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§44 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 6 och 7 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 för år 2004.

§45 Motioner

Dnr 325-628/2004, 322-632/2004

Under tiden 20 januari – 9 februari 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Berthold Gustavsson (m) om att ej införa sprututbytesprogram (nr 2004:2);
 2. av Christer Öhgren (mp) om möjligheten att låta elever gestalta folksagor (nr 2004:3).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.13.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn