Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-04-19

Sammanträde 2004-04-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

3 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

4 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RI

5 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

6 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

7 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

8 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

9 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

10 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

11 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

12 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

13 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

14 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

15 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

16 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

17 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

18 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

19 Nr 2003:102 av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden. RVII

20 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

21 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

22 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

23 Nr 2003:106 av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering. RVIII

24 Nr 2003:107 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking. RVII

25 Nr 2003:108 av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörled-ningar i plast. RVIII

26 Nr 2003:109 av Ewa Samuelsson (kd) om kvalitén i den kommunala förskolan. RIV

27 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

28 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

29 Nr 2004:2 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadens insatser för perso-ner med psykiska funktionshinder. RVII

30 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

31 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

32 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

33 Nr 2004:6 av Nina Ekelund (kd) om fusket med parkeringstillstånd. RIII

34 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

35 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

36 Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

37 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

38 Nr 2004:11 av Sten Nordin (m) om ökad byråkrati när biltullar in-förs. RI

39 Nr 2004:12 av Sten Nordin (m) om Skatteverkets remissvar på fi-nansdepartementets promemoria om trängselskatt. RI

40 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

41 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

42 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

43 Nr 2004:16 av Rolf Könberg (m) om biltullskansliets bristfälliga utvärderingsplaner gällande biltullar. RI

44 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

45 Nr 2004:18 av Kristina Alvendal (m) om biltullskansliets kommuni-kationsinsats om biltullar. RI

46 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RI

47 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RI

48 Nr 2004:21 av Jan Björklund (fp) om skolk på gymnasiet. RIV

49 Nr 2004:22 av Jan Björklund (fp) om kvaliteten inom undervisning-en SFI. RIV

50 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

51 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

52 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

53 Nr 2004:26 av Kristina Axén Olin (m) om situationen för stadens hemlösa. RVII

54 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

58 Anmälan av inkomna skrivelser

59 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens minne.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konsert-husstiftelse.
Mem. 2003:25, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2004:1, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stock-holm Globe Arena Fastigheter, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:2, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:3, i vad avser val av en ledamot i Stockholms Stads Par-kerings AB.
Mem. 2004:4, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.

60 Nya valärenden

Mem. 2004:6. Avsägelser och fyllnadsval m.m.
Bilagor
2004:6 (8 kb)

61 Utl. 2004:44. Mottagande i skolan av barn till diplomater från andra EU-länder – Skolverkets uppföljning av tillsynsbeslut.

62 Utl. 2004:45. Ungdomsparlamentets motion om integrationspoliti-ken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:87). Utvärdering av stadsdels- och fackförvaltningarnas arbete med stadens integrations-program. Rapport från integrationsnämnden.

63 Utl. 2004:46. Tillämpning av internränta för stadens bolag för inve-steringar på uppdrag av staden.

64 Utl. 2004:47. Förlängd borgensförbindelse för Farsta ishall. Ansö-kan från FOC Farsta.

65 Utl. 2004:48. Konstgräsplan i Vasaparken.

66 Utl. 2004:49. Inriktnings- och genomförandebeslut för att utveckla sim- och idrottshallarna.

67 Utl. 2004:50. Genomförandebeslut om upprustning och modernise-ring av Eriksdalshallen.

68 Utl. 2004:51. Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Sjukhem till FB Servicehus AB. Genomförandebeslut. Hem-ställan från gatu- och fastighetsnämnden.

69 Utl. 2003:170. Oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor. Motion av Mikael Söderlund och Ulla Ericson (båda m) (2003:15). RIV

70 Utl. 2004:14. Högdalstoppen. Motion av Leif Rönngren (s) (1998:36). Omvandling av Högdalstippen till ett attraktivt grönom-råde med platser för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp) (2001:53). RII

71 Utl. 2004:25. Ungdomsparlamentets motion om utbildningspoliti-ken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:89). RII

72 Utl. 2004:27. Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v) (2002:36). RIII

73 Utl. 2004:35. Införande av kostnadsfri energirådgivning för hushåll, föreningar och småföretagare. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2001:85). RVIII

74 Utl. 2004:42. Förändring av straffsatser gällande drogen kat. Motion av Abit Dundar (fp) (2003:4). RVII

75 Utl. 2004:43. Stadens regler för bostadsanpassningsbidrag för funk-tionshindrade. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (1997:32). RII

76 Utl. 2004:52. Stadens personalpolitiska arbete – förverkliga perso-nalstrategin. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2002:5).

77 Utl. 2004:53. Införande av en årlig kulturnatt. Motion av Ewa Sa-muelsson (kd) (2003:27).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (298 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 26 april 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:83.

§5 Tillfälliga bordläggningar

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 85 och 86 för år 2003.

§6 Interpellation om Projekt Supporter (2003:87)

Dnr 324-3419/2003

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om Projekt Supporter.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Börjeson och Mehdi Oguzsoy.

§7 Interpellation om bullernivån i stadens för-skolor (2003:88)

Dnr 321-3420/2003

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om bullernivån i stadens förskolor.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson och borgarrådet Nilsson.

§9 Interpellation om problemen kring Högdalstop-pen (2003:96)

Dnr 325-3824/2003

Cecilia Brinck (m) hade lämnat in en interpellation om problemen kring Högdalstoppen.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Cecilia Brinck och borgarrådet Olofsson.

§11 Interpellation om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden (2003:102)

Dnr 325-4009/2003

Margareta Björk (m) hade lämnat in en interpellation om vad landstingets prishöjning av SL-kortet kostar staden.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

§13 Interpellation om kvalitén i den kommunala förskolan (nr 2003:109)

Dnr 321-4447/2003

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om kvalitén i den kommunala förskolan.

Kommunfullmäktige hade den 19 januari 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarråden Nilsson och Björklund samt Inger Stark och Mirja Särkiniemi.

§14 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda interpellationer nr 82, 85 och 86 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 110 för år 2003 samt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 för år 2004.

§15 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Kristina Alvendal (m) om biltullskansliets kommunikationsinsats om biltullar (nr 2004:18);
 2. av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören (nr 2004:19);
 3. av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter - om 40 år? (nr 2004:20);
 4. av Jan Björklund (fp) om skolk på gymnasiet (nr 2004:21);
 5. av Jan Björklund (fp) om kvaliteten inom undervisningen SFI (nr 2004:22);
 6. av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av socialtjänstlagen och stadens insatser kring trafficking (nr 2004:23);
 7. av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden (nr 2004:24);
 8. av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighetskontorets bostadsbestånd fördelas (nr 2004:25);
 9. av Kristina Axén Olin (m) om situationen för stadens hemlösa (nr 2004:26);
 10. av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetensfondens pengar (nr 2004:27).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§16 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Lokal demokrati

Mats G. Nilsson (m) ställde en fråga om lokal demokrati.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats G. Nilsson och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 2. Trängselskatt

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om trängselskatt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Valeskog.

 

Fråga nr 3. Kollo

Göran Holmström (kd) ställde en fråga om kollo.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Tidsplan för försök med trängselskatt

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om tidsplan för försök med trängselskatt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Valeskog.

 

 

Fråga nr 5. Hemtjänst

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om hemtjänst.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Fördelning av bostäder inom gatu- och fastighetskontorets fastighetsbestånd

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om fördelning av bostäder inom gatu- och fastighetskontorets fastighetsbestånd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Valeskog.

 

 

Fråga nr 7. Handlingars offentlighet

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om handlingars offentlighet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Rönngren.

 

Fråga nr 8. Kollo

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om kollo.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Nilsson.

§17 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§18 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 26 april 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§19 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Dnr 309-1571/2004

Skrivelse (1 april) Förfrågan om att överta fastigheten Trädgårdsföreningen 1 som ett hyresrättskooperativ

Dnr 321-838/2004

Protestskrivelse (5 april) angående förslaget till nytt resursfördelningssystem för förskolan och grundskolan

Kammarrätten i Stockholm beslut

Dnr 302-2250/2003

Beslut (24 mars) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 maj 2003) avseende upphandling av LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm (mål nr 5133-03). Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd (Birgitta Persson och Christer Lignell)

Kammarrätten i Stockholm beslut

Dnr 302-2250/2003

Beslut (24 mars) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 maj 2003) avseende upphandling av LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm (mål nr 5133-03). Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd (Per Schönning).

Länsrätten i Stockholm beslut

Dnr 309-1313/2003

Beslut (7 april) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (15 mars 2004) avseende Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003. Länsrätten avslår överklagandet.

§20 Avskriven motion

Dnr 322-636/2002

Teres Lindberg (s) hade återkallat motion nr 2002:13 om trafikutbildning i grundskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§21 Fyllnadsval (mem. 22, 24 och 25 för år 2003 samt mem. 1, 2, 3 och 4 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  22, 24 och 25 för år 2003 samt mem. 1, 2, 3 och 4 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse (mem. 2003:24), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:25), en suppleant i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck (mem. 2004:1), en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan (mem. 2004:2) och en ledamot i Stockholms Stads Parkerings AB (mem. 2004:3), en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten (mem. 2004:4).

§22 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem. 2004:6; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:6 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för AB Stokab.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Margaretha Åkerberg (kd) – ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Susanne Hobohm (fp) – ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, Karin Åberg (s) - ledamot i styrelsen för AB Stokab och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden till och med 2004-12-31:

till ersättare: Marianne Ahlgren (fp).

Bilagor
2004:6 (8 kb)

§23 Mottagande i skolan av barn till diplomater från andra EU-länder – Skolverkets uppföljning av tillsynsbeslut (utl 2004:44)

Dnr 322-4346/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:44 behandlades. Utlåtandet gäller Skolverkets uppföljning av tillsynsbeslut för mottagande i skolan av barn till diplomater från andra EU-länder.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Barn till diplomater från EU-länder samt barn till andra beskickningsmedlemmar och som är unionsmedborgare i EU-länder ges tillgång till utbildning i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola i Stockholm på samma villkor som barn som är bosatta i staden.
 2. Bidrag skall lämnas till fristående skolor för barn till diplomater och andra beskickningsmedlemmar från EU-länder.
 3. Barn till diplomater från länder utanför EU ges tillgång till skolgång i Stockholm mot ersättning av stadens kostnader i avvaktan på beslut om annan ersättning.
 4. Utbildningsnämnden inlämnar ansökan till regeringen om statlig finansiering av kostnaderna för diplomatelever.

§24 Ungdomsparlamentets motion om integrationspolitiken (2001:87)

Dnr 430-1850/2001

Utvärdering av stadsdels- och fackförvaltningarnas arbete med stadens integrationsprogram

Rapport från integrationsnämnden (utl. 2004:45)

Dnr 339-3737/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:45 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Annika Billström m.fl. (s) i vilken de föreslagit att fullmäktige får möjlighet att ta ställning till de förslag som framförs av ungdomsparlamentet, dels en rapport från integrationsnämnden om utvärdering av stadsdels- och fackförvaltningarnas arbete med stadens integrationsprogram.

Ordet innehades av Birgitta Holm, Fredrik Malm, Godfrey Etyang, Rolf Könberg, Ann-Margarethe Livh, Hardy Hedman, borgarrådet Lindberg, Rebwar Hassan, Ann-Marie Strömberg, Ann-Katrin Åslund, Didar Samaletdin, Mujde Rashid och Abit Dundar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Motion 2001:87 av Annika Billström m.fl. (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.
 2. Integrationsnämndens rapport avseende stadsdels- och fackförvaltningarnas arbete med stadens integrationsprogram godkänns.

§25 Tillämpning av internränta för stadens bolag för inve-steringar på uppdrag av staden (2004:46)

Dnr 109-2862/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:46 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillämpning av internränta för stadens bolag för investeringar på uppdrag av staden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds hemställan om tillämpning av internräntan vid ombyggnader anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över den av kommunfullmäktige fastställda räntenivån.

§26 Förlängd borgensförbindelse för Farsta ishall. Ansö-kan från FOC Farsta (utl 2004:47)

Dnr 132-2893/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:47 behandlades. Utlåtandet gäller en ansökan från FOC Farsta om förlängd borgensförbindelse för Farsta ishall.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg, Ewa Samuelsson och Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Ansökan om förlängd borgensförbindelse till FOC Farsta avslås.

§27 Konstgräsplan i Vasaparken. (utl 2004:48)

Dnr 328-2142/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om att en del av naturgräsytan i Vasaparkens oval ersätts med konstgräs. Denna yta kan då användas av skolor, lokala föreningar och spontanidrottande.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Anders Broberg, Caroline Silverudd Lundbom, Mats G. Nilsson och Inge-Britt Lundin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförandet av en konstgräsplan i Vasaparken med en investeringsutgift om 5 mnkr godkänns.
 2. Finansieringen sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2004.
 3. Kapitalkostnaderna får beaktas i samband med budget för år 2005.

§28 Inriktnings- och genomförandebeslut för att utveckla sim- och idrottshallarna (2004:49)

Dnr 328-4441/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:49 behandlades. Utlåtandet gäller idrottsnämndens förslag till åtgärder för att utveckla sim- och idrottshallarna.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Tillskapande av nya idrottsytor m.m. enligt idrottsnämndens åtgärdsplan med investeringsutgift om 20,0 mnkr godkänns. Idrottsnämnden får inom fastställd investeringsutgift själva besluta om genomförandebeslut för vart och ett av de ingående delprojekten.
 2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004 och 2005 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2004 och 2005.
 3. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2005 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

§29 Genomförandebeslut om upprustning och modernise-ring av Eriksdalshallen. (utl 2004:50)

Dnr 328-822/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:50 behandlades. Utlåtandet gäller ett genomförandebeslut om upprustning och modernisering av Eriksdalshallen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upprustning av Eriksdalshallen med investeringsutgift om 55,0 mnkr godkänns. Idrottsnämnden får inom fastställd investeringsutgift själva besluta om genomförandebeslut för etapp 2 och 3.
 2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004 och 2005 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2004 och 2005.
 3. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2005 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

§30 Renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Sjukhem till FB Servicehus AB. Genomförandebeslut. Hem-ställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:51)

Dnr 302-1076/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:51 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om renodling av stadens fastighetsbestånd – överföring av AO Sjukhem till FB Servicehus AB, genomförandebeslut.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. De i utlåtandet föreslagna åtgärderna för överföring av gatu- och fastighetsnämndens AO Sjukhem till FB Servicehus AB godkänns.
 2. Fastigheterna överlåts från gatu- och fastighetsnämnden till FB Servicehus AB till bokförda värden.
 3. Originalhandlingar och annat arkivmaterial som rör fastigheterna överlämnas av gatu- och fastighetsnämnden till FB Servicehus AB på tillträdesdagen.

§31 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:170.

§32 Motion om Högdalstoppen (1998:36)

Dnr 449-619/1998

Motion om omvandling av Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med platser för fågelskådning (2001:53) (utl. 2004:14)

Dnr 331-1305/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:14 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han bl.a. föreslår att en arkitekt- och idétävling utlyses runt området kring Högdalstoppen samt att kommunfullmäktige initierar en projektgrupp kring planering och genomförande, dels en motion av Yildiz Kafkas (mp) i vilken hon bl.a. föreslår att kommunfullmäktige ger berörda stadsdelsnämnder i uppdrag att ta fram en plan för hur naturvärdena ska kunna stärkas runt Högdalstopparna.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Gunnarsson, Cecilia Brinck, Cecilia Obermüller, Desirée Pethrus Engström, Ulf Fridebäck, borgarrådet Börjeson samt Torsten Sandgren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Motion 1998:36 av Leif Rönngren (s) och motion 2001:53 av Yildiz Kafkas (mp) får anses besvarade med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda den fortsatta användningen av Högdalstopparna och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till fortsatt inriktning före utgången av 2004.

§33 Motion om oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor (2003:15) (utl 2003:170). RIV

Dnr 322-1782/2003

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2003:170. Utlåtandet gäller en motion av Mikael Söderlund (m) och Ulla Hamilton (m) i vilken de föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och formerna för ett oberoende institut för granskning av kvaliteten i Stockholms skolor.

Ordet innehades av Ulla Hamilton, borgarråden Nilsson och Björklund, Inger Stark, David Samuelsson, Christopher Ödmann och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ulla Hamilton (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2003:15 av Mikael Söderlund (m) och Ulla Hamilton (m) avslås.

§34 Motion om ungdomsparlamentets motion om utbildningspoliti-ken (2001:89) (utl 2004:25)

Dnr 410-1852/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:25 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Annika Billström m.fl. (s) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige efter sedvanlig behandling skall ges möjlighet att i sak ta ställning till de förslag som framförs i ungdomsparlamentets motion.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Björklund, Emilia Hagberg, Cecilia Brinck, Christopher Ödmann och Mujde Rashid.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Brinck (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2001:89 av Annika Billström m.fl. (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§35 Motion om omläggning av Arlandatrafiken (2002:36) (utl 2004:27)

Dnr 314-1934/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:27 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Per Ohlin (v) i vilken han föreslår en omläggning av Arlandatrafiken.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Björn Ljung och Magnus Hellström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m) och Björn Ljung (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 35, 42 och 43 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 52 och 53 för år 2004.

§37 Motioner

Dnr 325-1559/2004, 328-1560/2004, 314-1789/2004

Under tiden 30 mars – 19 april 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Desirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för våldtagna kvinnor (nr 2004:20);
 2. av Cecilia Brinck (m) om stadens ateljéstöd (nr 2004:21);
 3. av Abit Dundar (fp) och Ulf Fridebäck (fp) om parkeringsproblemet i Västertorps centrum (nr 2004:22).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn