Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-09-06

Sammanträde 2004-09-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

3 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

4 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

5 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

6 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

7 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

8 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

9 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

10 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

11 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

12 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

13 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

14 14. Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

15 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

16 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

17 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

18 Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

19 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

20 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

21 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

22 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

23 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

24 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

25 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RII

26 Nr 2004:21 av Jan Björklund (fp) om skolk på gymnasiet. RIV

27 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

28 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

29 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

30 Nr 2004:26 av Kristina Axén Olin (m) om situationen för stadens hemlösa. RVII

31 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

32 Nr 2004:28 av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvals-modellen inom hemtjänst m.m. RVII

33 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

34 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

35 Nr 2004:31 av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet. RI

36 Nr 2004:32 av Jan Björklund (fp) om lärarnas auktoritet i skolan. RIV

37 Nr 2004:33 av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad. RII

38 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

39 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väk-tarbevakning av offentliga platser. RI

40 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

41 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kul-turskolan. RIV

45 Anmälan av inkomna skrivelser

46 Utl. 2004:103. Namn för dagvattendamm på Årstafältet inom stads-delen Östberga - Valladammen.

47 Utl. 2004:104. Namn för gator inom stadsdelen Midsommarkransen – Dialoggatan, Huvudfabriksgatan, Snickerigatan och Tellusgången.

48 Utl. 2004:105. Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen).

49 Utl. 2004:106. Kampanjerna ”I stan utan min bil” och ”Den europe-iska mobilitetsveckan”.

50 Utl. 2004:107. Avveckling av inslussningsgrupp för flyktingelever.

51 Utl. 2004:108. Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Förberedelseklasser och flyktingskolschablon.

52 Utl. 2004:109. Nya instruktioner för stadens handikappråd. Mandat-periodens längd för handikappråden. Skrivelse av Kristina Axén Olin (m).

53 Utl. 2004:110. Gemensam informationskampanj för att öka med-vetenheten om familjevården och rekrytera familjehem. Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd.

54 Utl. 2004:111. Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen inom äldre-omsorgen och omsorgen om funktionshindrade.

55 Utl. 2004:112. Kommunikationsstrategi för Stockholms miljöpro-gram. Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

56 Utl. 2004:113. Borgenärs- och gäldenärsbyte och utökad borgen avseende ombyggnad av Kärrtorps Tennishall. Ansökan från Spår-vägens Tennis Klubb.

57 Utl. 2004:114. Tillägg till konsortialavtal mellan Birka Energi AB och Stockholms kommun avseende Birka Värme Holding AB.

58 Utl. 2004:115. Stadens politiska organisation (SPO) – Demokrati och ledarskap. Principer för styrning, Del I.

59 Utl. 2004:70. Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad. Motion av Mårten Levin (s) (2002:45). RIII

60 Utl. 2004:84. Förebyggande av hörselskador på barn inom barnom-sorgen. Motion av Jean Anderson (v) (2000:67). RIV

61 Utl. 2004:86. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm.

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2003:33). Krafttag mot den skenan-de ungdomsarbetslösheten. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). In-satser mot ungdomsarbetslösheten. Hemställan till kommunstyrelsen från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Rapport om pågående ar-bete. Lägesrapport från arbetsgruppen för särskilda insatser med syfte att motverka ungdomsarbetslösheten. RVI

62 Utl. 2004:87. Införande av äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:11). RVII

63 Utl. 2004:88. Införande av kostenhet med kostkonsulenter. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2002:47). RVIII

64 Utl. 2004:89. Inrättandet av ett permanent Nobelmuseum i Vintervi-ken. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:60). RI

65 Utl. 2004:116. Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v) (2001:22).

66 Utl. 2004:117. Snötipp som kylanläggning. Motion av Viviann Gun-narsson och Per Bolund (båda mp) (2002:15).

67 Utl. 2004:118. Parkeringssituationen i Stockholm. Motion av Susann Leinsköld (s) (2002:44).

68 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12).

69 Utl. 2004:120. Införande av familjerådgivningspeng. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:43).

70 Utl. 2004:121. Folkomröstning om införande av biltullar. Motion av Sten Nordin (m) (2003:21).

71 Utl. 2004:122. Biltullar. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (307 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) samt Jan Valeskog (s) utsågs att justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 13 september 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:83.

§4 Interpellation om internationella kontakter (nr 2003:91)

Dnr 006-3583/2003

Hardy Hedman (kd) hade lämnat in en interpellation om internationella kontakter.

Kommunfullmäktige hade den 17 november 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Hardy Hedman, borgarrådet Billström och Christopher Ödmann.

§5 Interpellation om skattechockens konse-kvenser (nr 2003:93)

Dnr 109-3595/2003

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om skattechockens konsekvenser.

Kommunfullmäktige hade den 17 november 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Billström, Christer Öhgren och Peter Lundén-Welden.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:95.

§7 Interpellation om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan (nr 2003:97)

Dnr 302-3860/2003

Rolf Könberg (m) hade lämnat in en interpellation om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Rolf Könberg och borgarrådet Mogert.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 2, 16 och 30 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§9 Interpellation om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. (nr 2003:83)

Dnr 325-3368/2003

Interpellation om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet (nr 2004:7)

Dnr 325-627/2004

Interpellation om situationen för stadens hemlösa (nr 2004:26)

Dnr 325-1509/2004

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlösa/psykiskt sjuka.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Abit Dundar (fp) hade lämnat in en interpellation om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet.

Kommunfullmäktige hade den 1 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om situationen för stadens hemlösa.

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelade interpellationssvar ------- Bilaga 5, 6 och 7.

I debatten yttrade sig Peter Lundén-Welden, Abit Dundar, Christer Öhgren, borgarråden Olofsson och Axén Olin samt Hardy Hedman och Ann-Katrin Åslund.

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 99, 100, 104, 105 och 110 för år 2003 samt nr 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 och 35 för år 2004.

§11 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2004:36) av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats
  Dnr 329-2600/2004;
 2. (2004:37) av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan
  Dnr 322-2603/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§12 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Finansborgarrådets ansvar för majoritetens politik och borgarråd

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om finansborgarrådets ansvar för majoritetens politik och borgarråd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 2. Livsmedelskontroll

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om livsmedelskontroll.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 3. Bidrag till bullerskydd för vissa fastigheter i Sundby

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om bidrag till bullerskydd för vissa fastigheter i Sundby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 4. Lågprisvaruhus

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om lågprisvaruhus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Billström.

§13 Upprop

Kl. 18.07 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§14 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts förste och andre vice ordförandena samt Jan Valeskog (s) och att justeringen kommer att äga rum måndagen den 13 september 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns dom

av den 18 juni 2004

Dom (18 juni) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 januari 2004, § 22) om uttagande av avgift för boendeparkering på offentlig plats.

Länsrätten avslår överklagandena.

Dnr 314-903/2004

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 1 juli 2004

Beslut (1 juli) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (7 juni 2004, § 18) avseende tomträttsavgälder för flerbostadshus och småhus.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 309-2962/2004

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 9 juli 2004

Beslut (9 juli) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (1 juli 2004, § 3) avseende Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket avseende försöket med trängselskatt.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 125-2630/2004

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 12 augusti 2004

Beslut (12 augusti) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (1 juli 2004, § 3) avseende Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive

Vägverket avseende försöket med trängselskatt.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition (mål nr 15477-04).

Dnr 125-2999/2004

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 12 augusti 2004

Beslut (12 augusti) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (1 juli 2004, § 3) avseende Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive

Vägverket avseende försöket med trängselskatt.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition (mål nr 13588-04).

Dnr 125-2999/2004

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 18 juni 2004

Beslut (18 juni) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (15 mars 2004) avseende detaljplan för del av kv. Svea Artilleri m.m.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-2266/2003

Regeringsrättens beslut

av den 7 juli 2004

Beslut (protokoll 7 juli) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (dom den 10 juni 2004) avseende upphandling av ett betalnings- och övervakningssystem avseende försöksverksamhet med trängselskatt.

Regeringsrätten avvisar yrkandena.

Dnr 125-2175/2003

§16 Namn för dagvattendamm på Årstafältet inom stads-delen Östberga - Valladammen (utl 2004:103)

Dnr 312-2008/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:103 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag på namn för dagvattendamm på Årstafältet inom stadsdelen Östberga -Valladammen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Valladammen fastställs som nytt namn för dagvattendamm på Årstafältet.

§17 Namn för gator inom stadsdelen Midsommarkransen – Dialoggatan, Huvudfabriksgatan, Snickerigatan och Tellusgången (utl 2004:104)

Dnr 312-2008/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:103 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag på namn för dagvattendamm på Årstafältet inom stadsdelen Östberga -Valladammen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Valladammen fastställs som nytt namn för dagvattendamm på Årstafältet.

§18 Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) (utl 2004:105)

Dnr 119-2213/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:105 behandlades. Utlåtandet gäller ett köpeavtal som innebär att staden förvärvar Wallenstamhallen av Djurgården Hockey AB och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan om ett tilläggsanslag på 12 mnkr för köpeskillingens erläggande.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson och Peter Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens IF Ishockeyförening samt Svenska Teknologföreningens Fastighets AB godkänns varigenom säkerhetsöverlåtelsen mellan Djurgården Hockey AB och Teknologföreningens Fastighets AB upphör att gälla.
 2. Köpeavtal med Djurgården Hockey AB angående förvärv av Mälarhöjdens ishall för en köpeskilling om 12 mnkr godkänns med bifogat tillägg avseende vissa momsfrågor och återbetalning av Djurgården Hockey IF Hockeyförenings skuld till Nordea och lösande av stadens borgensförbindelse för föreningens lån.
 3. Idrottsnämnden medges ökad investeringsutgift med 12 mnkr. Finansiering sker inom idrottsnämndens investeringsplan 2004.
 4. Ökade drift- och kapitalkostnader om 0,5 mnkr 2004 finansieras genom ett ökat intäktskrav 2004. Finansiering av drift- och kapitalkostnader för kommande år får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.
 5. Driftkostnader under för- och eftersäsong får beaktas som en omslutningsförändring i samband med upprättande av kommande års verksamhetsplaner för idrottsnämnden.
 6. Idrottsnämnden, genom idrottsförvaltningen, bemyndigas att vidta de åtgärder som är erforderliga för köpe- och hyresavtalets fullföljande.
 7. Idrottsnämnden uppmanas att noga följa utvecklingen av projektet och vid större avvikelser när det gäller föreningens betalningsförmåga rapportera till kommunstyrelsen.

§19 Kampanjerna ”I stan utan min bil” och ”Den europe-iska mobilitetsveckan” (utl 2004:106)

Dnr 314-2113/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:106 behandlades. Utlåtandet gäller en inbjudan från Naturvårdsverket och Vägverket att delta i kampanjerna "I stan utan min bil" och "Den europeiska mobilitetsveckan".

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Ulf Fridebäck, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Nordin, Ewa Samuelsson, Inge-Britt Lundin, Hardy Hedman och Berthold Gustavsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att underteckna manifestet för 2004 års kampanjer "I stan utan min bil" och "Den europeiska mobilitetsveckan" i enlighet med vad föredragande borgarrådet anför.
 2. Ärendet överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden för fortsatt handläggning.

§20 Avveckling av inslussningsgrupp för flyktingelever (utl 2004:107)

Dnr 322-2103/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:107 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om vidare utredning om avveckling av inslussningsgruppen för flyktingelever.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Lotta Edholm, Birgitta Holm, Mujde Rashid, Hardy Hedman, Christer Öhgren, Godfrey Etyang och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Birgitta Holm (m), Lotta Edholm (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Inslussningsgrupp för flyktingelever avvecklas från och med den 1 januari 2005.
 2. Stadsdelsnämnderna ansvarar för att flyktingeleverna får skolplacering från dag 1 och ger eleven stöd vid behov i skolverksamheten.

§21 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Förberedelseklasser och flyktingskolschablon (utl 2004:108)

Dnr 321-838/2004

Förberedelseklasser och flyktingskolschablon (utl. 2004:108)

Dnr 322-4006/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:108 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom, dels ett ärende om förberedelseklasser och flyktingskolschablon.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Lotta Edholm, borgarrådet Söderlund, Ewa Samuelsson, Anders Broberg, Christopher Ödmann, Yvonne Fernell-Ingelström, Inger Stark, Desirée Pethrus Engström, Mats G. Nilsson, Jari Visshed, Inge-Britt Lundin, Sebastian Cederschiöld, Håkan Wahlén, Margareta Björk, Ann Mari Engel, Abit Dundar, Mehdi Oguzsoy, Helen Jäderlund Eckardt, Abebe Hailu, Jan Valeskog och Godfrey Etyang.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Yvonne Fernell-Ingelström (m), Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till följande:

Att kommunfullmäktige beslutar att

 1. ärendet återremitteras, samt
 2. därutöver anföra följande:
  För att alla barn ska få en lika chans krävs olika resurser. I det gällande resursfördelningssystemet omfördelas därför en mycket stor del av skolans resurser mellan de olika stadsdelsnämnderna. Till exempel har skolorna i Rinkeby och Skärholmen väsentligt mer personal än skolorna i innerstaden. I förslaget till nytt resursfördelningssystem som majoriteten presenterat skärps denna omfördelning ytterligare.

  I några stadsdelsnämnder kommer det nya resursfördelningssystemet innebära att skolresurserna minskar kraftigt. Detta kommer att slå hårt mot skolverksamheten i allmänhet, och mot verksamheten för barn och ungdomar som behöver särskilda insatser i synnerhet. Oavsett vilken "socioekonomisk status" invånarna i en stadsdel har, kan det naturligtvis finnas problem som inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska diagnoser av olika slag. Innan det nya resursfördelningssystemet införs måste därför kommunstyrelsen återkomma med en analys av vilka konsekvenser det nya systemet får för skolverksamheten i dessa stadsdelsnämnder, och då framför allt för barnen i behov av särskilt stöd.
  Även för förskolan kommer det nya resursfördelningssystemet att få omfattande konsekvenser. Några stadsdelsnämnder har aviserat att barngrupperna nu kommer att växa. Kommunstyrelsen bör därför även återkomma med en beskrivning av hur barngruppernas storlek kommer att påverkas av det nya resursfördelningssystemet.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Yvonne Fernell-Ingelströms (m), Lotta Edholms (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§23 Gemensam informationskampanj för att öka med-vetenheten om familjevården och rekrytera familjehem. Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd (2004:110)

Dnr 325-680/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:110 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att staden genomför en gemensam informations- och rekryteringskampanj för att öka medvetenheten om familjevården och rekrytera familjehem.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna för och, i samarbete med stadsdelsnämnderna, planera en informations- och rekryteringskampanj i syfte att öka medvetenheten om familjevården och rekrytera familjehem.
 2. Socialtjänstnämnden skall undersöka intresset hos länskommunerna för en gemensam kampanj.
 3. Skrivelsen från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen inom äldre-omsorgen och omsorgen om funktionshindrade.

Dnr 125-1541/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:111 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upphandling av nytt IT-system som stöd för stadens dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade skall genomföras som centralupphandling.
 2. Upphandlingen skall omfatta införande, anpassningar och nyttjande av gemensamt standardsystem inklusive tjänster för installation, utbildning och vidareutveckling.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut om leverantör samt att efter avslutad upphandling teckna avtal.
 4. Upphandlingen finansieras med medel som avsatts till Stockholms stads kompetensfond. Kostnader för drift och förvaltning efter införande skall fördelas på stadsdelsnämnder och övriga brukare av systemet.

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:112.

§26 Borgenärs- och gäldenärsbyte och utökad borgen avseende ombyggnad av Kärrtorps Tennishall. Ansökan från Spår-vägens Tennis Klubb (2004:113)

Dnr 328-4498/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:113 behandlades. Utlåtandet gäller en ansökan från Spårvägens Tennis Klubb angående borgenärs- och gäldenärsbyte och utökad borgen avseende ombyggnad av Kärrtorps Tennishall.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ansökan om borgenärs- och gäldenärsbytet samt borgen för lån på högst 5,2 mnkr till Spårvägens Tennis Klubb godkänns.
 2. Ansökan om utökad borgen till Spårvägens Tennis Klubb avslås.
 3. Avgift för borgensåtagandet skall utgå med 0,2 % på borgensbeloppet.
 4. Borgenstiden fastställs till 15 år t.o.m. år 2019.

§27 Tillägg till konsortialavtal mellan Birka Energi AB och Stockholms kommun avseende Birka Värme Holding AB (utl 2004:114)

Dnr 639-837/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:114 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillägg till konsortialavtal mellan Birka Energi AB och Stockholms kommun avseende Birka Värme Holding AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Tillägg till konsortialavtal mellan Birka Energi AB (numera Fortum Power and Heat AB) och Stockholms stad avseende Birka Värme Holding AB (numera AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad) godkänns.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förvalta gällande konsortialavtal och därur härrörande avtal mellan staden och Fortumkoncernen och som inte skall hanteras av annan nämnd, allt under förutsättning att frågan inte är av sådan principiell vikt eller större betydelse att den skall avgöras av kommunfullmäktige.

§28 Stadens politiska organisation (SPO) – Demokrati och ledarskap. Principer för styrnining, Del I (utl 2004:115)

Dnr 021-4314/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:115 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens politiska organisation (SPO) - Demokrati och ledarskap. Principer för styrning, del 1.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Rolf Könberg, Fredrik Wallén och Christer Öhgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) och Fredrik Wallén (kd) bifall moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla stadens principer för styrning i enlighet med vad föredragande borgarråden anför.
 2. Kommunfullmäktiges presidium och revisorskollegiet ges i uppdrag att ansvara för en översyn av stadens revision.
 3. Under Kommunfullmäktige m.m. avsätts 2,0 mnkr för en översyn av kommunens revision. Finansieringen sker ur Central medelsreserv: 1. Till kommunfullmäktige för oförutsedda behov i 2004 års budget.

§29 Borlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 70, 84, 86, 87, 88 och 89 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 116, 117, 118, 119, 120, 121 och 122 för år 2004.

§30 Motioner

Under tiden 2 juli – 6 september 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:36) av Kristina Axén Olin (m) om Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster
  Dnr 329-3128/2004;
 2. (2004:37) av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) om krav på identitetshandling vid röstning
  Dnr 016-3311/2004;
 3. (2004:38) av Kristina Axén Olin m.fl. (alla m) om nationaldagsfirande den 6 juni
  Dnr 009-3328/2004;
 4. (2004:39) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om en mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik
  Dnr 059-3329/2004;
 5. (2004:40) av Ewa Samuelsson (kd) om inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad
  Dnr 324-3390/2004;
 6. (2004:41) av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) om skyltning av Stockholms tunnlar
  Dnr 314-3392/2004.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.25.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn