Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-11-11

Sammanträde 2004-11-11

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2006 och 2007 samt utvecklingsdirektiv 2005-2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (598 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset torsdagen den 11 november 2004 kl. 10.00

Justerat den 25 november 2004; anslaget den 26 november 2004:

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Upprop

Kl. 10.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 25 november 2004 kl. 15.00.

§3 Tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige (utl. 2004:155)

Dnr 011-4303/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:155 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om att utse en tillfällig vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslut

Med bifall till kommunfullmäktiges ordförandes förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse en tredje vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2004-11-11 till 2004-12-31.

På förslag av borgarrådet Billström (s) beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till kommunfullmäktiges tredje vice ordförande för tiden 2004-11-11 till 2004-12-31: Maria Hannäs (v).

§4 Förslag till budget 2005 för Stockholms stad och inriktning för 2006 och 2007 samt ägardirektiv 2005-2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB (budgetutl.)

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2005 för Stockholms stad och inriktning för 2006 och 2007 samt ägardirektiv 2005-2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att överläggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvaltning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.

Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Ann-Margarethe Livh, Christopher Ödmann samt Ewa Samuelsson.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarrådet Billström (s), Ann-Margarethe Livh (v) och Christopher Ödmann (mp) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

 

 

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 6-8)

Ordet innehades av Göran Holmström, Lotta Edholm, borgarråden Billström, Gunnarsson, Olofsson och Axén Olin, Hardy Hedman och Kristina Alvendal.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet och Valnämnden.

 

 

R I FINANSROTELN

Stockholms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 29, 34, 24, 32)

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Gunnarsson och Ewa Samuelsson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Billström (s) och Axén Olin (m) i en ordningsfråga angående debattformerna.

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarråden Olofsson och Söderlund, Torsten Sandgren, Rolf Könberg, Anders Broberg, Elisabeth Brandt Ygeman, Hardy Hedman, Karl Bern och Christopher Ödmann.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stockholms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Försäkrings AB.

 

R VIII MILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsumentnämnden, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 16-17, 35, 13, 10, 15)

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Jan Valeskog, Magnus Hellström, Björn Ljung, Stellan Hamrin, Anders Broberg, Caroline Silverudd Lundbom, Christopher Ödmann, Anders Hellström, Fredrik Wallén, Lotta Edholm, Karl Bern, Rebwar Hassan, Karin Gustafsson, Lotta Gravenius, Ann-Marie Strömberg, Sofia Arkelsten och Anett Öhman-Karlsson.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsumentnämnden, Brand- och räddningsnämnden och Kyrkogårdsnämnden.

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

Gatu- och fastighetsnämnden - trafik, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 11, 30, 33, 9)

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin, Madeleine Sjöstedt, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Fredrik Wallén, Tord Bergstedt, Malte Sigemalm, Martina Lind, Åsa Romson, Godfrey Etyang, Lotta Edholm, Patricio Rodriguez, Berthold Gustavsson, Mehdi Oguzsoy, Birgit Marklund, Hardy Hedman och Cecilia Obermüller.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Gatu- och fastighetsnämnden - trafik, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB och Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet.

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

R VI ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Gatu- och fastighetsnämnden - bostäder, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 11, 25-26, 19, 21, 31)

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G Nilsson, Lotta Edholm, Torsten Sandgren, Cecilia Obermüller, Anders Broberg, Veronica Ekström, Martina Lind, Åsa Romson, borgarrådet Mogert, Rolf Könberg, Regina Öholm, Karl Bern, Ewa Samuelsson, borgarrådet Lindberg, Ann-Marie Strömberg, Ingvar Snees, Tord Bergstedt, Caroline Kling, Ann-Margarethe Livh, Henrik Ehrenberg, Anita Habel, Per Bolund, Björn Ljung, Rolf Lindell och Karin Hanqvist.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Gatu- och fastighetsnämnden - bostäder, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd och Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Punkt 12, 28, 37)

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Billy Östh, Caroline Silverudd Lundbom, Maria Hannäs, Peter Nilsson, Ewa Samuelsson, Karin Gustafsson, Mats G Nilsson, Mehdi Oguzsoy och Cecilia Obermüller.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 

 

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 6-8)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet och Valnämnden återupptogs.

 

 

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 6)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen

Nr 1. Minskade kostnader för arvoden och bidrag till de politiska partierna
m 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Stadsledningskontoret

Nr 2. Minskade kostnader – feriearbete för ungdom utgår
m, fp och kd 10,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader –

m rationalisering inklusive ej arbete med biltullar samt SPO 45,0 mnkr

fp rationalisering SLK, inget arbete med trängselskatter 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. (Behandlas under socialtjänstnämnden).

Nr 5. Ökade kostnader för framtagande av internationell strategi i
samarbete med Stockholms Näringslivskontor AB
m 5,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader för SIMPLEX STOCKHOLM
m 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader för sammanslagning av centrala nämnder (behandlas här men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 15 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader - brottsförebyggande strategi
kd 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader, riskhantering, överfört från brand- och räddningsnämnden
kd 2,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Äldreomsorg

Nr 10. Pensionat Hornskroken ej överflyttat till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd
fp 3,3 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Ersättningar till utomstående organisationer och föreningar

Nr 11. Ökade kostnader - satsning på besöksnäringen Stockholm Visitors Board AB
m 5,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader – rationalisering Stockholm Visitors Board AB
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader – S:t Lukasstiftelsen
kd 1,0 mnkr

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla kristdemokraternas förslag.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i denna del.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall skapa förutsättningar för att ge alla en så stor valfrihet som möjligt. Den enskildes valmöjligheter och information om dessa möjligheter skall väsentligt öka.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Invånarna i Stockholm skall erbjudas välja utförare inom äldreomsorgen, omsorgen om de funktionshindrade, skolan och förskolan.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Staden skall ha en budget i balans och arbeta för att skapa utrymme för en lägre kommunalskatt.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Staden skall uppvakta regeringen om att få bli försökskommun för avdrag för hushållstjänster.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Konsumentnämnden avskaffas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Stadens målsättning är att minimera antalet kommunala bolag.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Stadens anställda utgör en nyckelgrupp för att skapa förutsättningar för nya alternativ. Stadens nämnder och förvaltningsledningar skall därför uppmuntra och stödja anställda som vill ta över kommunala verksamheter i egen regi. Ett avknoppningskansli inrättas som ges i uppgift att hjälpa de entreprenörer som önskar knoppa av verksamhet.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Stadsdelsnämnderna avskaffas.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Den ekonomiska ersättningen från staden skall direkt till utföraren efter invånarens val.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Staden skall uppvakta regeringen om att landstingen skall avskaffas.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2, 3, 6 och 7 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005.

 

 

Revisorskollegiet

Punkt 7)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Valnämnden

Punkt 8)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R I FINANSROTELN

Stockholms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 29, 34, 24, 32)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stockholms Stads Näringslivskontor AB, AB Stokab, Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Försäkrings AB återupptogs.

Ordet innehades av Göran Holmström.

 

 

Stockholms Stads Näringslivskontor AB

Punkt 29)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Bolaget skall verka för ett bra näringsklimat som underlättar för nya företag att etablera sig i staden.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Bolaget skall fortsätta och intensifiera satsningen på Stockholm som besöks, kongress- och etableringsort både i Sverige och utomlands.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Bolaget skall samverka med stadsledningskontoret i arbetet med att förenkla stadens regelverk för företagen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 1, 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005.

 

 

AB Stokab

Punkt 34)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholms Stadshus AB

Punkt 24)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Inleda en försäljning av AB Stockholmshem.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Inleda en försäljning av AB Stokab.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Inleda en försäljning av Centrum Kompaniet i Stockholm AB.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Inleda en försäljning av AB Stockholm Globe Arena.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Sälja stadens innehav i Mässfastigheter i Stockholm AB.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Sälja Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 32)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R VIII MILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsumentnämnden, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 16-17, 35, 13, 10, 15)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, Konsumentnämnden, Brand- och räddningsnämnden och Kyrkogårdsnämnden återupptogs.

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 16)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

Nr 2. Minskade kostnader – livsmedelstillsyn
kd 2,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Ge kommunen i uppdrag att utarbeta ett nytt miljöprogram som inte är tillväxtfientligt.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att upprätta lokala strålningskartor i samarbete med operatörerna av 3G-nätet. Dessa bör göras tillgängliga på stadens hemsida.

kd.

Häremot ställdes följande förslag:

I dagsläget är det inte möjligt att kräva av operatörer eller fastighetsägare att de ska lämna ut uppgifter om placering av 3G-master. Hittills har de inte heller varit intresserade av att delta i frivilligt samarbete. Stadens fastighetsförvaltande bolag har emellertid gjort sammanställningar av var 3G-master är uppsatta på deras byggnader. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer under 2005 att arbeta vidare med frågan om heltäckande kartläggning av 3G-master och övrigt informationsarbete om strålning.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppvakta regeringen och kräva en strategi för hur biogas kan göras tillgänglig för fordonsdrift från större vatten- och avloppsreningsverk.
kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • det i dagsläget inte är möjligt att kräva av operatörer eller fastighetsägare att de ska lämna ut uppgifter om placering av 3G-master. Hittills har de inte heller varit intresserade av att delta i frivilligt samarbete. Stadens fastighetsförvaltande bolag har emellertid gjort sammanställningar av var 3G-master är uppsatta på deras byggnader. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer under 2005 att arbeta vidare med frågan om heltäckande kartläggning av 3G-master och övrigt informationsarbete om strålning
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Renhållningsnämnden

Punkt 17)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Driftverksamhet

Nr 1. (Behandlas under gatu- och fastighetsnämnden).

Nr 2. Minskade kostnader – verksamheten
kd 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Investeringsplan

Nr 3. (Behandlas under gatu- och fastighetsnämnden).

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Sophämtning även fortsättningsvis skall ske varje vecka.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Ge renhållningsnämnden i uppdrag att redovisa hur en övergång kan ske så att sopbilar drivs antingen på biogas eller med annat miljöbränsle.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ge renhållningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för hur icke-bilburna ska kunna lämna sitt avfall till återvinning/återvinningscentralen.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till att denna aspekt redan ingår vid upphandlingar.

Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005.

 

 

Stockholm Vatten AB

Punkt 35)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Konsumentnämnden

Punkt 13)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Konsumentnämnd inrättas ej
m, fp och kd minskade kostnader 11,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Brand- och räddningsnämnden

Punkt 10)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Driftverksamhet

Nr 1. (Behandlas under socialtjänstnämnden).

Nr 2. (Behandlas under kommunfullmäktige m.m.).

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 15)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R III GATU- OCH FASTIGHETSROTELN

Gatu- och fastighetsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 11, 30, 33, 9, 25-26)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Gatu- och fastighetsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och Centrum Kompaniet i Stockholm AB återupptogs.

Gatu- och fastighetsnämnden

Punkt 11)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Driftverksamhet

Nr 1. Samordningsvinst – upphandling av trafikövervakning
m och fp 30,0 mnkr kd 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade intäkter
m och fp 30,0 mnkr
m ingen P-terror

fp parkering

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Fysisk verksamhet i stadsdelsnämnderna överförs till gatu- och fastighetsnämnden

m ökade kostnader 372,3 mnkr och intäkter 21,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader - rationalisering gatu- och fastighetskontoret, ingen P-terror
m 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Samordningsvinst parker, gatudrift och underhåll
m 25,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - satsning på snöröjning
m 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – städsatsning
m 2,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader - satsning på belysning
m 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – parksatsning
m 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – klottersanering
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Renhållningsnämnden överförs till gatu- och fastighetsnämnden
fp ökade kostnader 334,2 mnkr intäkter 340,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Investeringsplan

Nr 12. Ökade utgifter – belysning
m 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade utgifter – parker
m 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade utgifter - förprojektering Österleden
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade utgifter - förprojektering Förbifart Stockholm
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade utgifter på grund av att renhållningsnämnden förs över till gatu- och fastighetsnämnden

fp 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Försöket med biltullar/trängselskatter ska avbrytas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Gatu- och fastighetsnämnden skall intensifiera arbetet med förbifart Stockholm i syfte att få trafikinvesteringen tidigarelagd.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Staden ska uppvakta regeringen i syfte att förenkla regelverket för byggande samt minska skatterna för byggande och boende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Staden skall tillsammans med fastighetsägarna i Stockholm och SL gemensamt arbeta mot klotter och annan vandalisering i syfte att höja tryggheten. Staden skall genom egna insatser, till exempel ökad belysning och bygga bort mörka passager öka tryggheten på gator och torg.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Bostadsbyggnadstakten skall vara hög. Boende i de kommunala bostadsbolagens hyreslägenheter i ytterstaden skall erbjudas möjligheten att friköpa sina bostäder.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 6. Inleda arbetet med Österleden.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. En fortsatt utbyggnad av en komplett ringled runt staden skall genomföras.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 5 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 8. Anta principer för ökat bostadsbyggande i enlighet med bilaga "En politik för ökat bostadsbyggande" (avser här gatu- och fastighetsnämnden).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppvakta regeringen om att förstärka arbetet med att etablera en ny flygplats på södertörn.

kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Arbetet med att avveckla Bromma flygplats samt att omlokalisera flygtrafiken till annan flygplats ska fortsätta

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • arbetet med att avveckla Bromma flygplats samt att omlokalisera flygtrafiken till annan flygplats ska fortsätta
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 4 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005.

 

 

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 30)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Parkab Övervakning AB skall säljas under 2005.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholms Hamn AB

Punkt 33)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 9)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under gatu- och fastighetsnämnden).

Nr 2. Minskade kostnader – Agenda 21
fp 27,0 mnkr och kd 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader
fp 27,0 mnkr och kd 8,5 mnkr

fp satsning på städning

kd städning och klotter

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Kommunfullmäktige uttalar att kommunala graffitiskolor och -väggar har visat sig vara goda inspirationskällor för ökad skadegörelse och skall därför inte arrangeras.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 6 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 25)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Boende i de kommunala bostadsbolagens hyreslägenheter i ytterstaden skall erbjudas möjlighet att friköpa sina bostäder.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Skatteskrapan skall säljas under 2005. Stadshus AB ansvarar för försäljningen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Samtliga boende i de kommunala bostadsbolagens hyreslägenheter skall erbjudas möjlighet att köpa sina bostäder.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Punkt 26)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R II STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd, Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Punkt 12, 28, 19, 21, 37)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK), Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd och Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden återupptogs.

 

 

Idrottsnämnden

Punkt 12)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Driftverksamhet

Nr 1. (Behandlas under idrotts- och kulturnämnden).

Nr 2. Ökade kostnader/intäkter för samlingslokaler, överförs ej till kulturnämnden

fp ökade kostnader 24,0 mnkr och intäkter 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – samlingslokaler
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – verksamheten
kd 17,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Investeringsplan

Nr 5. (Behandlas under idrotts- och kulturnämnden).

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 28)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. AB Stockholm Globe Arena skall säljas under 2005. Stadshus AB ansvarar för försäljningen.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Stockholm Globe Arena Fastigheter AB skall säljas under 2005. Stadshus AB ansvarar för försäljningen.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret och utrednings- och statistikkontoret (USK)

Punkt 19)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Stadsbyggnadskontoret

Nr 1. (Behandlas under miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

Nr 2. (Behandlas under miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

Utrednings- och statistikkontoret

Nr 3. (Behandlas under miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Parkeringstalen skall höjas så att de överensstämmer med det faktiska bilinnehavet.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Anta principer för ökat bostadsbyggande i enlighet med bilaga "En politik för ökat bostadsbyggande" (avser här stadsbyggnadsnämnden).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholms förvaltnings- och saluhallsnämnd

Punkt 21)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Förslag till ny nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Punkt 37)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överförs till ny nämnd: miljö- och stadsbyggnadsnämnden

m och fp ökade kostnader 132,9 mnkr och intäkter 32,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret överförs till ny nämnd: miljö- och stadsbyggnadsnämnden

m och fp ökade kostnader 271,0 mnkr och intäkter 58,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. (Behandlas under miljö- och stadsbyggnadsnämnden).

Nr 4. Ökade kostnader - planhandläggare
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade intäkter - effektivare handläggning

m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader - minskat Agenda 21-arbete
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader - ej ökad information om KLIMP
m 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader – ej ökad satsning på livsmedelstillsyn
m 6,3 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader p.g.a. nämndsammanslagning
m 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att uppskjuta den fortsatta behandlingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde fredagen den 12 november 2004 kl. 10.00.

§5 Motioner

Under tiden 9 – 11 november 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:62) av Peter Lundén-Welden (m) om sätt att stävja prostitutionen på Internet
  Dnr 325-4334/2004;
 2. (2004:63) av Anders Broberg och Ewa Samuelsson (båda kd) om försäljning av Stokab till kunderna
  Dnr 023-4364/2004;
 3. (2004:64) av Lotta Edholm (fp) om granskning av stiftelser och organisationer
  Dnr 023-4405/2004.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.