Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-02-07

Sammanträde 2005-02-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! P.g.a. ändrad föredragningsskyldighet har två ärenden och en interpellation bytt före Läs mer...dragningsrotel.

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan. RV

3 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

4 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

5 Nr 2004:44 av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen. RVII

6 Nr 2004:45 av Jan Björklund (fp) om friårets konsekvenser för personal inom skola och förskola. RIV

7 Nr 2004:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum. RVII

8 Nr 2004:48 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldreomsorgen och om hemtjänstpengen. RVII

9 Nr 2004:49 av Birgitta Holm (m) om skolors användande av kränkande skolböcker. RIV

10 Nr 2004:50 av Fredrik Wallén (kd) om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar. RVIII

11 Nr 2004:51 av Lotta Edholm (fp) om den fastighetsnära tidningsinsamlingen. RVIII

12 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

13 Nr 2004:53 av Berthold Gustavsson (m) om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar. RIII

NY INTERPELLATION

14 Nr 2005:1 av Peter Lundén-Welden (m) om uppföljning av LVU-placeringar. RVII

18 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

19 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av tre ledamöter och två ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden och en ersättare i brand- och räddningsnämnden.

Mem. 2004:15, i vad avser val av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse, fem ledamöter och två ersättare i styrelsen för stiftelsen Fanny Hirschs Minne, två ledamöter i styrelsen för stiftelsen Oscar och Maria Wiklanders understödsfond, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för stiftelsen Tyrestaskogen, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Vetenskapsstaden och två ledamöter i styrelsen för stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.

Mem. 2004:16, i vad avser val av en lekmannarevisor, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Fanny Hirschs Minne, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne, två revisorer och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, två revisorer, en revisorssuppleant och en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Wilhelm Govenii Minne och en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Stockholm år 2004.

Mem. 2004:17, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem och en ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Mem. 2004:20, i vad avser val av ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Mem. 2004:21, i vad avser val av ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Utl. 2004:202, i vad avser val av tre ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden.

Mem. 2005:1, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en ledamot i styrelsen för stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853.

20 Utl. 2005:8. Gatunamn inom Vasastaden utgår (Karlbergsviadukten). RII

21 Utl. 2005:9. Särskiljande av skolskjutskostnaderna ur särskoleschablonen. Hemställan från utbildningsnämnden. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Mem. 2005:2. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

23 Utl. 2005:17. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2002 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2003:5) samt för stiftelsen Hässelby för år 2001 (bih. 2002:5).

R o t e l I

24 Utl. 2005:18. Förslag till ändringar i reglemente för fastighets- och saluhallsnämnden.

R o t e l I I

25 Utl. 2005:19. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 5:1, Knutpunkt Årstaberg, Dp 2003-01883-54.

26 Utl. 2005:20. Genomförandebeslut om nybyggnad av idrottshall i Hässelby.

BORDLAGDA MOTIONER

27 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RVI

28 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

29 Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19). RVII

30 Utl. 2004:146. Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:20). RVIII

31 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII

32 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII

33 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

34 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

35 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram. Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2). RVII

36 Utl. 2004:173. Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området. Motion av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) (2002:23). RVII

37 Utl. 2004:184. Minskning av möjligheter för taktikval på gymnasiet. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2004:14). RIV

38 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV

39 Utl. 2004:186. Generösare regler för servicehusboende. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:36). RVII

40 Utl. 2004:187. Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag. Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42). RI

41 Utl. 2004:188. Anläggande av kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm – Tantobadet. Motion av Nina Ekelund och Hardy Hedman (båda kd) (2004:17). RII

42 Utl. 2004:198. Föreningsdrift av Stockholms Stadion. Motion av Mats G Nilsson (m) och Billy Östh (m) (2003:38). RII

43 Utl. 2004:199. Östra city till bilfri zon. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (2002:16). RIII

44 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

45 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27). RIII

46 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

47 Utl. 2005:11. Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp) (2002:20). RIII

48 Utl. 2005:12. Ljusare huvudstad. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2003:35). RIII

49 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

50 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

51 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

NY MOTION R o t e l V I I

52 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (255 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 7 februari 2005 kl. 16.00

Justerat den 14 februari 2005; anslaget den 15 februari 2005

 

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 14 februari 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om friårets konsekvenser för personal inom skola och förskola (2004:45)

Dnr 322-4093/2004

Jan Björklund (fp) hade lämnat in en interpellation om friårets konsekvenser för personal inom skola och förskola.

Kommunfullmäktige hade den 8 november 2004 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Särkiniemi hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Björklund och Särkiniemi, Christopher Ödmann, Åsa Romson samt borgarråden Axén Olin och Olofsson.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 46, 48, 49, 50, 51, 52 och 53 för år 2004.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2005:1) av Peter Lundén-Welden (m) om uppföljning av LVU-placeringar
Dnr 325-192/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.30 - 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Biltullarna

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om biltullarna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Biltullar

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

 

Fråga nr 3. Trängselskatterna

Fredrik Wallén (kd) ställde en fråga om trängselskatterna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Fredrik Wallén och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 4. Syftet med biltullskampanjen

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om syftet med biltullskampanjen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 5. Miljöavgiftskansliets upphandlingar

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om miljöavgiftskansliets upphandlingar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 6. Dramatiska Institutets projekt på skolor, förskolor och fritidshem

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om Dramatiska Institutets projekt på skolor, förskolor och fritidshem.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Särkiniemi.

 

 

Fråga nr 7. "Domstolstrots" med anledning av regeringsrättens beslut?

Sebastian Cederschiöld (m) ställde en fråga om "Domstolstrots" med anledning av regeringsrättens beslut?

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Sebastian Cederschiöld och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 8. Biltullar

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Billström.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.55 - 18.00.

§8 Minnesord

Ordföranden höll minnestal över avlidna ledamoten Annika Stude och ersättaren Majken Wennberg.

Minnesorden avslutades med en stunds tystnad.

§9 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 14 februari 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarätten i Stockholms beslut

av den 25 januari 2005

Beslut (protokoll 2 december) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 29 november) avseende Renhållningsordningen för Stockholm. Kammarätten meddelar prövningstillstånd. Yrkande om inhibition avslås.

Dnr 303-1630/2003

Regeringsbeslut

av den 27 januari 2005

Beslut (27 januari) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för kv. Klisterburken m.m. inom stadsdelen Vällingby (stadsbyggnadsnämndens beslut 5 februari 2004).

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 27 januari 2005

Beslut (27 januari) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för Svärdlångsvägen m.m. inom stadsdelen Årsta (stadsbyggnadsnämndens beslut 6 november 2003).

Regeringen upphäver, med ändring av länsstyrelsens beslut, stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.

§12 Fyllnadsval (mem. 14, 15, 16, 17, 20 och 21 för år 2004, utl. 2004:202 samt mem. 2005:1)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 14, 15, 16, 17, 20 och 21 för år 2004, utl. 2004:202 samt mem. 2005:1 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, en ersättare i brand- och räddningsnämnden (mem. 2004:14),

en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden, en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne (mem. 2004:15),

en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, en revisor, en revisorssuppleant och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne (mem. 2004:16),

en suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem, en ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2004:17),

ett ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress, ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2004:20),

ett ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress, en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2004:21),

tre ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden (utl. 2004:202),

en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen (mem. 2005:1).

Mem. 2004:15

i styrelsen för Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse för åren 2005-2007:

till ledamot: Siv Lindh (s);

till suppleant: Margareta Hedelius (m);

i styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne för åren 2005-2007:

till ledamöter: Nils Ingelström (m), Ethel Dahlman (kd), Jerker Hanson (s), Elisabeth Kling (s);

till suppleanter: Iris Berg (m), Sigurd Eliasson (s);

i styrelsen för stiftelsen Oscar och Maria Wiklanders understödsstiftelse för tiden från och med 2005 års till och med 2008 års lagtima möte med fullmäktige för SJ-personalens pensions- och förmånsfond:

till ledamöter: Tom Örjan Nilsson (m), Jonny Sellmar (s);

i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen för åren 2005-2007:

till ledamöter: Joakim Lundkvist (m), Bo Ekvall (s);

till suppleanter: Per Ola Bosson (m), Lennart Mehlberg (s);

i styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne för åren 2005-2009:

till ledamot: Anders Engström (s);

Mem. 2004:16

hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2005:

till lekmannarevisor: Birgitta Guntsch (m);

till revisor: Inger Birgersson;

till revisorssuppleant: Anne-Marie Björkvall;

hos Stiftelsen Fanny Hirschs Minne för åren 2005-2007:

till revisor: Börje Arleholt (s);

till revisorssuppleant: Birgitta Guntsch (m);

hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för år 2005:

till revisor: Jan Bäcklund;

till revisorssuppleant: Bo Johansson;

hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2005:

till revisorer: Gunilla Claesson (s), Mikael Jennel;

till revisorssuppleanter: Bengt Leijon (m), Bo Johansson;

hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne för år 2005-2006:

till revisor: Gunilla Hansson (s);

hos Stiftelsen Stockholm år 2004 för år 2005:

till revisor: Gun Risberg (s);

till revisorssuppleant: Erik Boberg (m);

Mem. 2004:20

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2006-10-16:

till ledamot: Karin Gustafsson (s);

till ersättare: Roger Mogert (s);

Mem. 2005:1

i styrelsen för Stiftelsen Arbetarebostadsfonden till minne av den 9 februari 1853 för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Hans Nord (kd).

§13 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 22 på föredragningslistan före punkt nr 20.

§14 Avsägelser och fyllnadsval m.m (mem 2005:2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:2 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Teres Lindberg (s) – ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB - Leif Rönngren (s) - ersättare i kommunstyrelsen - och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot tillika ordförande: Roger Mogert (s);

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2006-10-16:

till ersättare: Teres Lindberg (s).

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige på grund av inkomna avsägelser härefter utan omröstning att utse

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot tillika ordförande: Leif Rönngren (s);

i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot tillika ordförande: Teres Lindberg (s);

i kulturnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot tillika ordförande: Roger Mogert (s).

§15 Gatunamn inom Vasastaden utgår (Karlbergsviadukten) (utl 2005:8)

Dnr 312-4196/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:8 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från stadsbyggnadsnämnden om att gatunamn inom Vasastaden utgår.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Karlbergsviadukten utgår.

§16 Särskiljande av skolskjutskostnaderna ur särskoleschablonen. Hemställan från utbildningsnämnden (2005:9)

Dnr 322-4854/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:9 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från utbildningsnämnden om särskiljande av skolskjutskostnaderna ur särskoleschablonen.

Ordet innehades av borgarråden Särkiniemi och Söderlund, Yvonne Fernell-Ingelström, Helen Jäderlund Eckardt, Nina Ekelund, Christopher Ödmann, Inge-Britt Lundin, Mujde Rashid och Margareta Björk.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Söderlunds (m), Helen Jäderlund Eckardts (fp) och Nina Ekelunds (kd) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Söderlunds (m), Helen Jäderlund Eckardts (fp) och Nina Ekelunds (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 47 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Skolskjutskostnaderna i obligatoriska särskolan särskiljs ur särskoleschablonen och överförs till elevens boendestadsdel från och med 1 januari 2005.
 2. Schablon för skolskjuts inom särskoleverksamheterna utgår enligt bilaga 4 till utlåtandet som därmed ersätter bilaga 3 till utlåtandet i kommunfullmäktiges ärende 322-2579/2004.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2002 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2003:5) samt för stiftelsen Hässelby för år 2001 (bih. 2002:5) (utl 2005:17)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:17 behandlades. Utlåtandet gäller revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2002 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2003:5) samt för stiftelsen Hässelby för år 2001 (bih. 2002:5).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. bevilja direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 2. bevilja styrelsen för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 3. bevilja styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 4. för sin del bevilja direktionen för Handelshögskolan i Stockholm ansvarsfrihet för förvaltningen under arbetsåret 1 juli 2001 - 30 juni 2002
 5. bevilja styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 6. bevilja styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 7. bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 8. bevilja styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 9. bevilja styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 10. bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning
 11. bevilja styrelsen för Stiftelsen Hässelby – de nordiska huvudstädernas centrum för kulturutbyte – ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning.

§18 Förslag till ändringar i reglemente för fastighets- och saluhallsnämnden (utl 2005:18)

Dnr 119-439/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till ändringar i reglemente för fastighets- och saluhallsnämnden.

Ordet innehades av Rolf Könberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till ändringar i reglemente för fastighets- och saluhallsnämnden godkänns.
 2. Fastighets- och saluhallsnämnden skall genomföra de beslut som gatu- och fastighetsnämnden har fattat före den 1 januari 2005 i ärenden som avser de uppgifter som från och med detta datum ankommer på fastighets- och saluhallsnämnden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 5:1, Knutpunkt Årstaberg, Dp 2003-01883-54 (utl 2005:19)

Dnr 311-4485/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:19 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 5:1, Knutpunkt Årstaberg, Dp 2003-01883-54.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller och Katariina Güven.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 5:1, Knutpunkt Årstaberg, Dp 2003-01883-54, antas.

§20 Genomförandebeslut om nybyggnad av idrottshall i Hässelby (utl 2005:20)

Dnr 328-4716/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:20 behandlades. Utlåtandet gäller idrottsnämndens förslag till nybyggnad av idrottshall i Hässelby.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Eva Oivio, Peter Nilsson, Billy Östh och Helen Jäderlund Eckardt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Nybyggnad av Hässelbyhallen med investeringsutgift om 50,0 mnkr godkänns.
 2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2005 och 2006 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2005 och 2006.
 3. Finansieringen av drift- och kapitalkostnader för år 2006 och framöver får beaktas i samband med upprättande av kommande budgetar.

§23 Motion om kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger (utl 2004:146)

Dnr 332-441/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:146 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Christopher Ödmann (mp) i vilken han bl.a. föreslår att Stockholms restauranger erbjuds ingå i kvalitetsmärkningssystem.

Ordet innehades av Christopher Ödmann, borgarråden Axén Olin och Gunnarsson, Jan Valeskog, Björn Ljung, Anders Broberg, Ann Mari Engel, Ulla Hamilton, Joakim Larsson och Lilian Falkbäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m), Björn Ljung (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krisdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stockholms stads invånare och besökare informeras genom konsumentförvaltningens och miljöförvaltningens hemsidor om de restauranger som blivit godkända vid miljöförvaltningens kontroller.
 2. Vid en eventuell framtida lagändring som möjliggör att all information får läggas ut, även om de restauranger som inte blivit godkända, fattas beslut om detta av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanas att i samarbete med konsumentnämnden utarbeta ett utlåningssystem med skyltar avsedda för restauranger med godkända resultat.
 4. Konsumentnämnden uppmanas att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden agera för att få till stånd märkning i samråd med berörda parter. Märkningen kan omfatta t ex ursprungsdata, miljö- och nyttighetsaspekter.
 5. Motionen i övrigt anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

§24 Motion om de kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO (utl 2004:119)

Dnr 319-1204/2004

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2004:119. Utlåtandet gäller en motion av Kristina Alvendal (m) i vilken hon föreslår att Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder begär utträde ur SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

Ordet innehades av Kristina Alvendal, Björn Ljung, Ulf Fridebäck, Rolf Könberg, Anders Broberg, Ann Mari Engel, borgarrådet Lindberg och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kristina Alvendal (m), Björn Ljung (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:12) av Kristina Alvendal (m) avslås.

§26 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:184.

§28 Motion om öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag (utl 2004:187)

Dnr 023-4280/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:187 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Rolf Könberg (m) i vilken han bl.a. föreslår att Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att utforma riktlinjer för ökad öppenhet, insyn och transparens i de kommunala bolagen.

Ordet innehades av Rolf Könberg, Ulf Fridebäck, borgarrådet Billström, Anders Broberg och borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m), Ulf Fridebäck (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:42) av Rolf Könberg (m) om öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§29 Motion om minskning av möjligheter för taktikval på gymnasiet (utl 2004:184)

Dnr 323-1252/2004

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2004:184. Utlåtandet gäller en motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) i vilken de föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka kurser som ges som individuellt val på Stockholms gymnasieskolor.

Ordet innehades av Fredrik Malm, borgarrådet Särkiniemi, Christopher Ödmann, borgarrådet Björklund, Mujde Rashid och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:14) av Jan Björklund och Lotta Edholm båda (fp) angående minskning av möjligheter för taktikval på gymnasiet avslås.

§30 Motion om anläggande av kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm – Tantobadet (utl 2004:188)

Dnr 328-1496/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:188 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Nina Ekelund och Hardy Hedman (båda kd) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Stockholm Vatten AB i uppdrag att återkomma med förslag hur dag- och spillvatten skall kunna renas i Årstaviken och att ge idrottsnämnden i uppdrag att planera och bygga ett utomhusbad på norra stranden av Årstaviken på Södermalm.

Ordet innehades av Nina Ekelund, borgarrådet Börjeson, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck och borgarrådet Gunnarsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:17) om anläggande av kommunalt friluftsbad vid Tanto av Nina Ekelund och Hardy Hedman (båda kd) besvaras med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§31 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 198, 199, 200 och 201 för år 2004 samt nr 10, 11, 12, 13, 14 och 15 för år 2005.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:21.

§32 Motioner

Under tiden 25 januari – 7 februari 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2005:3) av Mikael Söderlund (m) om åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling
  Dnr 322-479/2005;
 2. (2005:4) av Hardy Hedman (kd) om försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa "kontantnäringar"
  Dnr 115-483/2005;
 3. (2005:5) av Hardy Hedman(kd) om tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas
  Dnr 303-484/2005;
 4. (2005:6) av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) om införande av en antimobbningspolicy
  Dnr 322-486/2005;
 5. (2005:7) av Ann-Katrin Åslund m.fl. (alla fp) om införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott
  Dnr 325-487/2005.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.