Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-04-04

Sammanträde 2005-04-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RVI

3 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

4 Nr 2004:53 av Berthold Gustavsson (m) om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar. RIII

5 Nr 2005:2 av Kristina Axén Olin (m) om bidragsfusk. RVII

6 Nr 2005:3 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RIII

7 Nr 2005:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

8 Nr 2005:5 av Ulla Hamilton (m) om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering. RVIII

9 Nr 2005:8 av Margareta Björk (m) om uppföljning av enstaka plats-avtalet i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer över 65 år. RVII

10 Nr 2005:9 av Lotta Gravenius (fp) om ny begravningsplats i Järvaområdet. RVIII

11 Nr 2005:10 av Jan Björklund (fp) om obehöriga lärare. RIV

12 Nr 2005:11 av Jan Björklund (fp) om nedskärningar i särskolan. RIV

13 Nr 2005:12 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar i äldreomsorgen. RVII

14 Nr 2005:13 av Ewa Samuelsson (kd) om skärpt kontroll vid anställning av personal inom äldreomsorgen. RV

15 Nr 2005:14 av Ewa Samuelsson (kd) om barnmisshandel att göda unga med godis och läsk. RIV

16 Nr 2005:15 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk. RVII

NYA INTERPELLATIONER

17 Nr 2005:16 av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad. RVII

18 Nr 2005:17 av Birgitta Holm (m) om höjd kommunalskatt. RI

19 Nr 2005:18 av Henrik G Ehrenberg (kd) om polisresurser mot droghandeln. RVII

23 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l I + V I I I

24 Utl. 2005:58. Taxa för brandskyddskontroll.

R o t e l I I

25 Utl. 2005:59. Förslag till detaljplan för kv. Kojan m.m. inom stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen, Dp 2000-05724-54.

26 Utl. 2005:60. Förslag till detaljplan för område vid kv. Drivremmen inom stadsdelen Västberga, Dp 2003-15804-54. Flytt av asfaltsverk och betongfabrik.

27 Utl. 2005:61. Namn för gata inom Årsta – Ottsjövägen.

R o t e l I I I

28 Utl. 2005:62. Skeppsbron, Stockholms framtida promenadstråk. Slutrapport från Skeppsbrogruppen.

BORDLAGDA MOTIONER

29 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

30 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

31 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV

32 Utl. 2004:198. Föreningsdrift av Stockholms Stadion. Motion av Mats G Nilsson (m) och Billy Östh (m) (2003:38). RII

33 Utl. 2004:199. Östra city till bilfri zon. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (2002:16). RIII

34 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

35 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27). RIII

36 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

37 Utl. 2005:11. Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp) (2002:20). RIII

38 Utl. 2005:12. Ljusare huvudstad. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2003:35). RIII

39 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

40 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

41 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

42 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

43 Utl. 2005:31. Nationaldagsfirande den 6 juni. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2004:38). Firandet av Medborgarnas Dag i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. Skrivelse till kommunstyrelsen av Annika Billström (s) och Teres Llindberg (s). RV

44 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

45 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

46 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

47 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33). RV

48 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41). RII

NYA MOTIONER R o t e l I V

49 Utl. 2005:63. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8).

R o t e l V I I

50 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (288 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 4 april 2005 kl. 16.00

 

  

Justerat den 11 april 2005; anslaget den 12 april 2005

 

  

Barry Andersson

  

Bo Bladholm

  

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 11 april 2005 kl. 15.00.

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar (nr 2004:53)

Dnr 314-4973/2004

 

Berthold Gustavsson (m) hade lämnat in en interpellation om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar.

 

Kommunfullmäktige hade den 24 januari 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Berthold Gustavsson, borgarrådet Rönngren, Åsa Romson, Göran Holmström och Ann-Marie Strömberg.

§5 Interpellation om bidragsfusk (nr 2005:2)

Dnr 325-451/2005

 

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om bidragsfusk.

 

Kommunfullmäktige hade den 21 februari 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Olofsson, Monika Lindh, Ewa Samuelsson och Ann-Marie Strömberg.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 för år 2005.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:16) av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbo­stad
Dnr 327-1267/2005;

2.      (2005:17) av Birgitta Holm (m) om höjd kommunalskatt
Dnr 019-1269/2005;

3.      (2005:18) av Henrik G Ehrenberg (kd) om polisresurser mot droghandeln
Dnr 325-1270/2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Biltullarna

 

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om biltullarna.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

 

Fråga nr 2.  Barngruppernas storlek

 

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om barngruppernas storlek.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Särkiniemi.

 

 


Fråga nr 3.  Barngrupper i förskolan

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om barngrupper i förskolan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Särkiniemi.

 

 

 

Fråga nr 4.  Kylie Minogues uteblivna konsert i Globen

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om Kylie Minogues uteblivna konsert i Globen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 5.  Rättssäkerhet vid biståndsbeslut

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om rättssäkerhet vid biståndsbeslut.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 6.  Stiftelsebildningar

 

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om stiftelsebildningar.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Rönngren.

§9 Interpellation om uppföljning av enstaka plats-avtalet i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer över 65 år (nr 2005:8)

Dnr 327-731/2005

 

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Margareta Björk (m) om uppföljning av enstaka plats-avtalet i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för personer över 65 år.

 

Kommunfullmäktige hade den 7 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

 

I debatten yttrade sig Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

§10 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 11 april 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits be­rörda organ:

 

Länsrättens beslut

av den 22 mars 2005

 

Beslut (22 mars) med anledning av överklagade av Länsstyrelsens beslut (23 december 2004) att upphäva kommunfullmäktiges beslut (22 november 2004) om tillägg till 11 § ordningsföreskrifterna för kommunen Mål nr 844-05

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 329-2674/2002

§13 Taxa för brandskyddskontroll (utl 2005:58)

Dnr 307-799/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:58 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till taxa för brandskyddskontroll.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 

1.      Taxa för brandskyddskontroll godkänns att gälla från och med 1 maj 2005.

2.      Taxan fastställs årligen av kommunfullmäktige.

§14 Förslag till detaljplan för kv. Kojan m.m. inom stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen, Dp 2000-05724-54 (utl 2005:59)

Dnr 311-930/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:59 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för kv. Kojan m.m. inom stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller, Lotta Edholm, Mats G Nilsson, Torsten Sandgren, borgarrådet Söderlund och Anders Broberg.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets och folk­partiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för kv. Kojan m.m. inom stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen, Dp 2000-05724-54, antas.

§15 Förslag till detaljplan för område vid kv. Drivremmen inom stadsdelen Västberga, Dp 2003-15804-54. Flytt av asfaltsverk och betongfabrik. (utl 2005:60)

Dnr 311-933/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:60 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för område vid kv. Drivremmen inom stadsdelen Västberga i syfte att omlokalisera asfaltsverket vid Hornsberg på Kungsholmen.

 

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Ann-Marie Strömberg, Ulf Fridebäck, Magnus Hellström, Cecilia Obermüller och Anders Broberg.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag med ny att-sats nr 2 enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att för den tunga trafiken i Västberga utreda en anslutning till Upplagsvägen, samt andra möjliga lösningar för att få en väsentlig avlastning av trafiken invid bostadsbebyggelsen,

 

dels av Magnus Hellström (m), Ulf Fridebäck (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till den nya att-satsen nr 2 i kommunstyrelsens förslag och till följande tilläggsyrkande:

Att kommunfullmäktige beslutar att det skall genomföras en parkeringsutredning för området.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens reviderade förslag. Kommunfull­mäktige beslöt utan omröstning att bifalla detta.

 

Härefter tog ordföranden upp Magnus Hellströms (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Anders Brobergs (kd) gemensamma tilläggsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

 

Den som vill avslå Magnus Hellströms (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Anders Brobergs (kd) gemensamma tilläggsyrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Magnus Hellströms (m), Ulf Fridebäcks (fp) och Anders Brobergs (kd) gemensamma tilläggsyrkande.

 

Omröstningen utföll med 48 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Med ordförandens utslagsröst beslöt kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkan­det.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

1.      Förslag till detaljplan för område vid kv. Drivremmen inom stadsdelen Väst­berga, Dp, 2003-15804-54, antas.

2.      Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att för den tunga trafiken i Väst­berga utreda en anslutning till Upplagsvägen, samt andra möjliga lösningar för att få en väsentlig avlastning av trafiken invid bostadsbebyggelsen.

 

Röstförklaring avgavs av Ann-Marie Strömberg (v) och borgarrådet Börjeson (s).

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin (fp) i en ordningsfråga angående om kom­munfullmäktiges beslut tar över gatu- och fastighetsnämndens beslut.

 

Röstförklaring avgavs av Åsa Romson (mp).

§16 Namn för gata inom Årsta – Ottsjövägen (utl 2005:61)

Dnr 312-416/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:61 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nytt namn för gata inom Årsta.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

     Namnet Ottsjövägen fastställs som nytt namn för gata inom Årsta.

§17 Skeppsbron, Stockholms framtida promenadstråk. Slutrapport från Skeppsbrogruppen (utl 2005:62)

Dnr 319-2812/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:62 behandlades. Utlåtandet gäller en slut­rapport från Skeppsbrogruppen om Skeppsbron, Stockholms framtida promenad­stråk.

 

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Söderlund, Ulf Fridebäck, Rolf Könberg, Per Bolund, Hardy Hedman och Ann-Marie Strömberg.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Skeppsbrogruppens slutrapport godkänns.

2.      Berörda nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att närmare undersöka del­projekten inom sina respektive ansvarsområden, för ställningstagande i varje del.

3.      Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla Skeppsbron.

§19 Motion om stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m) (utl 2004:150)

Dnr 308-1876/2004

Dnr 308-1078/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:150 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Mikael Söderlund (m) i vilken han anser att det finns ett behov av tydligare regler för att klargöra att staden inte lånar eller hyr ut lokaler till organisationer som har för avsikt att använda lokalerna till att begå eller uppmana till brott.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Rönngren, Fredrik Malm, Ewa Samuelsson, Ulf Fridebäck, Åsa Romson, Ann Mari Engel, Berthold Gustavsson, Ann-Marie Strömberg och Peter Nilsson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:26) av Mikael Söderlund (m) anses besvarad med vad som an­förs av föredragande borgarråd.

 

§20 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2004:185.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 43 på före­dragningslistan före punkt nr 32.

§22 Motion om nationaldagsfirande den 6 juni. Firandet av Medborgarnas Dag i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. Skrivelse till kommunstyrelsen av Annika Billström och Teres Lindberg (båda s) (utl 2005:31)

Dnr 009-3328/2004

Dnr 009-2605/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:31 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) i vilken de föreslår att staden förbereder ett utvidgat national­dagsfirande 2005.

 

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Ewa Samuelsson, borgarrådet Mogert, Lotta Edholm, Åsa Romson, Magnus Hellström och borgarrådet Börjeson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Söderlund (m) bifall till moderata samlingspartiets reser­vation i kommunstyrelsen,

 

dels av Lotta Edholm (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kom­munstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.      Motion (2004:38) av Kristina Axén Olin m.fl. (m) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

2.      Kulturnämnden ges i uppdrag att i samarbete med Stockholm Visitors Board AB återkomma med förslag till ett årligen återkommande nationaldagsfirande den 6 juni i Stockholm i enlighet med vad föredragande borgarråd anför i ut­låtandet.

3.      Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppvakta regeringen i syfte att nå en över­enskommelse gällande statens kulturinstitutioners medverkan den 6 juni.

§23 Motion om föreningsdrift av Stockholms Stadion (utl 2004:198))

Dnr 328-4015/2003

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:198 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mats G Nilsson och Billy Östh (båda m) i vilken de föreslår att driften av Stockholms Stadion upphandlas.

 

Ordet innehades av Mats G Nilsson, borgarrådet Börjeson, Caroline Silverudd Lundbom, Billy Östh, Ewa Samuelsson, Mehdi Oguzsoy och Peter Nilsson.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Mats G Nilsson (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:38) av Mats G Nilsson och Billy Östh (båda m) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§24 Motion om östra city till bilfri zon (utl 2004:199)

Dnr 314-659/2002

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:199 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson och Per Bolund (båda mp) i vilken de föreslår att östra city görs bilfritt, med undantag för tidsbegränsad nyttotrafik och kollektivtrafik.

 

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Ulf Fridebäck, Anders Broberg, Inge-Britt Lundin, Joakim Larsson, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Sebastian Cederschiöld, Magnus Hellström och borgarrådet Rönngren.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Joakim Larsson (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) bi­fall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2002:16) av Viviann Gunnarsson och Per Bolund (båda mp) om östra city till bilfri zon anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlå­tandet.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 200 och 201 för år 2004 samt nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 43, 44, 45, 55 och 56 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 63 och 64 för år 2005.

§26 Motion

Under tiden 22 mars – 4 april 2005 väcktes och inlämnades följande motion:

(2005:28) av Lotta Edholm m.fl. (alla fp)om konsekvensanalys av det nya av­giftssystemet för upplåtelse av offentlig plats
Dnr 305-1449/2005.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.