Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-05-07

Sammanträde 2007-05-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:9 av Teres Lindberg (s) om ökad segregation på grund av utförsäljningen. RV

3 Nr 2007:10 av Roger Mogert (s) om vårdnadsbidrag. RI

4 Nr 2007:11 av Teres Lindberg (s) om Centrumkompaniets hyresgäster. RV

5 Nr 2007:12 av Malte Sigemalm (s) om hyressättning i nyproduktion. RV

6 Nr 2007:13 av Malte Sigemalm (s) om bidrag till Södra Fot, kulturförening. RVIII

7 Nr 2007:14 av Karin Rågsjö (v) om tillgänglig kultur. RVIII

8 Nr 2007:15 av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet. RVIII

9 Nr 2007:17 av Jan Valeskog (s) om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m. RI

10 Nr 2007:18 av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av särskilt stöd. RIV

11 Nr 2007:19 av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan. RIV

12 Nr 2007:20 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RII

13 Nr 2007:21 av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli. RIV

14 Nr 2007:22 av Karin Rågsjö (v) om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde. RVII

15 Nr 2007:23 av Ann Mari Engel (v) om hyresgäster i Centrumkompaniet. RV

16 Nr 2007:24 av Margareta Johansson (v) om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad. RV

17 Nr 2007:25 av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång. RIV

18 Nr 2007:26 av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

19 Nr 2007:28 av Mirja Räihä Järvinen (s) om anställda över 60 år i Stockholms stad. RI

20 Nr 2007:29 av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn. RI

21 Nr 2007:30 av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om jobbgaranti. RVII

22 Nr 2007:31 av Mehdi Oguzsoy (v) om svart handel med allmännyttans hyreslägenheter. RV

23 Nr 2007:32 av Teres Lindberg (s) om upprustning av ytterstaden. RV

24 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

25 Nr 2007:34 av Åsa Romson (mp) om stadens inställning till småföretagens miljöarbete. RI

NYA INTERPELLATIONER

26 Nr 2007:35 av Ann-Margarethe Livh (v) om kvaliteten på tolktjänster. RV

27 Nr 2007:36 av Jan Valeskog (s) om de verkliga effekterna av halveringen av miljöförvaltningen. RIII

28 Nr 2007:37 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av Vägverkets och Banverkets reviderade planer för infrastrukturinvesteringar 2004-2015. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

34 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2006:15, i vad avser val av en lekmannarevisor och två lekmannarevisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell.

Mem. 2006:23, i vad avser val av två revisorer, varav en ordförande, hos Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.

Mem. 2007:8, i vad avser val av 18 nämndemän i Solna Tingsrätt, 24 nämndemän i Stockholms Tingsrätt och 30 nämndemän i Södertörns Tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Utl. 2007:56. Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010. RVIII+IV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

36 Mem. 2007:11. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel I

37 Utl. 2007:61. Henriksdalshamnen etapp 1, Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (dnr 302-717/2007). Kompletterande inriktningsbeslut (dnr 302-2179/2006).

38 Utl. 2007:62. Danvikslösens infrastruktur och bostäder inom nordöstra delen av Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut.

39 Utl. 2007:63. Utbyggnad av Annedal i Mariehäll. Genomförandebeslut.

Rotel VI

40 Utl. 2007:64. Servicetjänster till äldre (”fixare”).

Dnr 327-2163/2006
(behandlas av kommunstyrelsen den 2 maj)

BORDLAGDA MOTIONER

41 Utl. 2007:57. Rådslag mellan politiker och medborgare. Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36). RI

42 Utl. 2007:58. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

43 Utl. 2007:59. Rum för barn i Stockholms stadsplanering. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2006:23). RII

44 Utl. 2007:60. Befrielse från tv-avgift vid stadens servicehusboenden m.m. Motion av Magnus Hellström (m) (2005:38). RVI

NY INTERPELLATION

45 Nr 2007:38 av Roger Mogert (s) om vallöfte om jobb i offentlig sektor. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN

46 Nya valärenden.

Mem. 2007:12. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2007:13. Val av ledamöter och revisorer i direktionen för Handelshögskolan i Stockholm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (270 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 7 maj 2007 kl. 16.00

Justerat den 14 maj 2007

Anslaget den 15 maj 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om ökad segregation på grund av utförsäljningen (nr 2007:9)

Dnr 316-593/2007

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om ökad segregation på grund av utförsäljningen.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg, borgarrådet Alvendal, Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation 2007:10.

§5 Interpellation om Centrumkompaniets hyresgäster (nr 2007:11)

Dnr 316-595/2007

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om Centrumkompaniets hyresgäster.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg, borgarrådet Alvendal och Ann Mari Engel.

§6 Interpellation om hyressättning i nyproduktion (nr 2007:12)

Dnr 316-596/2007

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om hyressättning i nyproduktion.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Alvendal.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34 för år 2007.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:35) av Ann-Margarethe Livh (v) om kvaliteten på tolktjänster
  Dnr 339-1409/2007;

 2. (2007:36) av Jan Valeskog (s) om de verkliga effekterna av halveringen av miljöförvaltningen
  Dnr 303-1460/2007;

 3. (2007:37) av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av Väg­verkets och Banverkets reviderade planer för infrastrukturinvesteringar 2004-2015
  Dnr 314-1462/2007;

 4. (2007:38) av Roger Mogert (s) om vallöfte om jobb i offentlig sektor
  Dnr 331-1703/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Västbodaskolan

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om Västbodaskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 2. Allvarliga brister på demensboende

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om allvarliga brister på demensboende.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 3. Västbodaskolan

Inger Stark (v) ställde en fråga om Västbodaskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 4. Skolnedläggningar

Berit Kruse (s) ställde en fråga om skolnedläggningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berit Kruse och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Partikelutsläppen och skolorna

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om partikelutsläppen och skolorna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 6. Luftkvalitet

Torhild Lamo (v) ställde en fråga om luftkvalitet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torhild Lamo och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Besparingar i skolan

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om besparingar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 8. Värdighetsgarantin

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om värdighetsgarantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 9. Försäljning av fastighet i Fatbursparken

Karin Wanngård (s) ställde en fråga om försäljning av fastighet i Fatbursparken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Wanngård och borgarrådet Hamilton.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Svea Hovrätt Miljööverdomstolens beslut

av den 20 april 2007

Slutligt beslut (20 april) med anledning av överklagat avgörande i miljödom­stolen, deldom 5 oktober 2006 i mål nr M 15075-05 avseende bortledande av grundvatten från tillfartstunnel för Citybanan vid Stockholm Central m.m.

Dnr 303-3834/2005

Regeringsbeslut

av den 19 april 2007

Beslut (19 april) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (18 maj 2006) i fråga om ändring av detaljplan för Krejaren 2 m.m., i stadsdelen Östermalm M2006/4946/F/P.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 26 april 2007

Beslut (26 april) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (8 juni 2006) i fråga om detaljplan för kv. Borlången i stadsdelen Årsta M2006/5924/F/P.

Regeringen avslår överklagandena.

Beslut (26 april) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (26 april 2006) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv. Pendylen i stadsdelen Örby M2006/5221/F/P.

Regeringen avslår överklagandena.

§12 Upprop

Kl. 18.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 14 maj 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 15, och 23 för år 2006, mem. 8 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005, mem. 15 och 23 för år 2006 samt mem. 8 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§15 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 36 och 46 på föredragningslistan före punkt nr 35.

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:11)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:11 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Else Lundin (mp) – ledamot i kommunfullmäktiges valberedning – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän till Södertörns Tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2010-10-14:

till ledamot: Lovisa Morén (mp);

till ersättare: Sara Pettigraw (mp).

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:12; skrivelse 6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:12 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Anna Telestam (mp) – leda­mot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny samman­räkning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Carin Jämtin (s) – ledamot tillika vice ordförande i exploateringsnämnden, ledamot i miljö- och hälso­skyddsnämnden, Birgitta Krebs (m) – lekmannarevisor hos Stiftelsen Stock­holms läns äldrecentrum – och förrätta i memorialet föreslagna val. Därut­över anmäldes och godkändes avsägelser av Mirja Räihä Järvinen (s) – leda­mot tillika vice ordförande i trafik- och renhållningsnämnden samt av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) – ledamot tillika vice ordförande i brand- och räddningsnämnden

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av lekmannarevisor hos Stiftelsen Stockholms läns äldre­centrum och en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2007:

till ledamot tillika vice ordförande: Mirja Räihä Järvinen (s);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Eva Louise Erlandsson-Slorach (s);

i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2007:

till vice ordförande: Jan Valeskog (s);

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2007:

till ledamot tillika vice ordförande: Karin Hanqvist (s).

§18 Val av ledamöter och revisorer i direktionen för Handelshögskolan i Stock­holm (mem. 2007:13)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:13 om val av ledamöter och revisorer i direktionen för Handelshögskolan i Stockholm behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i direktionen för Handelshögskolan i Stockholm för tiden 1 juli 2007 t.o.m. 31 december 2010:

till ledamot: Michael Storåkers (m);

till suppleant Göran Långsved (s);

till lekmannarevisor: Jarl Wennerholm (m);

till revisorssuppleant: Bo Johansson.

§19 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek

Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 (utl. 2007:56)

Dnr 328-3469/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:56 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Ann Mari Engel, Cecilia Brinck, Eva Louise Erlandsson-Slorach och Kerstin Wickman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Måldokument för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek godkänns.

Särskilt uttalande

Ann Mari Engel (v) hänvisade till socialdemokraternas och vänsterpartiets ge­mensamma uttalande i kommunstyrelsen.

§20 Henriksdalshamnen etapp 1, Hammarby Sjöstad

Genomförandebeslut

Kompletterande inriktningsbeslut (utl. 2007:61)

Dnr 302-717/2007, 302-2179/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:61 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Henriksdalshamnen etapp 1, Hammarby Sjöstad, dels ett genomfö­randebeslut, dels ett kompletterande inriktningsbeslut.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Mirja Räihä Järvinen, Joakim Larsson, Cecilia Obermüller, Erik Wassén och Torhild Lamo.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp Cecilia Obermüllers (mp) återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsen förslag varemot ställdes Mirja Räihä Järvinens (s) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Genomförande av exploatering inom Henriksdalshamnen etapp 1, omfat­tande investeringsutgifter om 857,5 mnkr och investeringsinkomster om 36,5 mnkr, godkänns under förutsättning av fastställd detaljplan.

 2. I avvaktan på detaljplanens fastställande godkänns att förberedelsearbe­ten genomförs under 2007 inom en investeringsram om 30 mnkr.

 3. Investeringsutgifterna för år 2007 får rymmas inom exploateringsnämn­dens investeringsplan för 2007.

 4. Investeringsutgifterna för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

 5. Drift- och underhållskostnader för trafik- och renhållningsnämnden samt Södermalms stadsdelsnämnd får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

 6. Kapitalkostnaderna för exploateringsnämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§21 Danvikslösens infrastruktur och bostäder inom nordöstra delen av Hammarby Sjöstad

Inriktningsbeslut (utl. 2007:62)

Dnr 302-716/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:62 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Danvikslösens infrastruktur och bostäder inom nordöstra delen av Hammarby Sjöstad.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Mirja Räihä Järvinen, Cecilia Obermüller, Joakim Larsson, borgarrådet Livh, Eie Herlitz, Stellan Hamrin och Per Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen utom att-sats nr 1.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med inriktning på ny infrastruktur (Danvikslösen), inklusive ny vägbro, vid Henriksdalsberget och Danvikstull.

 2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med inriktning på exploatering för bostäder i Henriksdalshamnen etapp 2, Lugnet etapp 3 och 4 samt Danvikstorg inom nordöstra delen av Ham­marby Sjöstad.

 3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med stadsbygg­nadsnämnden undersöka hur det ekonomiska resultatet för bostads-exploatering i nordöstra delen av Hammarby Sjöstad kan förbättras.

 4. Utredningsutgifterna för 2007 och kommande år får rymmas inom exploateringsnämndens investeringsplan.

§22 Utbyggnad av Annedal i Mariehäll

Genomförandebeslut (utl. 2007:63)

Dnr 302-793/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:63 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om utbyggnad av Annedal i Mariehäll.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Mirja Räihä Järvinen, Ann-Margarethe Livh, Cecilia Obermüller, Joakim Larsson, Eie Herlitz, Leif Rönngren och Kerstin Wickman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till att-sats nr 2 i vänsterpartiets och mil­jöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (v) bifall till vänsterpartiets och miljöpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp att-sats nr 2 i vänsterpartiets och miljöpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller av­slag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsen förslag varemot ställdes Ann-Margarethe Livhs (v) yrkande i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden be­slöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Genomförande av utbyggnaden av Annedal, omfattande investeringsutgif­ter om 420 mnkr, godkänns under förutsättning av fastställd detaljplan.

 2. I avvaktan på detaljplans fastställande godkänns att marksaneringsåtgärder m.m. genomförs under 2007 inom en investeringsram om 84 mnkr.

 3. Investeringsutgifterna för 2007 får rymmas inom exploateringsnämndens investeringsplan för 2007.

 4. Investeringsutgifterna för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

 5. Drift- och underhållskostnaderna för trafik- och renhållningsnämnden samt Bromma stadsdelsnämnd får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

 6. Kapitalkostnaderna för exploateringsnämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§23 Servicetjänster till äldre ("fixare") (utl. 2007:64)

Dnr 327-2163/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:64 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om servicetjänster till äldre.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Birgitta Holm, Helen Jäderlund Eckardt, Margareta Johansson, Eivor Karlsson, Margareta Björk, Per Ankersjö, Berit Kruse, Susanna Brolin och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Margareta Johansson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre införs i samtliga stadsdelsnämnder från och med den 15 maj 2007 med stöd av lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.

 2. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre tillhandahålls av­giftsfritt till kommuninvånare som fyllt 75 år, maximalt sex timmar per år och hushåll.

 3. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre finansieras inom ram för stadsdelsnämndernas budget.

 4. Stadsdelsnämndernas uppdras att söka samarbetsformer med frivillig­organisationerna för servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre.

 5. Äldrenämnden ges i uppdrag att utvärdera kostnader och verksamhet med servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre och närmast i tertialrapport 2 2007 göra en uppföljning och analys av utvecklingen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§24 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2007:57.

§25 Motion om användning av diskrimineringskontroller för att främja Stock­holms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (utl. 2007:58)

Dnr 334-3825/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:58 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han föreslår att stads­ledningskontoret skall ges i uppdrag att analysera förekomsten av diskriminering i Stockholms stad och att i det arbetet bland annat använda sig av diskrimine­ringskontroller.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, borgarrådet Livh, Mirja Räihä Järvinen, Dikran Dison, Ann-Katrin Åslund, Daniel Somos, Zaida Catalán och Berthold Gustavsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s), Paul Lappalainen (mp) och borgarrådet Livh (v) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Mirja Räihä Järvinens (s), Paul Lappalainens (mp) och borgarrådet Livhs (v) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstate­rade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfull­mäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§26 Motion om rum för barn i Stockholms stadsplanering (utl. 2007:59)

Dnr 301-3013/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:59 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Cecilia Obermüller (mp) i vilken hon föreslår att stadsledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder ta fram en handlingsplan för att stärka barnperspektivet i planeringen.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Mehdi Oguzsoy, Tomas Rudin, Anders Broberg, Abit Dundar, borgarrådet Söderlund och Abdo Goriya.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2006:23) av Cecilia Obermüller (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Motion om befrielse från tv-avgift vid stadens servicehusboenden m.m. (utl. 2007:60, skrivelse 7)

Dnr 327-1952/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:60 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Magnus Hellström (m) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att befria de boende i stadens serviceboende, vårdanstalter och liknande inrättningar från tv-avgift.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Regeringen tillskrivs med uppmaning om att vidta åtgärder för att riktlin­jer och undantag för Radiotjänst görs enhetliga, så att inte kommuners va­rierande definitioner av boende för äldre avgör om de ska tvingas betala tv-avgift eller ej.

 2. Motion (2005:38) av Magnus Hellström (m) gällande befrielse från tv-av­gift vid stadens servicehusboenden m.m. anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört i utlåtandet.

§28 Motioner

Under tiden 27 mars – 7 maj 2007 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2007:15) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om den borgerliga alliansens förakt för den parlamentariska demokratin och förslag till hur den demokra­tiska processen ska säkras i staden
  Dnr 016-1740/2007;

 2. (2007:16) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda v) om rätten till skälig levnadsnivå – Stockholm som en attraktiv stad för alla
  Dnr 325-1744/2007;

 3. (2007:17) av Mirja Räihä Järvinen (s) om Stenhagens idrottsplats i Akalla
  Dnr 328-1829/2007;

 4. (2007:18) av Mirja Räihä Järvinen (s) om Stockholms parker och grön­områden
  Dnr 304-1830/2007;

 5. (2007:19) av Tomas Rudin (s) om barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd
  Dnr 325-1832/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.50.