Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-06-20

Sammanträde 2007-06-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunfullmäktige

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyg Läs mer...gnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

5 Utl. 2007:87, i vad avser val av en ledamot, tillika vice ordförande, och två ersättare i servicenämnden.

NYTT BESLUTSÄRENDE, Rotel I+V

6 Utl. 2007:93. Försäljning av aktierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ändring av bolagsordningen. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 juni 2007.

Dnr 319-1811/2007
(under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2007)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (91 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges extra sammanträde i Stadshuset onsdagen den 20 juni 2007 kl. 18.00

Justerat den 25 juni 2007

Anslaget den 26 juni 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Ann-Katrin Åslund

 

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 11 juni 2007

Beslut (11 juni) med anledning av prövning av stadsbyggnadsnämndens beslut (10 maj) i fråga om detaljplan för Minken 9 i Sundby i Stockholms stad.

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva stadens beslut.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 18 juni 2007

Beslut (18 juni) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för studentbostäder i Albano (del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2) i stadsdelen Norra Djurgården, kommunfullmäktiges beslut (5 mars).

Länsstyrelsen upphäver kommunfullmäktiges beslut.

Dnr 311-4312/2006

§2 Avskrivna motioner

Kerstin Gustavsson (m) hade återkallat motion nr 2005:16 om brottsofferjourer­nas finansiering, dnr 325-756/2005;

Kristina Axén Olin (m) hade återkallat motion nr 2005:70 om utökad kamera­övervakning och inrättande av en gemensam Trygghetscentral, dnr 325-4716/2005;

Johanna Sjö (m) hade återkallat motion nr 2005:21 om fristående förskolors lika möjligheter, dnr 321-763/2005;

Johanna Sjö (m) hade återkallat motion nr 2005:60 om gömda barns möjlighet till skolgång, dnr 322-3971/2005;

Johanna Sjö (m) hade återkallat motion nr 2006:11 om rätt till dagverksamhet efter eget val, dnr 327-1379/2006;

Kristina Axén Olin och Christer G Wennerholm (båda m) hade återkallat motion nr 2003:29 om gemensamt huvudmannaskap mellan Stockholms stad och Stock­holms Läns Landsting inom psykiatrin, dnr 003-3440/2003;

Kristina Axén Olin, Christer G Wennerholm och Peter Lundén-Welden (alla m) hade återkallat motion nr 2004:25 om den havererade psykvården, dnr 325-1856/2004;

Margareta Björk och Christer G Wennerholm (båda m) hade återkallat motion nr 2005:40 om utarbetande av en handbok i etik, dnr 325-1955/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§3 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§4 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och Ann-Katrin Åslund (fp) ut­sågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens pro­tokoll. Justeringen kommer att ske den 25 juni 2007.

§5 Reglemente för servicenämnden m.m. avseende bordlagt val av en ledamot tillika vice ordförande och två ersättare i servicenämnden (utl. 2007:87)

Dnr 013-1710/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:87 avseende bordlagt val av en ledamot tillika vice ordförande och två ersättare i servicenämnden behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i servicenämnden för tiden till och med den 31 december 2007:

till ledamot tillika vice ordförande: Anders Carstorp, stadsdelsdirektör, Kungs­holmen;

till ersättare: Olle Johnselius, stadsdelsdirektör, Rinkeby-Kista; Lena Holmdahl, ekonomichef, Enskede/Årsta-Vantör.

§6 Försäljning av aktierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ändring av bolagsordningen

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 juni 2007 (utl. 2007:93)

Dnr 319-1811/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:93 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 juni 2007 av försäljning av ak­tierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ändring av bolagsordningen.

Ordet innehades av borgarråden Alvendal och Jämtin, Ann Mari Engel, Karl Bern, Paul Lappalainen, Cecilia Önfelt, Malte Sigemalm, borgarrådet Ruwaida, Abdo Goriya, borgarrådet Samuelsson, Gulan Avci, Björn Ljung, Tomas Rudin, Martin Michel, Karin Rågsjö, Rebwar Hassan, borgarrådet Mogert, Eivor Karlsson, Eie Herlitz och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s), Eivor Karlsson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Jämtins (s), Eivor Karlssons (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Jämtins (s), Eivor Karlssons (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 53 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

  1. Överlåtelsen enligt avtal daterat den 8 maj 2007 av samtliga aktier i CentrumKompaniet i Stockholm AB till Boultbee (Shelf V) AB, ett helägt dotterföretag inom Boultbee (Holding) AB-koncernen och därav föranledd ändring i bolagsordningen, bilaga 2 till utlåtandet, godkännes.

  2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos CentrumKompaniet i Stockholm AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § 3 st sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

  3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av försäljningen.

§7 Motion

Under tiden 12 – 20 juni 2007 väcktes och inlämnades följande motion:

(2007:28) av Torhild Lamo (v) om miljöanpassning av Stadshuset
Dnr 303-2566/2007.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§8 Sommarhälsning

Ordföranden tillönskade fullmäktiges ledamöter och ersättare, borgarråden och tjänstemännen en trevlig sommar.

Borgarrådet Axén Olin önskade på kommunfullmäktiges vägnar detsamma och tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott arbete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.00.