Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-10-18

Sammanträde 2007-10-18

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kommunfullmäktige

Sammanträdet fortsätter fredagen den 19 oktober med början kl. 10.00.

Rotel I: Läs mer... Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

Rotel I

5 Utl. 2007:124. Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2008.

Dnr 014-3707/2007
(behandlas av kommunstyrelsen den 17 oktober)

6 Budget 2008 för Stockholms stad och inriktning för 2009 och 2010 samt ägardirektiv 2008-2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad (bilaga 14 till budgetutlåtandet).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (535 kb)
Mötesinformation

Justerat den 1 november 2007; anslaget den 2 november 2007:

Bo Bladholm Kersti Py Börjeson Ulf Fridebäck

 

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

av den 19 september 2007

Beslut (19 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (21 juni 2006) i fråga om detaljplan för kvarteret Hundgården, Mynt­kabinettet m.fl. i stadsdelen Hässelby Strand i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 4 oktober 2007

Beslut (4 oktober) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (19 oktober 2006) i fråga om detaljplan för kv. Spårö m.m. i stadsdelen Farsta i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.


Regeringsbeslut

av den 4 oktober 2007

Beslut (4 oktober) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 juni) i fråga om detaljplan för Klara hotell och konferens, kv. Bangårdsposten m.m. i stadsdelen Norrmalm i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-2010/2007

§2 Upprop

Kl. 10.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och Ulf Fridebäck (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 1 november 2007 kl. 15.00.

§4 Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommun­fullmäktige för år 2008 (utl. 2007:124)

Dnr 014-3707/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:124 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2008.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2008 fastställs.

§5 Förslag till budget 2008 för Stockholms stad och inriktning för 2009 och 2010 samt ägardirektiv 2008-2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad (bilaga 14 till budgetutlåtandet)

Dnr 111-1160/2007

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2008 för Stockholms stad och inriktning för 2009 och 2010 samt ägardi­rektiv 2008-2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som av­skrivs eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad.

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att över­läggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvalt­ning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.

Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin, Jämtin, Edholm, Ruwaida, Livh och Samuelsson samt Per Ankersjö.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Axén Olin (m), Edholm (fp) och Samuelsson (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsord­ningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kom­munstyrel­sen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.


R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdels­nämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 10, 30, 5, 9, 31)

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Kerstin Wickman, Ann Mari Engel, borgarrådet Samuelsson, Per Ankersjö, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Martin Michel, Mats Berglund, Billy Östh, Anders Broberg, Emma Lindqvist och borgarrådet Söderlund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet samt Stadsdelsnämn­derna: Verksamhet för barn och ungdom.

Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Ordet innehades av Ulf Fridebäck, Barry Andersson, Mehdi Oguzsoy, Anders Hellström, borgarrådet Sjöstedt, Jari Visshed, Billy Östh, Per Ankersjö, borgar­rådet Samuelsson, Stefan Nilsson, Lilian Falkbäck och Åsa Hagelstedt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Särskola, Pedagogisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 5, 16, 25)

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Särskola, Pedagogisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Jonas Eklund, Inger Stark, Erik Slottner, Cecilia Önfelt, Johanna Sjö, Susanna Brolin, Jan Valeskog, Ann-Katrin Åslund, Abebe Hailu, Regina Kevius, Gulan Avci, Zaida Catalán och Margareta Björk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Särskola, Pedagogisk verksamhet: Skola, och Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg.

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av Erik Slottner, Susanna Brolin, Cecilia Brinck, Inger Stark, borgarråden Mogert, Ruwaida och Edholm, Zaida Catalán, Johanna Sjö, Ann-Katrin Åslund, Magnus Johansson, Abebe Hailu, Birgit Marklund Beijer, Lorentz Lyttkens, Cecilia Önfelt och Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 5, 23)

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Olle Andretzky, Berit Kruse, Helen Jäderlund Eckardt, Stefan Nilsson, Margareta Johansson, Cecilia Önfelt, Monika Lindh, Margareta Björk, Marie Ljungberg Schött, Jonas Eklund, Mehdi Oguzsoy, Birgitta Holm, Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya, Mujde Rashid, borgarrådet Livh och Abebe Hailu.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 5)

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Mirja Räihä Järvinen, Gulan Avci, bor­garrådet Ruwaida, Mujde Rashid, Dikran Dison, Lukas Forslund, Abebe Hailu, Fatima Nur, Paul Lappalainen, Monika Lindh och Johanna Sjö.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande.


R VII SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänstnämnden, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 5, 13)

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Elisabeth Brandt Ygeman, Lena Kling, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, Dikran Dison, Lukas Forslund, Maria Hannäs, Peter Lundén-Welden, Tomas Rudin, Fredrik Wallén, Jari Visshed, Abit Dundar, Monika Lindh, Jonas Nilsson, Paul Lappalainen, Eva Oivio, Kerstin Wickman, Jackie Nylander och Ann-Katrin Åslund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Social­tjänstnämnden och Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder.

R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdels­nämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 10, 30, 5, 9, 31)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Kultur­nämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet samt Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB återupptogs.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 10)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Kulturförvaltningen

Nr 1. Ökade kostnader - filmfond, utveckla Stockholm som filmregion
s och v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - utveckla kulturskolans verksamhet
s 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 3. Ökade kostnader - utveckla verksamheten kulturområdet
s 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - ökat kulturstöd
s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader för nolltaxeuthyrning
mp och v 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ej minskade kostnader - effektiviseringskrav enligt plan 2007 avseende lo­kaler och administration
mp 3,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ej ökade kostnader bidragsgivning Nobelstiftelsen, överfört från Central medelsreserv
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ej ökade kostnader för bidrag till stiftelsen Hobby och Leksaksmuseet, över­fört från Central medelsreserv
mp 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ej ökade intäkter till följd av ökade avgifter för Kulturskolan
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ej minskade kostnader för administration, lokaler etc.
mp 12,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ej minskade kostnader byggnadsklassificering av ytterstaden
mp 3,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader för barnkultur i miljonprogramområdena
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader kulturskolan
mp 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 24,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 15. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 12,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader - inga nedskärningar
v 16,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader fria kulturlivet
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade kostnader kulturskolan
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade intäkter, införande av inträdesavg. Stadsmuseet och Medeltids­museet för vuxna

c 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 1,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Ökade utgifter - investeringar samlingslokaler
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Stadsarkivet

Nr 22. Ej minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och admi­nistration, enligt plan 2007

mp och v 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 23. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar

mp 1,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Ökade kostnader - fortsatt digitalisering

v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 25. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Kulturskolan ska omfatta fler deltagare, nå nya grupper och öka den socio­ekonomiska spridningen bland sina deltagare.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ord­föranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Avgifterna i Kulturskolan ska inte ökas under 2008.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Skapa fler kultur- och mötesplatser i förorterna.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Rikta insatser för att nå nya kulturkonsumenter och producenter.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Utveckla stadsdelsbiblioteken.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. All kulturverksamhet som staden stödjer ska präglas av jämställdhet och tillgänglighet.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. En storregional filmfond ska inrättas. Fonden ska arbeta för satsningar på långfilm och annan film som kort- och dokumentärfilm.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 8. Göra satsningar på det offentliga rummet. Mer kultur på gator och torg.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Vid rekrytering till tjänster med konstnärligt inflytande, ska sökande från underrepresenterade grupper prioriteras.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Fri entré och kvällsöppet ska fortsätta på Kulturhuset, Stockholms stads­museum och Stockholms medeltidsmuseum.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Det ska vara en självklarhet att alla offentliga kulturlokaler med ser­veringar erbjuder ekologisk, kravmärkt och rättvisemärkt mat och dryck.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Avsätta 5,0 mnkr för att barn från miljonprogrammens förorter och barn i familjer som lever under existensminimum ska ha möjlighet att delta i Kultursko­lans aktiviteter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Avsätta 4,0 mnkr till Kulturskolan för att den ska kunna utöka sin verk­samhet till fler delar av staden och utöka sitt utbud.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Göra nya Slussenområdet till ett kulturcentrum - inte ett kommersiellt cent­rum.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Stödja de föreningsdrivna lokalerna med 7,0 mnkr så de fortsatt kan ha råd med nolltaxeuthyrningar till barn, unga och personer som har funktionsnedsätt­ning.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 16. Ansvara för att Lava och ungdomsbiblioteket PUNKT-medis på Medbor­garplatsen blir centrala resurscentrum för ung kultur och ger möjligheter till pro­jektverksamhet i samverkan med träffpunkterna för unga i stadsdelarna.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Stärka de fria kulturaktörerna genom att driva en gästspelsscen och mark­nadsföra fria kulturaktiviteter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17a. Nytt yrkande: Kvartersbion vid Hornstull ges ekonomiskt stöd.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 18. Möjligheten att skapa en gemensam scen för fria kulturutövare bör utredas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. Visning av icke-kommersiell kvalitetsfilm bör understödjas av staden.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 20. Staden bör tillsammans med arbetsförmedlingen ta fram en modell för att kunna anställa kulturarbetare i skolan.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. En plan för utbyggnad av kulturverksamheter i varje stadsdel bör tas fram.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 22. Den digitala registreringen ska intensifieras under året.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 23. Omedelbart initiera en utredning om kostnaderna för lokaler där staden bedriver kulturverksamhet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 3, 4, 5, 8, 10, 17, 19, 22 och 23 med hänvis­ning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Vi har avslagit att-sats nr 17a med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 30)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Aktivt verka för att nå nya publikgrupper. Särskilt prioriterade grupper är stadens unga och äldre befolkning i förorterna.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Utreda möjligheten att starta ytterligare en scen i förorten.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - satsning på lokal kultur och kultursekreterare

s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 5,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp 0,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökat antal konsumentvägledare i stadsdelsnämnderna
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – Demokratiarbete
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - Områdesgårdar kulturgårdar
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 8. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 0,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Inga nedskärningar
v 5,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – förortssatsning
v 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – kultursekreterare
v 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader - bidrag till byalag och samhällsföreningar
v 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. En kultursekreterare i varje stadsdelsnämnd.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ge plats och tillstånd för kulturuttryck på gator och torg.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Utveckla förortens kreativa potential genom fler scener och mötesplatser, för människor och kultur till exempel.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Verka för att skolor får en ”kulturpeng” för att köpa in kulturverksamhet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. I samarbete med socialtjänstnämnden anställa fler skuldrådgivare.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Kulturen ska växa i förorten.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Stadsdelsnämnderna ska samverka med föreningslivet för att stärka använd­ningen av de kommunala samlingslokalerna.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 3, 4, 7 och 8 med hänvisning till kommunsty­relsens förslag till budget 2008.

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - satsning på träffpunkter för ungdomar

s 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - kolloverksamhet

s 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 3. Ökade kostnader för träffpunkter

mp 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.

mp 6,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - för att utveckla frivilligt stöd till föräldrar från små­barnsår till tonår
mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - fler bemannade parklekar och öppna förskolor

mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar

mp 15,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ej minskade kostnader för träffpunkter

v 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - inga nedskärningar av lokaler och administration

v 6,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader - mellanstadieverksamhet överförs från utbildningsnämn­den

v 64,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader - riktad satsning fritidsklubbar

v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 2,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Garantera att minst en icke-kommersiell träffpunkt finns i varje stadsdel.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 2. Erbjuda alla stockholmsbarn 9-16 år, som vill åka, en plats på kollo.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Erbjuda unga i alla stadsdelar mötesplatser i form av fritidsgårdar, reploka­ler eller icke kommersiella kaféer samt hitta möjligheter för ”ungdomshäng” för hbt-ungdomar. Även sommartid ska olika aktiviteter erbjudas.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Långsiktiga prioriteringar ska göras för att stärka barns psykiska hälsa.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Kvaliteten på fritidsklubbarna ska vara lika hög i hela staden.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 4 och 5 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Idrottsnämnden

Punkt 9)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – föreningsbidrag
s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 2. Ökade kostnader - mer resurser till drift av anläggningar
s 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej minskade kostnader - effektiviseringskrav, enligt plan 2007
mp 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 6,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp 8,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader satsning på ökad simkunnighet m.m.
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - Frilufts- och hälsoinformation, friluftsplan samt frilufts­kartläggning
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader - Samordning och uppföljning av arbete mot diskrimine­ring
mp 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 16,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 8,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader - inga nedskärningar i administration och lokaler
v 10,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 2,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade utgifter - Högdalstopparna utvecklas till ett rekreationsområde

v 21,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 14. Ökade utgifter - sim- och idrottsanläggning Skarpnäck
v 150,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade utgifter, utomhusbad Järvafältet
c 150,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Öka möjligheterna för alla stockholmare oavsett kön, ålder, sexuell lägg­ning, funktionsnedsättning, etnisk och social bakgrund att kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Tillämpa lika villkor för flickor och pojkar, män och kvinnor när det gäller investeringar, tillgång till träningstider, hallar och bra ledare.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ej genomföra avknoppning eller upphandling av tio idrottsanläggningar.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Säkerställa att alla medborgare har tillgång till information om friluftslivet,

t.ex. genom att utveckla friluftsplanen och uppdatera friluftskartan tillsammans med andra kommuner.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Erbjuda simundervisning till de grupper i samhället som inte kan simma samt erbjuda livräddningskurser i samarbete med Livräddningssällskapet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffek­tiv och miljövänlig teknik, till exempel solceller.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 7. Stadens bidrag till idrottsrörelsen ska sträcka sig från barn- och ungdoms­verksamhet till äldres möjligheter till fysisk aktivitet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Satsning på friluftslivet genom utökat stöd till Friluftsfrämjandet, scouterna, Naturskyddsföreningen m.fl.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Bara anlägga konstgräsplaner av naturgummi.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Erbjuda separata tider för kvinnor i simhallar och idrottsanläggningar för de som önskar.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Värna om aktiviteter och verksamheter på Högdalstoppen.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Staden ska anlägga ett utomhusbad på Järvafältet.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 4, 5, 6, 10 och 11 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Vi har avslagit att-sats nr 12 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.


Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 31)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Bolagsstämma ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Särskola, Pedagogisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 5, 16, 25)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Särskola, Pedagogisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Utbildningsnämn­den och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) återupptogs.

Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - ökad kvalitet i förskolan, grundschablon + 1%
s 47,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 2. Ökade kostnader - minskade klyftor i förskolan, socioekonomiska schablon +2%
s 10,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - satsning på kompetensutveckling om språkutveckling och flerspråkighet
s 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – avgiftsfri månad i juli
s 29,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ej minskade kostnader 1,5 procent för lokaler, administration etc.

mp och v 32,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 184,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - mindre barngrupper i förskolan

mp 60,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade intäkter - 1 avgiftsfri månad

mp 17,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - modersmål för förskolan

mp 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader - pris- och löneökningar

mp 149,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Samma belopp som majoriteten men annan fördelning mellan schablon och socioekonomiskt tillägg:
v enligt nedan

Socioekonomiskt tillägg höjs 10 % (med 42 mnkr) istället för 5,3 % med
v 22,4 mnkr.

Schablon höjs som en följd därav med 142,9 mnkr istället för 162,5 mnkr
v 162,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 15. Ökade kostnader - höjd barnomsorgsgaranti 5 %
v 24,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Minskade intäkter - återinförande av avgiftsfri månad
v 19,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 10,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Förskoleplan för Stockholms stad som antogs av kommunfullmäktige 2003 ska, vid sidan av Läroplanen för förskolan, gälla som huvudsakligt styrdokument för stadens förskolor.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektivet i det dagliga pedago­giska arbetet.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Barngruppernas storlek ska mätas på samma sätt som under förra mandatpe­rioden för att kunna se förändring över längre tid.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Barngrupperna ska minska i samma omfattning som skedde under förra mandatperioden.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Flerfamiljssystem ska inte införas.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Utbilda all personal i förskolan i aktivt arbete med jämställdhet, könsroller och heteronormativitet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Inventera och säkerställa att barn på alla förskolor kan leka i kreativa natur­miljöer.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Erbjuda tvåfamiljssystem.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Garantera likvärdiga ekonomiska villkor för kommunala och fristående för­skolor och skolor.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Minska barngrupperna till 16 i storbarnsgrupperna och 12 i småbarnsgrup­perna.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 11. Uppvakta regeringen om möjlighet för Stockholms stad att anställa föräld­rar som kommunala dagbarnvårdare av egna barn. Ersättningen ska vara beskat­tad, pensionsgrundande och på högre nivå än vårdnadsbidraget.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 12. Förskolans pedagogiska verksamhet ska stärkas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 6, 7, 8, 9 och 12 med hänvisning till kommunsty­relsens förslag till budget 2008.

Vi har avslagit att-satserna nr 3 och 10 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Pedagogisk verksamhet: Särskola

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - inga nedskärningar särskolan
v 4,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - flytta särskolan från utbildningsnämnden
v 294,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader höjd schablon, 5 %
v 14,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - höjd tilläggsschablon 5 % undervisning, skolskjuts, skol­barnomsorg
v 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Återinförande av avgiftsfri månad ingår i skolbarnsomsorgen

v.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Pedagogisk verksamhet: Skola

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - inga nedskärningar
v 72,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader för att flytta grundskolan från utbildningsnämnden - annan fördelning, mer resurser till socioekonomiska tillägget
v 5 055,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader höjd schablon, 1 %
v 38,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader höjt socioekonomiskt tillägg 3 %
v 28,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader höjd skolpliktsbevakning 10 %
v 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader F-3 - höjd schablon och socioekonomiskt tillägg 2 %
v 35,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - Riktad satsning anställning av kulturarbetare och jäm­ställdhetspedagoger i skolorna
v 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - inga nedskärningar skolbarnsomsorg
v 11,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader/minskade intäkter - flytta skolbarnsomsorgen från utbild­ningsnämnden

v kostnader 836,9 mnkr och intäkter 118,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - höjd schablon 2 %
v 16,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade intäkter - återinförande av avgiftsfri månad
v 9,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Utbildningsnämnden

Punkt 16)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - ökad kvalitet i skolan, grundschablon grundskola + 2 %

s 96,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - ökad kvalitet på gymnasiet, grundschablon gymnasie­skola + 1,5 %

s 29,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - minskade klyftor i skolan, socioekonomisk grundscha­blon grundskolan + 4 %

s 44,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - ökad kvalitet i särskolan, tilläggsschablon särskolan +2 %

s 5,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – läxhjälpssatsning

s 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader satsning på matematik i grundskolan

s 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - arbete mot mobbing och kränkande behandling

s 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader - förstärkt kvalitetsgranskning av skolor

s 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - kulturgaranti i skolan

s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader - ökad personaltäthet i skolbarnsomsorgen

s 22,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 11. Ökade kostnader - satsning på Fritidsklubbar

s 35,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader - SL-kort till gymnasieelever

s 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - förbättrad SFI, schablon + 6 %

s 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - satsning på Komvux

s 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - satsning på skolan mitt i byn

s 131,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration och lokaler etc.

mp 153,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader satsning på kärnverksamheten, grundskola (höjd scha­blon)

mp 57,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade kostnader satsning på kärnverksamheten, gymnasieskola (höjd schablon)

mp 10,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade kostnader satsning på kärnverksamheten, skolbarnsomsorg (höjd schablon)

mp 18,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Ökade kostnader satsning på kärnverksamheten, förskola (höjd schablon)

mp 1,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Ej ökade kostnader för kompetensutveckling av chefer m.m.

mp 100,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 22. Ökade kostnader - Satsning på barn med särskilda behov

mp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 23. Ökade kostnader - Strukturerat arbete med elevers personliga utveckling och självkänsla

mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Ökade kostnader - Stimulansbidrag för skolor som satsar på demokratiut­veckling

mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 25. Ökade kostnader - Uppföljningen av likabehandlingsplaner, utbildning och mobbingsåtgärder
mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 26. Ökade kostnader - Utveckling av elevvården
mp 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 27. Ökade kostnader - Utveckling och ökad ambition med individuella utveck­lingsplaner

mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 28. Ökade kostnader - Satsning på SFI

mp 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 29. Ökade kostnader - Satsning på kommunala vuxenutbildningen

mp 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 30. Ökade kostnader - Mindre barngrupper i förskolan i enskild regi

mp 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 31. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar (pris och löner för schablonerna ingår i schablonhöjningen ovan för grundskolan är schablonen högre än höjningen för pris och löner)

mp 45,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 32. Ökade kostnader - inga nedskärningar enskild förskola

v 14,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 33. Ökade kostnader - inga nedskärningar enskild grundskola

v 17,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 34. Ökade kostnader - inga nedskärningar enskild skolbarnsomsorg

v 2,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 35. Ökade kostnader - inga nedskärningar enskild särskola

v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 36. Ökade kostnader - inga nedskärningar gymnasieskola

v 29,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 37. Minskade kostnader och intäkter - flytta grundskola, skolbarnsomsorg och särskola tillbaka till stadsdelsnämnderna

v 6 186,1 mnkr kostnader och 118,7 mnkr intäkter.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 38. Minskade kostnader - flytta mellanstadieverksamhet tillbaka till stadsdels­nämnderna

v 64,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 39. Enskild förskola - samma belopp som majoriteten men annan fördelning mellan schablon och socioekonomiskt tillägg:

Socioek.tillägg höjs 10 % (9,4 mnkr) istället för 5,3 % (5,0 mnkr)

Schablon höjs som följd därav med 73,3 mnkr istället för 77,7 mnkr

v.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 40. Enskild grundskola - samma belopp som majoriteten men annan fördelning mellan schablon och socioekonomiskt tillägg:

Socioek.tillägg höjs 10 % (9,4 mnkr) istället för 5,3 % (5,0 mnkr)

Schablon höjs som en följd därav med 73,3 mnkr istället för 77,7 mnkr

v.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 41. Enskild grundskola - ökade kostnader höjd schablon, 1 %

v 9,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 42. Enskild grundskola - ökade kostnader höjt socioekonomiskt 3 %

v 4,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 43. Enskild grundskola F-3 - ökade kostnader höjd schablon och socioekono­miskt tillägg 2 %

v 7,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 44. Enskild skolbarnsomsorg - ökade kostnader höjd schablon 2 %

v 4,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 45. Enskild särskola - ökade kostnader grundschablon 5 %

v 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 46. Enskild särskola - ökade kostnader höjd tilläggsschablon 5 %

v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 47. Ökade kostnader - satsning ytterstadsgymnasier

v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 48. Ökade kostnader - SL-kort till alla gymnasieelever

v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 49. Minskade intäkter enskild skolbarnsomsorg - återinföra avgiftsfri månad

v 2,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 50. Minskade intäkter enskild förskola - återinföra avgiftsfri månad

v 9,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Skolplan för Stockholms stad, inklusive Strategi för elevhälsa, som antogs av kommunfullmäktige 2004-09-20 ska, vid sidan av läroplan och skollag, gälla som huvudsakligt styrdokument för stadens skolor.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­full­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Grundskolan ska erbjuda läxläsningshjälp i direkt anslutning till skoldagens slut.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ordningsbetyg ska inte införas i grundskolan.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 4. Samarbetet mellan gymnasieskolans yrkesförberedande program och när­ingslivet ska breddas.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 5 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Segregationen ska brytas mellan stadens gymnasieskolor, och attraktiva program och profiler placeras i ytterstadens skolor.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Satsningen på yrkessvenska ska fortsätta och samverkan mellan SFI och övrig vuxenutbildning utvecklas.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 6 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 7. Ett medvetet arbete ska drivas för att stödja elevers språkutveckling och läsförmåga. I det arbetet ska även samarbetet mellan skolor och stadsdelsbibliotek i staden utvecklas.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 8. Grundskolorna i Stockholm ska i större utsträckning arbeta med matematik­utvecklingsscheman.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Ett inkluderande arbetssätt ska genomsyra grundskolan.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Fler högstadie- och gymnasieskolor bör ha en majoritet av elever i skolans styrelse.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Satsa strukturerat på elevernas personliga utveckling och självkänsla.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Inventera och säkerställa att barn på alla skolor kan leka i kreativa natur­miljöer.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Höja SFI-lärarnas status.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Satsa på fler mindre gymnasieskolor med flexibla lokallösningar.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Inom SFI garantera 30 timmar per vecka lärarledd undervisning och ge­mensamma kursstarter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. En kriskommission tillsätts för grundskolan.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 17. Flyktingelevers skolgång ska särskilt uppmärksammas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 18. Språkutvecklande arbete ska integreras i all undervisning.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. Det förebyggande arbetet i skolan ska stärkas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 20. Elevernas inflytande i skolan bör stärkas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. Feministiskt självförsvar bör införas på schemat i gymnasieskolan.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 22. Bristerna i enskild verksamhet ska följas upp och åtgärdas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 och 22 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.


Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 25)

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Bidra med extra resurser till ytterstadens skolor och prioritera insatser för en tryggare miljö.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Byta ut farliga byggmaterial och allergisanera de skolor som uppmäter då­liga värden av inomhusluft.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. I samverkan med skolorna anpassa skolköken till gällande livsmedelslag­stiftning.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Tillsammans med skolorna ta fram en genomförandeplan för hur samtliga skolgårdar ska kunna bli kreativa gröna skolgårdar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.


R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 5, 23)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Micasa Fastigheter i Stockholm AB återupptogs.

Äldrenämnden

Punkt 17)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – ökad kvalitetsgranskning i vård och omsorg för äldre

s 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - föreningsstöd pensionärsorganisationer

s 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.

mp 0,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader för kostprojekt

mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - arbete för att realisera kategoriboende för äldre

mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - pris- och löneökningar

mp 1,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – besparingsåtgärd

mp 0,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 8. Minskade kostnader - Äldreombudsmannen och KPR - överförs till stads­ledningskontoret

v 0,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader - bedömningskansli åter stadsdelsnämnderna

v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader - kultur i äldreomsorgen överförs till stadsdelsnämn­derna

v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade kostnader - resterande äldrenämnd till socialtjänstnämnden

v 54,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Inventera och säkerställa att kraven på privata aktörer som bedriver vård- och omsorgsverksamhet är fullgoda.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Äldrenämnden läggs ner.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.


Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - två timmars hemtjänst över 75 år, förenklad biståndsbe­dömning
s 55,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - satsning på träffpunkter för äldre
s 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - kompetensutveckling av personalen
s 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - fler jobb i omsorgen

s 61,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - satsning på maten
s 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp och v 89,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ej minskade kostnader avseende bedömningskansli under äldrenämnden
mp och v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 303,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ej ökade kostnader för särskilda utbildningsinsatser
mp 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader - arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten enligt 3 - 3 modellen
mp 75,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 11. Ökade kostnader - utevistelser och matlag
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 227,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader - särskilda utbildningsinsatser - kompetensutveckling betalas genom Rättvisemiljarden
v 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - kultur i äldreomsorgen överförs från äldrenämnden
v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - deltagande budget kultur och sociala aktiviteter
v 16,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader - förenklad biståndsbedömning 4 timmar för äldre över 75 år
v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 29,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedöm­ningen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 7 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.


Nr 2. Öka valfriheten i boendet

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenk­lad biståndsbedömning.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Motverka förslitningsskador och utbrändhet inom hemtjänsten.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Anställda ska erbjudas barnomsorg som passar arbetstiderna.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Fastslå rätten till regelbundna utevistelser i riktlinjerna för äldreomsorgen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Införa matlag i hemtjänsten.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Erbjuda fixarservice utan gräns för antal timmar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Utveckla samarbetet med landstinget och med frivillig- och äldreorganisa­tioner.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 11. Säkra rättigheterna för människor med funktionsnedsättning även efter 65 års ålder.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Införa läkemedelsrevisioner.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Satsa på personalen inom äldreomsorgen genom att erbjuda alla arbetstids­förkortning enligt 3-3-modellen.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Ett genusperspektiv ska genomsyra hela äldreomsorgen.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Äldre ska kunna påverka hjälpens innehåll, vem som ger hjälpen och hur den utförs.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 8 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 16. Översyn ska göras av äldreomsorgens resursfördelningssystem utifrån so­cioekonomiska faktorer.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Äldreomsorgens medarbetare bör ha kunskap om HBT-frågor.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 och 17 med hän­visning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Vi har avslagit att-satserna nr 4 och 13 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 23)

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 5)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Flyktingmottagande återupptogs.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ej ökade intäkter för extra statsbidrag (20 tkr/individ som får ar­bete/SFI/praktik) överfört till jobbtorg/KF m.m.
mp 32,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade intäkter för extra statsbidrag (20 tkr/individ som får ar­bete/SFI/praktik) överfört till arbetsmarknadsåtgärder
mp 32,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej ökade intäkter för extra statsbidrag (10 tkr/individ) överfört till jobb­torg/KF m.m.
mp 28,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade intäkter för extra statsbidrag (10 tkr/individ) överfört till arbetsmark­nadsåtgärder
mp 28,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade intäkter för extra statsbidrag förs ej över till Jobbtorg - behålls i flyk­tingmottagandet
v 60,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Flyktingbarnen ska ha egna introduktionsplaner.

s+mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Samtliga flyktingar ska ha egna introduktionsplaner.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Nr 2. Säkerställa hbt-kompetensen i flyktingmottagandet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Staden ska begära av riksdag och regering att det förs statistik hur ersätt­ningarna för kommunernas flyktingmottagande används.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 4. Ge frivilligorganisationerna en aktiv roll i introduktionen av flyktingar i samhället.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Flyktingguider kan vara ett sätt att stärka flyktingmottagandet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* samtliga flyktingar ska ha egna introduktionsplaner

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 3 och 4 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

R VII SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänstnämnden, Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 5, 13)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänstnämn­den och Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.


Nr 1. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp och v 32,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 68,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - sommarjobb till ungdomar med funktionshinder
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - stöd för neuropsykiatriska och psykiska funktionshinder
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 81,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 32,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 10,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Planera underhåll av gatumiljön och snöröjning med särskilt hänsyn tagen till personer med funktionsnedsättning.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Erbjuda sommarjobb till ungdomar som har funktionsnedsättning.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Anställa fler personer som har funktionsnedsättning även på chefsnivå.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 4. Arbetsmiljön ska vara utformad så att personer som har funktionsnedsätt­ning kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Personer som har funktionsnedsättning ska erbjudas en social gemenskap och kunna förflytta sig över hela staden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Satsa på personalen inom handikappomsorgen genom att starta en dialog om hur arbetstidsförkortning kan utformas.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Starta ett allaktivitetshus i Tensta för barn och ungdomar som har funktions­nedsättning.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Förutsättningar för gruppbostad ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.


Nr 1. Ökade kostnader för att minska droganvändning bland unga
s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - satsning socialpsykiatri
s 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - satsning på föräldrastöd
s 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.

mp och v 23,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 23,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ej minskade kostnader vuxna (missbruk), resultat genom nya evidensbase­rade metoder
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - satsning på förebyggande insatser, t.ex. skuldrådgivning, uppsökande arbete och gruppverksamhet för barn
mp 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader - tack vare förebyggande insatser
mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - Komet och andra föräldracirklar
mp 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader - satsning nya evidensbaserade metoder inom miss­bruksvården
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 45,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader - Besparingsåtgärd
mp 23,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 13. Ökade kostnader - inga nedskärningar missbruksvården
v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - rekrytering, utbildning, handledning familjevård över­förs inte till socialtjänstnämnden utan blir kvar på stadsdelsnämnderna
v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - befolkningsökning 3 mnkr för vuxna och 5 mnkr för socialpsykiatri förutom den volymhöjning för barn och unga 5 mnkr som finns i majoritetens budget
v 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader - kvalitet barn och unga, familjevård
15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 7,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Ungdomsmottagningarna ska utveckla arbetet med unga kring samlevnad och identitetsutveckling.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Öka stödet till att bekämpa narkotikamissbruket, särskilt nyrekryteringen bland unga.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Öka samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till personer som har psykisk funktionsnedsättning och andra barn som far illa på grund av föräldrarnas problem eller på grund av egna problem.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Utveckla egenkontrollerna i familjevården.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Införa omgående handläggning vid uppsägning av hyresavtal.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Erbjuda daglig verksamhet för alla hemlösa.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Utveckla det uppsökande arbetet för hemlösa, missbrukare och personer som har psykisk funktionsnedsättning.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Se till att alla barn placerade i familjehem får åtminstone de två besök årli­gen av handläggare som riktlinjerna anger samt att rapport inges till nämnden var sjätte månad.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Stärka tillsynen över familjehemmen.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras i individ- och familjeomsor­gen.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 och 11 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Stadsdelsnämnderna: Ekonomiskt bistånd

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - ökade insatser för att främja arbetslinjen bland personer med försörjningsstöd
s 90,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - SL-kort i normen
s 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej minskade kostnader jobbtorg, överfört till KF m.m.
mp 91,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader "en dörr" verksamhet överfört till arbetsmarknadsåtgär­der
mp 22,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader - ekonomiskt bistånd
mp 11,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - värna skälig levnadsnivå
v 91,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - återinför SL-kortet i normen
v 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.


Nr 1. Vräkningar av barnfamiljer ska förhindras.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 9 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. SL-kortet ska ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 10 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Krav på motprestation ska inte vara huvudregel för att få försörjningsstöd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Barns behov ska särskilt beaktas när vuxna söker ekonomiskt bistånd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Resursfördelningssystemet inom ekonomiskt bistånd ses över.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 6. Ensamstående föräldrars situation bör uppmärksammas inom ekonomiskt bistånd

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 3, 4 och 6 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Socialtjänstnämnden

Punkt 13)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – familjerådgivning
s och mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - utveckla verksamheten
s 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - hemlöshetssatsning med landstinget
s 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - intressepolitiskt bidrag handikapprörelsen
s 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp och v 15,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 6. Ökade kostnader för att motverka hemlöshet, t.ex. inrättande av hemlöshets­ombudsman och fler personliga ombud
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - Kvinnojourer, mansmottagningar och andra insatser vid hot och våld
mp 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader - Träffpunkt unga HBT personer
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – barncentrum
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader - stärkta förebyggande insatser för minskad alkohol- och drogkonsumtion
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader - stöd till barn med psykiska funktionshinder eller miss­brukande föräldrar
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader för familjevård
mp 4,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - Akutboende för ungdomar
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - samordning av stadsdelsnämndernas arbete med ungdomar som riskerar hemlöshet, överförs från Central medelsreserv
mp 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - Koloniverksamhet LSS överförs från Central medelsreserv 2 milj
mp.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader - bidrag till utomstående organisationer
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 17. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 30,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 15,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade kostnader kvalitet - Barnstöd, Barncentrum, Barnets ombud, Fa­miljerådgivning, Komet föräldrautbildning, Kvinnofrid
v 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Ökade kostnader kvalitet - Hemlösa, Lots för livet, Socialpsykiatriskt kun­skapscentrum
v 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Ökade kostnader kvalitet - Light-mottagning
v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 22. Ökade kostnader kvalitet - bidrag till intressepolitiskt arbete handikappor­ganisationer
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 23. Ökade kostnader, resterande äldrenämnd till socialtjänstnämnden
v 54,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Minskade kostnader - funktionshindersombudsmannen och KHR - överförs till stadsledningskontoret
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 25. Minskade kostnader - övergripande arbetsmarknadsfrågor återförs till stadsledningskontoret
v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 26. Minskade kostnader - ej överföring familjevård från stadsdelsnämnderna
v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 27. Minskade kostnader - ej överföring FOU-enheten från USK, istället har vi avsatt 5 mnkr i Central medelsreserv för återupprättande av ny FOU-enhet under kommunstyrelsen
v 4,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 28. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 5,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Prioritera förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar. Arbetet med Stockholms Barncentrum ska utvecklas så att alla våldsutsatta barn kan tas emot.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 11 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Hos Stockholms läns landsting tillkännage Stockholms stads ståndpunkt att staden förordar att landstinget skyndsamt fattar beslut om att ansöka om tillstånd att starta sprututbytesverksamhet samt att staden ställer sig bakom och biträder en ansökan från landstinget om att sprututbytesverksamhet etableras i Stockholm.

mp.

Häremot ställdes följande förslag:

Att staden i enlighet med socialtjänstnämndens beslut per den 20 september 2007 initierar en med Stockholms läns landsting gemensam utredning inför ett kom­mande ställningstagande i frågan om införandet av ett sprututbytesprogram.

m+fp+kd+c+s+v.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas, kristdemokraternas, centerpartiets, socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Nr 3. En åtgärdsplan ska tas fram för att förbättra tillsynen av familjehemmen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Antalet försöks- och träningslägenheter och andra typer av trappstegsboende ska utökas.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Erbjuda stadsdelsnämnderna stöd och utbildning för att bättre kunna leva upp till barns lagstadgade rättigheter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Följa upp och utveckla de akuta boendeplatserna för hemlösa, missbrukande och misshandlade kvinnor.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Stärka de förebyggande insatserna för att minska alkohol- och drogkonsum­tionen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Ansvara för att utveckla fler boendeformer för personer som har psykisk funktionsnedsättning inklusive dubbeldiagnoser.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Permanenta stödet till Socialpsykiatriskt kunskapscentrum.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Utveckla former för handledning till familjehemsföräldrar utifrån special­kunskap om de biologiska föräldrarnas speciella problematik och behov.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 12 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 13.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 11. Ha en nollvision för hemlöshet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 12. Erbjuda gruppverksamhet och vid behov enskilt stöd för alla barn till för­äldrar som missbrukar eller som har en psykisk funktionsnedsättning.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Utöka samarbetet med Stiftelsen Hotellhem och frivilligorganisationer för att motverka vräkningar.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 13 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 14.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 14. Inrätta en hemlöshetsombudsmannafunktion och öka antalet personliga ombud.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Inrätta en brottsofferjour för hemlösa.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. Göra en översyn av bidragen till frivilligorganisationer och styra över stöd till föreningar inom det sociala fältet, barn och unga ska prioriteras.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Barnperspektivet ska beaktas i alla socialtjänstnämndens verksamheter.

v.

Häremot ställdes följande förslag:

Barnperspektiv ska beaktas i alla nämnders verksamheter.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.


Nr 18. Staden ska fortsätta den dialog som inletts med etniska och religiösa orga­nisationer för att främja jämställdhet och motverka hedersrelaterat våld.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. En 5-årsplan ska tas fram för att nå en nollvision om hemlösheten.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 20. Den årliga mediakampanjen till tonårsföräldrar om alkohol och andra dro­ger ska fortsätta.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. Lots för livet ska fortsätta i ordinarie verksamhet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 22. Möjligheten att införa socialläkare ska utredas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 23. Socialtjänstnämnden får ett utökat mandat att besluta om planering för att bygga gruppboenden för personer som har funktionsnedsättning.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 24. Riktlinjer bör tas fram för att tydliggöra ansvaret för insatser för människor som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* staden i enlighet med socialtjänstnämndens beslut per den 20 september 2007 initierar en med Stockholms läns landsting gemensam utredning inför ett kommande ställningstagande i frågan om införandet av ett sprututbytesprogram

* barnperspektiv ska beaktas i alla nämnders verksamheter

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 och 24 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - utvecklingsresurser för stadsdelarnas arbetsmarknadspo­litik
s 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - satsning på unga, Navigatorcenter
s 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej minskade kostnader, överfört till jobbtorg/KF m.m.
mp och v 25,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - samordnad rehabilitering samt "en dörr in" verksamhet i stadsdelsnämnder för arbetssökande med försörjningsstöd samt flyktingar
mp 100,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 2,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 1,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 7. Ökade kostnader feriearbete - totalt 18 mnkr
v 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader sociala kooperativ
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader coaching-projekt funktionshindrade
v 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Alla stadsdelsnämnder ska utveckla verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för arbetssökande med försörjningsstöd. I dessa verksamheter ska även andra aktörer, såsom arbetsgivare, Arbetsförmed­lingen, Försäkringskassan m.fl. finnas med. Den enskildes eget engagemang, in­flytande och delaktighet ska vara ledstjärna i dessa verksamheter.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 14 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 15.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Fortsätta stödet till externa aktörer som Livstycket, Simba och Achmed Egal.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 19 år sommarjobb, som önskar det.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Ge individuellt, uppsökande stöd till unga som står utanför både skolväsen­det och arbetsmarknaden och som inte heller får ekonomiskt bistånd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Genom ökad satsning på miljö- och energiteknik bidra till fler arbetstillfäl­len.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Erbjuda en särskild satsning på företagande och sociala kooperativ för unga utan fullgjord skolgång.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Målet med arbetsmarknadsåtgärderna är att öka sysselsättningsgraden.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 4 och 7 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att uppskjuta den fortsatta behand­lingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde fredagen den 19 oktober 2007 kl. 10.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 23.30.