Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-06-16

Sammanträde 2008-06-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Eventuellt bordlagda ärenden m.m. från sammanträdet den 9 juni 2008 lämnas på tilläggslist Läs mer...a.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

Rotel I+V

5 Utl. 2008:118. Förvärv av fastigheter/tomträtter från AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB samt BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008.

Dnr 023-1083/2008
(behandlas av kommunstyrelsen den 11 juni 2008)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Utl. 2008:119. Försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB, ett helägt bolag inom AB Svenska Bostäder-koncernen, till Einar Mattsson Byggnads AB. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008.

Dnr 023-1084/2008
(behandlas av kommunstyrelsen den 11 juni 2008)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Utl. 2008:120. Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008.

Dnr 023-1085/2008
(behandlas av kommunstyrelsen den 11 juni 2008)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel IV

8 Utl. 2008:121. Skolplan för Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008.

Rotel VI

9 Utl. 2008:122. Äldre direkt - kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

10 Utl. 2008:104. Hjulstahallen, reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad investeringsram. RVIII

11 Utl. 2008:105. Komplettering av avgifter och regler för Kulturskolan samt avgifter och regler för Rinkeby kulturskola 2008. RVIII

12 Utl. 2008:108. Uppdatering av Stockholms stads e-strategi. RI

13 Utl. 2008:109. Kristinebergshöjden i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen. Program för uppförande av idrottshallar m.m. Inriktningsbeslut avseende exploatering för kontorsändamål. RI+VIII

14 Utl. 2008:111. Verksamhetsområden för Stockholm Vatten VA AB. RIII

BORDLAGDA MOTIONER

15 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

16 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

17 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RIII

18 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RIII

19 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

20 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RVII

21 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

22 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

23 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

24 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RII

25 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RV

26 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

27 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

28 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

29 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RVII

30 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+III

31 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

32 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

33 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

§1 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§2 Upprop

Kl. 16.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske onsdagen den 25juni 2008 kl.15.00.

§4 Förvärv av fastigheter/tomträtter från AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB samt BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008 (utl.2008:118)

Dnr 023-1083/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:118 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008 om Förvärv av fastigheter/tomträtter från AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Fa­miljebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB samt BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, Ann Mari Engel, Anders Broberg, Åsa Romson, Zaida Catalán, Björn Ljung, Paul Lappalainen, Mehdi Oguzsoy, Tomas Rudin, Malte Sigemalm, Rolf Könberg, Kerstin Wickman, Leif Rönngren, Catharina Tarras-Wahlberg, Fatima Nur och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), Zaida Catalán (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Teres Lindbergs (s), Zaida Cataláns (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma re­servation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Teres Lindbergs (s), Zaida Cataláns (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 54 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Överlåtelsen av fastigheter från AB Svenska Bostäder, AB Stockholms­hem samt AB Familjebostäder till KS Proveniens 303 AB u.ä.t. BK Syd­väst AB, KS Proveniens 304 AB u.ä.t. BK Syd AB samt KS Proveniens 305 AB u.ä.t. BK Nordväst AB, helägda dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB, godkänns.

 2. Styrelser i de tre bolagen skall utgöras av nu utsedda tjänstemannastyrel­ser samt att till lekmannarevisor i samtliga tre bolagen utse lekmannarevi­sorn i Stockholms Stadshus AB.

 3. Det kommunala ändamålet i de tre bolagen fastställs till att äga, förvalta och sälja fast egendom i Stockholms kommun.

 4. Villkorade förvärv av fastigheterna Fredman 2, Filmskarven 2, Bildfönst­ret 1, Stormhaken 1, Närbilden 4, Bildytan 2, Terassmuren 1, Aspsätra 1, godkänns.

 5. Överlåtelsen enligt avtal daterat den 22 april 2008 av samtliga aktier i KS Proveniens 303 AB u.ä.t. BK Sydväst AB, helägt dotterbolag inom kon­cernen Stockholms Stadshus AB, till Stena Fastigheter Öst AB, godkänns.

 6. Överlåtelsen enligt avtal daterat den 23 april 2008 av samtliga aktier i KS Proveniens 304 AB u.ä.t. BK Syd AB, helägt dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB, till IKANO Bostäder Holding AB, godkänns.

 7. Överlåtelsen enligt avtal daterat den 18 april 2008 av samtliga aktier i KS Proveniens 305 AB u.ä.t. BK Nordväst AB, helägt dotterbolag inom kon­cernen Stockholms Stadshus AB, till Wallfast AB, godkänns.

 8. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Stena Fastigheter Öst AB, IKANO Bostäder Holding AB och Wallfast AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § 3 st sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

§5 Försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB, ett helägt bolag inom AB Svenska Bostäder-koncernen, till Einar Mattsson Byggnads AB

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008 (utl.2008:119)

Dnr 023-1084/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:119 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008 av försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Mehdi Oguzsoy, Teres Lindberg, Björn Ljung, Ann Mari Engel och Paul Lappalainen.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokrater­nas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Bildandet av Goldcup S 3734 AB under namnändring till Svenska Bostä­der L-bolag 1 AB (org.nr 556748-4141), dotterbolag till AB Svenska Bo­städer samt Goldcup S 3736 AB under namnändring till Hjulsta L-bolaget 2 AB (org.nr 556748-4166) dotterbolag till Goldcup S 3734 AB för överlåtelse av fastigheter till Einar Mattsson Byggnads AB, godkänns.

 2. Koncerninternt överlåtelseavtal av fastigheterna Edinge 2 m.fl. till Gold­cup S 3736 AB under namnändring till Hjulsta L-bolaget 2 AB (org.nr 556748-4166), godkänns.

 3. Styrelsen i de bildade bolagen skall utgöras av nu utsedda tjänstemanna­styrelsen samt att till lekmannarevisorer utse lekmannarevisorn i AB Svenska Bostäder.

 4. Det kommunala ändamålet i dotterbolaget Goldcup S 3734 under namn­ändring till Svenska Bostäder L-bolag 1 AB (org.nr 556748-4141) fast­ställs till att äga, förvalta och sälja aktier i bolag som äger fast egendom i Stockholms kommun.

 5. Det kommunala ändamålet i dotterbolaget Goldcup S 3736 under namn­ändring till Hjulsta L-bolaget 2 AB (org.nr 556748-4166) fastställs till att äga, förvalta och sälja fastigheter eller tomträtter i Stockholms kommun.

 6. Överlåtelseavtalet av samtliga aktier i Goldcup S 3736 AB, under namn­ändring till Hjulsta L-bolaget 2 AB (org.nr 556748-4166) till Einar Mattsson Byggnads AB, godkänns.

 7. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Einar Mattsson Byggnads AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 9 §
  st. sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

§6 Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008 (utl.2008:120)

Dnr 023-1085/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:120 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 maj 2008 om försäljning av aktierna i AB Studentskrapan.


Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, Ann Mari Engel, Åsa Romson, Rolf Könberg och Birgit Marklund Beijer.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), Åsa Romson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Aktieöverlåtelseavtal daterat den 17 april 2008 avseende samtliga aktier i AB Studentskrapan (org.nr 556611-6868), helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB (org.nr 556061-4603) och därav föranledd ändring i bolagsordningen (bilaga till utlåtandet), god­känns.

 2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos AP Fastigheter AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 9 § 3 st. sekretessla­gen, dock längst till utgången av år 2009.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Skolplan för Stockholms stad

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008 (utl.2008:121)

Dnr 322-858/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:121 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008 av Skolplan för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Mogert, Erik Slottner, Inger Stark, Cecilia Brinck, Susanna Brolin, Per Ankersjö, Eivor Karlsson, Ann-Katrin Åslund, Zaida Catalán, Fatima Nur, Paul Lappalainen, Abebe Hailu, Rebwar Hassan, Mattias Ericsson, Birgit Marklund Beijer, Magnus Johansson, Emma Lindqvist, Kerstin Wickman, Ann Mari Engel och Catharina Tarras-Wahlberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,


dels av borgarrådet Mogert (s) och Inger Stark (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Förslaget till ny skolplan för Stockholm – ”Skola i världsklass” – godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet.

§8 Äldre direkt – kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008 (utl.2008:122)

Dnr 036-3348/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:122 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 juni 2008 av Äldre direkt – kontaktcenter för äldreomsorgen i Stockholm.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Eivor Karlsson, Karin Hanqvist, Margareta Johansson, Ann-Katrin Åslund och Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson bifall till nytt förslag ------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Ett kontaktcenter för äldreomsorgens frågor/ärenden - Äldre direkt - inrät­tas från och med 1 juli 2008 i enlighet med stadsledningskontorets förslag (bilaga 2 till utlåtandet) och med det som föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

 2. Äldre direkt placeras inledningsvis i Hässelby-Vällingbys befintliga Kon­taktcenter. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarar för förvaltningen av Äldre direkt i avvaktan på permanent placering.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om en anvisning för Äldre di­rekt.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut samt besluta om detaljorganisation.

 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna nödvändiga samverkansavtal mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och övriga nämnder.

 6. Kommunstyrelsen medges ökade kostnader om 5,0 mnkr för inventarier, lokaler, bemanning som uppstår 2008 i samband med inrättandet av Äldre direkt. Finansieringen sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrel­sens förfogande för oförutsedda behov i 2008 års budget.

 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att skriftliga överenskommelser mellan respektive stadsdelsnämnd och Äldre direkt träffas som reglerar hantering av personuppgifter och att initiera att nämnderna gör erforder­liga delegeringar till handläggarna vid kontaktcentret.

§9 Hjulstahallen, reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad investeringsram (utl.2008:104)

Dnr 328-3940/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:104 behandlades. Utlå­tandet gäller ett reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad invester­ingsram för Hjulstahallen.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Mehdi Oguzsoy, Jari Visshed och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s), Stefan Nilsson (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

§10 Komplettering av avgifter och regler för Kulturskolan samt avgifter och regler för Rinkeby kulturskola 2008 (utl.2008:105)

Dnr 328-716/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:105 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om komplettering av avgifter och regler för Kulturskolan samt avgifter och regler för Rinkeby kulturskola 2008.

Ordet innehades av borgarråden Sjöstedt och Mogert, Ann Mari Engel och Kerstin Wickman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Avgiften för särskilda projekt inom Kulturskolan fastställs till 500kr per termin att gälla från och med den 1 juli 2008.

 2. Extra kostnadskrävande verksamheter inom Kulturskolan ska inte avgiftsbeläggas avseende material.

 3. Avgifterna för verksamheten i Rinkeby kulturskola anpassas till de avgif­ter och regler som gäller för den samlade Kulturskolan från och med den 1 juli 2008.

 4. Ingen indexreglering av avgifterna ska gälla.

 5. Rätten till ansökan om nedsättning av avgiften kopplas till en taxerad års­inkomst motsvarande 5 basbelopp från och med den 1 juli 2008.

§11 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi (utl.2008:108)

Dnr 051-823/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:108 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om uppdatering av Stockholms stads e-strategi.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats


dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Stadsledningskontorets förslag till uppdaterad e-strategi för Stockholms stad godkänns.

 2. Den nya e-strategin ska tillämpas i verksamheterna från 1 juli 2008.

 3. Stadens nämnder ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB anmodas att tillämpa e-strategin och genomföra en anpassning till den egna verksamheten som en del av verksamhetsplanering och upp­följning inom stadens integrerade ledningssystem.

 4. Stadens nämnder ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB anmodas att säkerställa att e-strategin efterföljs och att nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

§12 Kristinebergshöjden i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen

Program för uppförande av idrottshallar m.m.

Inriktningsbeslut avseende exploatering för kontorsändamål (utl.2008:109)

Dnr 328-3925/2007, 302-270/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:109 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende med inriktning på exploatering inom Kristinebergshöj­den.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Åsa Romson, Jari Visshed och borgarrådet Sjöstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Fortsatt utredningsarbete upp till 20 mnkr med inriktning på exploatering inom Kristinebergshöjden till en beräknad totalutgift om 365 mnkr (ex­klusive idrottshall) godkänns.

 2. Idrottsnämnden ges i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att upp­föra och driva en idrottshall på Kristinebergshöjden samt att fatta inrikt­ningsbeslut underställt kommunfullmäktiges godkännande.

 3. Idrottsnämndens hemställan om utökad investeringsplan om 3 mnkr avs­lås.

 4. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att snarast undersöka förutsättning­arna för en etablering av en spårvagnsdepå i området.

§13 Verksamhetsområden för Stockholm Vatten VA AB (utl.2008:111)

Dnr 315-4377/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:111 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om verksamhetsområden för Stockholm Vatten VA AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Catharina Tarras-Wahlberg, Rebwar Hassan och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Ann Mari Engel (v) bifall till social­demokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Verksamhetsområden för Stockholm Vatten VA AB beträffande vattenför­sörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp, bilaga till utlåtandet, god­känns.

§14 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 12, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 97, 98, 99, 115, 116 och 117 för år 2008.

§15 Motioner

Under tiden 10 – 16 juni 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:52) av Karin Rågsjö m.fl. (v) om inrättande av Stockholms regn­bågspris
  Dnr 334-1618/2008;

 2. (2008:53) av Åsa Hagelstedt (v) om bättre information för turister
  Dnr 305-1619/2008;

 3. (2008:54) av Jan Valeskog (s) om Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen
  Dnr 335-1620/2008;

 4. (2008:55) av Håkan Wahlén (s) om spridning av ansvaret för flyktingmot­tagningen över staden
  Dnr 333-1622/2008;

 5. (2008:56) av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) om arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer
  Dnr 319-1623/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.40.