Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-10-17

Sammanträde 2008-10-17

Datum
Klockan
Plats

§1 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 30 oktober 2008 kl.15.00.

§3 Förslag till budget 2009 för Stockholms stad och inriktning för 2010 och 2011 samt ägardirektiv 2009-2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 för Stockholms stad (bilaga 13 till budgetutlåtandet)

Dnr 111-1031/2008

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2009 för Stockholms stad och inriktning för 2010 och 2011 samt ägardirektiv 2009-2011 för koncernen Stock­holms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 för Stockholms stad.


R I SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFRÅGOR

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande; Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 5, 13)

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bistånd, Social­tjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Ordet innehades av Marie Ljungberg Schött, Abdo Goriya, Lena Kling, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, borgarrådet Samuelsson, Cecilia Önfelt, Abit Dundar, Jonas Nilsson, Jackie Nylander, Tord Bergstedt, borgarrådet Nordin, Monika Lindh, Ann-Katrin Åslund, Margareta Björk, Kerstin Wickman, Elisabeth Brandt Ygeman, Eivor Karlsson och Dikran Dison.

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande; Stadsdelsnämnderna: Arbetsmark­nadsåtgärder

Ordet innehades av Marie Ljungberg Schött, borgarrådet Jämtin, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Ruwaida, Mujde Rashid, Dikran Dison, Cecilia Önfelt, bor­garråden Nordin, Livh och Mogert, Karin Rågsjö, Monika Lindh, Christina Elffors-Sjödin, Paul Lappalainen, Gulan Avci, Ariane Bucquet, Johanna Sjö, Jackie Nylander, Mirja Räihä Järvinen, Jonas Nilsson, Jonas Eklund, Birgitta Wahlman, Elisabeth Brandt Ygeman, Hanna Broberg, Stefan Nilsson och Abebe Hailu.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familje­omsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänst- och arbets­marknadsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande samt Stadsdels­nämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder.

R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 5, 23)

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Birgitta Holm, Leif Rönngren, Helen Jäderlund Eckardt, Eivor Karlsson, Margareta Johansson och Cecilia Önfelt.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Birgitta Holm (m) och Leif Rönngren (s) i en ordningsfråga angående sammanträdestekniken.


I den fortsatta debatten yttrade sig Kerstin Wickman, Hanna Broberg, Jackie Nylander, Ann-Sofi Matthiesen, Karin Hanqvist, Margareta Björk, Håkan Wahlén, Regina Kevius, Ann-Katrin Åslund, Mujde Rashid och Lilian Falkbäck.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 5, 16, 25)

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Johanna Sjö, borgarrådet Mogert, Stefan Nilsson, Susanna Brolin, Erik Slottner, Per Ankersjö, Ann-Katrin Åslund, Abebe Hailu, Hanna Broberg, Abit Dundar, Inger Stark, Cecilia Brinck och Ann-Sofi Matthiesen.

Utbildningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Jonas Eklund, Inger Stark, Erik Slottner, Per Ankersjö, Ann-Katrin Åslund, Susanna Brolin, Daniel Valiollahi, Eivor Karlsson, Birgit Marklund Beijer, Johanna Sjö, Magnus Johansson, Gulan Avci och Christina Elffors-Sjödin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdels­nämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 10, 30, 5, 9, 31)

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom


Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Kerstin Wickman, Ann Mari Engel, Fredrik Wallén, Per Ankersjö, borgarrådet Livh, Mats Berglund, Martin Michel, Paul Lappalainen och Magnus Johansson.

Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Billy Östh, Jari Visshed, Stefan Nilsson, Mehdi Oguzsoy, Fredrik Wallén, Lukas Forslund, Ulf Fridebäck, Barry Andersson, Carin Jahn och Ariane Bucquet.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Barry Andersson (s) i en ordningsfråga angående hur repliker får ställas.

I den fortsatta debatten yttrade sig Mats Berglund, Malte Sigemalm, Hasan Dölek och Åsa Hagelstedt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämn­derna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

R I SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFRÅGOR

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande; Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 5, 13)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande; Stadsdels­nämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning

Punkt 5)

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Människor med funktionsnedsättningar ska kunna säga nej till konkurrens­utsättning av den egna gruppbostaden.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.


Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 15 nej. Såsom voteringslista nr 13:2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Punkt 5)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ekonomiskt bistånd

Punkt 5)

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Vräkningar av barnfamiljer ska förhindras.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.


Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 13:3 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. SL-kortet återförs i normen för försörjningsstöd.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 13:4 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Punkt 13)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 5)

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Flyktingbarnen ska ha egna introduktionsplaner.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden ska uttala att polisanmälan inte får göras mot papperslösa eller av­visningshotade icke-EU-medborgare.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 13 nej. Såsom voteringslista nr 14:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Uppsökande verksamhet för att erbjuda skolgång till barn till avvisningsho­tade.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 5)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VI ÄLDREROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 5, 23)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Äldre-nämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB återupptogs.

Äldrenämnden

Punkt 17)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Punkt 5)

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedöm­ningen.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 15:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Personalen i äldreomsorgen ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 tim­mars arbetsvecka.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Kommunala äldreboenden ska finnas i alla stadsdelsnämnder.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 18 nej. Såsom voteringslista nr 15:2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Handlingsplaner ska upprättas för att motverka våld mot äldre.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 23)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 5, 16, 25)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbildningsnämnden, Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Punkt 5)

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Barngruppernas storlek ska mätas på samma sätt som under förra mandatpe­rioden för att kunna se förändring över längre tid.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 40 nej. Såsom voteringslista nr 16:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Förskoleplan för Stockholms stad som antogs av kommunfullmäktige 2003 ska, vid sidan av Läroplanen för förskolan, gälla som huvudsakligt styrdokument för stadens förskolor.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 3. Barngrupperna ska minska i samma omfattning som skedde under förra mandatperioden.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Ersättning för att upprätthålla barnomsorgsgaranti behålls i stadsdelsnämn­dernas förskoleverksamhet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Minska barngrupperna till 14 barn i storbarnsgrupperna och 12 barn i små­barnsgrupperna.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 16:2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utbildningsnämnden

Punkt 16)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ny verksamhet: grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Barnen i fokus – grundskola, särskola och skolbarnsomsorg återförs till stadsdelsnämnderna.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 17:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 25)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R VIII KULTUR- OCH IDROTTSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadstea­ter AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdels­nämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 10, 30, 5, 9, 31)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Kultur­nämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämn­derna: Verksamhet för barn och ungdom, Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB återupptogs.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 10)

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Kulturskolan ska omfatta fler deltagare, nå nya grupper och öka den socio-ekonomiska spridningen bland sina deltagare.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Den storregionala filmfonden ska arbeta för satsningar på långfilm och an-nan film som kort- och dokumentärfilm.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 30)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet

Punkt 5)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Punkt 5)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Idrottsnämnden

Punkt 9)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 31)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot socialdemokra­ternas, miljöpartiets, väns­terpartiets och centerpartiets respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden, Servicenämnden

Punkt 1, 2, 3, 4)

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 1)

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Staden ska uppvakta regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ner.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Inrätta en nämnd för lika rättigheter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ett klimatmål på 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare år 2015 och ett klimatmål för stockholmarnas konsumtion och resor utanför staden ska formuleras.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Samtliga förvaltningar ska minska energianvändningen med 20 % fram till år 2014. Vissa verksamheter får högre effektiviseringskrav på 30 % respektive 40 %.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Inrätta en konsumentnämnd.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Stadens budget ska tydligt innehålla de förväntade kostnaderna för pris- och lönekompensation.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Funktionshindersombudsmannens och äldreombudsmannens årsrapporter ska behandlas av kommunfullmäktige från och med år 2009.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Utvärdering av tillgänglighetsprojektet avslutas inte med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i budget 2009, utan redovisas snarast i separat ärende till kommunfullmäktige.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Revisorskollegiet

Punkt 2)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Valnämnden

Punkt 3)

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Uppdraget till valnämnden kompletteras med att hänsyn ska tas även till tillgänglighetskrav utöver de som handlar om rörelsehinder.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas och vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Servicenämnden

Punkt 4)

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot vänsterpartiets förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkan­den beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bi­falla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Central medelsreserv

Punkt 19)

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Vårdnadsbidraget avskaffas.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.


Omröstningen utföll med 51 ja och 30 nej. Såsom voteringslista nr 21:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2009 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 493,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagning, samt stöd och ser­vice till personer med funktionsnedsättning reserveras 728,9mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserve­ras 330,0mnkr.

Finansförvaltningen

Punkt 20)

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. För år 2009 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med 17,98 per skattekrona vilket innebär en sänkt utdebitering med 10 öre jämfört med år 2006.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot socialdemokraternas, miljöpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommunkoncer­nen Stockholms stad

avsteg medges från Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad av­seende limit för ränterisk, i form av målduration för kommunkoncernens ex­terna nettoportfölj inklusive intervall

kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med den årliga översynen av fi­nanspolicyn uppdatera de finansiella risklimiterna utifrån aktuella finansiella förutsättningar

kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:48 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2009

begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2009

internräntan fastställs till 5,0 procent

regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 9 till budgetutlåtandet att gälla fr.o.m. 2009

i övrigt godkänna detta förslag till budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 för Finansförvaltningen

i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

§4 Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 för Stockholms stad (bilaga 13 till budgetutlåtandet)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avsluta och besvara ärenden i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 för Stockholms stad enligt ----------------------------------------------------------------------------- Bilaga 12.

§5 Motioner

Under tiden 30 september – 17 oktober 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:69) av Hadar Cars (fp) om uppkallande av en plats i Stockholm efter Bertil Ohlin
  Dnr 312-2322/2008;

 2. (2008:70) av Ann-Margarethe Livh (v) om stadens arbete med riskbedöm­ningar i samband med ändring av verksamheten
  Dnr 224-2412/2008;

 3. (2008:71) av Karin Rågsjö (v) om skälig levnadsnivå för elförbrukning
  Dnr 325-2415/2008;

 4. (2008:72) av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) om utställning av stadens konst vid Stockholms skolor
  Dnr 328-2442/2008;

 5. (2008:73) av Malte Sigemalm (s) om kommunal revisionsrätt hos kommu­nens entreprenörer
  Dnr 124-2443/2008;

 6. (2008:74) av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) om utökade parker­ingsplatser för bilpoolsbilar
  Dnr 314-2444/2008;

 7. (2008:75) av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostads­marknaden
  Dnr 316-2445/2008;

 8. (2008:76) av Leif Rönngren (s) om medlemskap i SABO
  Dnr 316-2446/2008;

 9. (2008:77) av Malte Sigemalm (s) om permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället
  Dnr 328-2447/2008;

 10. (2008:78) av Eva-Louise Erlandsson Slorach m.fl. (s) om ny policy för mark­anvisning i Stockholms stad
  Dnr 302-2448/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§6 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete under de två budgetdagarna.

Borgarrådet Nordin tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott ar­bete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.35.