Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-11-17

Sammanträde 2008-11-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RI

3 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RI

4 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RI

5 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

6 Nr 2008:25 av Yildiz Kafkas (mp) om att energianpassa det nya Vanadisbadet. RVIII

7 Nr 2008:26 av Inger Stark (v) om skolgårdar. RIV

8 Nr 2008:27 av Inger Stark (v) om inspektion av de privata förskolorna. RIV

9 Nr 2008:28 av Inger Stark (v) om elevhälsovården i Stockholms stad. RIV

10 Nr 2008:29 av Yildiz Kafkas (mp) om gratis "uthyrning" av den kommunala fastigheten Strömsborg 1: Ska moderaterna fortsätta med misstaget som socialdemokraterna inlett? RIII

11 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

12 Nr 2008:32 av Jan Valeskog (s) om majoritetens nya principer om inglasning av arkader på fastigheter i Stockholms med sämre framkomlighet för fotgängare som följd. RII

13 Nr 2008:33 av Ann-Margarethe Livh (v) om stadens internationella arbete. RI

14 Nr 2008:34 av Ann-Margarethe Livh (v) om kompensation för ökade matpriser. RI

15 Nr 2008:35 av Karin Rågsjö (v) om sned resursfördelning till Jobbtorg. RI

16 Nr 2008:36 av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger. RVIII

17 Nr 2008:37 av Jan Valeskog (s) om majoritetens ansvar för avtalsbrott i samband med byggande av Vagnsmuseum vid Roslagstull. RI

18 Nr 2008:38 av Malte Sigemalm (s) om vårdnadsbidrag. RI

19 Nr 2008:39 av Abdo Goriya (s) om spardirektiv och utsatta barn. RI

20 Nr 2008:40 av Leif Rönngren (s) om kontroll av vård- och omsorgsverksamheter. RVI

21 Nr 2008:41 av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt. RV

22 Nr 2008:42 av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet. RI

23 Nr 2008:43 av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti. RI

24 Nr 2008:44 av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

30 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden, en ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och fem nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:15, i vad avser val av en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mem. 2008:16, i vad avser val av en ersättare i äldrenämnden, en ersättare i styrelsen för AB Stockholmshem, en ersättare i styrelsen för AB Svenska Bostäder och en ersättare i styrelsen för AB Stadsholmen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Utl. 2008:175. Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden. RVI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

32 Nya valärenden.

Mem. 2008:17. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2008:18. Val av styrelse i Stockhome Fastighetsförvaltning AB under namnändring till Stockholmsarenan AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

33 Utl. 2008:188. Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2008.

Kommunstyrelsen; Uppföljningsrapport om Jobbtorg Stockholm. Kommunstyrelsen; Uppdrag att ytterligare utreda ansvaret för mindre verksamheter inom socialtjänsten. Kommunstyrelsen; Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad. Motion (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar. Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (v) om uppföljning av det sammanvägda resultatet av stadens nya resursfördelningssystem. Skrivelse av Carin Jämtin (s) om redovisning av kostnader för arbetet med Järvalyftet. Socialtjänstnämnden; Fördelning av bidrag för hiv/aids/STI-preventiva insatser i stockholmsregionen för 2008. Socialtjänstnämnden; Fryshuset - inriktningsärende angående upphandling/fortsatt verksamhetsstöd. Socialtjänstnämnden; Framställan från Stiftelsen Hotellhem om 650 tkr för inrättande av en tjänst som skuldrådgivare. Socialtjänstnämnden; Investering i kompetensutveckling för förebyggande insatser och metodutveckling i stadens hemlöshetsarbete - ett inriktningsärende. Miljö- och hälsoskyddsnämnden; Uppföljning av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser 2000-2005. Miljö- och hälsoskyddsnämnden; Miljöbokslut 2002-2006 Uppföljning av Stockholms miljöprogram. Trafik- och renhållningsnämnden; Ljusevenemang runt Riddarfjärden i samband med Nobelfesten.

Dnr 113-2181/2008, 331-2586/2008, 021-2587/2008, 303-3600/2006, 328-3557/2006, 325-3103/2007, 319-533/2008, 325-1124/2008, 329-2247/2008, 149-76/2008, 325-2131/2008, 303-1282/2007, dnr 303-2588/2007, 328-2071/2008

Rotel III

34 Utl. 2008:189. Försäljning av Tofta gård, fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Hanmora 1:1 och 1:2 och Stenbyskog 2:1 och 3:1 i Ekerö kommun. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 november 2008.

35 Utl. 2008:190. Försäljning av Hörningsnäs gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 november 2008.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

37 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RII

38 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RII

39 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

40 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RI

41 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

42 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

43 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

44 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RIII

45 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RI

46 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

47 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36). RII

48 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42). RII

49 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RI

50 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

51 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

52 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

53 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

54 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

57 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+I

58 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RI

59 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RI

60 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

61 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

62 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65). RIII

63 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39). RI

64 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

65 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

66 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

67 Utl. 2008:177. Stadens korttidsboenden. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:2). RVI

68 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

69 Utl. 2008:179. Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats). Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1). RI

70 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

71 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

72 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

73 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

74 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

75 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

76 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

77 Utl. 2008:187. Bevarande av stadens front mot vattnet. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (1999:15). RIII

NYA MOTIONER, Rotel III

78 Utl. 2008:191. Principer inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Motion av Jan Valeskog (s) (2007:41).

79 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30).

§3 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 26 och 27 för år 2008.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:28.

§5 Interpellation om gratis ”uthyrning” av den kommunala fastigheten Strömsborg 1: Ska moderaterna fortsätta med misstaget som socialdemokraterna inlett? (nr2008:29)

Dnr 302-1518/2008

Yildiz Kafkas (mp) hade lämnat in en interpellation om gratis ”uthyrning” av den kommunala fastigheten Strömsborg 1: Ska moderaterna fortsätta med misstaget som socialdemokraterna inlett?

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Yildiz Kafkas samt borgarråden Alvendal och Mogert.

§6 Interpellation om skolgårdar (nr2008:26)

Dnr 322-1436/2008

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Inger Stark (v) om skolgårdar.

Kommunfullmäktige hade den 9 juni 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Inger Stark, borgarrådet Edholm och Cecilia Brinck.

§7 Interpellation om inspektion av de privata förskolorna (nr2008:27)

Dnr 321-1495/2008

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Inger Stark (v) om inspektion av de privata förskolorna.

Kommunfullmäktige hade den 8 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Inger Stark, borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck samt borgarrådet Mogert.

§9 Interpellation om sned resursfördelning till Jobbtorg (nr2008:35)

Dnr 331-2128/2008

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om sned resursfördelning till Jobbtorg.

Kommunfullmäktige hade den 29 september 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 och 44 för år 2008.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Felaktigheter vid bostadsrättsombildningar

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om felaktigheter vid bostadsrättsombildningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin samt borgarråden Alvendal och Larsson.


Fråga nr 2. Måltidsproblem på förskola

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om måltidsproblem på förskola.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Mälarhöjden – en nazisthärd? SMR – bildat en grupp i Mälarhöj­den

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om Mälarhöjden – en nazisthärd? SMR – bildat en grupp i Mälarhöjden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Ombildningsprocessen

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om ombildningsprocessen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Byggbilagor i Dagens Nyheter

Cecilia Obermüller (mp) ställde en fråga om byggbilagor i Dagens Nyheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 6. Tveksamma köpestämmor vid ombildningar av allmännyttan

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om tveksamma köpestämmor vid ombild­ningar av allmännyttan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Larsson.


Fråga nr 7. Stadens övergripande ansvar vid bostadsrättsombildningar

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om stadens övergripande ansvar vid bostadsrättsombildningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Mötesteknik vid ombildningar

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om mötesteknik vid ombildningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Larsson.

§12 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 10 november 2008 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Margareta Cederfelt (m) hade utsetts Lars Svärd (m).

Till ersättare efter Lars Svärd (m) hade utsetts Andrea Femrell (m).

Till ersättare efter Mujde Rashid (v) hade utsetts Lillemor Samuelsson (v).

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Stadsrevisionen, Revisorsgrupp 1

av den 12 november 2008

Revisorernas utlåtande till kommunfullmäktige över granskning av delårsrap­port – uppföljning av budget 2008.

Dnr 124-2653/2008

Regeringsbeslut

av den 30 oktober 2008

Beslut (30oktober) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av kvarteret Gamen i stadsdelen Södermalm i Stockholm, kommunfullmäktiges beslut 2007-12-11.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-3955/2008

Regeringsrättens beslut

av den 29 oktober 2008

Beslut (29 oktober) med anledning av klandrat avgörande av regeringens (mil­jödepartementet) beslut (22 maj) i ärende M2007/3418/F/P, i fråga om detalj­plan för studentbostäder i Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2 i stads­delen Norra Djurgården.

Regeringssrätten finner inte skäl att förordna om inhibition och avslår därför yrkandet härom.

Dnr 311-4312/2008

§14 Avskriven motion

Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) hade återkallat motion nr2004:08 om Krafttag mot antisemitism i Stockholms förorter.

Dnr 332-1022/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§15 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 5.

§16 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 24 november 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007 samt mem.6, 12, 14, 15 och 16 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007 samt memorial nr6, 12, 14, 15 och 16 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), en ersättare i utbildningsnämnden, en nämndeman i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Stock­holms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en le­damot i Södermalms stadsdelsnämnd, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14) och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2008:15), en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem (mem. 2008:16).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Memorial 2008:12

i servicenämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Stefan Schildt;

i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Jonas Larsson (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Karin Forsberg (m), Anne-Marie Grave (mp), Agnes Thörnblom (mp), Bea Nyberg (mp);

Mem. 2008:14

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Karin Petré (v);


Mem. 2008:16

i äldrenämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Berit Bornecrantz Dias (v);

i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till suppleant: Dikran Dison (kd);

i styrelsen för AB Stadsholmen för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till suppleant: Dikran Dison (kd);

i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till suppleant: Monica Ewert;

i styrelsen för Stockholm Business Region Development AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till suppleant: Monica Ewert;

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Per Hagvall (m).

§18 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 32 på dag­ordningen före punkt nr 31.

§19 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:17; skrivelse 7)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:17 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Fredrika Bernadotte (m)–ersättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Stefan Nilsson (mp) – ledamot i kommunstyrelsen, Emilia Hagberg (mp) – ersättare i kommun­styrelsen, Lina Nilsson (s) – ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd, Anna K.B. Lövheim (m) – suppleant i styrelsen för AB Stokab – och för­rätta i memorialet föreslagna val. Därtill har anmälts att Bengt Hallberg (s) ledamot i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB har avlidit.

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för AB Stokab, en nämnde­man i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2010-10-18:

till ledamot: Emilia Hagberg (mp);

till ersättare: Stefan Nilsson (mp);

i Östermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Solveig Holmgren (s);

i styrelsen för Micasa Fastigheter AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till ledamot: Peter Engberg (s);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Elias Iiristo (m);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Maria Wimund Andersson (m).

§20 Val av styrelse i Stockhome Fastighetsförvaltning AB under namnändring till Stockholmsarenan AB (mem. 2008:18)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:18 avseende val av styrelse i Stockhome Fastighetsförvaltning AB under namnändring till Stockholmsarenan AB be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i styrelsen för Stockhome Fastighetsförvaltning AB under namnändring till Stockholmsarenan AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Gunnar Björkman;

till ledamot tillika vice ordförande: Susanna Höglund;

till suppleanter: Pelle Björklund, Marie Wallhammar;

till lekmannarevisor: Birgitta Guntsch (m);

till lekmannarevisorssuppleant: Bo Dahlström (s).

§21 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:175.

§22 Uppföljning av budget 2008 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2008

Dnr 113-2181/2008

Kommunstyrelsen; Uppföljningsrapport om Jobbtorg Stockholm

Dnr 331-2586/2008

Kommunstyrelsen; Uppdrag att ytterligare utreda ansvaret för mindre verksamheter inom socialtjänsten

Dnr 021-2587/2008

Kommunstyrelsen; Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Dnr 303-3600/2006

Motion (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fot­bollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar

Dnr 328-3557/2006

Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (v) om uppföljning av det sammanvägda resultatet av stadens nya resursfördelningssystem

Dnr 325-3103/2007

Skrivelse av Carin Jämtin (s) om redovisning av kostnader för arbetet med Järvalyftet

Dnr 319-533/2008

Socialtjänstnämnden; Fördelning av bidrag för hiv/aids/STI-preventiva insatser i stockholmsregionen för 2008

Dnr 325-1124/2008

Socialtjänstnämnden; Fryshuset – inriktningsärende angående upphand­ling/fortsatt verksamhetsstöd

Dnr 329-2247/2008

Socialtjänstnämnden; Framställan från Stiftelsen Hotellhem om 650 tkr för inrättande av en tjänst som skuldrådgivare

Dnr 149-76/2008

Socialtjänstnämnden; Investering i kompetensutveckling för förebyggande insatser och metodutveckling i stadens hemlöshetsarbete – ett inriktnings-ärende

Dnr 325-2131/2008

Miljö- och hälsoskyddsnämnden; Uppföljning av Stockholms handlingspro­gram mot växthusgaser 2000-2005

Dnr 303-1282/2007

Miljö- och hälsoskyddsnämnden; Miljöbokslut 2002-2006 Uppföljning av Stockholms miljöprogram

Dnr 303-2588/2007

Trafik- och renhållningsnämnden; Ljusevenemang runt Riddarfjärden i samband med Nobelfesten

(utl.2008:188)

Dnr 328-2071/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:188 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett ärende om uppföljning av bud­get 2008 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31augusti 2008.

Revisorernas utlåtande till kommunfullmäktige över granskning av delårsrapport – uppföljning av budget 2008 – anmäldes ---------------------------------- Bilaga 6.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Catharina Tarras-Wahlberg, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Livh, Anders Broberg, Margareta Björk, borgarrådet Jämtin, Ann-Katrin Åslund, Rolf Könberg, Teres Lindberg, borgarrådet Ruwaida, Daniel Valiollahi, Mattias Ericson, Karin Rågsjö, Inger Stark, Ann Mari Engel, Åsa Romson, Stefan Nilsson, Abdo Goriya, borgarråden Mogert och Edholm, Jackie Nylander, Marie Ljungberg Schött, Dikran Dison och Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Delårsbokslut per 31 augusti 2008 för Stockholms stad godkänns.

 2. Omdisponering av ej nyttjade medel inom Miljömiljarden, om 9,9 mnkr godkänns.

 3. För uppföljning av miljöprogrammet fastställs fyra nya indikatorer.

 4. Redovisningen av uppdrag att ytterligare utreda ansvaret för mindre verksamheter inom socialtjänsten, dnr 021-2587/2008, godkänns.

 5. Uppföljningsrapporten om Jobbtorg Stockholm, dnr 331-2586/2008, godkänns.

 6. Anmälan av basnyckeltal för 2007 godkänns.

 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en samlad strategi för stadens investeringar som syftar till att förverkliga Vision 2030.

 8. Ansvaret för IT i skolan överförs från Kommunfullmäktige m.m. till ut­bildningsnämnden.

 9. Finanspolicy för kommunkoncernen godkänns.

 10. Statsbidrag om 6,5 mnkr för ny vårdform inom psykiatrin fördelas enligt fördelningsnyckel för socialpsykiatri 2008.

 11. Som svar på motion (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar, dnr328-3557/2006, hänvisas till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

 12. Trafik- och renhållningsnämndens hemställan om reservation av särskilda medel för ljusevenemang runt Riddarfjärden i samband med Nobelfesten, dnr 328-2071/2008, avslås med hänvisning till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§23 Försäljning av Tofta Gård, fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Hanmora 1:1 och 1:2 och Stenbyskog 2:1 och 3:1, i Ekerö kommun

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 november 2008 (utl.2008:189)

Dnr 302-2149/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:189 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Försäljning av Tofta Gård, fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Hanmora 1:1 och 1:2 och Stenbyskog 2:1 och 3:1, i Ekerö kommun.

Ordet innehades av Martin Michel, Bengt Sandberg, Mattias Ericson, borgarrå­det Alvendal, Åsa Romson och Björn Ljung.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, vänsterpartiets samt miljöpartiets respektive yrkande i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan om­röstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Försäljning av fastigheten Stenbyskog 2:1 i Ekerö kommun för en köpe­skilling om 2,0 mnkr godkänns.

 2. Överenskommelsen om fastighetsreglering av fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Stenbyskog 2:1 och 3:1, Hanmora 1:1 och 1:2, samtliga belägna i Ekerö kommun, mot en ersättning om 27,6 mnkr godkänns.

§24 Försäljning av Hörningsnäs Gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 november 2008 (utl.2008:190)

Dnr 302-2150/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:190 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Försäljning av Hörningsnäs Gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun.

Ordet innehades av Martin Michel, Åsa Romson, Stellan Hamrin, borgarrå­det Alvendal, Bengt Sandberg, Karl Bern, Magnus Johansson och Jackie Nylander.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, vänsterpartiets samt miljöpartiets respektive yrkande i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan om­röstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Försäljning av Hörningsnäs gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun för en köpeskilling av 23,4 mnkr god­känns.

§26 Motion om barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd (utl.2008:75)

Dnr 325-1832/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:75 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att barnperspektivet ska vara rådande vid alla beslut angå­ende ekonomiskt bistånd i Stockholms stad.

Ordet innehades av Tomas Rudin, Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, Tünde Kovach, Dikran Dison och Marie Ljungberg Schött.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas , miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:19) av Tomas Rudin (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Motion om Stockholms parker och grönområden (utl.2008:79)

Dnr 304-1830/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:79 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mirja Räihä Järvinen (s) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt trafik- och renhållningsnämnden samt stadsdels­nämnderna att ta fram en park- och skogsvårdsplan.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Stellan Hamrin, Martin Michel och borgarrådet Alvendal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2007:18) av Mirja Räihä Järvinen (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§29 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 80, 81, 96, 97, 98, 99, 115, 116, 117, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 och 187 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr191 och 192 för år 2008.

§30 Motioner

Under tiden 18 oktober – 17 november 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:79) av Eivor Karlsson (mp) om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar
  Dnr 325-2639/2008;

 2. (2008:80) av Malte Sigemalm (s) om en minnesplats över Sven Wallander
  Dnr 328-2690/2008;

 3. (2008:81) av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) om minnesmärken över kända stockholmskvinnor
  Dnr 328-2691/2008;

 4. (2008:82) av Ann Mari Engel (v) om säkra cykelparkeringar
  Dnr 314-2692/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.59.