Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-11-30

Sammanträde 2009-11-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! På grund av det stora antalet motioner på föredragningslistan kommer kommande sammant Läs mer...räden under året att förlängas ca 30 minuter.

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:34 av Eivor Karlsson (mp) om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD. RIV

Dnr 322-1356/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:35 av Jan Valeskog (s) om stadens användning av inkomna gåvor för koloniverksamhet. RI

Dnr 324-1822/2009 (framställd 28/9, bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:36 av Karin Rågsjö (v) om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation. RVII

Dnr 325-1828/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:37 av Åsa Romson (mp) om varför Stockholm säger nej till statliga pengar till vattenmiljöförbättrande åtgärder. RII

Dnr 303-1950/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:38 av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet. RVII

Dnr 326-2000/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:39 av Ann Mari Engel (v) om minskade kulturpengar i stadsdelarna. RVIII

Dnr 328-2001/2009 (framställd 19/10, bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:40 av Leif Rönngren (s) om kristdemokraternas och den borgerliga alliansens svek mot de äldre och den totala avvecklingen av servicehus i Stockholm. RVI

Dnr 327-2002/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:41 av Ann-Margarethe Livh (v) om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna. RVIII

Dnr 328-2004/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:42 av Ann Mari Engel (v) om tydligare parkeringsregler för funktionsnedsatta. RII

Dnr 314-2138/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

11 Nr 2009:43 av Jan Valeskog (s) om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till fordon i Stockholm. RII

12 Nr 2009:44 av Jan Valeskog (s) om principerna för bordläggning av ärenden i stadens nämnder. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

18 Bordlagda valärenden.

Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:5, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:13, i vad avser val av en ledamot i skönhetsrådet, en ersättare i stadsdelsnämnd, en nämndeman i Solna tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:14, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, två nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:15, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

19 Nya valärenden.

Mem. 2009:16. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2009:17. Val av ledamöter och ersättare i brandförbundet.
Mem. 2009:18. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.
Mem. 2009:19. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.
Mem. 2009:20. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

20 Utl. 2009:176. Uppföljning av budget 2009. Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2009. Kommunstyrelsen; Redovisning av utredningsuppdrag från kommunfullmäktige om små verksamheter inom socialtjänsten.

Rapport om uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL 2008. Idrottsnämnden; Inriktningsbeslut avseende anläggning av en konstgräsplan för fotboll på Gröndals bollplan, hemställan om att nämnden tillförs 6,0 mnkr av markförsäljningsintäkter. Revidering av inriktningsbeslut om ny samverkanscentral. Kommunstyrelsen; Miljökvalitetsnormen för PM10 ska uppnås och staden ska vidta åtgärder enligt regeringens åtgärdsprogram. Kommunstyrelsen; Stadsledningskontoret ges i uppdrag att inarbeta åtgärdsprogrammet (omgivningsbuller) inom ramen för stadens Miljöprogram. Utbildningsnämnden; Hemställan om ansvaret för sjukhusundervisningen. Utbildningsnämnden; Kvalitetsredovisningen för stadens pedagogiska delar har överlämnats till kommunstyrelsen för beaktande av de åtgärdsförslag som avser förskola och sfi. Kommunstyrelsen; Skrivelse från Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) om information angående finanskrisen.

Dnr 113-1903/2009, 329-2609/2006, 327-1181/2009, 328-532/2007, 314-1409/2008, 303-3850/2007, 314-194/2009, 211-2912/2005, 322-1395/2009, 109-2372/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Utl. 2009:177. Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd.

22 Utl. 2009:178. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2009, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

23 Utl. 2009:179. Överenskommelse med Fastighets AB Bromma Center Södra och KF Fastigheter AB om exploatering för handelsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) i Riksby samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik avseende reservat för Tvärbanan.

24 Utl. 2009:180. Förvärv av fastighetsbolag med fastigheter i Slakthusområdet. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2009.

25 Utl. 2009:181. Arvodering av förtroendevald (kd).

Rotel III

26 Utl. 2009:182. Namn för gata inom stadsdelen Vasastaden - Bertil Ohlins Gata. Uppkallande av en plats i Stockholm efter Bertil Ohlin. Motion av Hadar Cars (fp) (2008:69).

Dnr 312-2062/2009, 312-2322/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Utl. 2009:183. Namn för nya kvarter och gator inom stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta. Nya kvarter: Gräsklipparen, Häcksaxen, Jordfräsen, Kantskäraren, Lövräfsan, Skoveln, Röjsågen. Nya namn på gator: Gräsklipparvägen, Rabattvägen, Redskapsvägen.

28 Utl. 2009:184. Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen), Hjorthagen 1:1 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen, Dp 2008-12203-54.

Rotel V

29 Utl. 2009:185. Införlivning av vissa dokument i Storstockholms brandförsvar. Ansökan från Storstockholms brandförsvarsförbund.

Rotel VI

30 Utl. 2009:186. Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 november 2009

Rotel VII

32 Utl. 2009:188. Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden.

33 Utl. 2009:189. Riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln.

Rotel VIII

34 Utl. 2009:190. Reviderat genomförandebeslut avseende samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby. Hemställan från idrottsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

36 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

37 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

38 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

39 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

43 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

Dnr 311-870/2008 (bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

45 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

46 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

48 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

49 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

52 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

53 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

55 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

56 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

57 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

58 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

59 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

60 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

61 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

62 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

63 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

64 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

Dnr 321-2793/2008 (bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

65 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

66 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

67 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

68 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

69 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

70 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

71 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

72 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

73 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

74 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

75 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

76 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

77 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

78 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

79 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

80 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

81 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

82 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

83 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

84 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

85 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

86 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

87 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

88 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

89 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

90 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

91 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

92 Utl. 2009:130. Utveckling av det personalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:83). RI

93 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

94 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

95 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

96 Utl. 2009:154. Vegetariska tisdagar. Motion av Emma Lindqvist (s) (2008:87). Minskad konsumtion av kött. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:3). RII

Dnr 303-2792/2008, 303-160/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

97 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20). RIII

98 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11). RIII

99 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

100 Utl. 2009:158. Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73). RI

101 Utl. 2009:159. Ny policy för markanvisning i Stockholms stad. Motion av Eva-Lousie Erlandsson Slorach m.fl. (s) (2008:78). RI

102 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

103 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

104 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

105 Utl. 2009:172. Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag. Motion av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) (2008:66). RII

106 Utl. 2009:173. Cykelbanor på bilfiler. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:90). RII

NYA MOTIONER, Rotel I

107 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58).

108 Utl. 2009:192. Installation av Ecofont - ett litet steg mot en stor lösning. Motion av Mattias Ericson (v) (2009:24).

Rotel II

109 Utl. 2009:193. Säkra cykelparkeringar. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:82).

110 Utl. 2009:194. Bilfria söndagar i Stockholm. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:84).

111 Utl. 2009:195. Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85).

112 Utl. 2009:196. Buller. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:92).

Rotel III

113 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80).

Rotel IV

114 Utl. 2009:198. Lärare i barnrehabiliteringen. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:2).

115 Utl. 2009:199. Stockholms skolors simkunnighetsutmaning. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2006:35).

116 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11).

117 Utl. 2009:201. Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:21).

118 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28).

119 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37).

120 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41).

Rotel V

121 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75).

122 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76).

Rotel VII

123 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86).

124 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89).

125 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95).

Rotel VIII

126 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64).

§3 Interpellation om stadens användning av inkomna gåvor för koloniverk­samhet (nr2009:35)

Dnr 324-1822/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens användning av inkomna gåvor för koloniverksamhet.

Kommunfullmäktige hade den 28 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Nordin, Yildiz Kafkas samt Ann Mari Engel.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2009:36.

§5 Interpellation om varför Stockholm säger nej till statliga pengar till vattenmiljöförbättrande åtgärder (nr2009:37)

Dnr 303-1950/2009

Åsa Romson (mp) hade lämnat in en interpellation om varför Stockholm säger nej till statliga pengar till vattenmiljöförbättrande åtgärder.

Kommunfullmäktige hade den 28 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Åsa Romson, borgarrådet Hamilton samt Malte Sigemalm.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr38, 39, 40 och 41 för år 2009.

§7 Interpellation om tydligare parkeringsregler för funktionsnedsatta (nr2009:42)

Dnr 314-2138/2009

Ann Mari Engel (v) hade lämnat in en interpellation om tydligare parkerings­regler för funktionsnedsatta.

Kommunfullmäktige hade den 19 oktober 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel, borgarrådet Hamilton samt Jackie Nylander.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:43) av Jan Valeskog (s) om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till fordon i Stockholm
Dnr 314-2293/2009;

2. (2009:44) av Jan Valeskog (s) om principerna för bordläggning av ären­den i stadens nämnder
Dnr 014-2294/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Aspuddsbadet

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 2. Aspuddsbadet

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 3. Aspuddsbadet

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 4. Rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättning

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om rättssäkerhet för personer med funktions­nedsättning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 5. Rinkeby-Kista kristeam för våldsutsatta kvinnor

Zaida Catalán (mp) ställde en fråga om Rinkeby-Kista kristeam för våldsutsatta kvinnor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Zaida Catalán och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Varifrån kommer nya lägenheter till hemlösa?

Karin Rågsjö (v) ställde frågan varifrån kommer nya lägenheter till hemlösa?

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Nedläggning av jourhavande kuratorer

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om nedläggning av jourhavande kuratorer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 8. F.d. förvaltningshuset i Rinkeby

Martin Michel (mp) ställde en fråga om f.d. förvaltningshuset i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.


Fråga nr 9. Kvarnberget 1/f.d. förvaltningshuset i Rinkeby

Mattias Ericson (v) ställde en fråga om Kvarnberget 1/f.d. förvaltningshuset i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mattias Ericson och borgarrådet Alvendal.

§10 Minnesstund

Ordföranden höll minnesstund över avlidne ersättaren i kommunfullmäktige Håkan Wahlén.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 11 november 2009

Beslut (11 november) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 juni) i fråga om tillägg till detaljplanerna Pl 1462, Pl 1540, Pl 1500, Pl 1637A, Pl 2012, PL 2151, Pl 4367C, Pl 5588A, Pl 7877, Pl 8072A och Dp93021 samt upphävande av del av T-Dp 94113A Tvärbana Norr i stadsde­larna Traneberg, Ulvsunda och Alvik i Stockholm.

Kommunen har i detta ärende medgivit den ändring som Bostadsrättsföreningen Drommen 1 yrkat. Med hänsyn till detta finner Länsstyrelsen att det föreligger skäl att, med helt bifall till föreningens yrkande, undanta del av planområdet. Den del av planområdet som avser en depåtunnel upphävs och utgår därmed från detaljplanen. Detaljplanen i övrigt kvarstår.

Dnr 311-2117/2009

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 12 november 2009

Beslut (12 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2november) avseende Försäljning av fastigheten Hässelby Slott i Hässelby.

Länsrätten, som senare kommer att avgöra målet slutligt, avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 302-2713/2008


Tunets servicehus,

skrivelse av den 26 november 2009

Angående Tunets servicehus

Dnr 327-1178/2009

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt --------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 7december 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem.2008:6 samt mem. 2, 5, 13, 14 och 15 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2008:6 samt mem. 2, 5, 13, 14 och 15 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt (mem. 2008:6), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2009:13), tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:14), en nämndeman i Stockholms tingsrätt samt en ersät­tare i Södermalms stadsdelsnämnd (mem. 2009:15).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2009:2

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Mahmoud Gholam Ali (m);

Memorial 2009:5

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Fredrik Ringblom (m);


Memorial 2009:13

i Skönhetsrådet för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Hugo Nordenfelt (m);

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Johan Faxér (mp);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Niclas Bergquist (mp);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Vasilios Roussos (m);

Memorial 2009:14

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Lisbeth Crabo Ljungman (m);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Dilnarin Demirbag (m), Göran Rönnblom (mp);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Martin Jensen (mp).

§15 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2009:16)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:16 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, tretton le­damöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdels­nämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Lilje­holmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm och Östermalm för tiden till och med 2010,

1.2. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i exploateringsnämnden för tiden till och med 2010,

1.3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med 2010,

1.4. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för tiden till och med 2010,

1.5. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för tiden till och med 2010,

1.6. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med 2010,

1.7. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med 2010,

1.8. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i servicenämnden för tiden till och med 2010,

1.9. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med 2010,

1.10. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med 2010,

1.11. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med 2010,

1.12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för tiden till och med 2010,

1.13. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i valnämnden för tiden till och med 2010,

1.14. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i äldrenämnden för tiden till och med 2010,

2. att kommunfullmäktige i samband med ovan föreslagna val av ersättare be­stämmer den ordning i vilken ersättarna ska inträda till tjänstgöring.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ledamöter och ersättare enligt ----------------- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersättare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt --------- Bilaga 5.

§16 Val av ledamöter och ersättare i brandförbundet (mem. 2009:17)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:17 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i brandförbundet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. tolv ledamöter och tolv ersättare i brandförbundet för tiden till och med 2010,

2. att kommunfullmäktige i samband med ovan föreslagna val av ersättare be­stämmer den ordning i vilken ersättarna ska inträda till tjänstgöring.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersättare i brandförbundet samt be­stämde inträdesordningen för ersättarna enligt ----------------------------- Bilaga 6.

§17 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser (mem. 2009:18)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:18 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. kommunfullmäktige utser

1.1. fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2010,

1.2. sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Water Foundation för år 2010,

1.3. en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för tiden till och med år 2013,

1.4 en ledamot i styrelsen för Rikskommittén Sveriges Nationaldag och
Svenska Flaggans Dag för tiden till och med år 2012,

2. att kommunfullmäktige i samband med ovan föreslagna val av suppleanter bestämmer den ordning i vilken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och suppleanter hos stiftelser i ovannämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna enligt ---- Bilaga 7.

§18 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser (mem. 2009:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:19 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2010,

1.2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2010,

1.3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjö­fartshotell för år 2010,

1.4. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2010,

1.5. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen åren 2010-2013,

2. att kommunfullmäktige i samband med ovan föreslagna val av suppleanter bestämmer den ordning i vilken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser i ovan­nämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna

enligt ------------------------------------------------------------------------------ Bilaga 8.

§19 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:20; skrivelse 16)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:20 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Sebastian Cederschiöld (m) och Susanna Brolin (v) –ledamöter i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Christel Wiman – leda­mot tillika ordförande i Nynäshamns Hamn AB samt ledamot i Stock­holms Stuveri och Bemanning AB, Thomas Atterdal – ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkring AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB, en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt samt tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i styrelsen för Nynäshamns Hamn AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma 2011:

till ordförande: Henrik Widerståhl;

till ledamot: Kjell Karlsson;

i styrelsen för Stockholms Stuveri och Bemanning AB för tiden till och med ordi­narie bolagsstämma 2011:

till ordförande: Henrik Widerståhl;

till ledamot: Kjell Karlsson;

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Louise Schönberg (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Stefan Göstasson (m).

§20 Uppföljning av budget 2009. Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31augusti 2009

Dnr 113-1903/2009

Kommunstyrelsen; Redovisning av utredningsuppdrag från kommunfull­mäktige om små verksamheter inom socialtjänsten

Dnr 329-2609/2006

Rapport om uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal och privat regi samt led­sagning och avlösning enligt LSS och SoL 2008

Dnr 327-1181/2009

Idrottsnämnden; Inriktningsbeslut avseende anläggning av en konstgräs­plan för fotboll på Gröndals bollplan, hemställan om att nämnden tillförs 6,0 mnkr av markförsäljningsintäkter

Dnr 328-532/2007

Revidering av inriktningsbeslut om ny samverkanscentral

Dnr 314-1409/2008

Kommunstyrelsen; Miljökvalitetsnormen för PM10 ska uppnås och staden ska vidta åtgärder enligt regeringens åtgärdsprogram

Dnr 303-3850/2007

Kommunstyrelsen; Stadsledningskontoret ges i uppdrag att inarbeta åt­gärdsprogrammet (omgivningsbuller) inom ramen för stadens Miljöpro­gram

Dnr 314-194/2009

Utbildningsnämnden; Hemställan om ansvaret för sjukhusundervisningen

Dnr 211-2912/2005

Utbildningsnämnden; Kvalitetsredovisningen för stadens pedagogiska delar har överlämnats till kommunstyrelsen för beaktande av de åtgärdsförslag som avser förskola och sfi

Dnr 322-1395/2009

Kommunstyrelsen; Skrivelse från Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) om informa­tion angående finanskrisen (utl.2009:176)

Dnr 109-2372/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:176 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2009.

Revisorernas utlåtande till kommunfullmäktige över granskning av delårsrapport – uppföljning av budget 2009 – anmäldes ---------------------------------- Bilaga 9.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Abebe Hailu, borgarråden Ruwaida och Liv, Abdo Goriya, Karin Rågsjö, borgarråden Sjöstedt och Mogert, Ann Mari Engel, Rolf Könberg, borgarrådet Samuelsson, Inger Stark, Ann-Katrin Åslund, Berit Kruse, Monika Lindh, Åsa Romson, Jackie Nylander, Björn Ljung, borgar­rådet Kristersson, Teres Lindberg och Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande bl.a. återremiss,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet i att-sats nr 2 i vänsterpartiets re­servation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp återremissyrkandet i att-sats nr 4 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Abdo Goriyas (s), Åsa Romsons (mp) respektive förslag samt Karin Rågsjös (v) förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2009 för Stockholms stad godkänns.

2. Ansvaret för upplåtelse av frivilliga torghandelsplatser överförs från fas­tighetsnämnden till trafik- och renhållningsnämnden.

3. Investeringsmedel om 1,0 miljoner kronor för Skateboardparken Street Plaza förs över från idrottsnämnden till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

4. Deltagandet i den statliga försöksverksamheten med sfi-bonus och kva­litetshöjande insatser inom svenskundervisning för invandrare (sfi) god­känns.

5. Nämnderna får behålla 50 procent av statsbidragsintäkterna för flykting­mottagning från och med 2009.

6. Bedömningskansliet vid socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden perma­nentas från och med 2010-01-01.

7. Revidering av inriktningsbeslut om en ny samverkanscentral (räddnings­central), dnr 314-1409/2008 godkänns i enlighet med stadsledningskonto­rets tjänsteutlåtande.

8. Kommunstyrelsens uppdrag om att miljökvalitetsnormen för PM10 ska uppnås och att staden ska vidta åtgärder enligt regeringens åtgärdspro­gram, dnr 303-3850/2007, godkänns enligt redovisning i stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande.

9. Kommunstyrelsens uppdrag om att inarbeta åtgärdsprogrammet (omgiv­ningsbuller) inom ramen för stadens Miljöprogram, dnr314-194/2009, godkänns enligt redovisning i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

10. Kommunstyrelsens uppdrag att finna en ansvarsfull finansiering av till­byggnad av Stockholms stadsbibliotek godkänns med hänvisning till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Till följd av att finansiering sak­nas fullföljs inte tillbyggnaden.

11. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till övergripande riktlinjer för hur stadens nämnder ska arbeta för att följa lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

12. Medel om 20,0 miljoner kronor inom Miljömiljarden ska finansiera insat­ser som görs i samband med miljöhuvudstadsåret.

13. Revidering av årsmål på indikatorer godkänns enligt ärendets bilaga 4 till utlåtandet.

14. Utredning angående översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning godkänns enligt ärendets bilaga 6 till utlåtandet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda justering av re­sursfördelning för neuropsykiatri.

§21 Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd (utl.2009:177)

Dnr 325-2777/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:177 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och Dikran Dison.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Uppföljning av resursfördelningssystemet för ekonomiskt bistånd (dnr325-715/2004) enligt kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2004 godkänns.

§22 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2009, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl.2009:178)

Dnr 019-523/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:178 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2009, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2009, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§23 Överenskommelse med Fastighets AB Bromma Center Södra och KF Fastigheter AB om exploatering för handelsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) i Riksby samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik avseende reservat för Tvärbanan

Genomförandebeslut

Hemställan från exploateringsnämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 december 2009 (utl.2009:179)

Dnr 302-1401/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:179 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från exploateringsnämnden om Överenskommelse med Fastighets AB Bromma Center Södra och KF Fastigheter AB om exploatering för handels­ändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) i Riksby samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik avseende reservat för Tvärbanan.

Ordet innehades av Petter Lindfors, Maria Hannäs, Mirja Räihä Järvinen, Cecilia Obermüller, Björn Ljung och Rolf Könberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mirja Räihä Järvinens (s) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Genomförandet av exploatering inom fastigheten Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) omfattande investeringsutgifter om 172 miljoner kronor god­känns. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att genomföra projektet. In­vesteringsutgifter för 2009 och 2010 ska rymmas i nämndens invester­ingsbudget för dessa år. Finansiering för kommande år får beaktas i sam­band med budget för 2011.

2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att träffa överenskommelse med KF Fastigheter AB m.fl. om exploatering avseende Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) i enlighet med exploateringsnämndens beslut den 11 juni 2009, § 23.

3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att träffa överenskommelse med Fastighets AB Bromma Center Södra om exploatering avseende Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) i enlighet med exploateringsnämndens beslut den 11juni 2009, § 23, samt att, om bolaget påkallar optionen i enlighet med överenskommelsens punkt 2.6, träffa överlåtelseavtal med bolaget på de villkor som där anges.

4. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att träffa avtal med AB Storstock­holms Lokaltrafik avseende reservat för Tvärbanan i enlighet med explo­ateringsnämndens beslut den 11 juni 2009, § 23.

Särskilt uttalande

Cecilia Obermüller (mp):

I väntan på en nedläggning av Bromma flygplats anser vi att området kan vara kvar som handelsplats. Det måste finnas en flexibilitet för lokalerna. När Bromma så småningom blir ett nytt stadsområde kommer ytor för servicefunk­tioner, kultur etc. efterfrågas.

Handelsområdet är idag mycket svårtillgängligt. I färdigställandet måste området göras mer tillgängligt för gång och cykeltrafik från Ulvsunda och Mariehällsom­rådena. Både cykelbanor och cykelparkeringar måste med i planeringen. I och med att tvärbanan byggs kommer området ha en god kollektivtrafikförsörjning. Fram till att tvärbanan är klar måste bussangöringar förbättras. Om staden menar allvar med sitt klimatarbete måste antalet parkeringsplatser minimeras och an­passas till att området på sikt kommer att vara väl kollektivtrafikförsörjt.

§24 Förvärv av fastighetsbolag med fastigheter i Slakthusområdet

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2009 (utl.2009:180)

Dnr 302-2056/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:180 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av fastighetsbolag med fastigheter i Slakthusområdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av dels samtliga aktier i Fastighets AB Styckmästaren för en köpeskilling om 27,0 miljoner kronor, dels samtliga aktier i Impluvium Fyra AB för en köpeskilling om 18,3 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i utlåtandet godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB anmodas ge S:t Erik Markutveckling AB i upp­drag att genomföra köpen samt att teckna erforderliga avtal.

3. Finansiering sker genom ett aktieägartillskott om 27,0 miljoner kronor från Stockholms Stadshus AB samt genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

4. Nya bolagsordningar för Fastighets AB Styckmästaren respektive Implu­vium Fyra AB, bilaga 1 och 2 till utlåtandet, godkänns.

5. Ny styrelse för Fastighets AB Styckmästaren (556026-2049) och Implu­vium Fyra AB (556745-4862) utses enligt följande
till ledamöter: Blomstrand, Per (ordförande), Strömgren Roland (vice ord­förande), Johansson Kjaerboe, Inger
till suppleant: Pettersson, Hans

6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fastighets AB Styckmästaren respektive i Impluvium Fyra AB utses enligt följande
till lekmannarevisor: Rodin, Siv
till lekmannarevisorssuppleant: Ernemo, Barbro.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§25 Arvodering av förtroendevald (kd) (utl.2009:181)

Dnr 019-2269/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:181 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald (kd).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Erik Slottner (kd) med 55 procent av helt arvode från och med 1 januari 2010 till och med 31 oktober 2010, enligt utlåtandet.

§26 Namn för gata inom stadsdelen Vasastaden - Bertil Ohlins Gata

Motion om Uppkallande av en plats i Stockholm efter Bertil Ohlin (utl.2009:182)

Dnr 312-2062/2009, 312-2322/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:182 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Vasastaden, dels en motion av Hadar Cars (fp) i vilken han föreslår att en central plats i Stockholm namnges efter Bertil Ohlin.

Ordet innehades av Hadar Cars.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Bertil Ohlins Gata fastställs som nytt namn på gata enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Motion (2008:69) av Hadar Cars (fp) om Uppkallande av en plats i Stock­holm efter Bertil Ohlin bifalls.

§27 Namn för nya kvarter och gator inom stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta

Nya kvarter: Gräsklipparen, Häcksaxen, Jordfräsen, Kantskäraren, Löv­räfsan, Skoveln, Röjsågen

Nya namn på gator: Gräsklipparvägen, Rabattvägen, Redskapsvägen (utl.2009:183)

Dnr 312-2074/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:183 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för nya kvarter inom stadsdelarna Hässelby Gård och Vinsta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Som namn på nya kvarter fastställs Gräsklipparen, Häcksaxen, Jordfräsen, Kantskäraren, Lövräfsan, Skoveln och Röjsågen enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Som namn på nya gator fastställs Gräsklipparvägen, Rabattvägen och Redskapsvägen enligt bifogad karta till utlåtandet.

§28 Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen), Hjorthagen 1:1 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen, Dp 2008-12203-54 (utl.2009:184)

Dnr 311-2057/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:184 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen) i stadsde­len Hjorthagen.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Cecilia Obermüller, borgarrådet Alvendal, Abit Dundar, Åsa Romson, Malte Sigemalm och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen), Hjorthagen 1:1 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen, Dp 2008-12203-54, antas i enlighet med utlåtandet.

2. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med fördjupnings-PM av MKB som upprättats till detaljplanen godkänns.

3. Det fördjupade programmet för Hjorthagen godkänns och läggs till grund för fortsatt planering.

§29 Införlivning av vissa dokument i Storstockholms brandförsvar

Ansökan från Storstockholms brandförsvarsförbund (utl.2009:185)

Dnr 042-1908/2009

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:185.

§30 Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 november 2009 (utl.2009:186)

Dnr 327-1178/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:186 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 november 2009 av inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Birgitta Holm, Ann-Katrin Åslund, Karin Hanqvist, Lillemor Samuelsson, Stefan Nilsson, Maria Hannäs, Berit Kruse, Margareta Björk, Hanna Broberg, Barry Andersson, Abit Dundar, Karin Rågsjö och Lilian Falkbäck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) och Lillemor Samuelsson (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen inne­bärande återremiss,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.

Omröstningen utföll med 51 ja och 41 nej. Såsom voteringslista nr 30:3 utvisar rös­ta­des ja av ---------------------------------------------------------------- Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå återremissyrkandet.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Stefan Nilssons (mp) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Trygghetsboende inrättas i enlighet med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

2. Som svar på kommunfullmäktiges återremiss hänvisas till stadslednings­kontorets tjänsteutlåtande (daterat 2009-11-13) samt vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§31 Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedöm­ning inom äldreomsorgen (utl.2009:187)

Dnr 327-1460/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:187 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för bistånds­bedömning inom äldreomsorgen.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson och Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för bistånds­bedömning inom äldreomsorgen godkänns, bilaga 1-7 till utlåtandet.

2. Äldrenämnden uppmanas att återkomma i samband med nämndens verksamhetsplan för 2010 med en begäran om medel för utveckling av Paraplysystemet.

§32 Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden (utl.2009:188)

Dnr 325-972/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:188 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson och Jackie Nylander.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden godkänns, bilaga till utlåtandet.

§33 Riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln (utl.2009:189)

Dnr 329-1922/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:189 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detalj­handeln.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för kontroll av för­säljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln från och med den 1november 2009.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag till ”Riktlinjer för kon­troll av försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln” god­känns.

3. Taxa gällande kontroll av försäljning av receptfria läkemedel fastställs, från och med 1 november 2009, till den av socialtjänst- och arbetsmark­nadsnämnden föreslagna nivån.

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera gällande reglemente för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med utlåtandet.

§34 Reviderat genomförandebeslut avseende samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby

Hemställan från idrottsnämnden (utl.2009:190)

Dnr 328-1400/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:190 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från idrottsnämnden om reviderat genomförandebeslut avseende samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshags­skolan i Hässelby.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Idrottsnämnden medges, med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet, rätt att fortsätta samarbetet med SISAB om att uppföra en fullstor idrotts­hall vid Smedshagsskolan omfattande totalt 75,0 miljoner kronor inklu­sive inventarier om 2,0 miljoner kronor.

2. Idrottsnämnden medges rätt att förvärva idrottshallen av SISAB för
73,0 miljoner kronor. Utgiften för förvärvet får beaktas i idrottsnämndens investeringsplan för år 2010.

§35 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 171, 172 och 173 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 och 210 för år 2009.

§36 Motioner

Under tiden 3 – 30 november 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:45) av Leif Rönngren (s) om seriösare ombildningsprocesser
Dnr 302-2383/2009;

2. (2009:46) av Stellan Hamrin (v) om restaurering av Stockholms vatten
Dnr 303-2387/2009;

3. (2009:47) av Malte Sigemalm (s) om kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter
Dnr 325-2496/2009;

4. (2009:48) av Malte Sigemalm (s) om försköning av Stockholms tråkiga miljöer
Dnr 302-2497/2009;

5. (2009:49) av Birgit Marklund Beijer (s) om Norra Smedjegatan - Gatan som försvann
Dnr 312-2498/2009;

6. (2009:50) av Tomas Rudin (s) om inrättande av ett handelshus för ny­företagande i Stockholm
Dnr 316-2499/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 23.00.