Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-10-18

Sammanträde 2010-10-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

NYA BESLUTSÄRENDEN

4 Utl. 2010:102. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 18 oktober 2010 - 14 oktober 2014.

5 Utl. 2010:103. Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

6 Utl. 2010:104. Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

7 Utl. 2010:105. Val av krisledningsnämnd samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av krisledningsnämnd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

8 Utl. 2010:106. Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 18 oktober 2010 - 14 oktober 2014.

9 Utl. 2010:107. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 18 oktober 2010 - 31 december 2011.

§1 Särskild ordförande

Sammanträdet öppnades av ålderspresidenten Berthold Gustavsson (M) som därefter ledde förhandlingarna intill dess val av ordförande ägt rum.

§2 Inledningsanförande

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (M) som i ett anförande hälsade fullmäktige välkomna till det nya tjänstgöringsårets första sammanträde.

§3 Anmälan av nya kommunfullmäktige

Anmäldes från länsstyrelsen i Stockholms län protokoll fört vid slutlig röstsam­manräkning för kommunfullmäktigevalet den 19 september 2010.

§4 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§5 Justering

Margareta Björk (M), Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och Ulf Fridebäck (FP) utsågs att justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 25oktober 2010 kl. 15.00.

§6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kom­munfullmäktige för tiden 18oktober2010-14oktober2014 (utl. 2010:102)

Dnr 011-2129/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr2010:102 behandlades. Utlåtandet gäller val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäk­tige för tiden 18 oktober 2010 – 14 oktober 2014.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

En ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfull­mäktige utses för tiden 18 oktober 2010 - 14 oktober 2014.

På förslag av Sten Nordin (M) beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att utse

till kommunfullmäktiges ordförande: Margareta Björk (M).

Berthold Gustavsson (M) överlämnade ordförandeklubban till Margareta Björk (M), som tackade kommunfullmäktige för förtroendet och sedan intog ordföran­deplatsen.

På förslag av Carin Jämtin (S) utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröst­ning

till kommunfullmäktiges förste vice ordförande: Eva-Louise Erlandsson Slorach (S).

På förslag av Lotta Edholm (FP) utsåg kommunfullmäktige härefter utan om­röstning

till kommunfullmäktiges andre vice ordförande: Ulf Fridebäck (FP).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden

Dnr 011-2130/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:103 behandlades. Utlåtandet gäller val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Antalet borgarråd med föredragningsskyldighet och antalet borgarråd utan föredragningsskyldighet för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 bestäms enligt förslag.

2. Val av borgarråd för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 förrättas enligt förslag.

3. Bland borgarråden utses ordförande i borgarrådsberedningen för ovan angiven tid.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att utse

åtta borgarråd med föredragningsskyldighet för tiden 18oktober2010- intill det sammanträde då val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 enligt följande:

Sten Nordin (M), Ulla Hamilton (M), Joakim Larsson (M), Anna König Jerlmyr (M), Regina Kevius (M), Lotta Edholm (FP), Madeleine Sjöstedt (FP), Per Ankersjö (C);

fyra borgarråd utan föredragningsskyldighet för tiden 18oktober2010- intill det sammanträde då val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 enligt följande:

Carin Jämtin (S), Roger Mogert (S), Tomas Rudin (S), Per Bolund (MP).

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att till ordförande i borgarrådsberedningen utse Sten Nordin (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 (utl.2010:104)

Dnr 011-2131/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:104 behandlades. Utlåtandet gäller val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen utses för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, plane­rat till den 20 oktober 2014.

2. Den ordning i vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring vid ordinarie ledamöters frånvaro bestäms enligt förslag.

3. Bland kommunstyrelsens ledamöter utses ordförande och vice ordfö­rande i styrelsen för ovan angiven tid.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av sex ersät­tare i kommunstyrelsen.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014

till ledamöter: Sten Nordin (M), Helena Bonnier (M), Tina Ghasemi (M), Jonas Nilsson (M), Marie Ljungberg Schött (M), Berthold Gustavsson (M), Ann-Katrin Åslund (FP), Carin Jämtin (S), Roger Mogert (S), Tomas Rudin (S), Emilia Hagberg (MP), Stefan Nilsson (MP), Ann-Margarethe Livh (V);

till ersättare: Bo Arkelsten (M), Johanna Sjö (M), Birgitta Holm (M), Helen Törnqvist (C), Ewa Samuelsson (KD), Per Bolund (MP), Karin Rågsjö (V);

till ordförande: Sten Nordin (M);

till förste vice ordförande: Ann-Katrin Åslund (FP);

till andre vice ordförande: Carin Jämtin (S).

Vid hinder för ledamot att närvara vid sammanträdet ska gälla följande för ersättarnas inträde till tjänstgöring:


För ledamot tillhörande nedanstående parti

Inträder ersättarna i nedan angiven partiord­ning

M

M, FP, C, KD, MP, S, V

FP

FP, M, C, KD, MP, S, V

C

C, M, FP, KD, MP, S, V

KD

KD, M, FP, C, MP, S, V

S

S, V, MP, FP, C, M, KD

MP

MP, V, S, C, FP, M, KD

V

V, S, MP, FP, KD, C, M

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Val av krisledningsnämnd samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av krisledningsnämnd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 (utl.2010:105)

Dnr 011-2134/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:105 behandlades. Utlåtandet gäller val av krisledningsnämnd samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ord­förande.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Ledamöter i krisledningsnämnden utses för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av krisledningsnämnd förrättas nästa gång, plane­rat till den 20 oktober 2014.

2. Bland krisledningsnämndens ledamöter utses en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande för ovan angiven tid.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i krisledningsnämnden för tiden 18 oktober 2010 intill det sammanträde då val av krisledningsnämnd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014:

till ledamöter: Sten Nordin (M), Ulla Hamilton (M), Joakim Larsson (M), Anna König Jerlmyr (M), Regina Kevius (M), Lotta Edholm (FP), Madeleine Sjöstedt (FP), Per Ankersjö (C), Carin Jämtin (S), Roger Mogert (S), Tomas Rudin (S), Per Bolund (MP).


till ordförande: Sten Nordin (M);

till förste vice ordförande: Lotta Edholm (FP);

till andre vice ordförande: Carin Jämtin (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10 Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 18 oktober 2010 –14oktober 2014 (utl.2010:106)

Dnr 011-2132/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:106 behandlades. Utlåtandet gäller val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 18 oktober 2010 – 14 oktober 2014.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Nio ledamöter och nio ersättare i kommunfullmäktiges valberedning ut­ses för tiden 18 oktober 2010 – 14 oktober 2014.

2. Ordförande och vice ordförande i beredningen utses för samma tid.

3. Den ordning i vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring vid ordinarie ledamöters frånvaro bestäms enligt förslag.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersät­tare i valberedningen.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i valberedningen för tiden 18oktober2010-14oktober2014

till ledamöter: Jonas Nilsson (M), Jan Tigerström (M), Lars Svärd (M), Helena Bonnier (M), Ulf Fridebäck (FP), Mirja Räihä Järvinen (S), Emma Lindqvist (S), Viktor Morawski (MP), Kerstin Krebs (V);

till ersättare: Bo Arkelsten (M), Billy Östh (M), Karl Bern (FP), Stina Bengtsson (C), Robert Rydefjärd (KD), Bengt Sandberg (S), Magda Rasmusson (MP), Rosa Lundmark (V);

till ordförande: Jonas Nilsson (M);

till vice ordförande: Mirja Räihä Järvinen (S).

Vid hinder för ledamot att närvara vid sammanträdet ska gälla följande för ersättarnas inträde till tjänstgöring:


För ledamot tillhörande nedanstående parti

Inträder ersättarna i nedan angiven partiord­ning

M

M, FP, C, KD, MP, S, V

FP

FP, M, C, KD, MP, S, V

C

C, M, FP, KD, MP, S, V

KD

KD, M, FP, C, MP, S, V

S

S, V, MP, FP, C, M, KD

MP

MP, V, S, C, FP, M, KD

V

V, S, MP, FP, KD, C, M

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

§11 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 18 oktober 2010 – 31 december 2011 (utl.2010:107)

Dnr 011-2133/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:107 behandlades. Utlåtandet gäller sam­manträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 18oktober 2010 – 31 december 2011.

Ordet innehades av Ann Mari Engel.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för tiden 18 oktober 2010 – 31december 2011 godkänns ---------------------------------------------Bilaga 2.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.24.