Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-12-13

Sammanträde 2010-12-13

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 15.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:24 av Berit Kruse (S) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (S) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RV

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (S) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RV

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:32 av Malte Sigemalm (S) om förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken. RII

Dnr 302-1079/2010 (framställd 24/5, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (S) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:37 av Roger Mogert (S) om den ökade orättvisan i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1291/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:39 av Ann Mari Engel (V) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti. RII

Dnr 329-1293/2010 (framställd 21/6, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:40 av Ann-Margarethe Livh (V) om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygghetsboende. RV

Dnr 327-2502/2010 (framställd 8/11, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:41 av Jan Valeskog (S) om varför moderaterna förbjuder 20-30% av hushållen i Norra Djurgårdsstaden att äga en miljöbil. RII

Dnr 314-2532/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:42 av Jan Valeskog (S) om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen. RII

Dnr 314-2533/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:43 av Mirja Räihä Järvinen (S) om medel från länsstyrelsen för arbetet med förvaltningsområdet för det finska språket. RI

Dnr 337-2536/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:44 av Karin Rågsjö (V) om sprutbyte - en fråga om allas rätt till hälsa. RVII

Dnr 325-2537/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:45 av Tomas Rudin (S) om upprustningen av Bellevueparken. RI

Dnr 328-2636/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

20 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:2, i vad avser val av en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Mem. 2010:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Mem. 2010:10, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och fem nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:11, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Utl. 2010:104, i vad avser val av fem ersättare i kommunstyrelsen.
Utl. 2010:106, i vad avser val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Mem. 2010:12, i vad avser val av en ledamot i Mälardalsrådets stämma, ett ombud i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), en ersättare i äldrenämnden, två ledamöter och en ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB, en ersättare i exploateringsnämnden, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

21 Nya valärenden.

Mem. 13. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 14. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 15. Val av ledamöter och ersättare i Storstockholms brandförsvar.
Mem. 16. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.
Mem. 17. Val av revisorer hos kommunala nämnder.
Mem. 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.
Mem. 19. Val av nämndemän.
Mem. 20. Val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 21. Förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare för borgerlig vigsel.
Mem. 22. Val av ledamöter och suppleanter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 23. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen.
Mem. 24. Val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftförbunds ideella förenings årsmöte.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel II

22 Utl. 2010:126. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2011. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel III

23 Utl. 2010:127. Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Genomförandebeslut. Hemställan från idrottsnämnden.

24 Utl. 2010:128. Detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm, Dp 2004-15720-54. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 8 november 2010.

25 Utl. 2010:129. Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54.

26 Utl. 2010:130. Detaljplan för del av kv. Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda Industriområde (depå till tvärbanan), Dp 2008-17117-54.

27 Utl. 2010:131. Namn för gator, parker och torg inom stadsdelen Mariehäll. Bullerbytorget, Pomperipossatorget, Annedalsparken, Alfons Åbergs Gata, Pettsons Gata, Emils Gata, Pippi Långstrumps Gata, Ture Sventons Gata, Ronja Rövardotters Stig, Nils Holgerssons Gata, Pellepennans Gata, Krakel Spektakels Gata och Pelle Svanslös Gata.

28 Utl. 2010:132. Namn för kvarter och gator i stadsdelen Hässelby Villastad. Växthusvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning. Rosenroten och Tusenskönan utgår som namn på kvarter. Floxvägen, Mimosavägen och Sällhetsvägen utgår som namn på gator. Astronomivägen blir nytt namn på gata.

Rotel I

29 Utl. 2010:133. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2010, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

30 Utl. 2010:134. Revidering av ramavtal - Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

31 Utl. 2010:135. Gasverksområdesavtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen. Hemställan från exploateringsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2010.

Rotel I+VI

33 Utl. 2010:137. Hållbar stadsutveckling - komplettering till miljöprogrammet.

NYA MOTIONER, Rotel VI

34 Utl. 2010:138. Ekoism framför egoism - köp tillbaka Fortum? Motion (2009:39) av Karin Wanngård (S).

Rotel I

35 Utl. 2010:139. Tillfälliga platser för ungdomsbostäder. Motion (2010:8) av Ann Mari Engel (V).

§2 Interpellation om utförsäkrade (nr2010:24)

Dnr 329-621/2010

Berit Kruse (s) hade lämnat in en interpellation om utförsäkrade.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Berit Kruse, borgarrådet König Jerlmyr, Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, Mirja Räihä Järvinen samt borgarrådet Hamilton.

§4 Interpellation om förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken (nr2010:32)

Dnr 302-1079/2010

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om förödelsen i Mört­viksparken, Vinterviken.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Hamilton samt Stellan Hamrin.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 och 45 för år 2010.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Trängselskatten

Borgarrådet Jämtin (S) ställde en fråga om trängselskatten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Jämtin och Nordin.

Fråga nr 2. Isytor på trottoarerna

Åke Askensten (MP) ställde en fråga om isytor på trottoarerna.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.


Fråga nr 3. Bostadsrättsomvandling

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om bostadsrättsomvandling.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Mål och medel inom förskolan

Ewa Larsson (MP) ställde en fråga om mål och medel inom förskolan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Larsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Boultbee

Ann-Margarethe Livh (V) ställde en fråga om Boultbee.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Boultbee

Karin Ehlin Kolk (S) ställde en fråga om Boultbee.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Ehlin Kolk och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Nya grupper på härbärgen, vad tänker du göra?

Karin Rågsjö (V) ställde en frågan: Nya grupper på härbärgen, vad tänker du göra?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 8. E18 överdäckningar

Abebe Hailu (S) ställde en fråga om E18 överdäckningar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 9. Sätra centrums bygglov

Malte Sigemalm (S) ställde en fråga om Sätra centrums bygglov.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Kevius.

Sammanträdet ajournerades kl. 15.59 – 16.00.

§7 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 11 november 2010

Beslut (11 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (26 mars 2009) i fråga om detaljplan för fastigheten Hjorten 7 i stadsdelen Östermalm, Stockholms kommun. Regeringen avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 7 december 2010

Beslut (7 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21juni) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesär­lan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandeslut och

Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begäran om ut­ökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Förvaltningsrätten förelägger Stockholms stad att senast 31 januari 2011 svara på överklagandet.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010.

§8 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 3.

§9 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 27december 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§10 Fyllnadsval (mem. nr 2, 5, 10, 11 och 12 för år 2010 samt utlåtande nr2010:104 och nr2010:106)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2, 5, 10, 11 och 12 för år 2010 samt utlåtande nr2010:104 och 2010:106 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av tre ersättare i kommunstyrelsen (utl.2010:104), en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (utl. 2010:106), en ledamot i Mälardalsrådets stämma samt en ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB (mem. 2010:12).

Val av en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (mem. 2010:2), en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i Kommun­förbundet Stockholms län (KSL) (mem.2010:5), en ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt, fem nämn­demän i Sö­dertörns tingsrätt (mem. 2010:10), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2010:11), ett ombud i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), en ersättare i äldrenämnden, en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd, en ledamot och en ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, en ersättare i exploaterings­nämnden, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), en nämnde­man i Solna tingsrätt samt två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2010:12) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Utlåtande 2010:104

i kommunstyrelsen för tiden intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014

till ersättare: Anna König Jerlmyr (M), Sara Pettigrew (MP).

§11 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:13; skrivelse 5)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:13 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Rosa Lundmark (V)–er­sättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Rose-Marie Bladholm (M) – ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd, Ulla Hamilton (M) – le­damot tillika ordförande i styrelsen för Stockholms Hamn AB, Jonas Nilsson (M) – ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Val av en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med 31 mars 2011:

till ledamot tillika ordförande: Helena Bonnier (M);

i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med 31 mars 2011:

till ledamot tillika ordförande: Christer Mellstrand (C).

§12 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2010:14)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:14 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning

1 att utse

1.1. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, tretton le­damöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdels­nämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Väl­lingby, Rinkeby-Kista, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen, Norr­malm, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm och Öster­malm för tiden till och med år 2011,

1.2. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.4. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.5. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för tiden till och med år 2011,

1.6. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.7. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i servicenämnden för tiden till och med år 2011,

1.8. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.9. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialnämnden för tiden till och med år 2011,

1.10. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.11. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.13. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2011,

1.14. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i valnämnden för tiden till och med år 2011,

1.15. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i äldrenämnden för tiden till och med år 2011,

1.16. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i överförmyndarnämnden för åren 2011–2014

2. att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i vilken ersättarna ska inträda till tjänstgöring.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Val av ledamöter och ersättare i Storstockholms brandförsvar (mem.2010:15)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:15 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i Storstockholms brandförsvar.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning att utse

tretton ledamöter och tretton ersättare i Storstockholms brandförsvar för tiden till och med år 2011

att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i vilken ersättarna ska inträda till tjänstgöring.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m. (mem. 2010:16)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:16 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning

1 att utse

1.1. fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2011,

1.2. sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för år 2011,

1.3. tre ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för åren 2011–2014,

1.4. fyra ledamöter och fyra suppleanter i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för åren 2011–2014,

1.5. en ledamot och en suppleant i direktionen för Handelshögskolan i Stock­holm för åren 2011–2014,

1.6. två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Tyrestasko­gen för åren 2011–2013,

1.7. två ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden för åren 2011–2013.

2. att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vilken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§15 Val av revisorer hos kommunala nämnder (mem. 2010:17)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:17 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer hos kommunala nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning att

1. fastställa indelning av stadens verksamhet i tre revisionsområden i enlig­het med ovan angivet förslag,

2. utse tjugo revisorer, bland dem en ordförande och en vice ordförande för revisionsområde 1 (revisorsgrupp 1) för åren 2011–2014,

3. av de tjugo revisorerna utse nio revisorer, bland dem en ordförande och en vice ordförande, för revisionsområde 2 (revisorsgrupp 2) för åren 2011–2014,

4. av de tjugo revisorerna utse elva revisorer, bland dem en ordförande och en vice ordförande, för revisionsområde 3 (revisorsgrupp 3) för åren 2011–2014,

5. av de tjugo revisorerna utse fem ledamöter – däribland de sålunda ut­sedda ordförandena i revisorsgrupperna – och fem ersättare i revisorskol­legiet för åren 2011–2014,

6. utse ordföranden i revisorsgrupp 1 till ordförande i revisorskollegiet och utse ordföranden i revisorsgrupp 3 till vice ordförande i kollegiet,

7. fastställa den ordning i vilken ersättarna i revisorskollegiet ska inkallas till tjänstgöring,

8. utse fem revisorer, bland dem en ordförande, för granskning av revisors­kollegiets administrativa förvaltning för åren 2011–2014.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 7.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. (mem. 2010:18)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:18 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning

1 att utse

1.1. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2011,

1.2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2011,

1.3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartsho­tell för år 2011,

1.4. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2011,

1.5. en revisor och en revisorssuppleant hos Direktionen för Handelshögskolan för åren 2011–2014,

1.6. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholms läns Äldrecent­rum för åren 2011–2014,

2 att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna ska inträda till tjänstgöring.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§17 Val av nämndemän (mem. 2010:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:19 om val av nämndemän behandlades.

Beslut

I enlighet med kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att välja 651 nämndemän för åren 2011–2014 förde­lade på följande sätt:

Stockholms tingsrätt 330 nämndemän, Solna tingsrätt 132 nämndemän och Södertörns tingsrätt 189 nämndemän.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 9.

§18 Val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stock­holms län, KSL (mem. 2010:20)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:20 om val av ombud och ersättare till för­bundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. utse 54 ombud och 54 ersättare för dessa till Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förbundsmöten under åren 2011 – 2014,

2. bestämma den ordning i vilken ersättarna ska inkallas vid förfall för ordinarie ombud,

3. besluta att sammanträdesarvode ska utgå till ombud och ersättare med sed­vanligt sammanträdesarvode.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt -------------------------------------------------------- Bilaga 10.

§19 Förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare för borgerlig vigsel (mem2010:21; skrivelse 6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:21 om förslag till länsstyrelsen om vigsel­förrättare för borgerlig vigsel behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av fyra vigselförrättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning att

till vigselförrättare för åren 2011-2014 nominera: Margareta Björk (M), Helena Bonnier (M), Jan Tigerström (M), Peter Jönsson (M), Ulf Fridebäck (FP), Frida Metso Johansson (FP), Fredrick Federley (C), Inga-Märta Fröman (KD), Paul Trossö (S), Margarita Pulido (S), Sylvia Lindgren (S), Eva-Louise Erlandsson Slorach (S), Uno Strömberg (S), Margareta Olofsson (V).

§20 Val av ledamöter och suppleanter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2010:22)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:22 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning

att utse tolv ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för åren 2011 – 2014.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt -------------------------------------------------------- Bilaga 11.

§21 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2010:23)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:23 om val av gode män enligt fastighets­bildningslagen behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en god man enligt fastighetsbildningsla­gen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning att utse

till gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2011-2014: Lars Edvall (M), Bengt Lagerstedt (M), Kjell Bertil Solndahl (FP), Gunnel Färm (S).

§22 Val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårds­förbunds ideella förenings årsmöte (mem. 2010:24)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:24 om val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdförbunds ideella förenings årsmöte be­handlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att utse

till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte för perioden 2011-2014:

till ombud: Maria Brogren (C).

§23 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med den 1 januari 2011

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2010:126)

Dnr 303-2265/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:126 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jan Valeskog, Katarina Luhr och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Katarina Luhr (MP) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin fastställs, enligt bilaga 2 till utlåtandet, att gälla från och med den 1 januari 2011.

2. Justering av trafik- och renhållningsnämndens budget får beaktas i sam­band med Nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2011.

§24 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut

Hemställan från idrottsnämnden (utl.2010:127)

Dnr 328-1379/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:127 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från idrottsnämnden om upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall.

Ordet innehades av borgarråden Kevius och Jämtin, Mehdi Oguzsoy, Åsa Jernberg, Jari Visshed, Ann-Katrin Åslund och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (S) och Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Socialdemo­kraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Idrottsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall till en investeringsutgift om 196,0 miljoner kronor inklusive tidigare nedlagda utgifter om 30,7 miljoner kronor.

2. Idrottsnämnden får öka sina investeringsutgifter år 2011 med 94,0 miljo­ner kronor för upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrotts­hall. Finansiering sker genom ökat finansieringsbeting under Finansför­valtningen. Finansiering för kommande år får beaktas i samband med budget för år 2012.

3. I samband med flytt av ansvaret för idrottsnämndens anläggningar till fas­tighetsnämnden ges kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om bud­getju­stering mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden vid avstäm­ning av nämndernas verksamhetsplaner 2011.

§25 Detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm, Dp 2004-15720-54

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 8 november 2010 (utl.2010:128)

Dnr 311-1640/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:128 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 8 november 2010 av detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av borgarråden Kevius och Bolund, Teres Lindberg, borgarrå­det Rudin, Markus Nordström, Maria Hannäs, Malte Sigemalm, Mikael Magnusson, Stina Bengtsson, Björn Ljung, borgarrådet Jämtin, Ewa Samuelsson, Ann-Margarethe Livh och Tünde Kovach.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen samt till att-satserna nr 1 och 2 i Miljöpartiets reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen samt till att-sats nr 1 i Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp att-sats nr 1 i Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 1 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 1.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 24:2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå att-sats nr 1.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i öv­rigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm, Dp 2004-15720-54, antas.

§26 Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 (utl.2010:129)

Dnr 311-1704/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:129 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Ann Mari Engel och Christian Valtersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christian Valtersson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp2001-17301-54, antas.

§27 Detaljplan för del av kv. Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda Industriom­råde (depå till tvärbanan), Dp 2008-17117-54 (utl.2010:130)

Dnr 311-2579/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:130 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för del av kv. Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda Industriområde.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Teres Lindberg, Maria Hannäs, Emilia Hagberg, Björn Ljung och Helen Törnqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (S) och Maria Hannäs (V) bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplan för del av kv. Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda Industriom­råde (depå till tvärbanan), Dp 2008-17117-54, antas.

§28 Namn för gator, parker och torg inom stadsdelen Mariehäll

Dnr 312-1422/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:131 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator, parker och torg inom stadsdelen Mariehäll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Bullerbytorget, Pomperipossatorget, Annedalsparken, Alfons Åbergs Gata, Pettsons Gata, Emils Gata, Pippi Långstrumps Gata, Ture Sventons Gata, Ronja Rövardotters Stig, Nils Holgerssons Gata, Pellepennans Gata, Krakel Spektakels Gata och Pelle Svanslös Gata inom stadsdelen Mariehäll fastställs som namn enligt bifogad karta till utlåtandet.

§29 Namn för kvarter och gator i stadsdelen Hässelby Villastad

Dnr 312-2229/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:132 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för kvarter och gator i stadsdelen Hässelby Villastad.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Växthusvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

2. Rosenroten och Tusenskönan utgår som namn på kvarter enligt bifogad karta till utlåtandet.

3. Floxvägen, Mimosavägen och Sällhetsvägen utgår som namn på gator en­ligt bifogad karta till utlåtandet.

4. Astronomivägen blir nytt namn på gata enligt bifogad karta till utlåtandet.

§30 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2010, som inte be­handlats av kommunstyrelsen (utl.2010:133)

Dnr 019-993/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:133 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2010, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2010, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§31 Revidering av ramavtal - Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utl.2010:134)

Dnr 125-1405/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:134 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av ramavtal - Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, borgarrådet Larsson, Berit Kruse och Ewa Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat följande.

Ramavtal mellan staden och Micasa Fastigheter i Stockholm AB, att börja gälla från och med den 1 januari 2011, godkänns.

Särskilt uttalande

Berit Kruse (S): Det är viktigt att hyran för boende i dessa fastigheter är obero­ende av om det är Micasa, fastighetsnämnden eller en privat hyresvärd som sta­den hyr av i första hand. Vidare är det positivt att detta ramavtal har arbetats fram mot bakgrund av de domar som fastslagits gällande bruksvärde och gemen­samhetsytor. Den överhyra som tidigare tagits ut för gemensamhetsytor var inte rimlig. Sammantaget bedömer vi att detta nya avtal leder till ett mer enhetligt och likvärdigt hyressättningssystem.
För övrigt är det anmärkningsvärt att detta ärende inte har remitterats till Kom­munstyrelsens handikappråd samt till Kommunstyrelsens pensionsråd.

§32 Gasverksområdesavtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen

Hemställan från exploateringsnämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2010 (utl.2010:135)

Dnr 125-1426/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:135 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från exploateringsnämnden om gasverksområdesavtal med AB For­tum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Larsson.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Gasverksområdesavtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tilläggsavtal till ramavtal rörande Hjorthagen godkänns, bilaga till utlåtandet.

2. Exploateringsnämnden bemyndigas att inom sitt område teckna avtal rö­rande avvecklingen av resterande delar av gasverksområdet.

§33 Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2011 (utl.2010:136)

Dnr 661-2436/2010, 661-2053/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:136 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2011.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Nordin samt Ingegerd Akselsson Le Douaron.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Reglemente för arbetsmarknadsnämnden (bilaga 2 till utlåtandet) god­känns.

2. Reglemente för socialnämnden (bilaga 3 till utlåtandet) godkänns.

3. Ändring av reglemente för utbildningsnämnden (bilaga 4 till utlåtandet) godkänns.

4. Ändring av reglemente för fastighetsnämnden (bilaga 5 till utlåtandet) godkänns.

5. Ändring av reglemente för exploateringsnämnden (bilaga 6 till utlåtandet) godkänns.

6. Ändring av reglemente för idrottsnämnden (bilaga 7 till utlåtandet) god­känns.

7. Ändring av reglemente för kulturnämnden (bilaga 8 till utlåtandet) god­känns.

8. Arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare erhåller årsarvode och sammanträdesarvode i enlighet med vad som gäller för stadens tretton­mannanämnder.

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en särskild översyn av social­nämndens reglemente.

§34 Hållbar stadsutveckling - komplettering till miljöprogrammet (utl.2010:137)

Dnr 303-2256/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:137 behandlades. Utlåtandet gäller Hållbar stadsutveckling - komplettering till miljöprogrammet.

Ordet innehades av borgarråden Bolund och Ankersjö, Jan Valeskog samt borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Kompletteringen till miljöprogrammet Hållbar stadsutveckling godkänns.

Sammanträdet ajournerades kl. 19.22 – 19.33.

§35 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 138 och 139 för år 2010.

§36 Motioner

Under tiden 30 november – 13 december 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

(2010:40) av Tomas Rudin (S) om omvandling av stadens kajer till gröna strövområden
Dnr 309-2800/2010;

(2010:41) av Tomas Rudin (S) om fritt dricksvatten i Stockholms of­fentliga rum
Dnr 303-2806/2010;

(2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S) om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet
Dnr 325-2807/2010;

(2010:43) av Jari Visshed (S) om nedgrävning av Essingeleden
Dnr 314-2808/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.22.