Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-11-17

Sammanträde 2011-11-17

Datum
Klockan
Plats

§1 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ordföranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 30november 2011.

§3 Förslag till budget 2012 för Stockholms stad och inriktning för 2013 och 2014 samt ägardirektiv 2012-2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet)

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2012 för Stockholms stad och inriktning för 2013 och 2014 samt ägardirektiv 2012-2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Arbetsmarknadsnämnden, Stockholm Business Region AB

Punkt 4, 5, 32

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Wanngård, Sara Pettigrew, Frida Johansson Metso, Karin Rågsjö, Helen Törnqvist, Erika Svanström, Ann-Katrin Åslund, Christian Valtersson, Tara Twana, Yvonne Fernell-Ingelström, Karl Bern, Anders Wallner, Emma Lindqvist, Tina Ghasemi, Rahma Dirie och Bengt Sandberg.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Idrottsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 8, 10

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, Frida Johansson Metso, Mehdi Oguzsoy, Christer Mellstrand, Erika Svanström, Karl Bern, Stefan Nilsson, Jari Visshed, Åsa Wester, Billy Östh, Emilia Bjuggren, Maria Hannäs, Mirja Räihä Järvinen, Annette Lundquist Larsson, Karin Rågsjö och Karin Ehlin Kolk.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Karin Rågsjö och borgarrådet Wanngård angående om ärendet skulle tillfällig bordläggas eller inte.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R VI STADSMILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 11, 26, 4

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Jonas Nilsson, Mikael Magnusson, Katarina Luhr, Frida Johansson Metso, Stellan Hamrin, Erik Slottner, Jakop Dalunde, Jari Visshed, Lars Svärd, Rana Carlstedt, Kajsa Stenfelt, Åsa Wester, Christian Valtersson, Yvonne Ruwaida, Maria Östberg Svanelind, Karl Bern och Elias Granqvist.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

R I FINANSROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB

Punkt 15, 29, 27

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Wanngård, Emilia Hagberg, Mark Klamberg, Kajsa Stenfelt, Jonas Naddebo, Erik Slottner, Christer Mellstrand, borgarrådet Rudin, Monika Lindh, Helena Bonnier, Stefan Hansson, Stellan Hamrin, Annika Ödebrink, Ann Mari Engel, Mats Lindqvist, Datevig Mardirossian Lönn och Kaj Nordquist.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Storstockholms brandförsvar

Punkt 24, 22, 38

Ordet innehades av borgarråden Larsson och Rudin, Yvonne Ruwaida, Björn Ljung, Ann-Margarethe Livh, Stina Bengtsson, Erik Slottner, Christina Elffors Sjödin, Ann Mari Engel, Emma Lindqvist, Awad Hersi, Emilia Bjuggren, Abebe Hailu, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Jackie Nylander, Tünde Kovach och Jonas Nilsson.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 6, 14, 7, 31

Ordet innehades av borgarråden Kevius, Sjöstedt och Rudin, Jakop Dalunde, Maria Hannäs, Christer Mellstrand, Erik Slottner, Stellan Hamrin, Billy Östh, Bengt Sandberg, Björn Ljung, Daniel Forslund, Ann-Margarethe Livh, Maria Östberg-Svanelind, Mats Lindqvist, Maria Nygård och Christina Elffors Sjödin.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsnämnden, Stockholm Business Region AB

Punkt 4, 5, 32

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Uppsökande verksamhet för att erbjuda skolgång till barn till avvisningshotade och gömda. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Alla ungdomar som söker ska kunna få sommarjobb. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 13:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Arbetsmarknadsnämnden

Punkt 5

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Långtidsarbetslösheten bland unga ska avskaffas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 13:2 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2. Unga som hoppar av gymnasieskolan ska sökas upp inom 14 dagar. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Business Region AB

Punkt 32

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. SBR ska anordna klustervisa utbildningsprogram i affärsutveckling för småföretagare. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Bolaget ska genomföra en översyn av hur stadens lokaler bättre kan användas för att främja nyföretagande och näringslivsutveckling. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Idrottsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 8, 10

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Idrottsnämnden

Punkt 8

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Staden ska revidera investeringsprogrammet med inriktning att höja ambitionerna för idrottsanläggningar – inte minst vad gäller anläggningar för spontanidrott. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Personneutrala kort till stadens simhallar. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Se över bidragssystemet så att även hänsyn tas till ålder, kön, bostadsort m.m. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 10

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VI STADSMILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 11, 26, 4

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 11

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Inventera stadens sjuka hus och utarbeta en saneringsplan. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Vatten AB

Punkt 26

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Utarbeta en övergripande strategi för ett scenario med två meters vattenhöjning. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

R I FINANSROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB

Punkt 15, 29, 27

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden

Punkt 15

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Bygga ut Stockholm City Bikes till närförorter och förorter. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Genomföra gällande cykelplan under 2012. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 66 ja och 28 nej, 1 avstod samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 16:1 utvisar röstades ja av -------------------------------Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 29

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

Stockholms Hamn AB

Punkt 27

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Storstockholms brandförsvar

Punkt 24, 22, 38

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 24

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 22

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Alla omvandlingar av kommunala hyresrätter ska omedelbart avbrytas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 65 ja och 30 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 17:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2. Hyresstopp i bostadsbolagen. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 67 ja och 8 nej, 20 avstod samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 17:2 utvisar röstades ja av ------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Stopp för utförsäljning av kommunala hyresfastigheter. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Decentralisera de kommunala bostadsbolagen – inrätta lokala styrelser där hyresgästerna har majoritet. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Storstockholms brandförsvar

Punkt 38

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 6, 14, 7, 31

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

R I FINANSROTELN

Exploateringsnämnden

Punkt 6

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Den ideologiskt drivna utförsäljningen av stadens fastigheter ska upphöra.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Stadsbyggnadsnämnden

Punkt 14

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Staden ska i ökad utsträckning använda omvänd planprocess och områdesplanering i sin planeringsverksamhet. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Staden ska arbeta fram en analys av vad som krävs i form av konkreta åtgärder för att nuvarande byggnadstakt ska kunna fördubblas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Inrätta fler naturreservat än Årstaskogen och Årsta Holmar, Älvsjöskogen, Kyrkhamn, även Rågsveds friområde, Norra Djurgården, Södra Djurgården, Solbergaskogen, Fagersjöskogen och Lillsjön. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Av nyproduktionen ska 75 % vara hyresrätter. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Fastighetsnämnden

Punkt 7

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Utlokalisera kommunala förvaltningar till ytterstaden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Den ideologiskt drivna utförsäljningen av stadens fastigheter ska upphöra. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 31

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 1, 2, 3

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 1

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Staden ska uppvakta regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ner. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 19:3 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2. Stadens budget ska tydligt innehålla de förväntade kostnaderna för pris- och lönekompensation. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 19:5 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Uttala att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad år 2030. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 19:6 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

4. Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare och till 2018. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Utbyggnad av gruppbostäder och stödbostäder ska prövas i alla nya bostadsprojekt. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

6. Staden ska ta fram en strategi mot boendesegregationen. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

7. Göra en oberoende utvärdering av klotterpolicyn som idag felaktigt jämställer konstformen graffiti med skadegörelse och därmed begränsar yttrandefriheten. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

8. Skärpt klausul om meddelarfrihet/meddelarskydd samt kollektivavtalsliknande villkor i verksamheter som drivs på entreprenad. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 19:7 utvisar röstades ja av -----------------------------------------------Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

9. Staden ska utreda en student- och ungdomsbostadsgaranti där staden bland annat erbjuder möjlighet till borgen åt de som behöver det för att kunna få ett hyreskontrakt. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

10. Staden ska förbättra möjligheterna för företagande i ytterstaden genom insatser för att säkra lokaltillgång för det lokala näringslivet. Som en del av detta ska staden utveckla en strategi för utveckling av stadens centrum och centrumanläggningar. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

11. Stoppa Förbifarten och använd resurserna till kollektivtrafik. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 71 ja och 24 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 19:8 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

12. Uppvakta regeringen om att intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska återföras till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar, huvudsakligen till byggande av ny tunnelbana, Förbifart Stockholm samt nya cykelleder, i enlighet med resultatet av folkomröstningen 2006. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

13. Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare och till 2015.(MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Miljöpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 16 nej, 30 avstod samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 19:9 utvisar röstades ja av -----------------------------Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

14. Uppvakta regeringen om att intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska återföras till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar i enlighet med resultatet av folkomröstningen. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

15. Införa en paragraf i anvisningarna för konkurrensutsättning om att våra utförare och leverantörer inte får ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 30 nej, 16 avstod samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 13:2 utvisar röstades ja av -------------------------------Bilaga 13.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

16. Återinföra och revidera handlingsprogrammet för barnkonventionen. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

17. Utreda en ny modell för att beräkna icke marknadsmässig hyra för stadens lokaler där det bedrivs kultur- eller föreningsverksamhet. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

18. Införa öppna nämndmöten även i facknämnder. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Revisorskollegiet

Punkt 2

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Valnämnden

Punkt 3

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Central medelsreserv. Finansförvaltning

Punkt 19, 20

Central medelsreserv

Punkt 19

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Finansförvaltning

Punkt 20

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Central medelsreserv

Punkt 19

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2012 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 672,5 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola, sfi, flyktingmottagande, vårdnadsbidrag samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning reserveras 1033,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 550,0 mnkr.

Finansförvaltning

Punkt 20

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholm stad.

* kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med den årliga översynen av finanspolicyn uppdatera de finansiella risklimiterna utifrån aktuella finansiella förutsättningar.

* kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:48 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2012.

* begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:065 per skattekrona för 2012.

* internräntan fastställs till 2,75 procent för 2012

* internräntan och kreditivräntan för slutna redovisningsenheter fastställ till 3,0 procent för 2012

* regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 8.

* i övrigt godkänna detta förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för Finansförvaltningen.

* i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

§4 Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad (bilaga 11 till budgetutlåtandet)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att avsluta och besvara ärenden i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad. –---------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 14.

§5 Motion

Under tiden 8 – 17 november 2011 väcktes och inlämnades följande motion:

1. (2011:72) av Emilia Hagberg (MP) om jämställd trafik
Dnr 314-2271/2011.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§6 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete un­der de två budgetdagarna.

Borgarrådet Nordin tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott ar­bete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.35.