Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-11-14

Sammanträde 2012-11-14

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln Läs mer...; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

NYTT BESLUTSÄRENDE, Rotel I

5 Budget 2013 för Stockholms stad och inriktning för 2014 och 2015 samt ägardirektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt beslut om förbundsordning Storstockholms brandförsvar, beslut om nytt ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB, beslut om ett antal ärenden som avslutas eller besvaras i samband med budgeten m.m. (se bilaga förslag till Budget 2013).

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 5 november 2012

Beslut (5 november) angående anmälan om ändring i Stockholms kommuns fö­reskrifter (01FS 2008:372) om lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kom­mun (gällande alkoholförbud SDN Hässelby-Vällingby).

Länsstyrelsen finner att de ändringar av 15 § i Stockholms kommuns föreskrifter som kommunfullmäktige beslutade (15 oktober) inte strider mot ordningslagen.

Dnr 667-896/2012.

Mark och miljööverdomstolens beslut

av den 7 november 2012

Beslut (7 november) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljödomstolen (4 september) avseende detaljplan för Göta Ark 18, Medborgar­platsen, i stadsdelen Södermalm i Stockholms kommun.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Dnr 311-1622/2011


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 8 november 2012

Beslut (8 november) angående anmälan om ändring i Stockholms kommuns fö­reskrifter (01FS 2008:372) om lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kom­mun med anledning av kommunfullmäktiges beslut (17 oktober) om att god­känna hemställan från Älvsjö stadsdelsnämnd avseende ändrat hundrastområde i Solbergaskogen.

Länsstyrelsen avvisar skrivelsen.

Dnr 667-655/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 9 november 2012

Beslut (9 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28november 2011) avseende Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-1060/2011

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 28november 2012.

§4 Förslag till budget 2013 för Stockholms stad och inriktning för 2014 och 2015 samt ägardirektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt beslut om förbundsordning Storstockholms brandförsvar, beslut om nytt ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB, beslut om ett antal ärenden som avslutas eller besvaras i samband med budgeten m.m. (bilaga förslag till Budget 2013)

Dnr 111-636/2012

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2013 för Stockholms stad och inriktning för 2014 och 2015 samt ägardi­rektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt beslut om för­bundsordning Storstockholms brandförsvar, beslut om nytt ramavtal med Skol­fastigheter i Stockholm AB, beslut om ett antal ärenden som avslutas eller be­svaras i samband med budgeten m.m.

På förslag av ordföranden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att överläggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Fi­nansförvaltning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verk­samhetsområde för sig.

Härefter beslutade kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Wanngård, Helldén och Edholm, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Ankersjö samt Ewa Samuelsson.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Nordin (M), Edholm (FP) och Ankersjö (C) samt Ewa Samuelsson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 21, 28, 33, 34, 35, 36, 37

Ordet innehades av Tina Ghasemi, borgarrådet Wanngård, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel, borgarrådet Ankersjö samt Ewa Samuelsson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (M) i en ordningsfråga om talarlistan.

I den fortsatta debatten yttrade sig Ewa Larsson, Christoffer Järkeborn, Jonas Nilsson samt borgarrådet Rudin.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 5, 13, 6, 31

Ordet innehades av borgarråden Kevius, Sjöstedt och Rudin, Jakop Dalunde, Maria Hannäs, Christer Mellstrand, Erik Slottner, borgarrådet Helldén, Patrik Silverudd, Åke Askensten, Sebastian Wiklund, Billy Östh, Maria Östberg Svanelind, borgarrådet Larsson, Ann-Margarethe Livh och Bengt Sandberg.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Arbetsmarknadsnämnden, Stockholm Business Region AB

Punkt 3, 4, 32

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Wanngård, Awad Hersi, Gulan Avci, Karin Rågsjö, Helen Törnqvist, Erik Slottner, Jackie Nylander, Yvonne Fernell-Ingelström, Åsa Jernberg, Burhan Yildiz, Abdo Goriya, Eva Solberg och Tina Ghasemi.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Idrottsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 7, 9

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, Gulan Avci, Mehdi Oguzsoy, Christer Mellstrand, Erik Slottner, Billy Östh, Jari Visshed, Annette Lundquist Larsson, Mirja Räihä, Gunnar Sandell och Daniel Somos.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R VI STADSMILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stadsdelsnämn­derna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 10, 26, 3

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Jonas Nilsson, Mikael Magnusson, Katharina Luhr, borgarrådet Sjöstedt, Stellan Hamrin, Erik Slottner, Mats Lindqvist, Åsa Wester, Jakop Dalunde, Patrik Silverudd, Jari Visshed, Lars Svärd, Rahma Dirie och Elias Granqvist.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

R I FINANSROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB

Punkt 14, 29, 27

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Malte Sigemalm, borgarrådet Helldén, Mark Klamberg, Sebastian Wiklund, Jonas Naddebo, Erik Slottner, Monika Lindh, Maria Antonsson, Mehdi Oguzsoy, Stellan Hamrin, Christer Mellstrand, Helena Bonnier, borgarrådet Rudin, Bo Arkelsten, Annika Ödebrink, borgarrådet Ankersjö samt Datevig Tjärnberg.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 21, 28, 33, 34, 35, 36, 37

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.


Stockholms Stadshus AB

Punkt 21

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Stadshus AB ges i uppdrag att omedelbart avsluta skattebetalarnas finansie­ring av utförsäljningsverksamheten Bilda Bostad. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Tillsammans med kommunstyrelsen ska bolaget medverka till investeringar och upprustning som ger levande centra i hela staden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Stoppa alla privatiseringar av verksamhet inom stadens bolag. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Identifiera förekomsten av giftemissioner från betonggolv i alla fastighetsbo­lag. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Stokab

Punkt 28

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 33

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Livförsäkring AB

Punkt 34

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 35

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Punkt 36

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Under 2013 utarbeta en plan för snabbast möjliga utfasning av kolanvändning och för val av energikällor i övrigt som kontinuerligt minimerar klimatpåverkan. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 6:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Punkt 37

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R I FINANSROTELN

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 5, 13, 6, 31

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

R I FINANSROTELN

Exploateringsnämnden

Punkt 5

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Staden ska under år 2013 markanvisa minst 6000 bostäder, varav minst hälf­ten ska vara hyresrätt. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 29 nej. Såsom voteringslista nr 7:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2. Bygga minst 20 000 hyresrätter under mandatperioden. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Den ideologiskt drivna utförsäljningen av stadens fastigheter ska upphöra. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Definiera stadens strategiska intresse av ägande av mark. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Stadsbyggnadsnämnden

Punkt 13

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Staden ska i ökad utsträckning använda områdesplanering och omvänd plan­process i sin planeringsverksamhet. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Påbörja projektering av studentbostäder i enlighet med det socialdemokra­tiska budgetförslaget. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Staden ska arbeta fram en handlingsplan för att nuvarande byggnadstakt ska kunna fördubblas. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Medborgardialog ska ingå som en naturlig del av stadens planprocesser. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Barnkonsekvensanalyser ska göras inför varje beslut. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

6. Utreda hur andelen kontor i innerstaden kan minska till förmån för bostäder med hyresrätt. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

7. Krav på byggherrar att bygga ekologiskt med plushus eller passivhus och med en ökad andel trähus. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

8. Utreda förutsättningar för att skapa naturreservat av Rågsveds friområde och Solbergaskogen. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Fastighetsnämnden

Punkt 6

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Lokalisera kommunala förvaltningar till ytterstaden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Den ideologiskt drivna utförsäljningen av stadens fastigheter ska upphöra. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


3. Staden ska se över den egna hyressättningspolitiken med syfte att öka lokal-uthyrning och underlätta småföretagande i ytterstaden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Definiera stadens strategiska intresse av ägande av fastigheter. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Utarbeta en strategi för att uppnå klimatneutralitet för alla fastigheter år 2030. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 31

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Säkerställa fullständig sopsortering för allmänheten. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Arbetsmarknadsnämnden, Stockholm Business Region AB

Punkt 3, 4, 32

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 3

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 3

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Alla ungdomar som söker ska erbjudas sommarjobb. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma för­slag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 8:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.


Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Arbetsmarknadsnämnden

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Långtidsarbetslösheten bland unga ska avskaffas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Unga som hoppar av gymnasieskolan ska sökas upp inom 14 dagar. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Business Region AB

Punkt 32

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Idrottsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 7, 9

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Idrottsnämnden

Punkt 7

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Staden ska revidera investeringsprogrammet med inriktning att höja ambitio­nerna för idrottsanläggningar – inte minst vad gäller anläggningar för spon­tanidrott. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Staden ska initiera och genomföra en omfattande insats för att alla barn och ungdomar ska lära sig att simma. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 9:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Personneutrala kort till stadens simhallar. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Se över bidragssystemet så att även hänsyn tas till ålder, kön, bostadsort m.m. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


5. Utarbeta en miljöanpassad strategi för stadens motorsportsverksamhet. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 9

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VI STADSMILJÖROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stadsdelsnämn­derna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 10, 26, 3

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 10

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Staden ska ta fram kriterier för miljödiplomering av förskolor och skolor. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Fullfölja stadens tidigare fastställda inventering av stadens sjuka hus och utarbeta en saneringsplan utifrån bland annat Miljöförvaltningens rapport 4H. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Utarbeta en restaureringsplan för stadens sjöar och vattendrag samt initiera arbetet med en motsvarande plan för skärgården. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Vatten AB

Punkt 26

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Utarbeta en övergripande strategi för ett scenario med två meters vattenhöj­ning. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Utarbeta en strategi för förnyelse av ledningsnätet. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 3

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Stadsdelsnämnderna ska ha ett samordnande områdesansvar för stadsmiljön gentemot medborgarna. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

R I FINANSROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB, Stockholms Hamn AB

Punkt 14, 29, 27

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Trafik- och renhållningsnämnden

Punkt 14

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Bygga ut Lånecykelsystemet till hela Stockholm. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


2. Genomföra åtgärder för att främja utvecklandet av fler bilpooler där stadens fordonsflotta kan utgöra en del av beståndet. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Planering av en anläggning för optisk sortering påbörjas. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Staden antar målet om att 70 procent av allt matavfall i staden ska omhänder­tas och rötas år 2016. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Investering i en biogasanläggning för separat rötning. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

6. Genomföra gällande cykelplan under 2013. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

7. Tydliggöra luftkvaliteten genom att sätta upp partikeldisplayer. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

8. Införa dubbdäcksförbud i innerstaden. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 29

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Hamn AB

Punkt 27

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att uppskjuta den fortsatta be­handlingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde torsdagen den 15november 2012 kl.10.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.38.