Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-12-17

Sammanträde 2012-12-17

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 15.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

Dnr 314-917/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:30 av Ann-Margarethe Livh (V) om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider. RI

Dnr 219-1252/2012 (framställd 17/9, bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:33 av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden. RI

Dnr 016-1333/2012 (framställd 24/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:35 av Karin Wanngård (S) om yrkesutbildningar. RIV

Dnr 323-1370/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:36 av Eivor Karlsson (MP) om skolans brist på stöd till elever. RIV

Dnr 322-1371/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:38 av Malte Sigemalm (S) om sopsnusk i världsklass? RII

Dnr 303-1490/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:39 av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar. RIV

Dnr 323-1491/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:40 av Mirja Räihä (S) om tider inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1492/2012 (framställd 5/11, bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:41 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RI

Dnr 329-1493/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:42 av Jan Valeskog (S) om nedläggningen av Farsta gymnasium och Frans Schartau. RIV

Dnr 323-1598/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:43 av Tomas Rudin (S) om den eventuella avvecklingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet. RI

Dnr 302-1599/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:44 av Kaj Nordquist (S) om det är skolborgarrådet eller barn med särskilda behov som ansvarar för skolrotelns budget? RIV

Dnr 322-1600/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RI

Dnr 210-1601/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:46 av Malte Sigemalm (S) om ersättning till PR-byrå för ombildningsverksamhet - kostnader i världsklass. RV

Dnr 329-1602/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2012:47 av Eivor Karlsson (MP) om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studieresultat. RIV

Dnr 322-1603/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

17 Nr 2012:48 av Roger Mogert (S) om Ersta vändpunkts barn- och tonårsprogram. RVII

18 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

26 Utl. 2012:150 Uppföljning av budget 2012

- Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy, uppföljning miljöprogram, renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen reviderat genomförandebeslut, ändring av felaktig karta över alkoholförtäringsförbudsområde i Fruängens centrum, sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011, överenskommelse för verksamheter som drivs i egen regi, beslut med anledning av införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad, ickevalssystem i hemtjänst för Stockholms stad, införande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, handlingsplan för 2013-2018, landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet

Dnr 113-1325/2012, 012-1413/2012, 130-495/2012, 303-1316/2012, 305-1116/2012, 667-1498/2012, 327-943/2012, 327-1134/2012, 327-1127/2012, 327-1439/2012, 327-928/2012, 325-1019/2012

27 Utl. 2012:151 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2012, som inte behandlats av kommunstyrelsen

28 Utl. 2012:152 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Storstockholms brandförsvar

29 Utl. 2012:153 Fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen

Rotel III

30 Utl. 2012:146 Detaljplan för fastigheten Orgelpipan 6 m.m. i stadsdelen Norrmalm, Dp 2010-18583-54 (utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 12 december 2012)

31 Utl. 2012:145 Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m.fl. i stadsdelarna Norra Djurgården och Vasastaden, Dp 2008-21530-54

Rotel II

32 Utl. 2012:144 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 303-1528/2012

33 Utl. 2012:143 Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 314-1226/2012

Rotel VII

34 Utl. 2012:149 Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Förslag att upphäva stadens riktlinjer
Dnr 325-2029/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel III + VIII

35 Utl. 2012:147 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 328-1117/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VI + VII

36 Utl. 2012:148 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2011, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2011
Dnr 327-448/2011, 325-354/2012

BORDLAGDA MOTIONER

37 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

38 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 201-166/2012 (bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2012:137. Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar. Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V).

Dnr 309-2043/2011(bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S).

NYA MOTIONER, Rotel II

41 Utl. 2012:154 Fler bänkar i stadsmiljön

Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP)
Dnr 329-1610/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2012:155 Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan

Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP)
Dnr 304-2208/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2012:156 Jämställd trafik

Motion (2011:72) av Emilia Hagberg (MP)
Dnr 314-2271/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel III

44 Utl. 2012:157 Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson

Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S)
Dnr 312-2037/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2012:158 Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén

Motion (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S)
Dnr 312-2327/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2012:159 Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken

Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S)
Dnr 328-2034/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel III + IV

47 Utl. 2012:160 Ombyggnation av Mälarhöjdens skola

Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S)
Dnr 308-2204/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VII

48 Utl. 2012:161 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd

Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 326-2480/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

49 Utl. 2012:162 Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City

Motion (2011:60) av Emilia Bjuggren (S)
Dnr 305-2038/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 20december 2012.

§2 Interpellation om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infra­struktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka (nr2012:27)

Dnr 314-917/2012

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om möjligheterna att lånefi­nansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§3 Interpellation om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äld­reomsorgen fortfarande är deltider (nr2012:30)

Dnr 219-1252/2012

Ann-Margarethe Livh (V) hade lämnat in en interpellation om det är accepta­belt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, Mirja Räihä, borgarrådet Nordin samt Christopher Ödmann.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:33.

§5 Interpellation om yrkesutbildningar (nr2012:35)

Dnr 323-1370/2012

Karin Wanngård (S) hade lämnat in en interpellation om yrkesutbildningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Wanngård och Edholm samt Karin Rågsjö.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 och 47 för år 2012.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:48) av Roger Mogert (S) om Ersta vändpunkts barn- och tonårs­program
Dnr 325-1717/2012;

2. (2012:49) av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträ­ningsanläggningen vid Årstafältet
Dnr 328-1720/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Mattecentrums ansökan

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om Mattecentrums ansökan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 2. Vad avser du att göra för att uppfylla ditt löfte att människor som känner sig otrygga ska bli placerade på särskilt boende?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Vad avser du att göra för att uppfylla ditt löfte att människor som känner sig otrygga ska bli placerade på särskilt boende?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Det uteblivna bidraget till Mattecentrum

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om det uteblivna bidraget till Mattecentrum.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Edholm.


Fråga nr 4. Byggnationen av Slussen

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om byggnationen av Slussen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 5. Snöröjning

Christopher Ödmann (MP) ställde en fråga om snöröjning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 6. Snöröjning

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om snöröjning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Allhuset i Hässelby

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om Allhuset i Hässelby.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Larsson.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 3 december 2012

Beslut (3 december) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 30 maj) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Linneduken 1 m.m. i stadsdelen Riksby i Stockholm, Stockholms kommun i ärende nr 4031-2174-2012. Mark- och miljödomstolen avvisar talan såvitt avser ER och SR. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i öv­rigt.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 21 november 2012

Beslut (21 november) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltnings­rätten (beslut 19 oktober) avseende Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-868/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 30 november 2012

Beslut (30 november) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 november) avseende Förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter (Ham­marby Sjöstad, Bredäng, Kärrtorp) (AB Svenska Bostäder) (Primula Byggnads AB).

Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

Dnr 300-1744/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 22 november 2012

Beslut (22 november) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltnings­rätten (beslut 6 september) avseende Remiss av Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om riktlinjer och rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Stock­holms län enl. SOFS 2008:20.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 326-687/2011


Mark- och miljödomstolens beslut

av den 7 december 2012

Beslut (7 december) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 3 maj) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54, Mål nr P 3602-12.

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 311-1960/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 7 december 2012

Beslut (7 december) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 3 maj) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54, Mål nr P 6725-12.

Mark- och miljödomstolen avvisar C E L:s överklagande.

Dnr 311-1960/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 11 december 2012

Beslut (11 december) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 3 maj) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54, Mål nr 3602-12.

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandena om inhibition.

Dnr 311-1960/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 12 december 2012

Beslut (12 december) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 3 maj) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54, Mål nr 3602-12.

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut av den 12 de­cember 2011 § 23.

Dnr 311-1960/2011

§10 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 4 och 11 december 2012 att utse nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Johan Sjölin (M) hade utsetts Anna Cederschiöld (M).

Till ersättare efter Anna Cederschiöld (M) hade utsetts Ida Karlbom (M).

Till ledamot efter Måns Almqvist (V) hade utsetts Inger Stark (V).

Till ersättare efter Inger Stark (V) hade utsetts Nevin Kamilagaoglu (V).

Till ersättare efter Erika Svanström (KD) hade utsetts Göran Oljeqvist (KD).

Till ersättare efter Åsa Einerstam (S) hade utsetts Godfrey Etyang (S).

Till ersättare efter Vivianne Gunnarsson (MP) (i valkrets 2) hade utsetts Maria Antonsson (MP), Mariana Moreira Duarte (MP), Mats EP Lindqvist (MP), Birgitta Hansen (MP).

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske torsdagen den 20december 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 9 och 10)

Valärende i kommunfullmäktige 2012-12-17 behandlades.

Ordet innehades av Jonas Nilsson.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning – med den ändring som anmälts – enligt ---------------- Bilaga 5.

§14 Valärenden, årsval

Valärende i kommunfullmäktige 2012-12-17 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 6.


§15 Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy

Dnr 113-1325/2012, 303-1316/2012, 305-1116/2012, 667-1498/2012, 327-943/2012, 327-1134/2012, 327-1127/2012, 327-1439/2012, 327-928/2012, 325-1019/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:150 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy.

Revisorernas bedömning till kommunfullmäktige över granskning av delårsrap­port – uppföljning av budget 2012 – anmäldes ----------------------------- Bilaga 7.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård, Nordin, Ankersjö och Edholm, Karin Rågsjö, borgarråden Rudin och Hamilton, Ewa Samuelsson, borgarrådet Larsson, Stefan Nilsson, Ann-Margarethe Livh, Ann Mari Engel, Inger Stark, borgarrådet Ljungberg Schött, Ewa Larsson, Stellan Hamrin och Mikael Magnusson.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2012 för Stockholms stad godkänns.

2. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling om 91,6 miljoner kronor för drift godkänns, att finansieras av ökade skatteintäkter under finansförvalt­ning.

3. Budgetjusteringar för kvalitetsutveckling, om 5,0 miljoner kronor för in­vesteringar godkänns, att finansieras ur central medelsreserv 4.

4. Schabloner och peng för pedagogiska verksamheter revideras enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, att finansieras ur central me­delsreserv 2.

5. Begäran från fastighetsnämnden att genomföra renoverings- och ombygg­nadsarbeten av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, till en utgift om 127,0 mnkr, dnr 305-1116/2012, godkänns. Utgiften får inrymmas i investeringsbudgetarna för 2012 och 2013.

6. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag godkänns enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. För 2012 ska utdelningen från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgå till 0 kr i enlighet med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlå­tande. Stockholms Stadshus AB uppmanas att sammankalla extra bolags­stämma i enlighet med detta beslut.

8. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inklusive däri an­givna ramar för total extern upplåning och intern utlåning till och bor­gensteckning för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsen­heter fastställs, bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

9. Fördelning av 18,0 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd till stadsdels­nämnderna utifrån antalet barn samt beslutad tyngd i socialstyrelsens normhöjning för ekonomiskt bistånd till barn godkänns.

10. Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och kon­tinuerligt revidera underlag till överenskommelser som därefter tecknas mellan varje stadsdelsnämnd och deras respektive verksamheter i egen regi, dnr 327-1134/2012.

11. Under förutsättning av att kommunfullmäktige i år beslutar om stadens värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, ska äldrenämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna göra dessa kända för alla som har insatser från äldreomsorgen och för all personal inom äldreomsorgen i Stockholm, dnr327-1127/2012.

12. Ny modell för ickevalssystem för hemtjänsten godkänns enligt vad som sägs, i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 327-1439/2012.

13. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete godkänns enligt stadsled­ningskontorets tjänstutlåtande, dnr 327-928/2012.

14. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners sam­arbete inom eHälsoområdet, dnr 325-1019/2012, godkänns.

15. Kommunstyrelsen ska genom centralupphandling besluta om förfråg­ningsunderlag, annonsering, tilldelning av kontrakt, tecknande, löpande uppdatering, förlängning, uppsägning och hävning av avtal med vald leve­rantör för statistik och till detta närliggande tjänster inom kommunkon­cernen.

16. Stadens bolagsstyrelser anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtals­förvaltningen av statistik och närliggande tjänster.

17. Stockholms Stadshus AB:s hemställan om att koncernen undantas från att fatta utredningsbeslut och upprätta projektdirektiv i de fall det av affärs­mässiga- eller genomförandeskäl, underlättar bolagens investeringspro­cess avseende bygg- och anläggningsprojekt godkänns.

18. Kommunstyrelsen ska förhandla och teckna ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft angående grundläggande licensvillkor, samt teckna avrop om inköp av licenser via stadens upphandlade licensåterförsäljare.

19. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att lämna fullmakt för deltagande i ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft.

20. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Micasa Fastigheter i Stockholm AB i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.

21. Hägersten-Liljehomens stadsdelsnämnds begäran om att ändra felaktig karta över alkoholförtäringsförbudsområde i Fruängen centrum, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, dnr 667-1498/2012 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

22. Förändrad hantering av nämndernas prestationer inom förskolan godkänns enligt vad som sägs i bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

23. Redovisningen av uppföljning av miljöprogram 2008-2011, bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns, dnr 303-1316/2012.

24. Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011, dnr 327-943/2012, godkänns.

§16 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2012, som inte be­handlats av kommunstyrelsen (utl.2012:151)

Dnr 019-1457/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:151 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2012, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2012, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Storstockholms brandför­svar (utl.2012:152)

Dnr 019-1624/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:152 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Storstockholms brand­försvar.

Ordet innehades av Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Storstockholms brandför­svar godkänns enligt stadsledningskontorets förslag.

2. Beslutet gäller under förutsättning att förslaget till ny förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar träder ikraft.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen (utl.2012:153)

Dnr 149-1655/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:153 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen.

Ordet innehades av borgarrådet Rudin, Ann Mari Engel, borgarråden Wanngård och Nordin, Mats Berglund samt borgarrådet Sjöstedt.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S), Mats Berglund (MP) och Ann Mari Engel (V) att ärendet återremitteras med hänvisning till vad som anförs i Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§19 Detaljplan för fastigheten Orgelpipan 6 m.m. i stadsdelen Norrmalm Dp2010-18583-54 (utl.2012:146)

Dnr 311-1706/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:146 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för fastigheten Orgelpipan 6 m.m. i stadsdelen Norrmalm.

Ordet innehades av borgarråden Kevius och Ankersjö, Åke Askensten, Sebastian Wiklund, Abit Dundar, Björn Ljung, borgarrådet Rudin, Ewa Samuelsson samt borgarrådet Edholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Björn Ljung (FP) bifall till Folkpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande bl.a. återremiss,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Björn Ljungs (FP) och Sebastian Wiklunds (V) respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Detaljplanen för fastigheten Orgelpipan 6 m.m. i stadsdelen Norrmalm, Dp2010-18583-54 antas.

§20 Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m.fl. i stadsde­larna Norra Djurgården och Vasastaden, Dp 2008-21530-54 (utl.2012:145)

Dnr 311-1564/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:145 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för området Albano och Norra Djurgården i stadsdelarna Norra Djur­gårdsstaden och Vasastaden.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Åke Askensten, Sebastian Wiklund, Stina Bengtsson, Björn Ljung, borgarrådet Rudin, Stellan Hamrin och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m.fl. i stadsde­larna Norra Djurgården och Vasastaden, Dp 2008-21530-54 antas.

§21 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2012:144)

Dnr 303-1528/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:144 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Stellan Hamrin, Maria Antonsson och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Antonsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. I huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2. Att förslaget till taxa justeras i enlighet med det förslag som miljödepar­tementet och vänsterpartiet framlade i samband med nämndens inrikt­ningsbeslut för avfallstaxa 2012-06-14

3. Att därutöver anföra:
Vi anser att det är viktigt med differentierade avfallstaxor för att minska osorterat avfall och för att minska antalet hämtningstillfällen. Dessutom anser vi att staden behöver intensifiera insatserna för att främja insamling av matavfall i flerfamiljshus. Bl.a. Eskilstuna har ett smart och fastig­hetsnära sopsorteringssystem, som Stockholm borde ta efter.
I tjänsteskrivelsen nämns den s.k. avfallsutredningen (SOU 2012:56. Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering). I utredningen förordas att kommunerna ska fråntas ansvaret för matavfall från företag, skolor, restauranger och andra verksamheter. Blir utredningens förslag verkligt blir det upp till verksamheterna själva att välja hur avfallet ska tas om hand. Det kan innebära exempelvis att matavfallet från en restau­rang i ett flerfamiljshus hämtas av ett företag medan en annan entrepre­nör hämtar hushållens matavfall. Det är helt irrationellt ur ett samhälls­perspektiv, och kan i värsta fall leda till att avfallet kommer på ”villovä­gar”.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Den del av ärendet som avser taxan under rubriken "Återvinningscentra­ler" utgår och trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att åter­komma med förslag på kvittningssystem för ÅVC i samband med att Kommunförbundet Stockholms Län återkommer med förslag i ärendet.

2. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin, fastställs i öv­rigt i enlighet med trafik- och renhållningsnämndens förslag enligt bilaga till utlåtandet, att gälla från och med den 1 januari 2013.

3. Trafik- och renhållningsnämnden medges att ta i anspråk 5,0 miljoner kronor av fonden för balansering av över- och underskott för utveckling av verksamhetssystem i linje med tidigare av kommunfullmäktige beslu­tade 15 miljoner kronor för utvecklingsprojekt.

§22 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunsty­rel­sens utlåtande nr 2012:143.

§23 Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Förslag att upphäva stadens riktlinjer (utl.2012:149)

Dnr 325-2029/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:149 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag att upphäva stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Riktlinjerna för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten upp­hävs med hänvisning till Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och do­kumentation inom socialtjänsten”.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall

Reviderat genomförandebeslut (utl.2012:147)

Dnr 328-1117/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:147 behandlades. Utlåtandet gäller ett re­viderat genomförandebeslut om upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Åsa Jernberg samt borgarrådet Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Reviderat genomförandebeslut för upprustning av Farsta sim- och idrotts­hall omfattande en utökad investeringsbudget om 36,0 miljoner kronor till 232,0 miljoner kronor godkänns.

2. Utgifter till följd av reviderat genomförandebeslut finansieras inom bud­getramen för upprustning och modernisering av Farsta, Åkeshovs, Väs­tertorps och Vällingby sim- och idrottshallar.

3. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden uppmanas att i övrigt beakta vad som framgår av utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2011, äldreomsorg

Dnr 327-448/2012, 325-354/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:148 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2011, äldreomsorg, dels ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2011.

Ordet innehades av Inger Stark, Kaj Nordquist samt borgarrådet Ljungberg Schött.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Inger Stark (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 år 2011, äldreomsorg, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 4 år 2011, godkänns.

§26 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 155 för år 2011 samt nr107, 137 och 142 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 och 162 för år 2012.

§27 Motioner

Under tiden 27 november – 17 december 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:65) av Åsa Jernberg (MP) om sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014
Dnr 335-1752/2012;

2. (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP) om en trä­ningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm
Dnr 328-1779/2012;

3. (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) om hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplace­rade barn och ungdomar
Dnr 325-1810/2012;

4. (2012:68) av Eivor Karlsson (MP) om stabilare förutsättningar för kvinnojourerna
Dnr 325-1832/2012;

5. (2012:69) av Ann Mari Engel (V) om skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad
Dnr 328-1833/2012;

6. (2012:70) av Mikael Magnusson (S) om bro till Årsta Holmar
Dnr 304-1834/2012;

7. (2012:71) av Kaj Nordquist (S) om uppkallande av en plats som min­ner om ambassadör Harald Edelstam
Dnr 312-1835/2012;

8. (2012:72) av Roger Mogert (S) om att staden måste se till att alla hem­lösa får tak över huvudet
Dnr 325-1836/2012;

9. (2012:73) av Tomas Rudin (S) om att fler måste våga anmäla sexual­brott
Dnr 325-1837/2012;

10. (2012:74) av Jan Valeskog (S) om utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm
Dnr 322-1838/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.55.