Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-03-04

Sammanträde 2013-03-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:39 av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar. RII

Dnr 323-1491/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:41 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RI

Dnr 329-1493/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:43 av Tomas Rudin (S) om den eventuella avvecklingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet. RI

Dnr 302-1599/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RIV

Dnr 210-1601/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:46 av Malte Sigemalm (S) om ersättning till PR-byrå för ombildningsverksamhet - kostnader i världsklass. RV

Dnr 329-1602/2012 (framställd 26/11, bordlagd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:47 av Eivor Karlsson (MP) om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studieresultat. RIV

Dnr 322-1603/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:48 av Roger Mogert (S) om Ersta vändpunkts barn- och tonårsprogram. RVII

Dnr 325-1717/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:50 av Karin Rågsjö (V) om korttidsboende för äldre under tiden som bostadsanpassning utförs. RV

Dnr 327-1808/2012 (framställd 28/1, bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:51 av Karin Rågsjö (V) om snö och beredskap. RII

Dnr 314-1809/2012 (framställd 28/1, bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:52 av Jan Valeskog (S) om granskningen av Volvo IT upphandlingen. RI

Dnr 031-1846/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

Dnr 329-1847/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:1 av Eivor Karlsson (MP) om ökad psykisk ohälsa bland elever. RIV

Dnr 322-150/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:2 av Jan Valeskog (S) om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm. RII

Dnr 303-151/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:3 av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö. RI

Dnr 324-152/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:4 av Mirja Räihä (S) om stadens beredskap att ta emot äldre från akutsjukhus under storhelger. RV

Dnr 327-153/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:5 av Katarina Luhr (MP) om outsourcing av Stockholm Vattens verksamheter. RVI

Dnr 315-211/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

19 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

20 Nr 2013:7 av Kaj Nordquist (S) om översyn av hyresnivåerna och konsekvenserna för föreningslivet i Stockholm. RV

21 Nr 2013:8 av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service. RI

22 Nr 2013:9 av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

29 Utl. 2013:28. 2013 års ordinarie årsstämma vid Stockholms Stadshus AB samt reviderad standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag. Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- eller delägda bolag

Rotel I+V

30 Utl. 2013:29. Namnbyte av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB samt ändring av bolagsordning

31 Utl. 2013:30. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd

32 Utl. 2013:31. Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt för bostäder inom del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 i Kristineberg, med Boende Fredrik Fyra AB

33 Utl. 2013:32. Överenskommelse om exploatering med försäljning för studentbostäder inom fastigheten Norra Djurgården 1:9 m.fl. (Albano) på Östermalm med AB Svenska Bostäder

34 Utl. 2013:33. Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2012:137. Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar. Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 309-2043/2011(bordlagd 26/11, bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S). RVII

37 Utl. 2012:154. Fler bänkar i stadsmiljön.

Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP). RII
Dnr 329-1610/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2012:155. Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 304-2208/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2012:156. Jämställd trafik. Motion (2011:72) av Emilia Hagberg (MP). RII

40 Utl. 2012:157. Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S). RIII

41 Utl. 2012:158. Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén. Motion (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

42 Utl. 2012:159. Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S). RIII

43 Utl. 2012:160. Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S). RIV

44 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

45 Utl. 2012:162. Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City. Motion (2011:60) av Emilia Bjuggren (S). RI

46 Utl. 2013:4. Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP). RVI

47 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2013:6. Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP). RVIII

49 Utl. 2013:7. Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S). RIV

50 Utl. 2013:8. Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP). RI

51 Utl. 2013:9. Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S). RI

52 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

Dnr 325-663/2012 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2013:27. Policy för bedömning i skolan. Motion (2012:21) av Per Olsson (MP). RIV

NY MOTION, Rotel III

54 Utl. 2013:34. Tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande. Motion (2012:10) av Tomas Rudin (S)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen sker den 11 mars 2013.

§2 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 39, 41, 43 och 45 för år 2012.

§3 Interpellation om ersättning till PR-byrå för ombildningsverksamhet – kostnader i världsklass (nr2012:46)

Dnr 329-1602/2012

Malte Sigemalm (S) hade lämnat in en interpellation om ersättning till PR-byrå för ombildningsverksamhet – kostnader i världsklass.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Larsson.

§4 Interpellation om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studiere­sultat (nr2012:47)

Dnr 322-1603/2012

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studieresultat.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, borgarrådet Edholm samt Ann Mari Engel.

§5 Interpellation om Ersta vändpunkts barn- och tonårsprogram (nr2012:48)

Dnr 325-1717/2012

Borgarrådet Mogert (S) hade lämnat in en interpellation om Ersta vändpunkts barn- och tonårsprogram.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Ljungberg Schött hänvisade till utdelat interpellationssvar Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Ljungberg Schött samt Karin Rågsjö.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:49.

§7 Interpellation om korttidsboende för äldre under tiden som bostadsanpass­ning utförs (nr2012:50)

Dnr 327-1808/2012

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om korttidsboende för äldre under tiden som bostadsanpassning utförs.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Larsson.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 51, 52 och 53 för år 2012 samt nr1, 2, 3, 4 och 5 för år 2013.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2013:6) av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stock­holm
Dnr 316-292/2013;

2. (2013:7) av Kaj Nordquist (S) om översyn av hyresnivåerna och konse­kvenserna för föreningslivet i Stockholm
Dnr 328-293/2013;

3. (2013:8) av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplat­ser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service
Dnr 319-294/2013;

4. (2013:9) av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm
Dnr 323-295/2013.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Arbetsmiljön i Stockholms skolor

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om arbetsmiljön i Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 2. Avser borgarrådet att göra något med anledning av att många fas­tighetsägare struntar i överenskommelsen om snö- och isbekämpning?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Avser borgarrådet att göra något med anled­ning av att många fastighetsägare struntar i överenskommelsen om snö- och is­bekämpning?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Komvux; Tycker borgarrådet att informationen om statusen på våra skolor är bra?

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om Komvux; Tycker borgarrådet att informa­tionen om statusen på våra skolor är bra?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 4. Villkor vid upphandling

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om villkor vid upphandling.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Nordin.


Fråga nr 5. Kulturklustret vid gasklockorna

Mats Berglund (MP) ställde en fråga om kulturklustret vid gasklockorna.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats Berglund och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Stadsrevisorernas rapport om införande av gemensam IT-service

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om stadsrevisorernas rapport om införande av gemensam IT-service.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Hur fler barn ska få möjlighet att åka på kollo

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om hur fler barn ska få möjlighet att åka på kollo.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Stoppa vräkning av barnfamiljer

Eivor Karlsson (MP) ställde en fråga om att stoppa vräkning av barnfamiljer.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Ljungberg Schött.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 19 februari 2013

Beslut (19 februari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (23 april 2012) i fråga om Godkännande av förslag till detaljplan för Far­sta 2:1 Ullerudsbacken i stadsdelen Farsta Strand Dp 2007-36742-54.

Länsstyrelsen avvisar yrkande om laglighetsprövning. Länsstyrelsen avvisar överklagandena från EA, GS, Farsta Strands Naturvärn, Stockholms Natur­skyddsförening och "Gammal Bergsbrant". Länsstyrelsen avslår överklagandena från övriga klaganden.

Dnr 311-449/2012

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 21 februari 2013

Beslut (21 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 12 februari) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomfö­randebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City.

Kammarrätten avslår yrkandet om inhibition och yrkandet om muntlig förhand­ling inför avgörandet av frågan om prövningstillstånd. Kammarrätten bereder

P-OL tillfälle att skriftligen slutföra sin talan inför avgörandet av frågan om prövningstillstånd.

Dnr 314-932/2012

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 11mars 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Valärenden, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2013-03-04 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§15 Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- eller delägda bolag. (utl.2013:28)

2013 års ordinarie årsstämma vid Stockholms Stadshus AB samt reviderad standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag

Dnr 023-72/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:28 behandlades gällande reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag god­känns enligt bilaga 1 till utlåtandet.

§16 Namnbyte av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB samt ändring av bolagsordning (utl.2013:29)

Dnr 023-94/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:29 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namnändring av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB till Bo­stadsförmedlingen i Stockholm AB samt ändring av bolagsordning.

Ordet innehades av Maria Antonsson, Gulan Avci, Christina Elffors Sjödin samt borgarrådet Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Ändrad bolagsordning för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB (un­der namnändring), bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§17 Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd (utl.2013:30)

Dnr 302-1393/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:30 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Berthold Gustavsson, borgarrådet Helldén, Ann Mari Engel, Jonas Nilsson, borgarrådet Wanngård, Björn Ljung och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas och Miljöparti­ets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Helldén (MP) i första hand att ärendet återemitteras med hänvisning till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen och i andra hand bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) att ärendet återremitteras med hänvisning till Väns­terpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Wanngårds (S) och borgarrådet Helldéns (MP) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan om­röstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd, på det sätt som an­ges i ärendet, godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge berörda bolag i uppdrag att till­sammans med Stockholms Stadshus AB genomföra erforderliga åtgärder för genomförandet av omstruktureringen, m.m. av fastigheterna, enligt bilagan till utlåtandet, med reservation för mindre justeringar utifrån kompletterande förutsättningar under ärendets beredning.

§18 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt för bostä­der inom del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 i Kris­tineberg, med Boende Fredrik Fyra AB

Genomförandebeslut (utl.2013:31)

Dnr 311-1873/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:31 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt för bostäder inom del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 i Kris­tineberg, med Boende Fredrik Fyra AB.

Ordet innehades av Maria Hannäs, borgarråden Larsson och Helldén, Björn Ljung, Erik Slottner och Christer Mellstrand.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 omfattande inve­steringsutgifter om 69 mnkr. Utgifterna för 2013 ska rymmas inom nämn­dens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2014.

2. Exploateringsnämnden ska träffa överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark samt tomträttsupplåtelse inom Krillans Krog m.m. enligt bifogat avtal, bilaga 2 till utlåtandet.

3. Försäljningen av del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 för en sammanlagd preliminär försäljningslikvid om 181 mnkr god­känns.

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för studentbostäder inom fastigheten Norra Djurgården 1:9 m.fl. (Albano) på Östermalm med AB Svenska Bostäder

Genomförandebeslut (utl.2013:32)

Dnr 311-1852/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:32 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse om exploatering med försäljning för studentbostä­der med AB Svenska Bostäder.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, Åke Askensten, Björn Ljung, Maria Östberg Svanelind och Maria Antonsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom Norra Djurgården 1:9 m.fl. (Albano) på Östermalm omfattande invester­ingsutgifter om 168 miljoner kronor, inklusive redan nedlagda utgifter om 58 miljoner kronor för markförvärv. Utgifterna för 2013 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2014.

2. Exploateringsnämnden ska träffa genomförandeavtal med Trafikverket och Akademiska Hus AB, bilaga 2 till utlåtandet, överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark med AB Svenska Bostäder, bilaga 3 till utlåtandet samt exploateringsavtal med Akademiska Hus AB, bilaga 4 till utlåtandet.

§20 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2013 (utl.2013:33)

Dnr 125-1595/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:33 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Christopher Ödmann, Mirja Räihä, Ann-Katrin Åslund, Eivor Karlsson, Torun Boucher, borgarrådet Mogert och Lotta Juul Martin-Löf.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Motion om uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar (utl.2012:137)

Dnr 309-2043/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:137 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon bl.a. föreslår att Stockholms stad inför en paragraf om att stadens leverantörer inte får ha nå­gon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Helen Törnqvist, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Dennis Wedin, borgarrådet Wanngård, Christopher Ödmann, bor­garrådet Nordin, Torun Boucher, borgarrådet Hamilton, Karin Rågsjö, Christer Mellstrand, Ann Mari Engel, Bengt Sandberg samt Daniel Valiollahi.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) bifall till följande: kommunfullmäktige beslutar

attkommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Stockholms stad i största möjliga utsträckning kan undvika att anlita leverantörer som har koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis

atti övrigt anföra följande
Stockholms invånare har rätt att kräva att våra leverantörer uppvisar en hög affärsetik och det är önskvärt att våra leverantörer ej har någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. En ändring av dagens lagstiftning är önskvärd, för att skapa större tydlighet om att en kommun kan undvika att anlita sådana leverantörer. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Stockholms stad i största möjliga utsträckning kan undvika att anlita leve­rantörer som har koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis.

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrå­det Wanngårds (S) och Ingegerd Akselsson Le Douarons (MP) gemensamma förslag samt Ann-Margarethe Livhs (V) förslag. Vid propositioner på dessa yr­kanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunsty­relsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp borgarrådet Wanngårds (S) och Ingegerd Akselsson Le Douarons (MP) gemensamma förslag samt Ann-Margarethe Livhs (V) förslag för bestämmande av kontraproposition i voter­ingen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att anta borgarrådet Wanngårds (S) och Ingegerd Akselsson Le Douarons (MP) gemensamma förslag till kontra­proposition i voteringen.

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Wanngårds (S) och Ingegerd Akselsson Le Douarons (MP) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 49 ja och 39 nej. Såsom voteringslista nr35:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar” anses besva­rad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Särskilt uttalande

Borgarrådet Wanngård (S) hänvisade till anförandetexten i Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Röstförklaring avgavs av Ann-Margarethe Livh (V):

Vänsterpartiet anser att det är fullt möjligt att med nuvarande lagstiftning stoppa upphandlingar från företag med kontor i skatteparadis. Detta är möj­ligt i Kalmar och bör också vara möjligt i Stockholms stad. Det är oaccepta­belt att de pengar vi tillsammans betalar i skatt för att välfärden ska fungera försvinner ner i riskkapitaldirektörernas fickor. Flertalet av dessa direktörer gör också allt för att slippa betala skatt i Sverige. Det är självklart att Stock­holms stad ska göra sitt yttersta för att se till att våra skattepengar hamnar där de hör hemma, nämligen inom skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och andra verksamheter.

Vi deltar därför inte i beslutet utan vidhåller vår reservation.

§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr142, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 och 162 för år 2012 samt nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 27 för år 2013.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2013:34.

§23 Motioner

Under tiden 19 februari – 4 mars 2013 väcktes och inlämnades följande mo­tio­ner:

1. (2013:24) av Åsa Jernberg (MP) om en sponsringspolicy för Stock­holms stads bolag
Dnr 023-337/2013;

2. (2013:25) av Karin Rågsjö (V) om byggandet av bostäder enligt SoL och LSS
Dnr 316-383/2013;

3. (2013:26) av Kaj Nordquist (S) om införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj
Dnr 329-384/2013;

4. (2013:27) av Jan Valeskog (S) om byggandet av ett fotbollstält över er­sättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan
Dnr 328-385/2013;

5. (2013:28) av Jan Valeskog (S) om byggandet av en konstgräsplan invid Norra Reals Gymnasieskola i Vasastan
Dnr 328-386/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.48.