Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-05-26

Sammanträde 2014-05-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshusets rådssal
Bilagor till föredragningslista
Sambehandlingslista 26 maj.pdf (353 kb)

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:5 av Rana Carlstedt (S) om storleken på barngrupperna i förskolan. RIV

Dnr 321-265/2014 (framställd 10/3, bordlagd 5/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2014:6 av Eivor Karlsson (MP) om vräkta och hemlösa barn. RVII

Dnr 325-266/2014 (framställd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2014:8 av Ann Mari Engel (V) om stadens konstnärsateljéer RVIII

Dnr 328-268/2014 (framställd 10/3, bordlagd 5/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2014:10 av Eivor Karlsson (MP) om korta vårdtider och lång väntan i hemmet. RV

Dnr 327-516/2014 (framställd 5/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

6 Nr 2014:11 av Ann-Margarethe Livh (V) om undermåliga arbetsvillkor för anställda i vissa företag inom privat hemtjänst. RV

7 Nr 2014:12 av Torun Boucher (V) om behovet av tydliga rutiner för hemtjänst vid stamrenovering av lägenheter. RV

8 Nr 2014:13 av Abebe Hailu (S) om busshållplats vid Järva närsjukhus. RII

14 Valärenden, fyllnadsval.

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VI

15 Utl. 2014:55. Klimatförändring och Stockholms stad

Delrapport 1 Inventering av Stockholms stads klimatanpassnings-arbete
Delrapport 2 Riskbild: Klimatförändringar och Stockholms stads sårbarhet
Handlingsplan för klimatanpassning
Dnr 125-1901/2013

Rotel I

16 Utl. 2014:56. Bolagisering av stadens renhållningsverksamhet - överföring av verksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten-koncernen. Genomförande-beslut

Revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Omstrukturering av Stockholm Vatten-koncernens bolagsstruktur
Val av nämnd- och styrelseledamöter
Fastställande av bolagsordningar
Reglemente för avfallsnämnden
Ändring i Stockholms miljöprogram 2012-2015
Ändring i Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin
Förslag till ändring i reglemente för trafik- och renhållningsnämnden med namnbyte till trafiknämnden
Ändring i Renhållningsordning för Stockholms kommun
Ändring i Avfallsplan för Stockholm 2013-2016
Dnr 021-187/2014, 661-256/2014

17 Utl. 2014:57. Alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden

18 Utl. 2014:58. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Stockholms stad - OPF, ändring i bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Stockholms stad, ändring i reglemente för borgarrådsberedningen och borgar-råden och reglemente för kommunstyrelsen samt arvode till vigselförrättare

19 Utl. 2014:59. Arvodering av förtroendevald

20 Utl. 2014:60. Entledigande av borgarråd och förordnande av vikarierande borgarråd till dess att kommunfullmäktige har valt ett nytt borgarråd, beräknat till den 16 juni 2014

Rotel I IV

21 Utl. 2014:61. SISAB:s nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden

22 Utl. 2014:62. SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg - Sjö-viksskolan

Rotel I V

23 Utl. 2014:63. Överenskommelse om exploatering med Fastighetsaktiebolaget Hagasta avseende uppförande av två bostadshus inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 (blivande Helix och Innovationen) i Hagastaden, inom Norrmalm, Stockholms kommun

Rotel I VI

24 Utl. 2014:64. Stockholms framtida avloppsrening

Rotel III

25 Utl. 2014:65. Detaljplan för område vid Stora Sköndals väg, del av Sköndal 1:7 i stadsdelen Sköndal, Dp 2009-02457-54

26 Utl. 2014:66. Detaljplan för Älvsjö centrum, etapp 3, Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, Dp 2012-02540-54

27 Utl. 2014:67. Detaljplan för Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken i stadsdelen Södermalm, Dp 2011-01691-54

Rotel V

28 Utl. 2014:68. Taxor för Storstockholms brandförsvar fr.o.m. år 2014 för tillsyn m.m. enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara

Rotel VII

29 Utl. 2014:69. Program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

Förslag från socialnämnden
Dnr 325-1801/2013

30 Utl. 2014:70. Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

Förslag från socialnämnden
Dnr 329-1800/2013

31 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner, enligt bilaga till kungörelsen.

Bordlagda motioner

32 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti.

Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII
Dnr 328-950/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

34 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

35 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

36 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

37 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

Dnr 336-1610/2012 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

39 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

Dnr 329-384/2013 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

41 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

42 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

43 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

44 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

45 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

46 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar.

47 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

48 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

49 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

50 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

51 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

52 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

53 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

54 Utl. 2013:177. Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler. Motion (2013:38) av Malte Sigemalm och Maria Östberg Svanelind (båda S). RII

55 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

56 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

57 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

58 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

59 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

60 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

61 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S). RII

62 Utl. 2013:193. Torrkonservering av hushållsavfall. Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S). RII VI

63 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S). RI

64 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

65 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water. Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S). RI

66 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

67 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

68 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

69 Utl. 2014:20. Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city

Motion (2013:51) av Tomas Rudin (S). RIII Dnr 302-977/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

70 Utl. 2014:30. Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek. Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S). RIV

71 Utl. 2014:45 Stockholm - En stad i världsklass för dyslektiker

Motion (2013:39) av Kaj Nordquist (S). RI Dnr 326-702/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

72 Utl. 2014:46 Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

73 Utl. 2014:47 Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna

Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP). RVII Dnr 325-1832/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

74 Utl. 2014:48 Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

75 Utl. 2014:49 Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter.

Motion (2013:18) av Emilia Bjuggren (S). RVII
Dnr 326-301/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Bordlagd interpellation

§3 Interpellation om vräkta och hemlösa barn (nr 2014:6) Dnr 325-266/2014

§4 Interpellation om stadens konstnärsateljéer (nr 2014:8) Dnr 328-268/2014

§5 Bordlagd interpellation

§6 Nya interpellationer

§11 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 3) Valärende i kommunfullmäktige 2014-05-26

§12 Klimatförändring och Stockholms stad Delrapport 1 Inventering av Stockholms stads klimatanpass-ningsarbete Delrapport 2 Riskbild: Klimatförändringar och Stockholms stads sårbarhet Handlingsplan för klimatanpassning (utl. 2014:55) Dnr 125-1901/2013

§14 Alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden (utl. 2014:57) Dnr 303-487/2014

§15 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Stockholms stad - OPF, ändring i bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Stockholms stad, ändring i reglemente för borgarrådsberedningen och borgarråden och reglemente för kommunstyrelsen samt arvode till vigselförrättare (utl. 2014:58) Dnr 217-281/2014

§16 Arvodering av förtroendevald (utl. 2014:59) Dnr 019-667/2014

§17 Entledigande av borgarråd och förordnande av vikarierande borgarråd till dess att kommunfullmäktige har valt ett nytt borgarråd, beräknat till den 16 juni 2014 (utl. 2014:60) Dnr 211-677/2014

§18 SISAB:s nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut (utl. 2014:61) Dnr 308-296/2014

§19 SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg - Sjöviks-skolan Inriktningsbeslut (utl. 2014:62) Dnr 308-294/2014

§20 Överenskommelse om exploatering med Fastighetsaktiebolaget Hagasta avseende uppförande av två bostadshus inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 (blivande Helix och Innovationen) i Hagastaden, inom Norrmalm, Stockholms kommun (utl. 2014:63) Dnr 302-1937/2013

§21 Stockholms framtida avloppsrening Genomförandebeslut (utl. 2014:64) Dnr 303-324/2014

§22 Detaljplan för område vid Stora Sköndals väg, del av Sköndal 1:7 i stadsdelen Sköndal, Dp 2009-02457-54 (utl. 2014:65) Dnr 311-1876/2013

§23 Detaljplan för Älvsjö centrum, etapp 3, Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, Dp 2012-02540-54 (utl. 2014:66) Dnr 311-629/2014

§24 Detaljplan för Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken i stadsdelen Södermalm, Dp 2011-01691-54 (Utl. 2014:67) Dnr 311-630/2014

§25 Taxor för Storstockholms brandförsvar fr.o.m. år 2014 för tillsyn m.m. enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (utl. 2014:68) Dnr 307-311/2014

§26 Program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014 - 2019 Förslag från socialnämnden (utl. 2014:69) Dnr 325-1801/2013

§27 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel. Förslag från socialnämnden (utl. 2014:70) Dnr 329-1800/2013

§28 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner, enligt bilaga till kungörelsen

§29 Motion om återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler (utl. 2013:177) Dnr 303-701/2013

§30 Bordläggning av ärende

§31 Motion om skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar (utl. 2013:97) Dnr 328-1374/2012

§32 Bordläggning av ärenden