Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-10-20

Sammanträde 2014-10-20

Datum
Klockan
18
Plats
Rådssalen

4 Anmälan av nya kommunfullmäktige.

Nya beslutsärenden (exkl. motioner)

8 Utl. 2014:99. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 20 oktober 2014 - 14 oktober 2018

9 Utl. 2014:100. Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsbe- redningen för tiden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen förrättas nästa gång, planerat till den 15 oktober 2018

10 Utl. 2014:101. Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, planerat till den 15 oktober 2018

11 Utl. 2014:102. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val av ordföranden till krisledningsnämnden förrättas nästa gång, planerat till den 15 oktober 2018

12 Utl. 2014:103. Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 20 oktober 2014 -14 oktober 2018

13 Utl. 2014:104. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 20 oktober 2014 - 31 december 2015.

Bordlagda motioner

14 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

15 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

16 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

17 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

18 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

19 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

20 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

21 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

22 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

23 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

24 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

25 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

26 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

27 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

28 Utl. 2014:46. Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

29 Utl. 2014:47. Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna. Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP). RVII

30 Utl. 2014:48. Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

§1 Särskild ordförande

§2 Inledningsanförande

§3 Anmälan av nya kommunfullmäktige

§5 Ändring i föredragningsordningen

§6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 20 oktober 2014 - 14 oktober 2016 (utl. 2014:99) Dnr 011-1194/2014

§8 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 4) Valärende i kommunfullmäktige 2014-10-20

§9 Val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen för tiden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val av borgarråd samt ordförande i borgarrådsberedningen förrättas nästa gång, planerat till den 15 oktober 2018 (utl. 2014:100) Dnr 011-1193/2014

§10 Val av kommunstyrelse samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, planerat till den 15 oktober 2018 (utl. 2014:101) Dnr 011-1196/2014

§11 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 20 oktober 2014 intill det sammanträde då val av ordföranden till krisledningsnämnden förrättas nästa gång, planerat till den 15 oktober 2018 (utl. 2014:102) Dnr 011-1197/2014

§12 Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 20 oktober 2014 -14 oktober 2018 (utl. 2014:103) Dnr 011-1195/2014

§13 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 20 oktober 2014 - 31 december 2015 (utl. 2014:104) Dnr 014-1330/2014

§14 Bordläggning av ärenden

§15 Återtagande av motion (utl. 2013:160) Dnr 303-1876/2012

§16 Återtagande av motion (utl. 2013:167) Dnr 322-1486/2012

§17 Bordläggning av ärende

§18 Återtagande av motion (utl. 2013:174) Dnr 023-337/2013

§19 Bordläggning av ärenden

§20 Återtagande av motion (utl. 2013:194) Dnr 317-862/2012

§21 Bordläggning av ärende

§22 Återtagande av motion (utl. 2014:8) Dnr 335-524/2013

§23 Bordläggning av ärenden

§24 Återtagande av motioner

§25 Meddelande om kommunstyrelsesammanträde