Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-05-25

Sammanträde 2015-05-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:5 av Erik Slottner (KD) om majoritetens slutsatser av expertgruppens rapport om Nya Slussen. RI

Dnr 107-228/2015 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:8 av Madeleine Sjöstedt (FP) om Rådet för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-273/2015 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:12 av Bo Sundin (M) om ökat antal olagliga bosättningar i ytterstaden. RVI

Dnr 107-410/2015 (framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:16 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-443/2015 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:20 av Maria Danielsson (SD) om tiggeriförbud. RVI

Dnr 107-497/2015 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:21 av Lotta Edholm (FP) om lärares och skolledares arbetsmiljö. RIV

Dnr 107-536/2015 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:22 av Bo Sundin (M) om skrotat idrottsprojekt i Järva. RIII

Dnr 107-540/2015 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:23 av Richard Bengtsson (FP) om idrottsytor i Hagastaden. RIII

Dnr 107-582/2015 (Framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:24 av Erik Slottner (KD) om fattiga EU-medborgare. RVI

Dnr 107-620/2015 (Framställd 20/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

12 Nr 2015:25 av Anna König Jerlmyr (M) om Region Gotlands brev om Bromma flygplats betydelse. RI

13 Nr. 2015:26 av Sofia Modigh (KD) om Östersundsmodellen, en modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi inom äldreomsorgen. RVIII

14 Nr 2015:27 av Martin Westmont (SD) om hur man kan förbättra tryggheten i Stockholms stad. RI

15 Nr 2015:28 av Martin Westmont (SD) om planerade nybyggen av inomhushallar. RIII

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

22 Utl. 2015:46. Överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplanen Brofästet (del av Hjorthagen 1:3 och del av Norra Djurgården 1:1) Norra Djurgårdsstaden

23 Utl. 2015:47. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (Alkoholförbud i Drakenbergsparken/ Tantolunden mellan 00.00 - 07.00)

Begäran från Södermalms stadsdelsnämnd
Dnr 667-280/2013

24 Utl. 2015:48. Arvodering av förtroendevald

Rotel I+II+III

25 Utl. 2015:44. Upprustning och utveckling av Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm med idrottsnämndens lokaler

Rotel I+VI

26 Utl. 2015:49. Instruktion för Stockholms stads barnombudsman

Rotel II

27 Utl. 2015:50. Aktualitetsförklaring av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm, Dnr 2012-15939-30

Minioritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 6 oktober 2014
Dnr 311-615/2014

Rotel VI

28 Utl. 2015:51. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2014

Rotel VI+VIII

29 Utl. 2015:45. Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2013

Redovisning från socialnämnden och äldrenämnden
Dnr 325-941/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VIII

30 Utl. 2015:52. Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och
äldre
Äldrenämndens förslag till reviderade riktlinjer
Dnr 327-68/2014

Bordlagd motion

31 Utl. 2015:43. Strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad

Motion (2013:77) av Christopher Ödmann (MP). RVIII
Dnr 327-1748/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Interpellation om majoritetens slutsatser av expertgruppens rapport om Nya Slussen (nr 2015:5)

§3 Bordlagda interpellationer

§4 Interpellation om lärares och skolledares arbetsmiljö (nr 2015:21)

§5 Interpellation om skrotat idrottsprojekt i Järva (nr 2015:22)

§6 Bordlagda interpellationer

§7 Nya interpellationer

§8 Ändring i föredragningsordningen

§9 Nya interpellationer

§12 Anmälan av ny ledamot och ersättare

§13 Närvaro

§15 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2015-05-25

(skrivelse 7) 

§16 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplanen Brofästet (del av Hjorthagen 1:3 och del av Norra Djurgården 1:1) Norra Djurgårdsstaden (utl. 2015:46)

§17 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (Alkoholförbud i Drakenbergs-parken/Tantolunden mellan 00.00 ­ 07.00) (utl. 2015:47)

Begäran från Södermalms stadsdelsnämnd
Dnr 667-280/2013

§18 Arvodering av förtroendevald (utl. 2015:48)

§19 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm med idrottsnämndens lokaler (utl. 2015:44)

§20 Instruktion för Stockholms stads barnombudsman (utl. 2015:49)

§21 Aktualitetsförklaring av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm, Dnr 2012-15939-30 (utl. 2015:50)

Minioritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 6 oktober 2014
Dnr 311-615/201

§22 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2014 (utl. 2015:51)

§23 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2013 (utl. 2015:45)

Redovisning från socialnämnden och äldrenämnden
Dnr 325-941/2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20150525.pdf (201 kb)

§24 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg (utl. 2015:52)

Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre
Äldrenämndens förslag till reviderade riktlinjer
Dnr 327-68/2014

§25 Strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad (utl. 2015:43)

Motion (2013:77) av Christopher Ödmann (MP)
Dnr 327-1748/2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20150525.pdf (250 kb)

§27 Interpellation om idrottsytor i Hagastaden (nr 2015:23)

§28 Interpellation om planerade nybyggen av inomhushallar (nr 2015:28)

§29 Nya motioner

Under tiden den 21 april - 25 maj 2015 väcktes följande motioner:

1. (2015:21) av Erik Slottner (KD) om förebyggande arbete mot islamistisk extremism
Dnr 106-667/2015
2. (2015:22) av Erik Slottner (KD) om halverad tomträttsavgäld för fler bostäder för unga
Dnr 106-668/2015
3. (2015:23) av Erik Slottner (KD) om utvecklingen av Vinsta Företagsområde
Dnr 106-778/2015
4. (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M) om användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan
Dnr 106-779/2015
5. (2015:25) av Martin Westmont (SD) om att ta fram en handlingsplan för att motverka olaglig affischering
Dnr 106-805/2015
6. (2015:26) av Martin Westmont (SD) om att folkomrösta om Slussens framtid
Dnr 106-806/2015
7. (2015:27) av Martin Westmont (SD) om ökad ljussättning på stadens fasader
Dnr 106-823/2015
8. (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) om att ingå vänortsavtal med städer i Rumänien
Dnr 106-867/2015
9. (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) om kompetensutveckling av Stockholms lärare
Dnr 106-870/2015
10. (2015:30) av Sophia Granswed (M) om att införa en kulturbonus
Dnr 106-871/2015
11. (2015:31) av Sophia Granswed (M) om ett bredare kulturutbud i Stockholm
Dnr 106-872/2105
12. (2015:32) av Maria Danielsson (SD) om sommarlovsentreprenörer
Dnr 106-873/2105
13. (2015:33) av Maria Danielsson (SD) om inrättandet av jourskolor
Dnr 106-874/2105
14. (2015:34) av Maria Danielsson (SD) om insyn för utökad förståelse
Dnr 106-875/2105
15. (2015:35) av Maria Danielsson och Martin Westmont ( båda SD) om stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan
Dnr 106-876/2105
16. (2015:36) av Karin Ernlund (C) om att miljö- och klimatsäkra maten
Dnr 106-886/2015
17. (2015:37) av Maria Danielsson (SD) om kartläggning av islamism
Dnr 106-896/2015
18. (2015:38) av Rickard Bengtsson (FP) om Sportotek - för att alla ska kunna idrotta
Dnr 106-924/2015
19. (2015:39) av Karin Ernlund och Stina Bengtsson
(båda C) om inkluderande design
Dnr 106-925/2015
20. (2015:40) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C) om stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden
Dnr 106-926/2015
21. (2015:41) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C) om matglädje för Stockholms barn och äldre
Dnr 106-927/2015
22. (2015:42) av Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (båda FP) om extra jobbstimulans
Dnr 106-930/2015
23. Motion (2015:43) av Lotta Edholm och Joar Forsell (båda FP) om att ta krafttag mot våldsbejakande extremism
Dnr 106-931/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20150525.pdf (253 kb)