Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-10-21

Sammanträde 2004-10-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Skarpnäcks kulturhus och bibliotek, Skarpnäcks allé 25

Föreläsning: Besviken på försäkringsbolaget?

Tid: 18:30
Gunnar Olsson, chef vid Konsumenternas försäkringsbyrå föreläser.
Dessutom me Läs mer...dverkar Hans Lundqvist, konsumentsekreterare i Skarpnäck

3 Föregående protokoll

Protokoll från konsumentnämndens sammanträde den 21 september 2004.

Handläggare: Göran Edenberg, 08-508 332 93

4 Protokoll för handikapprådet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 13 september 2004.

Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

Ekonomi

5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 30 september 2004.

Dnr: 120/113-2004

Nämndens ekonomiska förbrukning per den 30 september jämfört med budget är bara 45%. Det ekonomiska utfallet för perioden präglas av att förvaltningen fortfarande är under uppbyggnad och att verksamhetskostnaderna därför ännu inte når upp till budget. Från och med mitten av augusti var samtliga fast anställda och två projektanställda på plats och planerade projekt och ordinarie verksamhet är därmed igång.

Enligt förvaltningens planering kommer budgeterade medel att användas till bl a ungdomsprojektet, deltagande i mässa riktad till småbarnsföräldrar, köp av tjänster från kommunikationsbyrån Annannas, produktion av informationsmaterial om konsumentvägledningen i Stockholms stad och informationsmaterial om konsumentnämnden/förvaltningen, brukarundersökning riktad till samtliga stadsdelar.Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga beslutsärenden

6 Marknaden i EU. Förvaltningens tjänsteutlåtande på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd).

Dnr: 501/051-2004

Bordlagt konsumentnämnden 2004-09-23.

Förvaltningen redovisar nya direktiv och förordningar från EU som kommer att påverka konsumenterna i Stockholm. Resultatet av EU-utvidgningen blir t ex att ett större antal produkter från de nya medlemsländerna kommer att finnas på butikshyllorna, vilket förmodligen leder till en prispress på den svenska marknaden.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

7 Villkoren för lokala handlare. Förvaltningens tjänsteutlåtande på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd)

Dnr: 311/049-2004

Bordlagt konsumentnämnden 2004-09-23

Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vad staden kan göra för att minska driftskostnaderna för lokala affärsidkare och därmed sänka priserna för varorna. Förvaltningen hänvisar till att denna fråga bör handläggas av näringslivskontoret, men att ett samarbete mellan förvaltningarna kan stärka konsumentintresset.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

8 Motion (2004:36): Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Inkommen från arbetsmarknads- och integrationsroteln.

Dnr: 312/095-2004

Ska vara besvarad den 10 november 2004.

I en motion till kommunfullmäktige föreslås Stockholm stad ska bli försökskommun för hållshållstjänstavdrag enligt finsk modell.

Förvaltningen lämnar ärendet utan eget ställningstagande eftersom frågan är av tydlig politisk karaktär.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

9 Konsumentnämndens som remissinstans i bygg- och planfrågor som har ett konsumentintresse.

Dnr: 401/109-2004

Detaljhandel har växt mycket och snabbt det senaste decenniet och i synnerhet i Stockholmsregionen. Trenden inom detaljhandeln kännetecknas av ökad koncentration av externa köpcentrum samtidigt som butikerna blir större och ägarkoncentrationen tilltar där nationella och internationella kedjor tar större markandsandelar.

Prognosen för detaljhandels utveckling den kommande tioårsperioden ser po-sitiv ut för Stockholm och enligt beräkningar behöver butiksytan byggas ut avsevärt. I nuläget finns ingen nämnd i staden som har till uppgift att studera framtagningen av nya detaljplaner som har ett konsumentintresse. Det är därför viktigt att konsumentnämnden bevakar utvecklingen inom bygg- och planområdet som har ett konsumentintresse.


Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

10 Förslag till konsumentpoltitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007.

Dnr: 015(076-2004

Förslaget till ett konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad sker i syfte att skapa förutsättningar och bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling för Stockholm och dess invånare.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

Anmälningsärenden

11 Anmälan om inköp av skriften Varumärkt.

Dnr: 062/111-2004

Konsumentförvaltningen anmäler delegationsbeslut om inköp av skriften "Varumärkt",
8 000 ex till en kostnad av 127 367 kr, från Sveriges Konsumentråd. "Varumärkt" ska användas inom ungdomsprojektet Jag:Konsument.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

12 Anmälan om beställning av brukarundersökning, Nöjdkundindex, för konsu-mentverksamheten i Stockholms stad.

Dnr: 320/114-2004

Konsumentförvaltningen anmäler delegationsbeslut gällande beställning av brukarundersökning för Stockholms stads konsumentverksamhet.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Förvaltningen informerar

13 Förvaltningen informerar

a) Information om nyckeltalsprojekt
Dnr 051/115-2004
Bilaga A (nyckeltal)
- Mechthild Kleinschmidt och Marie Sälmark


b) Rapport om studiebesök på Konsument Göteborg den 19 oktober 2004.
Dnr 001/096-2004
- Marie Sälmark


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga frågor

14 Eventuellt övriga frågor

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 8 november 2004 kl 16.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 07/2004-09-23

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens handikappråd justerade protokoll 4/2004-09-13

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 30 september 2004.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-07, (KoF dnr 120/113-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapport med månadsprognos per den 30 september 2004 för konsumentförvaltningen

§6 Marknaden i EU. Förvaltningens tjänsteutlåtande på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd).

Bordlagt 2004-09-23

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-15, (KoF dnr 311/051-2004).

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande lägga förvaltningens redovisning till handlingarna.

§7 Villkoren för lokala handlare. Förvaltningens tjänsteutlåtande på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd)

Bordlagt 2004-09-23

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-15, (KoF dnr 311/049-2004).

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde gemensamt (m) och (fp) förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 1. att tillskriva kommunstyrelsen om behovet att staden ser över vad som kan göras för att minska driftskostnaderna för lokala affärsidkare och därmed sänka priset för varorna,
 2. samt att därutöver anföra följande:

Vi ser mycket positivt på att Konsumentförvaltningen samarbetar med Näringslivskontoret för att redovisa vad staden kan göra för att minska driftkostnaderna för affärsidkare. Samarbetet är särskilt bra eftersom näringslivsfrågor är konsumentfrågor - även om frågorna enligt den rödgröna majoriteten hör till olika rotlar.

Vi ser fram emot en samlad bedömning av kostnadsdrivande faktorer för handeln och de åtgärder staden kan vidta för att sänka handlarnas driftkostnader.

Det är en viktig uppgift för stadens politiker att skapa goda villkor för handel och affärsverksamhet. Det finns många sätt att förenkla för handeln och på så vis förbättra för kunderna, bland annat sänkta skatter, ökad konkurrens och förenklade

regler för företagande och etablering. Konsumentförvaltningens samarbete med Näringslivskontoret är ett litet steg i rätt riktning.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande lägga förvaltningens redovisning till handlingarna.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§8 Motion (2004:36): Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Inkommen från arbetsmarknads- och integrationsroteln.

Remiss från kommunstyrelsen

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-07, (KoF dnr 312/095-2004).

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde gemensamt (m) och (fp) förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 1. att tillstyrka motionen
 2. att därutöver anföra följande som svar på remisen.

Ett införande av den finska modellen för hushållstjänstavdrag skulle göra livet lättare för många väldigt många stockholmsfamiljer. Samtidigt skulle det innebära nya jobb och förbättrade möjligheter till egenförsörjning. Det skulle också medverka till att tidigare "svarta" arbeten blir vita.

Trots att förvaltningen väljer att inte ta ställning på grund av att "frågan är av tydlig politisk karaktär" väljer förvaltningen att tillföra synpunkter som också är av tydlig politisk karaktär. Det är en aning märkligt.

JämO bygger sitt citerade motstånd mot förslaget på att hushållstjänstavdrag skulle konservera "mönstret att män inte har anledning att ta ansvar för barn och hushållsarbete". Vi delar inte den uppfattningen, samtidigt som vi då undrar om JämO har samma invändningar mot det i dagarna införda avdraget för renovering, ombyggnad och tillbyggnad? ROT-avdraget gör att traditionellt manliga uppgifter subventioneras så att män i stället kan ägna sig åt förvärvsarbete.

Vi välkomnar såväl ROT-avdrag som RUT-avdrag (renhållning, underhåll och tvätt). Förvaltningens farhågor för ett ökat tryck på konsumentvägledarna om RUT-avdraget införs skulle på samma sätt leda till att förvaltningen nu oroas över ett ökat tryck till följd av ROT-avdraget. Någon sådan oro har vi dock inte kunnat konstatera. Det är märkligt att myndigheters syn på två i stort identiska förslag är så olika beroende på om det handlar om att påstått gynna män genom ROT-avdrag eller kvinnor genom RUT-avdrag. Denna förlegade syn på könsroller borde inte höra hemma på 2000-talet.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt (mp), (s) och (v) förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Proposition

Ordföranden ställde avgivna yrkanden mot varann och fann därvid majoritet för förslag (mp), (s) och (v).

Votering

Votering begärdes och genomfördes med namnupprop.

Resultatet blev 6 röster för ordförandens yrkande: Ödmann (mp), Nordquist, Lagerkvist Tranströmer, Vega och Nordström (s) samt Ring (v) och 5 röster däremot: Arkelsten, Ragnå och Wahlström (m) samt Silverudd Lundbom och Okeijn (fp).

 

Beslut

Konsumentnämnden hade sålunda beslutat att

 1. avstyrka motionen
 2. därutöver anföra följande

I ett dynamiskt samhälle behöver den så kallade välfärdspolitiken ständigt utvecklas och nya möjligheter prövas och beaktas. Att subventionera hushållsnära tjänster enligt motionärens modell ser vi dock som en återgång till något som vi redan lämnat bakom oss. Målet måste vara att nutidsmänniskan ska kunna hitta balans i sin tillvaro mellan betalt arbete, obetalt hushållsarbete och fritid. Det måste gå att förvärvsarbeta, ha omsorg om barn och ändå ha möjlighet att utföra de vardagsnära sysslor som är en naturlig del av varje människas liv.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Konsumentnämndens som remissinstans i bygg- och planfrågor som har ett konsumentintresse.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-07, (KoF dnr 401/109-2004).

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde gemensamt (m) och (fp) förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver anföra

För att öka Stockholms attraktionskraft ytterligare måste vi på ett bättre sätt tillgodose de olika behov som föreligger i en dynamisk och växande storstad. Under de närmaste trettio åren förväntas Stockholm stad växa med 150.000 invånare och Stockholmsregionen med 600.000 invånare. Utan ett massivt byggande riskerar stadens utvecklingspotential och attraktionskraft att gå förlorad. I takt med att befolkningen ökar behövs det förutom nya bostäder också nya affärer och köpcentrum. Fler affärer leder till ökad konkurrens och lägre priser. Nyetableringar bör därför uppmuntras – inte motarbetas.

För att få fart på byggandet i staden är ökad byråkrati och klåfingrighet inte rätt medicin. Tvärtom, planprocessen måste förkortas med färre överklagandemöjligheter och färre remissinstanser. Ökad byråkrati leder inte till ökat byggande.

Med anledning av vad som framförts ovan, säger vi därför nej till förvaltningens förslag.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt (mp), (s) och (v) förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. hemställa hos kommunstyrelsen om att konsumentnämnden blir remissinstans i plan- och byggärenden som kan anses ha konsumentintresse
 3. därutöver anföra att även ett konsumentperspektiv ska tas vid stora nybyggnationer

Förvaltningens, och nämndens uppfattning är att det är framförallt vid framtagning av nya detaljplaner där det ofta handlar om etablering av nya stormarknader eller utbyggnad av befintliga centrumanläggningar som konsumentintresset ska tillvaratas. Nämnden anser också att det är viktigt att konsumentperspektivet beaktas vid alla stora nybyggnationer.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§10 Förslag till konsumentpoltitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-29, (KoF dnr 76-2004).

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Anmälan om inköp av skriften Varumärkt.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§12 Anmälan om beställning av brukarundersökning, Nöjdkundindex, för konsumentverksamheten i Stockholms stad.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§13 Förvaltningen informerar

 1. Information om nyckeltalsprojekt (KoF Dnr 051/115-2004)
  Bilaga A (nyckeltal)

 2. Rapport från studiebesök på Konsument Göteborg den 19 oktober 2004

  Ett mycket inspirerande och positivt besök för de 16 deltagarna.
 3. Planering pågår för arrangera studiebesök för Stockholms konsumentvägledare.

   

 4. Information från ungdomsprojektet

  Projektledaren Lisa Ericson informerade om stort deltagande under FLICKA-dagen på Fryshuset – omkring 5.000 elever åk 6-9 samt lärare deltog.
  Läs mer på: http://www.jagkonsument.se/

§14 Övriga frågor

 • Barnmässan UnderBARABARN! 5-7 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Konsumentförvaltningen deltar i monter B01:19 "Lekoprickaffären"
 • Påmindes om Mathearingen som äger rum den 27 november.

 

 

Vid protokollet

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare