Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-11-24

Sammanträde 2004-11-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2, (t-bana Skärholmen)

Bra bilköp och pålitliga verkstäder - bli en smart bilkonsument

Kl 18:30
Funderar du på att köpa bil? Är du osäker på om du kan lita på bilverkstaden? Ly Läs mer...ssna på Terje Eklund, bilexpert på Motormännens Riksförbund, som ger god råd i samband med bilaffärer. Föredraget med frågor pågår cirka en timme.

Från Skärholmens medborgarkontor medverkar även Erik Odenlid, samhällsvägledare/nämndsekreterare, som kort berättar om konsumentverksamheten i stadsdelen.

3 Föregående protokoll (2004-10-04 samt 2004-10-21)

Föregående nämndprotokoll (2004-10-21) samt protokoll från
extrainsatt nämnd (2004-10-04).


Handläggare: Göran Edenberg, 08-508 332 93

4 Protokoll från handikapprådet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 14 oktober 2004.

Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

Ekonomi

5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 31 oktober 2004.

Dnr: 120/123-2004

Nämndens ekonomiska förbrukning per den 31 oktober 2004 jämfört med budget är bara 52%. Det ekonomiska utfallet för perioden präglas av att förvaltningen fortfarande är under uppbyggnad och att verksamhetskostnaderna därför ännu inte når upp till budget. Från och med mitten av augusti var samtliga fast anställda och två projektanställda på plats och planerade projekt och ordinarie verksamhet är därmed igång.

Enligt förvaltningens planering kommer budgeterade medel att användas till bland annat ungdomsprojektet, deltagande i mässa riktad till småbarnsföräldrar, köp av tjänster från kommunikationsbyrån Annannas, produktion av informationsmaterial om konsumentvägledningen i Stockholms stad och informationsmaterial om konsumentnämnden/förvaltningen, brukarundersökning riktad till samtliga stadsdelar.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

6 Rapport från revisionskontoret: Tertialbokslut 2, 2004.

Dnr: 120/097-2004

Konsumentämndens prognos är att utfallet blir lika med budgeterad kostnad, 10,0 mnkr. Förbrukningen under de två första tertialen tyder dock på att det är tveksamt om hela anslaget kommer att förbrukas.

Mot bakgrund av att verksamheten är under uppbyggnad finns i övrigt inget särskilt att rapportera avseende tertialrapport 2.

(Revisionskontoret, enhet 2)

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Beslutsärenden

7 Förslag till konsumentpoltitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007. (Bordlagt konsumentnämndens sammanträde 2004-10-21)

Dnr: 015/076-2004

Förslaget till ett konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad sker i syfte att skapa förutsättningar och bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling för Stockholm och dess invånare.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

8 Verksamhetsprogram och budget för 2005.

Dnr: 110/116-2004

Att marknadsföra Stockholms konsumentverksamhet bland allmänheten och inom stadens verksamheter är en fortsatt viktig uppgift under 2005. Konsumentnämndens prioriterade frågor under verksamhetsåret är att främja och förstärka stockholmarnas val av en hållbar och hälsosam livsstil genom att öka det utåtriktade arbetet och samarbetet med aktörer inom och utanför staden. Implementera förslaget till stadens konsumentpolitiska program i det fall kommunfullmäktige antar förslaget. Utveckla och stötta stadens arbete med att uppnå en god matkvalitet inom de egna verksamheterna genom den nyinrättade kostenheten.

En kunnig och medveten stockholmare kan genom sitt agerande i vardagen bidra till att Stockholm utvecklas till ett långsiktigt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

9 Förslag till sammanträdesdagar för konsumentnämndens verksamhetsår 2005

Förslag till sammanträdesdagar under 2005:

17 februari
15 mars
21 april
19 maj
14 juni
30 augusti
22 september
25 oktober
24 november
15 december


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Anmälningsärenden

10 Anmälan om tecknat avtal med ETC avseende framtagning av webbplatsen www.jagkonsument.se.

Dnr: 060/127-2004

Konsumentförvaltningen anmäler delegationsbeslut om inköp av webbplats till ungdomsprojektet jag:konsument. Leverantör är upphandlade webbyrån ETC.

Handläggare: Lotta Wallén, 08-508 430 73

Anmälan om inkomna ärenden

11 Motion (2004:36) om ”Avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna”.

Dnr: 010/122-2004

Föredragande rotel: personal- och demokratiroteln (inkommen från Jan Björklund (fp) m.fl.
- Ska vara besvarad senaste den 28 februari 2005

12 Motion (2004:58) om ”Utveckling av e-demokratin i Stockholm”.

Dnr: 021/121-2004

Föredragande rotel: personal- och demokratiroteln (inkommen från Anna Starbrink (fp) m.fl.).
- Ska vara besvarad senaste den 31 december 2004.

Förvaltningen informerar

13 Förvaltningen informerar

Rapport från förvaltningschefens studiebesök på konsumentförvaltningen i Warsawa den 3-6 november 2004.
- Marie Sälmark

Rapport från ungdomsprojektet Jag:Konsument. //Utgår//
- Lisa Ericson

Övriga frågor

14 Eventuellt övriga frågor

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 6 december 2004 kl 16.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Föregående protokoll (2004-10-04 samt 2004-10-21)

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälningarna till handlingarna.

§4 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 31 oktober 2004.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-08, (KoF dnr 120/123-2004)

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapport med månadsprognos per den 31 oktober 2004 för konsumentförvaltningen.

§6 Rapport från revisionskontoret: Tertialbokslut 2, 2004.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§7 Förslag till konsumentpoltitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007. (Bordlagt konsumentnämndens sammanträde 2004-10-21)

Bordlagt 2004-10-21

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-29, (KoF dnr 76-2004).

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag till beslut, i vilket (fp) anmälde instämmande och yrkade bifall till detta:

 • att återremittera ärendet,
 • att därutöver anför

Stockholm stad har ett ansvar att bedriva konsumtentpolitik. Därför är det viktigt att ett handlingsprogram tas fram. Ett handlingsprogram måste innehålla tydliga mål, som är mätbara och möjliga att införliva i den ordinarie verksamheten.

Idag görs en mängd olika saker på det konsumentpolitiska området. Av det skälet, och av hänsyn till skattebetalarna i staden, måste en avgränsning göras för vad som är stadens specifika sfär. Ett handlingsprogram måste svara på vilka saker som behöver göras just i Stockholm.

En tydlig uppgift för staden, som inte andra aktörer i dagsläget bedriver, är konsumentvägledning. Här är det viktigaste att ge en bra service, inte stirra sig blind på hur många anställda det ska vara per tusen invånare.

Ett viktigt mål är att informera stadens invånare var man som konsument kan få relevant information gällande lagar och annan information, exempelvis märkningssystem, i samband med köp. Vad är en skyldigheter, rättigheter och hur går man tillväga då tvist uppstår.

Staden bör komplettera redan befintlig information med specifik "stadsinformation", exempelvis hur man får tag i en konsumentvägledare och vad en sådan person kan hjälpa till med.

När det gäller märkningssystem är det bra att information om de olika system ges. Sedan är det viktigt att överlåta åt konsumenten att själv avgöra hur man utifrån dessa märkningssystem ska agera vid köp.

Konsumentpolitiken befinner sig i gränslandet mellan konsumentens eget val och vad det allmänna ska lagstifta om och/eller bilda opinion i. Om man som konsument är missnöjd med den mjölk man köper kan man enkelt byta affärer vid nästa köp. Men när det gäller varor och tjänster man inte köper, men ändå blir "drabbad" av, behöver det offentliga agera på lämpligt sätt. Ett exempel på detta är de bilar som kör runt i staden och gör reklam för "sexklubbar". De flesta invånarna störs av denna typ av marknadsföring. Och eftersom man inte är konsument kan man inte byta försäljningsställe. Därför är det mycket bra att staden nu agerar mot detta, i det allmänna konsumentintresset, och försöker stoppa denna typ av marknadsföring. I ett konsumentpolitisk handlingsprogram är det viktigt att denna typ av frågeställningar diskuteras, och att riktlinjer tas fram hur staden bör agera.

Stadens konsumentpolitiska arbete bör också i största möjliga utsträckning göras i samarbete med alla marknadens aktörer. Allt ifrån verk och myndigheter, till näringsidkare och ideella organisationer.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta

 1. avslå förvaltningens förslag till Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007
 2. att därutöver anföra följande:

Konsumentpolitik är inte en kommunal kärnverksamhet. Stockholm som handelsplats har fungerat alldeles utmärkt utan konsumentpolitiska handlingsprogram i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu.

Det program som förelås kommer inte att underlätta för stockholmarna att handla. Syftet med en nämnd som ska driva konsumentfrågor borde vara att underlätta för stockholmare att fungera som kunder. Men istället för att verka för att stockholmarna får mer pengar i plånboken genom sänkta skatter så driver den rödgröna majoriteten stora kommunala projekt som Skatteskrapan och biltullarna.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde, gemensamt för (mp), (s) och (v), ett ytterligare förslag och yrkade bifall till detta.

 

Beslut

Propositioner

 1. Ordföranden ställde först återremissyrkandena mot avslagsyrkandet och fann därvid majoritet för återremissyrkandena.
 2. Reservation

  (m) anmälde reservation med hänvisning till sitt avslagsyrkande.

   

 3. Därefter ställde ordföranden återremissyrkandena mot varann och fann därvid majoritet för det av (mp), (s) och (v) anmälda gemensamma yrkandet.

Reservation

(kd) och (fp) anmälde reservation med hänvisning till eget återremissyrkande.

 

Konsumentnämnden hade sålunda beslutat att:

1. återremittera ärendet för förändring enligt nedanstående

Förslaget till konsumentpolitiskt program är en bra grund men behöver bearbetas utifrån följande:

 • Regeringens handlingsplan för konsumentpolitik kommer att bli officiell inom den närmaste veckan. Det är då mycket lägligt att stämma av stadens förslag mot regeringens handlingsplan. En tydlig koppling mellan målen på olika nivåer ska eftersträvas. Stadens egna mål enligt det konsumentpolitiska handlingsprogrammet ska vara en anpassning till förhållandena i Stockholm och en vidareutveckling av målen för konsumentpolitiken i regeringens handlingsplan

 • Mycket kort och övergripande bör också den nationella och stadens egen konsumentpolitik sättas i relation till EU:s konsumentpolitik.
 • Stadens egna föreslagna mål ska förtydligas så att de blir samstämmiga med det som återfinns under rubriken "Syfte" i det av kommunfullmäktige fastslagna direktiven för konsumentnämnden. Stadens egna mål enligt programmet ska kunna fungera vägledande, och vara uppföljningsbara för alla stadens nämnder, styrelser och bolag (ej enbart SDN)
 • Programmet kompletteras med en rubrik som direkt och enbart riktar sig till nämnder, styrelser och bolag utöver konsumentnämnden och stadsdelsnämnderna Under denna rubrik behandlas hur dessa kan och ska jobba med konsumentfrågorna med syfte att alla ska känna sig berörda av programmet. Programmet ska ge en påminnelse om att alla ärenden/projekt ska ses även ur ett konsumentperspektiv.. De av barnkonventionens rättigheter som är relevanta i sammanhanget ska beaktas. Också barnen är konsumenter
 • Stockholmare med annan bakgrund en svensk ska vara en tydlig målgrupp

§8 Verksamhetsprogram och budget för 2005.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-28-, (KoF dnr 110/116-2004)

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade att bordläggas.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Förslag till sammanträdesdagar för konsumentnämndens verksamhetsår 2005

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-12

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) föreslog två datumändringar samt yrkade bifall i övrigt till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt följande sammanträdesdagar under 2005:

 • Torsdag 17 februari
 • Tisdag 15 mars
 • Torsdag 14 april
 • Tisdag 17 maj
 • Tisdag 14 juni
 • Tisdag 30 augusti
 • Torsdag 22 september
 • Tisdag 25 oktober
 • Torsdag 24 november
 • Torsdag 15 december

§10 Anmälan om tecknat avtal med ETC avseende framtagning av webbplatsen www.jagkonsument.se.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§11 Motion (2004:36) om ”Avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna”. Motion (2004:58) "Utveckling av e-demokrati i Stockholm".

 1. Motion (2004:36) om "Avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna". Föredragande rotel: personal- och demokratiroteln (inkommen från Jan Björklund (fp) m.fl.).
  - Ska vara besvarad senast den 28 februari 2005.
  KoF dnr 010/122-2004
 2. Motion (2004:58) om "Utveckling av e-demokratin i Stockholm". Föredragande rotel: personal- och demokratiroteln (inkommen från Anna Starbrink (fp) m.fl.).
  - Ska vara besvarad senast den 31 december 2004.
  KoF dnr 021/121-2004

§12 Förvaltningen informerar

 • Rapport från förvaltningschefens studiebesökt på konsumentförvaltningen i Warszawa den 3-6 november 2004.
  - Marie Sälmark

Polen har delvis lånat koncept från Sverige när det gäller nationell och lokal konsumentverksamhet. Ett Konsumentverk finns och därutöver finns enligt lag lokala konsumentkontor med en konsumentombudsman (KO) och rådgivare.

Konsumentförvaltningen i Warszawa består av KO och tre och en halv rådgivartjänster. De flesta konsumenterna tar kontakt per telefon, men frågor per e-post ökar. Förutom att ge råd och hjälpa till i kontakterna med näringsidkarna kan också KO företräda konsumenterna i domstol. KO och förvaltningschef i Warszawa Malgorzata Rothert berättade stolt att under de senaste fem åren har hon drivit 100 mål till domstol och vunnit alla.

Aktuella konsumentproblem för närvarande är blufföretag som lovar snabba pengar vid diverse olika investeringar som de förmedlar, s k " Argentinska system". Transaktionerna slutar dock med att konsumenten förlorar sina pengar och behöver hjälp från en konsumentrådgivare.

Många frågor till konsumentvägledarna rör också telefoni, eltjänster, bilaffärer,

hantverkstjänster, resor och skor.

EU-lagstiftningen är implementerad – men parterna – näringsidkarna o konsumenterna känner inte till lagar och regler, säger KO i Warszawa.

§13 Övriga frågor

Inga frågor.

 

 

Vid protokollet

Göran  W Edenberg

nämndsekreterare