Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-02-08

Sammanträde 2012-02-08

Datum
Klockan
15:30
Plats
KOMMUNSTYRELSEN

1 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

BORDLAGDA ÄRENDEN

2 PM: Fyllnadsval som ersättare (MP) i kommunstyrelsens ekonomiutskott

3 PM: Fyllnadsval som ledamot (MP) i kommunstyrelsens ekonomiutskott

NYA ÄRENDEN, Borgarrådet Nordin

4 Rapport över inkomna ärenden

5 Fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen

6 PM: Kommunal plan för att minska barnfattigdomen i Stockholms stad

Skrivelse från Karin Rågsjö (V)
Dnr 325-1302/2011

Borgarrådet Edholm

7 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

8 PM: Skolgårdar

Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdels-nämnd om att utreda möjligheten att ställa krav på lämplig utemiljö innan en skol-etablering får ske
Dnr 322-3623/2006

9 PM: Omvandla S:t Görans gymnasium till studentbostäder

Skrivelse från Tomas Rudin (S)
Dnr 316-657/2011

Borgarrådet Larsson

10 Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar

Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S)
Dnr 316-432/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Levande förortscentrum

Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V)
Dnr 336-828/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Sjöstedt

12 Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

Förslag från kulturnämnden
Dnr 328-1296/2011

13 Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna

Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP)
Dnr 328-1221/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kulturbussar

Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V)
Dnr 322-1332/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 PM: Stadens strategiska engagemang i Eurocities

17 PM: Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt, revisionsrapport nr 10/2011

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Dnr 109-2300/2011

18 PM: Delårsrapport avseende revision av verksamheten per 2011-08-31

Remiss från stadsrevisionen, revisors- grupp 1
Dnr 124-2322/2011

Borgarrådet Larsson

19 PM: Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 327-2068/2011

Borgarrådet Sjöstedt

20 Nytt operahus till Stockholms ytterstads-områden Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S)

21 Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst

Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S)
Dnr 328-638/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Nordin

22 Rapport över inkomna ärenden

23 Traineeprogram för Stockholms stad

Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)
Dnr 231-1361/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 PM: Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)

Remiss från Näringsdepartementet
Dnr 001-2350/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 PM: 2012 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB

Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag
Dnr 023-52/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarråden Nordin och Larsson

26 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kvarteret Bjällerkransen 5 i Västertorp, kvarteret Grimman 6 på Södermalm och kvarteret Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll Genomförandebeslut

Borgarrådet Kevius

27 Detaljplan för ny restaurang på Biskops-udden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, Dp 2010-08530-54

Borgarrådet Larsson

28 Internationellt språklyft inom äldre-omsorgen

Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP)
Dnr 327-826/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet König Jerlmyr

29 PM: Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)

Remiss från Socialdepartementet
Dnr 001-2283/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Nordin

30 PM: Ansökan om tillstånd att avbilda Stockholms stads vapen i bok

Borgarråden Kevius och Ankersjö

31 PM: Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemorian II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader

Remiss från Näringsdepartementet
Dnr 001-2620/2011

Övrigt

32 PM: Nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Kungsträdgården Park & Evenemang AB

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och andre vice ordföranden Karin Wanngård (S) utsågs att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 15 februari 2012.

§2 Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsens ekonomiutskott

Val-PM 2011:9

Kommunstyrelsen behandlade det tidigare bordlagda ärendet om fyllnadsval som ersättare (MP) i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att

för tiden till och med 20 oktober 2014 utse Åsa Jernberg (MP) som ersättare i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§3 Fyllnadsval som ledamot i kommunstyrelsens ekonomiutskott

Val-PM 2012:1

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om fyllnadsval som ledamot (MP) i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att

för tiden till och med 20 oktober 2014 utse Daniel Helldén (MP) som ledamot i kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§5 Fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen

Dnr 149-2418/2011

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:18.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Ur B A Danelii stiftelse fördelas för år 2011 sammanlagt 1103841 kronor, enligt bilaga 1 till utlåtandet.

§6 Kommunal plan för att minska barnfattigdomen i Stockholms stad

Skrivelse från Karin Rågsjö (V)

Dnr 325-1302/2011

Kommunstyrelsen behandlade en skrivelse från Karin Rågsjö (V) i vilken hon begär att kommunstyrelsen beslutar att staden tar fram en kommunal plan för att minska barnfattigdomen.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:8.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Stefan Nilsson (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets reservation i borgarråds-beredningen som redovisas i promemoria 2012:8.

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i promemoria 2012:8.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Skrivelsen från Karin Rågsjö (V) om ”Kommunal plan för att minska barnfattigdomen i Stockholms stad” anses besvarad med vad som sägs i promemorian.

Reservationer

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till sitt yrkande.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.


Särskilt uttalande

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i prome-moria 2012:8.

§7 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Dnr 321-1809/2011

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Borgarrådet Edholm (FP) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:16.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg godkänns.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:16

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i utlåtande 2012:16.

§8 Skolgårdar

Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr 322-3623/2006

Kommunstyrelsen behandlade en skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd om att utreda möjligheten att ställa krav på lämplig utemiljö innan etablering av en ny skola kan ske.

Borgarrådet Edholm (FP) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:9.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd om att ställa krav på lämplig utemiljö innan en skoletablering får ske anses besvarad med vad föredra-gande borgarråd anfört.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i prome-moria 2012:9.

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgar-rådsberedningen som redovisas i promemoria 2012:9.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i promemoria 2012:9.

§9 Omvandla S:t Görans gymnasium till studentbostäder

Skrivelse från Tomas Rudin (S)

Dnr 316-657/2011

Kommunstyrelsen behandlade en skrivelse från Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att staden undersöker möjligheterna att omvandla S:t Görans gymnasium till studentbostäder.

Borgarrådet Edholm (FP) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:10.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Stefan Nilsson (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets reservation i borgarråds-beredningen som redovisas i promemoria 2012:10.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Skrivelsen från Tomas Rudin (S) om ”Omvandla S:t Görans gymnasium till studentbostäder” anses besvarad med vad föredragande borgarråd anfört.


Reservation

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i prome-moria 2012:10.

§10 Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av för-valtningar

Motion 2011:14

Dnr 316-432/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Karin Wanngård (S) i vilken hon föreslår att Stockholms stad aktivt ska se till att förvaltningskontor lokaliseras utanför tullarna.

Borgarrådet Larsson (M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:20.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S) om ”Stadens ansvar för användan-det av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:20.

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:20.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i utlåtande 2012:20.

§11 Levande förortscentrum

Motion 2011:32

Dnr 336-828/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategisk plan för att rädda förortscentrumen och utveckla förorterna.

Borgarrådet Larsson (M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:22.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Borgarrådet Wanngård (S) yrkade bifall till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:22.

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2012:22.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Levande förorts-centrum” anses besvarad med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

Reservationer

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till borgarrådet Wanngårds yrkande.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:22.

§12 Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011 - 2015

Förslag från kulturnämnden

Dnr 328-1296/2011

Kommunstyrelsen behandlade ett förslag från kulturnämnden om strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011 - 2015.


Borgarrådet Sjöstedt (FP) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:17.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011 - 2015 godkänns,

bilaga 2 till utlåtandet.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:17.

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:17.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i utlåtande 2012:17.

§13 Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slav-handeln och Sveriges deltagande i denna

Motion 2011:39

Dnr 328-1221/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Awad Hersi (MP) i vilken han föreslår att Stockholms stad upprättar ett värdigt minnesmärke/monument för att hedra offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna.

Borgarrådet Sjöstedt (FP) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:25.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Borgarrådet Wanngård (S) yrkade bifall till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:25.

Stefan Nilsson (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets reservation i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:25.

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2012:25.


Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP) om ”Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Reservationer

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till borgarrådet Wanngårds yrkande.

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till sitt yrkande.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.

§14 Kulturbussar

Motion 2011:46

Dnr 322-1332/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Ann Mari Engel (V) i vilken hon föreslår att staden ska införa så kallade kulturbussar för att underlätta delta-gandet i kulturarrangemang för förskolor och skolor.

Borgarrådet Sjöstedt (FP) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:26.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2012:26.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V) om ”Kulturbussar” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.


Reservation

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:26.

§16 Stadens strategiska engagemang i Eurocities

Dnr 006-2020/2011

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om stadens strategiska engagemang i Eurocities.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:11.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i promemoria 2012:11.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Stadens nämnder uppmanas att i nära samverkan med kommunstyrelsen utöka sitt strategiska engagemang i Eurocities, i enlighet med vad som sagts i promemorian.

Reservation

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.


Särskilt uttalande

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i prome-moria 2012:11.

§17 Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt, revisionsrapport

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

Dnr 109-2300/2011

Skrivelse 6

Kommunstyrelsen behandlade en remiss från stadsrevisionen av revisionsrapport nr 10/2011 om Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:12.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Som svar på remissen av stadsrevisionens rapport nr 10/2011 ”Styrning och kontroll av stora investeringsprojekt” hänvisas till vad som sagts i prome-morian.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till Socialdemo-kraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i prome-moria 2012:12.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i promemoria 2012:12.

§18 Delårsrapport avseende revision av verksamheten per 2011-08-31

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

Dnr 124-2322/2011

Skrivelse 7

Kommunstyrelsen behandlade en remiss från stadsrevisionen av Delårsrapport avseende revision av verksamheten per 2011-08-31.


Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:13.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Stefan Nilsson (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets reservation i borgarråds-beredningen som redovisas i promemoria 2012:13.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Som svar på remissen av stadsrevisionens rapport ”Granskning av delårs-rapport 2011-08-31” hänvisas till promemorian.

Reservation

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i promemoria 2012:13.

§19 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län

Dnr 327-2068/2011

Skrivelse 8

Kommunstyrelsen behandlade en rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län om överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Borgarrådet Larsson (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:14.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.


Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Överenskommelsen med Stockholms läns landsting om uppsökande verk-samhet för vissa äldre och funktionshindrade godkänns.

Särskilt uttalande

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i promemoria 2012:14.

Beslutet i ärendet justerades omedelbart.

§20 Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden

Motion 2011:1

Dnr 328-298/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige tar ett radikalt grepp och föreslår platser och områden i ytterstaden för uppförande av ett nytt operahus i Stockholm.

Borgarrådet Sjöstedt (FP) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:23.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S) om ”Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

Särskilda uttalanden

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:23.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets särskilda uttalande som redo-visas i utlåtande 2012:23.

§21 Inrättande av ”offentliga ateljéer”, ytor för gatukonst

Motion 2011:27

Dnr 328-638/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) i vilken de bl a föreslår inrättande av offentliga ateljéer i lämpliga miljöer för fri konst.

Borgarrådet Sjöstedt (FP) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:24.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Borgarrådet Wanngård (S) yrkade bifall till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2012:24.

Stefan Nilsson (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets reservation i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:24.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2012:24.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om ”Inrättande av offentliga ateljéer, ytor för gatukonst” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Reservationer

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) hänvisade till borgarrådet Wanngårds yrkande.

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till sitt yrkande.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.

§22 Rapport över inkomna ärenden

Rapporten över ärenden, remissyttranden m.m. som inkommit under tiden

§23 Traineeprogram för Stockholms stad

Motion 2011:51

Dnr 231-1361/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) i vilken de bl a föreslår att staden inrättar ett traineeprogram.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:27.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Borgarrådet Wanngård (S) samt Stefan Nilsson (MP) yrkade bifall till Social-demokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i borgarrådsbered-ningen som redovisas i utlåtande 2012:27

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2012:27.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) om ”Traineeprogram för Stockholms stad” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Reservationer

Borgarråden Wanngård, Mogert och Rudin (alla S) och Stefan Nilsson (MP) hänvisade till borgarrådet Wanngårds och Stefan Nilssons gemensamma yrkande.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.

§24 Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)

Remiss från Näringsdepartementet

Dnr 001-2350/2011

Skrivelse 9

Kommunstyrelsen behandlade en remiss från Näringsdepartementet av be-tänkandet Olagligt statsstöd.


Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:15.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till Vänsterpartiets reservation som redovisas i promemoria 2012:15.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Som svar på remissen ”Olagligt statsstöd” (SOU 2011:69) hänvisas till vad som sagts i promemorian.

Reservation

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.

§25 2012 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB

Dnr 023-52/2012

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om 2012 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:16.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2013 års ordinarie bolags-stämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Gunnar Björkman, Staffan Ingvarsson eller Catharina Gyllencreutz.

2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2012 rösta i enlighet med revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- fastställelse av resultat- och balansräkningar

- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balans-räkningen

- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2011 års förvaltning.

3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om

- beslut om nyemission

- beslut om ändring av bolagsordning.

4. Ombudet får i uppdrag att rösta för att de styrelsehandlingar som inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, samtidigt även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag.

5. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2012 rösta för

- årsarvoden år 2012 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

§26 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kvarteret Bjäller-kransen 5 i Västertorp, kvarteret Grimman 6 på Södermalm och kvarteret Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll

Genomförandebeslut

Dnr 316-2219/2011

Kommunstyrelsen behandlade ett genomförandebeslut om AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kvarteret Bjällerkransen 5 i Västertorp, kvarteret Grimman 6 på Södermalm och kvarteret Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll.

Borgarråden Nordin och Larsson (båda M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:19.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Investeringen om 336 mnkr i projektet kvarteret Bjällerkransen i Västertorp godkänns.

2. Investeringen om 740 mnkr i projektet kvarteret Grimman på Södermalm godkänns.

3. Investeringen om 886 mnkr i projektet kvarteret Linaberg 19 i Annedal-/Mariehäll godkänns.

§27 Detaljplan för ny restaurang på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, Dp 2010-08530-54

Dnr 311-2491/2011

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om detaljplan för ny restaurang på Biskopsudden i stadsdelen Djurgården.

Borgarrådet Kevius (M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:15.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Detaljplanen för ny restaurang på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, Dp 2010-08530-54, antas.

§28 Internationellt språklyft inom äldreomsorgen

Motion 2011:30

Dnr 327-826/2011

Kommunstyrelsen behandlade en motion av Christopher Ödmann (MP) i vilken han bl a föreslår att Stockholms stad initierar till ett internationellt språk- och kulturlyft för äldreomsorgspersonalen.

Borgarrådet Larsson (M) hade redovisat ärendet i utlåtande 2012:21.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Stefan Nilsson (MP) yrkade bifall till Miljöpartiets reservation i borgarråds-beredningen som redovisas i utlåtande 2012:21.

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2012:21.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP) om ”Internationellt språklyft inom äldreomsorgen” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Reservationer

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till sitt yrkande.

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.

§29 Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och social-tjänsten (SOU 2010:45)

Remiss från Socialdepartementet

Dnr 001-2283/2011

Skrivelse 10

Kommunstyrelsen behandlade en remiss från Socialdepartementet av betänkan-det Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och social-tjänsten.

Borgarrådet König Jerlmyr (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:17.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Som svar på remissen ”Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten” (SOU 2010:45) hänvisas till vad som sagts i promemorian.

Det antecknades till protokollet att Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet.

§30 Ansökan om tillstånd att avbilda Stockholms stads vapen i bok

Dnr 052-2249/2011

Kommunstyrelsen behandlade en ansökan från Henrik Ågren, docent i historia vid Uppsala Universitet, om tillstånd att avbilda Stockholms stads vapen i bok.

Borgarrådet Nordin (M) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:18.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.


Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Henrik Ågren, docent i historia vid Uppsala Universitet, beviljas tillstånd att avbilda Stockholms stads vapen S:t Erik i sin bok ”Erik den helige - lands-fader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från refor-mationen till upplysningen” om forskningsresultaten kring hur reformationen i Sverige påverkade uppfattningen om Erik den helige.

§31 Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om bygg-naders energiprestanda m.m. Promemorian II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader

Remiss från Näringsdepartementet

Dnr 001-2620/2011

Skrivelse 11

Kommunstyrelsen behandlade en remiss från Näringsdepartementet av Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemorian II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader.

Borgarråden Kevius (M) och Ankersjö (C) hade redovisat ärendet i promemoria 2012:19.

Yrkanden

Bifall yrkades till borgarrådsberedningens förslag.

Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i promemoria 2012:19.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsen utan omröst-ning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade följande.

Som svar på remissen ” Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemorian II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader.” hänvisas till vad som sägs i promemorian.

Reservation

Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.


Särskilt uttalande

Stefan Nilsson (MP) hänvisade till Miljöpartiets särskilda uttalande i borgarråds-beredningen som redovisas i promemoria 2012:19.

§32 Nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Kungsträdgården Park & Evenemang AB

Val-PM 2012:2

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Kungsträdgården Park & Evenemang AB.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att

för tiden från och med ordinarie årsstämma 2012 till dess nästa ordinarie stämma hålls år 2013 nominera nedanstående ledamöter och suppleanter i styrelsen för Kungsträdgården Park & Evenemang AB.

Ledamöter:

Kevius Regina (M)

Wanngård Karin (S)

Suppleanter

Nordin Sten (M)

Erlandsson Slorach Eva-Louise (S)

§33 Avsägelser och fyllnadsval

Memorial 2012:2

Kommunstyrelsen behandlade memorial 2012:2 om avsägelser och fyllnadsval.

Beslut

Memorialet överlämnades till valberedning och kommunfullmäktige.

§34 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB

Memorial 2012:3

Kommunstyrelsen behandlade memorial 2012:3 om nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.


Beslut

Memorialet överlämnades till valberedning och kommunfullmäktige.

§35 Skrivelse om inrättandet av en oberoende medborgarutredning kring omständigheterna och stadens ansvar kring Barnpalatsets konkurs

Dnr 328-199/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en skrivelse i vilken han bl.a. föreslår att en oberoende medborgarutredning tillsätts för att utreda omständigheterna och stadens ansvar kring Barnpalatsets konkurs

Skrivelsen överlämnades till berörd rotel för beredning.

§36 Skrivelse om hemlöshet bland EU-medborgare

Dnr 328-200/2012

Roger Mogert (S) hade lämnat in en skrivelse i vilken han begär att social-nämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna får i uppgift att skyndsamt ta fram en rapport om hur omfattande problemet med hemlöshet är samt att ta fram en handlingsplan.

Skrivelsen överlämnades till berörd rotel för beredning.